Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Acts 28:1-31

28  Καὶ And διασωθέντες having been saved throughτότε thenἐπέγνωμεν we recognizedὅτι thatΜελιτήνη Melitatheνῆσος islandκαλεῖται. is being called. 2  οἵ The τε andβάρβαροι barbariansπαρεῖχαν were having alongsideοὐ notτὴν theτυχοῦσαν having happenedφιλανθρωπίαν affection for mankindἡμῖν, to us,ἅψαντες having touched offγὰρ forπυρὰν fireπροσελάβοντο they received alongsideπάντας allἡμᾶς usδιὰ throughτὸν theὑετὸν rainτὸν theἐφεστῶτα having stood uponκαὶ andδιὰ throughτὸ theψῦχος. cold. 3  συστρέψαντος Having collected δὲ butτοῦ of theΠαύλου Paulφρυγάνων of dry sticksτι someπλῆθος multitudeκαὶ andἐπιθέντος having imposedἐπὶ uponτὴν theπυράν, fire,ἔχιδνα viperἀπὸ fromτῆς theθέρμης heatἐξελθοῦσα having come outκαθῆψε fastened self downτῆς of theχειρὸς handαὐτοῦ. of him. 4  ὡς As δὲ butεἶδαν sawοἱ theβάρβαροι barbariansκρεμάμενον hangingτὸ theθηρίον wild beastἐκ out ofτῆς theχειρὸς handαὐτοῦ, of him,πρὸς towardἀλλήλους one anotherἔλεγον they were sayingΠάντως By all meansφονεύς murdererἐστιν istheἄνθρωπος manοὗτος thisὃν whomδιασωθέντα having been saved throughἐκ out ofτῆς theθαλάσσης seatheδίκη justiceζῇν to be livingοὐκ notεἴασεν. permitted. 5  The μὲν indeedοὖν thereforeἀποτινάξας having shaken offτὸ theθηρίον wild beastεἰς intoτὸ theπῦρ fireἔπαθεν he sufferedοὐδὲν nothingκακόν· bad; 6  οἱ the (ones) δὲ butπροσεδόκων were expectingαὐτὸν himμέλλειν to be aboutπίμπρασθαι to be swellingorκαταπίπτειν to be falling downἄφνω suddenlyνεκρόν. dead.ἐπὶ Uponπολὺ muchδὲ butαὐτῶν of themπροσδοκώντων expectingκαὶ andθεωρούντων beholdingμηδὲν nothingἄτοπον out of placeεἰς intoαὐτὸν himγινόμενον, occurring,μεταβαλόμενοι having thrust selves aroundἔλεγον they were sayingαὐτὸν himεἶναι to beθεόν. god. 7  ᾿Εν In δὲ butτοῖς the [parts]περὶ aboutτὸν theτόπον placeἐκεῖνον thatὑπῆρχεν wasχωρία pieces of groundτῷ to theπρώτῳ first [man]τῆς of theνήσου islandὀνόματι to nameΠοπλίῳ, Publius,ὃς whoἀναδεξάμενος having received upἡμᾶς usἡμέρας daysτρεῖς threeφιλοφρόνως friendly-mindedlyἐξένισεν. entertained as stranger. 8  ἐγένετο It occurred δὲ butτὸν theπατέρα fatherτοῦ of theΠοπλίου Publiusπυρετοῖς to feversκαὶ andδυσεντερίῳ to dysenteryσυνεχόμενον being held togetherκατακεῖσθαι, to be lying down,πρὸς towardὃν whomtheΠαῦλος Paulεἰσελθὼν having gone inκαὶ andπροσευξάμενος having prayedἐπιθεὶς having put uponτὰς theχεῖρας handsαὐτῷ to himἰάσατο he healedαὐτόν. him. 9  τούτου Of this δὲ butγενομένου having occurredκαὶ alsoοἱ theλοιποὶ leftoverοἱ the (ones)ἐν inτῇ theνήσῳ islandἔχοντες havingἀσθενείας sicknessesπροσήρχοντο they were coming towardκαὶ andἐθεραπεύοντο, they were being healed, 10  οἳ who καὶ alsoπολλαῖς to manyτιμαῖς honorsἐτίμησαν honoredἡμᾶς usκαὶ andἀναγομένοις to (ones) being led upἐπέθεντο they put uponτὰ the (things)πρὸς towardτὰς theχρείας. needs. 