Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Acts 26:1-32

26  ᾿Αγρίππας Agrippa δὲ butπρὸς towardτὸν theΠαῦλον Paulἔφη said᾿Επιτρέπεταί It is being permittedσοι to youὑπὲρ overσεαυτοῦ yourselfλέγειν. to be saying.τότε ThentheΠαῦλος Paulἐκτείνας having stretched outτὴν theχεῖρα handἀπελογεῖτο he was making defense 2  Περὶ About πάντων all (things)ὧν of whichἐγκαλοῦμαι I am being chargedὑπὸ byἸουδαίων, Jews,βασιλεῦ King᾿Αγρίππα, Agrippa,ἥγημαι I have consideredἐμαυτὸν myselfμακάριον happyἐπὶ uponσοῦ youμέλλων being aboutσήμερον todayἀπολογεῖσθαι, to be making defense, 3  μάλιστα most of all γνώστην knowerὄντα beingσε youπάντων of allτῶν theκατὰ according toἸουδαίους Jewsἐθῶν customsτε andκαὶ andζητημάτων· things sought;διὸ through whichδέομαι I am supplicatingμακροθύμως long-spiritedlyἀκοῦσαί to hearμου. of me. 4  Τὴν The μὲν indeedοὖν thereforeβίωσίν manner of lifeμου of meἐκ out ofνεότητος youthτὴν theἀπ’ fromἀρχῆς beginningγενομένην having occurredἐν inτῷ theἔθνει nationμου of meἔν inτε andἸεροσολύμοις Jerusalemἴσασι have knownπάντες allἸουδαῖοι, Jews, 5  προγινώσκοντές previously knowing με meἄνωθεν, from above,ἐὰν if everθέλωσι they may willμαρτυρεῖν, to be bearing witness,ὅτι thatκατὰ according toτὴν theἀκριβεστάτην strictestαἵρεσιν sectτῆς of theἡμετέρας ourθρησκείας form of worshipἔζησα I livedΦαρισαῖος. Pharisee. 6  καὶ And νῦν nowἐπ’ uponἐλπίδι hopeτῆς of theεἰς intoτοὺς theπατέρας fathersἡμῶν of usἐπαγγελίας promiseγενομένης having occurredὑπὸ byτοῦ theθεοῦ Godἕστηκα I have stoodκρινόμενος, being judged, 7  εἰς into ἣν whichτὸ theδωδεκάφυλον twelve tribeshipἡμῶν of usἐν inἐκτενείᾳ earnestnessνύκτα nightκαὶ andἡμέραν dayλατρεῦον rendering sacred serviceἐλπίζει is hopingκαταντῆσαι· to attain down;περὶ aboutἧς whichἐλπίδος hopeἐγκαλοῦμαι I am being chargedὑπὸ byἸουδαίων, Jews,βασιλεῦ. king. 8  τί Why ἄπιστον unbelievableκρίνεται is it being judgedπαρ’ besideὑμῖν YOUεἰ iftheθεὸς Godνεκροὺς dead (ones)ἐγείρει; is raising up? 9  ᾿Εγὼ I μὲν indeedοὖν thereforeἔδοξα thoughtἐμαυτῷ to myselfπρὸς towardτὸ theὄνομα nameἸησοῦ of Jesusτοῦ theΝαζωραίου Nazareneδεῖν to be necessaryπολλὰ many (things)ἐναντία contraryπρᾶξαι· to perform; 10  which (thing) καὶ alsoἐποίησα I didἐν inἸεροσολύμοις, Jerusalem,καὶ andπολλούς manyτε andτῶν of theἁγίων holy (ones)ἐγὼ Iἐν inφυλακαῖς prisonsκατέκλεισα locked downτὴν theπαρὰ besideτῶν of theἀρχιερέων chief priestsἐξουσίαν authorityλαβών, having received,ἀναιρουμένων being taken upτε andαὐτῶν of themκατήνεγκα I brought downψῆφον, vote, 11  καὶ and κατὰ downπάσας allτὰς theσυναγωγὰς synagoguesπολλάκις many timesτιμωρῶν punishingαὐτοὺς themἠνάγκαζον I was compellingβλασφημεῖν, to be blaspheming,περισσῶς abundantlyτε andἐμμαινόμενος being madαὐτοῖς to themἐδίωκον I was persecutingἕως untilκαὶ alsoεἰς intoτὰς theἔξω outsideπόλεις. cities. 