Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Acts 24:1-27

24  Μετὰ After δὲ butπέντε fiveἡμέρας daysκατέβη stepped downtheἀρχιερεὺς chief priestἉνανίας Ananiasμετὰ withπρεσβυτέρων older menτινῶν someκαὶ andῥήτορος oratorΤερτύλλου Tertullusτινός, some,οἵτινες whoἐνεφάνισαν made (things) apparentτῷ to theἡγεμόνι governorκατὰ down onτοῦ theΠαύλου. Paul. 2  κληθέντος Having been called δὲ butαὐτοῦ of himἤρξατο startedκατηγορεῖν to be accusingtheΤέρτυλλος Tertullusλέγων saying Πολλῆς Of muchεἰρήνης peaceτυγχάνοντες obtainingδιὰ throughσοῦ youκαὶ andδιορθωμάτων of reformsγινομένων occurringτῷ to theἔθνει nationτούτῳ thisδιὰ throughτῆς theσῆς yourπρονοίας forethought 3  πάντῃ to every [way] τε andκαὶ alsoπανταχοῦ everywhereἀποδεχόμεθα, we are accepting,κράτιστε mightiestΦῆλιξ, Felix,μετὰ withπάσης allεὐχαριστίας. thankfulness. 4  ἵνα In order that δὲ butμὴ notἐπὶ uponπλεῖόν moreσε youἐνκόπτω, I may cut in,παρακαλῶ I entreatἀκοῦσαί to hearσε youἡμῶν of usσυντόμως brieflyτῇ to theσῇ yourἐπιεικίᾳ. yieldingness. 5  εὑρόντες Having found γὰρ forτὸν theἄνδρα male personτοῦτον thisλοιμὸν pestilenceκαὶ andκινοῦντα movingστάσεις standingsπᾶσι to allτοῖς theἸουδαίοις Jewsτοῖς the (ones)κατὰ downτὴν theοἰκουμένην being inhabited (earth)πρωτοστάτην one standing firstτε andτῆς of theτῶν of theΝαζωραίων Nazarenesαἱρέσεως, of sect, 6  ὃς who καὶ alsoτὸ theἱερὸν templeἐπείρασεν triedβεβηλῶσαι, to profane,ὃν whomκαὶ alsoἐκρατήσαμεν, we took hold of, 7  —— —— 8  παρ’ beside οὗ of whomδυνήσῃ you will be ableαὐτὸς veryἀνακρίνας having examinedπερὶ aboutπάντων allτούτων these (things)ἐπιγνῶναι to know fullyὧν of which (things)ἡμεῖς weκατηγοροῦμεν are accusingαὐτοῦ. of him. 9  συνεπέθεντο Joined in attack δὲ butκαὶ alsoοἱ theἸουδαῖοι Jewsφάσκοντες assertingταῦτα these (things)οὕτως thusἔχειν. to be having. 10  ᾿Απεκρίθη Answered τε andtheΠαῦλος Paulνεύσαντος having noddedαὐτῷ to himτοῦ of theἡγεμόνος governorλέγειν to be speaking ᾿Εκ Out ofπολλῶν manyἐτῶν yearsὄντα beingσε youκριτὴν judgeτῷ to theἔθνει nationτούτῳ thisἐπιστάμενος knowing wellεὐθύμως readilyτὰ the (things)περὶ aboutἐμαυτοῦ myselfἀπολογοῦμαι, I am speaking in defense, 11  δυναμένου being able σου of youἐπιγνῶναι, to know fully,ὅτι thatοὐ notπλείους more (ones)εἰσίν areμοι to meἡμέραι daysδώδεκα twelveἀφ’ fromἧς which [day]ἀνέβην I went upπροσκυνήσων intending to worshipεἰς intoἸερουσαλήμ, Jerusalem, 12  καὶ and οὔτε neitherἐν inτῷ theἱερῷ templeεὗρόν they foundμε meπρός towardτινα anyoneδιαλεγόμενον arguingorἐπίστασιν standing uponποιοῦντα makingὄχλου of crowdοὔτε neitherἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesοὔτε norκατὰ downτὴν theπόλιν, city, 13  οὐδὲ nor παραστῆσαι to set besideδύνανταί they are ableσοι to youπερὶ aboutὧν which (things)νυνὶ nowκατηγοροῦσίν they are accusingμου. of me. 14  ὁμολογῶ I am confessing δὲ butτοῦτό thisσοι to youὅτι thatκατὰ according toτὴν theὁδὸν wayἣν whichλέγουσιν they are sayingαἵρεσιν sectοὕτως thusλατρεύω I am rendering sacred serviceτῷ to theπατρῴῳ paternalθεῷ, God,πιστεύων believingπᾶσι to allτοῖς the (things)κατὰ according toτὸν theνόμον Lawκαὶ andτοῖς to the (things)ἐν inτοῖς theπροφήταις Prophetsγεγραμμένοις, having been written, 15  ἐλπίδα hope ἔχων havingεἰς intoτὸν theθεόν, God,ἣν whichκαὶ alsoαὐτοὶ theyοὗτοι theseπροσδέχονται, are receiving toward,ἀνάστασιν resurrectionμέλλειν to be aboutἔσεσθαι to be in futureδικαίων of just (ones)τε andκαὶ alsoἀδίκων· unjust (ones); 16  ἐν in τούτῳ thisκαὶ alsoαὐτὸς veryἀσκῶ I am taking exerciseἀπρόσκοπον inoffensiveσυνείδησιν conscienceἔχειν to be havingπρὸς towardτὸν theθεὸν Godκαὶ andτοὺς theἀνθρώπους menδιὰ throughπαντός. all [time]. 