11  Μετὰ After δὲ butτρεῖς threeμῆνας monthsἀνήχθημεν we were led upἐν inπλοίῳ boatπαρακεχειμακότι (it) having winteredἐν inτῇ theνήσῳ island᾿Αλεξανδρινῷ, Alexandrian,παρασήμῳ to ensignΔιοσκούροις. Dioscuri. 12  καὶ And καταχθέντες having been led downεἰς intoΣυρακούσας Syracuseἐπεμείναμεν we remained uponἡμέρας daysτρεῖς, three, 13  ὅθεν from which περιελόντες having gone aroundκατηντήσαμεν we attained downεἰς intoῬήγιον. Rhegium.καὶ Andμετὰ afterμίαν oneἡμέραν dayἐπιγενομένου having occurred uponνότου of south (wind)δευτεραῖοι second (day) onesἤλθομεν we cameεἰς intoΠοτιόλους, Puteoli, 14  οὗ where εὑρόντες having foundἀδελφοὺς brothersπαρεκλήθημεν we were called alongsideπαρ’ besideαὐτοῖς themἐπιμεῖναι to remain uponἡμέρας daysἑπτά· seven;καὶ andοὕτως thusεἰς intoτὴν theῬώμην Romeἤλθαμεν. we came. 15  κἀκεῖθεν And from there οἱ theἀδελφοὶ brothersἀκούσαντες having heardτὰ the (things)περὶ aboutἡμῶν usἦλθαν they cameεἰς intoἀπάντησιν meetingἡμῖν to usἄχρι until᾿Αππίου AppiiΦόρου Forumκαὶ andΤριῶν of ThreeΤαβερνῶν, Taverns,οὓς whomἰδὼν having seentheΠαῦλος Paulεὐχαριστήσας having given thanksτῷ to theθεῷ Godἔλαβε he tookθάρσος. courage. 16  Ὅτε When δὲ butεἰσήλθαμεν we enteredεἰς intoῬώμην, Rome,ἐπετράπη it was permittedτῷ to theΠαύλῳ Paulμένειν to be remainingκαθ’ according toἑαυτὸν himselfσὺν together withτῷ theφυλάσσοντι guardingαὐτὸν himστρατιώτῃ. soldier. 17  ᾿Εγένετο It occurred δὲ butμετὰ afterἡμέρας daysτρεῖς threeσυνκαλέσασθαι to be calling togetherαὐτὸν himτοὺς the (ones)ὄντας beingτῶν of theἸουδαίων Jewsπρώτους· first (ones);συνελθόντων having come togetherδὲ butαὐτῶν of themἔλεγεν he was sayingπρὸς towardαὐτούς them᾿Εγώ, I,ἄνδρες male personsἀδελφοί, brothers,οὐδὲν nothingἐναντίον contraryποιήσας having doneτῷ to theλαῷ peopleorτοῖς to theἔθεσι customsτοῖς theπατρῴοις paternalδέσμιος bound oneἐξ out ofἸεροσολύμων Jerusalemπαρεδόθην I was given besideεἰς intoτὰς theχεῖρας handsτῶν of theῬωμαίων, Romans, 18  οἵτινες who ἀνακρίναντές having examinedμε meἐβούλοντο were wishingἀπολῦσαι to releaseδιὰ throughτὸ theμηδεμίαν not oneαἰτίαν causeθανάτου of deathὑπάρχειν to be existingἐν inἐμοί· me; 19  ἀντιλεγόντων saying against δὲ butτῶν of theἸουδαίων Jewsἠναγκάσθην I was put under necessityἐπικαλέσασθαι to call uponΚαίσαρα, Caesar,οὐχ notὡς asτοῦ of theἔθνους nationμου of meἔχων havingτι anythingκατηγορεῖν. to be accusing. 20  διὰ Through ταύτην thisοὖν thereforeτὴν theαἰτίαν causeπαρεκάλεσα I entreatedὑμᾶς YOUἰδεῖν to seeκαὶ andπροσλαλῆσαι, to speak toward,εἵνεκεν on accountγὰρ forτῆς of theἐλπίδος hopeτοῦ of theἸσραὴλ Israelτὴν theἅλυσιν chainταύτην thisπερίκειμαι. I am having lie around. 21  οἱ The (ones) δὲ butπρὸς towardαὐτὸν himεἶπαν saidἩμεῖς Weοὔτε neitherγράμματα writingsπερὶ aboutσοῦ youἐδεξάμεθα we receivedἀπὸ fromτῆς theἸουδαίας, Judea,οὔτε norπαραγενόμενός having come to be alongsideτις anyoneτῶν of theἀδελφῶν brothersἀπήγγειλεν he reported backorἐλάλησέν he spokeτι anythingπερὶ aboutσοῦ youπονηρόν. wicked. 