12  ᾿Εν In οἷς which (things)πορευόμενος going (my) wayεἰς intoτὴν theΔαμασκὸν Damascusμετ’ withἐξουσίας authorityκαὶ andἐπιτροπῆς permissionτῆς of theτῶν of theἀρχιερέων chief priests 13  ἡμέρας of day μέσης middleκατὰ downτὴν theὁδὸν wayεἶδον, I saw,βασιλεῦ, king,οὐρανόθεν from heavenὑπὲρ overτὴν theλαμπρότητα brightnessτοῦ of theἡλίου sunπεριλάμψαν having gleamed aroundμε meφῶς lightκαὶ andτοὺς the (ones)σὺν together withἐμοὶ meπορευομένους· going their way; 14  πάντων of all (ones) τε andκαταπεσόντων having fallen downἡμῶν of usεἰς intoτὴν theγῆν earthἤκουσα I heardφωνὴν voiceλέγουσαν sayingπρός towardμε meτῇ to the᾿Εβραΐδι Hebrewδιαλέκτῳ languageΣαούλ SaulΣαούλ, Saul,τί whyμε meδιώκεις; are you persecuting?σκληρόν Hardσοι to youπρὸς towardκέντρα goadsλακτίζειν. to be kicking. 15  ἐγὼ I δὲ butεἶπα saidΤίς Whoεἶ, are you,κύριε; Lord?Theδὲ butκύριος Lordεἶπεν said᾿Εγώ Iεἰμι amἸησοῦς Jesusὃν whomσὺ youδιώκεις· are persecuting; 16  ἀλλὰ but ἀνάστηθι stand upκαὶ andστῆθι standἐπὶ uponτοὺς theπόδας feetσου· of you;εἰς intoτοῦτο thisγὰρ forὤφθην I became seenσοι, to you,προχειρίσασθαί to take in advance into handσε youὑπηρέτην subordinateκαὶ andμάρτυρα witnessὧν of which (things)τε andεἶδές you sawμε meὧν of which (things)τε andὀφθήσομαί I shall become seenσοι, to you, 17  ἐξαιρούμενός taking out σε youἐκ out ofτοῦ theλαοῦ peopleκαὶ andἐκ out ofτῶν theἐθνῶν, nations,εἰς intoοὓς whomἐγὼ Iἀποστέλλω am sending offσε you 18  ἀνοῖξαι to open up ὀφθαλμοὺς eyesαὐτῶν, of them,τοῦ of theἐπιστρέψαι to turn uponἀπὸ fromσκότους darknessεἰς intoφῶς lightκαὶ andτῆς of theἐξουσίας authorityτοῦ of theΣατανᾶ Satanἐπὶ uponτὸν theθεόν, God,τοῦ of theλαβεῖν to receiveαὐτοὺς themἄφεσιν letting go offἁμαρτιῶν of sinsκαὶ andκλῆρον lotἐν inτοῖς the (ones)ἡγιασμένοις having been sanctifiedπίστει to faithτῇ the (one)εἰς intoἐμέ. me. 19  Ὅθεν, From which, βασιλεῦ King᾿Αγρίππα, Agrippa,οὐκ notἐγενόμην I becameἀπειθὴς disobedientτῇ to theοὐρανίῳ heavenlyὀπτασίᾳ, sight, 20  ἀλλὰ but τοῖς to the (ones)ἐν inΔαμασκῷ Damascusπρῶτόν firstτε andκαὶ andἸεροσολύμοις, Jerusalem,πᾶσάν allτε andτὴν theχώραν countryτῆς of theἸουδαίας, Judea,καὶ andτοῖς to theἔθνεσιν nationsἀπήγγελλον I was reporting backμετανοεῖν to be repentingκαὶ andἐπιστρέφειν to be turningἐπὶ uponτὸν theθεόν, God,ἄξια worthyτῆς of theμετανοίας repentanceἔργα worksπράσσοντας. performing. 21  ἕνεκα On account τούτων of these (things)με meἸουδαῖοι Jewsσυλλαβόμενοι having taken withἐν inτῷ theἱερῷ templeἐπειρῶντο were attemptingδιαχειρίσασθαι. to manhandle thoroughly. 