17  δι’ Through ἐτῶν yearsδὲ butπλειόνων moreἐλεημοσύνας gifts of mercyποιήσων intending to makeεἰς intoτὸ theἔθνος nationμου of meπαρεγενόμην I came to be alongsideκαὶ andπροσφοράς, offerings, 18  ἐν in αἷς whichεὗρόν they foundμε meἡγνισμένον having been cleansedἐν inτῷ theἱερῷ, temple,οὐ notμετὰ withὄχλου crowdοὐδὲ norμετὰ withθορύβου, tumult,τινὲς some onesδὲ butἀπὸ fromτῆς the᾿Ασίας AsiaἸουδαῖοι, Jews, 19  οὓς whom ἔδει it was necessaryἐπὶ uponσοῦ youπαρεῖναι to be alongsideκαὶ andκατηγορεῖν to be accusingεἴ ifτι anythingἔχοιεν they may be havingπρὸς towardἐμέ,— me,— 20  or αὐτοὶ theyοὗτοι theseεἰπάτωσαν let them sayτί whatεὗρον they foundἀδίκημα unrighteous thingστάντος having stoodμου of meἐπὶ uponτοῦ theσυνεδρίου Sanhedrin 21  than περὶ aboutμιᾶς oneταύτης thisφωνῆς voiceἧς of whichἐκέκραξα I cried outἐν inαὐτοῖς themἑστὼς having stoodὅτι thatΠερὶ Aboutἀναστάσεως resurrectionνεκρῶν of dead (ones)ἐγὼ Iκρίνομαι am being judgedσήμερον todayἐφ’ uponὑμῶν. YOU. 22  ᾿Ανεβάλετο Thrust up δὲ butαὐτοὺς themtheΦῆλιξ, Felix,ἀκριβέστερον more accuratelyεἰδὼς having knownτὰ the (things)περὶ aboutτῆς theὁδοῦ, way,εἴπας having saidὍταν WheneverΛυσίας Lysiastheχιλίαρχος chiliarchκαταβῇ should step downδιαγνώσομαι I shall know thoroughlyτὰ the (things)καθ’ downὑμᾶς· YOU; 23  διαταξάμενος having ordered τῷ to theἑκατοντάρχῃ centurionτηρεῖσθαι to be being observedαὐτὸν himἔχειν to be havingτε andἄνεσιν relaxationκαὶ andμηδένα no oneκωλύειν to be forbiddingτῶν of theἰδίων own (ones)αὐτοῦ of hisὑπηρετεῖν to be ministeringαὐτῷ. to him. 24  Μετὰ After δὲ butἡμέρας daysτινὰς someπαραγενόμενος having come to be alongsidetheΦῆλιξ Felixσὺν together withΔρουσίλλῃ Drusillaτῇ theἰδίᾳ ownγυναικὶ womanοὔσῃ beingἸουδαίᾳ Jewessμετεπέμψατο he sent afterτὸν theΠαῦλον Paulκαὶ andἤκουσεν he heardαὐτοῦ of himπερὶ aboutτῆς theεἰς intoΧριστὸν ChristἸησοῦν Jesusπίστεως. faith. 25  διαλεγομένου Reasoning δὲ butαὐτοῦ of himπερὶ aboutδικαιοσύνης righteousnessκαὶ andἐγκρατείας self-controlκαὶ andτοῦ theκρίματος judgmentτοῦ theμέλλοντος being aboutἔμφοβος in fearγενόμενος having becometheΦῆλιξ Felixἀπεκρίθη answeredΤὸ Theνῦν nowἔχον havingπορεύου, be going you,καιρὸν appointed timeδὲ butμεταλαβὼν having taken share inμετακαλέσομαί I shall call afterσε· you; 26  ἅμα at the same time καὶ alsoἐλπίζων hopingὅτι thatχρήματα moniesδοθήσεται will be givenαὐτῷ himὑπὸ byτοῦ theΠαύλου· Paul;διὸ through whichκαὶ alsoπυκνότερον more oftenαὐτὸν himμεταπεμπόμενος sending afterὡμίλει he was conversingαὐτῷ. to him. 27  Διετίας Of two-year period δὲ butπληρωθείσης having been fulfilledἔλαβεν receivedδιάδοχον successortheΦῆλιξ FelixΠόρκιον PorciusΦῆστον· Festus;θέλων willingτε butχάριτα favorκαταθέσθαι to put downτοῖς to theἸουδαίοις JewstheΦῆλιξ Felixκατέλιπε left downτὸν theΠαῦλον Paulδεδεμένον. having been bound.

Footnotes