22  ἀξιοῦμεν We are considering worthy δὲ butπαρὰ besideσοῦ of youἀκοῦσαι to hearwhat (things)φρονεῖς, you are minding,περὶ aboutμὲν indeedγὰρ forτῆς of theαἱρέσεως sectταύτης thisγνωστὸν knownἡμῖν to usἐστὶν it isὅτι thatπανταχοῦ everywhereἀντιλέγεται. it is being said against. 23  Ταξάμενοι Having arranged δὲ butαὐτῷ to himἡμέραν dayἦλθαν they cameπρὸς towardαὐτὸν himεἰς intoτὴν theξενίαν lodging (place)πλείονες, more (ones),οἷς to whomἐξετίθετο he was setting outδιαμαρτυρόμενος thoroughly witnessing toτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godπείθων persuadingτε andαὐτοὺς themπερὶ aboutτοῦ theἸησοῦ Jesusἀπό fromτε andτοῦ theνόμου lawΜωυσέως of Mosesκαὶ andτῶν of theπροφητῶν Prophetsἀπὸ fromπρωὶ morningἕως untilἑσπέρας. evening. 24  Καὶ And οἱ the (ones)μὲν indeedἐπείθοντο were being persuadedτοῖς to the (things)λεγομένοις being saidοἱ the (ones)δὲ butἠπίστουν, were disbelieving, 25  ἀσύμφωνοι dissonant δὲ butὄντες beingπρὸς towardἀλλήλους one anotherἀπελύοντο, they were loosing selves off,εἰπόντος having saidτοῦ of theΠαύλου Paulῥῆμα sayingἓν oneὅτι that Καλῶς Finelyτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἅγιον holyἐλάλησεν spokeδιὰ throughἨσαίου Isaiahτοῦ theπροφήτου prophetπρὸς towardτοὺς theπατέρας fathersὑμῶν of YOU 26  λέγων saying Πορεύθητι Goπρὸς towardτὸν theλαὸν peopleτοῦτον thisκαὶ andεἰπόν say᾿Ακοῇ To hearingἀκούσετε YOU will be hearingκαὶ andοὐ notμὴ notσυνῆτε, YOU should put together,καὶ andβλέποντες lookingβλέψετε YOU will be lookingκαὶ andοὐ notμὴ notἴδητε· YOU should see; 27  ἐπαχύνθη was thickened γὰρ fortheκαρδία heartτοῦ of theλαοῦ peopleτούτου, this,καὶ andτοῖς to theὠσὶν earsβαρέως heavilyἤκουσαν, they heard,καὶ andτοὺς theὀφθαλμοὺς eyesαὐτῶν of themἐκάμμυσαν· they shut down;μή notποτε at sometimeἴδωσιν they should seeτοῖς to theὀφθαλμοῖς eyesκαὶ andτοῖς to theὠσὶν earsἀκούσωσιν they should hearκαὶ andτῇ to theκαρδίᾳ heartσυνῶσιν they should put togetherκαὶ andἐπιστρέψωσιν, they should return,καὶ andἰάσομαι I shall healαὐτούς. them. 28  γνωστὸν Known οὖν thereforeὑμῖν to YOUἔστω let it beὅτι thatτοῖς to theἔθνεσιν nationsἀπεστάλη was sent offτοῦτο thisτὸ theσωτήριον means of salvationτοῦ of theθεοῦ· God;αὐτοὶ theyκαὶ andἀκούσονται. they will hear. 29  —— —— 30  ᾿Ενέμεινεν He remained in δὲ butδιετίαν two-year periodὅλην wholeἐν inἰδίῳ ownμισθώματι, hired house,καὶ andἀπεδέχετο was receiving fromπάντας allτοὺς the (ones)εἰσπορευομένους going inπρὸς towardαὐτόν, him, 31  κηρύσσων preaching τὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andδιδάσκων teachingτὰ the (things)περὶ aboutτοῦ theκυρίου LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christμετὰ withπάσης allπαρρησίας outspokennessἀκωλύτως. unhinderedly.

Footnotes