22  ἐπικουρίας Of help οὖν thereforeτυχὼν having obtainedτῆς of theἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ Godἄχρι untilτῆς theἡμέρας dayταύτης thisἕστηκα I have stoodμαρτυρόμενος bearing witnessμικρῷ to small (one)τε andκαὶ andμεγάλῳ, great (one),οὐδὲν nothingἐκτὸς outsideλέγων sayingὧν of which (things)τε andοἱ theπροφῆται Prophetsἐλάλησαν spokeμελλόντων being aboutγίνεσθαι to be occurringκαὶ andΜωυσῆς, Moses, 23  εἰ if παθητὸς subject to sufferingtheχριστός, Christ,εἰ ifπρῶτος firstἐξ out ofἀναστάσεως resurrectionνεκρῶν of dead (ones)φῶς lightμέλλει is aboutκαταγγέλλειν to be publishingτῷ to theτε andλαῷ peopleκαὶ andτοῖς to theἔθνεσιν. nations. 24  Ταῦτα These (things) δὲ butαὐτοῦ of himἀπολογουμένου saying in defensetheΦῆστος Festusμεγάλῃ to greatτῇ theφωνῇ voiceφησίν saysΜαίνῃ, YOU are mad,Παῦλε· Paul;τὰ theπολλά manyσε youγράμματα writingsεἰς intoμανίαν madnessπεριτρέπει. is turning about. 25  The δὲ butΠαῦλος PaulΟὐ Notμαίνομαι, I am mad,φησίν, says,κράτιστε mightiestΦῆστε, Festus,ἀλλὰ butἀληθείας of truthκαὶ andσωφροσύνης soundness of mindῥήματα sayingsἀποφθέγγομαι. I am uttering. 26  ἐπίσταται Is well knowing γὰρ forπερὶ aboutτούτων these (things)theβασιλεύς, king,πρὸς towardὃν whomπαρρησιαζόμενος being outspokenλαλῶ· I am speaking;λανθάνειν to be escaping notice ofγὰρ forαὐτὸν himτούτων of these (things)οὐ notπείθομαι I am being persuadedοὐθέν, nothing,οὐ notγάρ forἐστιν isἐν inγωνίᾳ cornerπεπραγμένον having been performedτοῦτο. this. 27  πιστεύεις, You are believing, βασιλεῦ King᾿Αγρίππα, Agrippa,τοῖς to theπροφήταις; Prophets?οἶδα I have knownὅτι thatπιστεύεις. you are believing. 28  The δὲ but᾿Αγρίππας Agrippaπρὸς towardτὸν theΠαῦλον Paul᾿Εν Inὀλίγῳ littleμε meπείθεις you are persuadingΧριστιανὸν Christianποιῆσαι. to make. 29  The δὲ butΠαῦλος PaulΕὐξαίμην I might long forἂν likelyτῷ to theθεῷ Godκαὶ andἐν inὀλίγῳ littleκαὶ andἐν inμεγάλῳ greatοὐ notμόνον onlyσὲ youἀλλὰ butκαὶ alsoπάντας allτοὺς the (ones)ἀκούοντάς hearingμου of meσήμερον todayγενέσθαι to becomeτοιούτους such (ones)ὁποῖος of what sortκαὶ alsoἐγώ Iεἰμι amπαρεκτὸς with exceptionτῶν of theδεσμῶν bondsτούτων. these. 30  ᾿Ανέστη Stood up τε andtheβασιλεὺς kingκαὶ andtheἡγεμὼν governortheτε andΒερνίκη Berniceκαὶ andοἱ the (ones)συνκαθήμενοι sitting togetherαὐτοῖς, to them, 31  καὶ and ἀναχωρήσαντες having withdrawnἐλάλουν they were speakingπρὸς towardἀλλήλους one anotherλέγοντες sayingὅτι thatΟὐδὲν Nothingθανάτου of deathorδεσμῶν of bondsἄξιον worthyπράσσει is performingtheἄνθρωπος manοὗτος. this. 32  ᾿Αγρίππας Agrippa δὲ butτῷ to theΦήστῳ Festusἔφη said᾿Απολελύσθαι To have been releasedἐδύνατο was abletheἄνθρωπος manοὗτος thisεἰ ifμὴ notἐπεκέκλητο he had called uponΚαίσαρα. Caesar.

Footnotes