Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Acts 2:1-47

2  Καὶ And ἐν inτῷ theσυμπληροῦσθαι to be being completedτὴν theἡμέραν dayτῆς of theπεντηκοστῆς Pentecostἦσαν they wereπάντες allὁμοῦ togetherἐπὶ uponτὸ theαὐτό, very (thing), 2  καὶ and ἐγένετο occurredἄφνω suddenlyἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenἦχος noiseὥσπερ as-evenφερομένης being borneπνοῆς of blowingβιαίας violentκαὶ andἐπλήρωσεν it filledὅλον wholeτὸν theοἶκον houseοὗ whereἦσαν they wereκαθήμενοι, sitting, 3  καὶ and ὤφθησαν they were seenαὐτοῖς to themδιαμεριζόμεναι being distributedγλῶσσαι tonguesὡσεὶ as ifπυρός, of fire,καὶ andἐκάθισεν it sat downἐφ’ uponἕνα oneἕκαστον eachαὐτῶν, of them, 4  καὶ and ἐπλήσθησαν they became filledπάντες allπνεύματος of spiritἁγίου, holy,καὶ andἤρξαντο they startedλαλεῖν to be speakingἑτέραις to differentγλώσσαις tonguesκαθὼς according asτὸ theπνεῦμα spiritἐδίδου was givingἀποφθέγγεσθαι to be utteringαὐτοῖς. to them. 5  ῏Ησαν Were δὲ butἐν inἸερουσαλὴμ Jerusalemκατοικοῦντες inhabitingἸουδαῖοι, Jews,ἄνδρες male personsεὐλαβεῖς holding wellἀπὸ fromπαντὸς everyἔθνους nationτῶν of the (ones)ὑπὸ underτὸν theοὐρανόν· heaven; 6  γενομένης having occurred δὲ butτῆς of theφωνῆς soundταύτης thisσυνῆλθε came togetherτὸ theπλῆθος multitudeκαὶ andσυνεχύθη, was confused,ὅτι becauseἤκουσεν heardεἷς oneἕκαστος eachτῇ to theἰδίᾳ ownδιαλέκτῳ languageλαλούντων speakingαὐτῶν· of them; 7  ἐξίσταντο they were stood out of selves δὲ butκαὶ andἐθαύμαζον they were wonderingλέγοντες sayingΟὐχὶ Notἰδοὺ lookπάντες allοὗτοί theseεἰσιν areοἱ the (ones)λαλοῦντες speakingΓαλιλαῖοι; Galileans? 8  καὶ And πῶς howἡμεῖς weἀκούομεν are hearingἕκαστος eachτῇ to theἰδίᾳ ownδιαλέκτῳ languageἡμῶν of usἐν inwhichἐγεννήθημεν; we were generated? 9  Πάρθοι Parthians καὶ andΜῆδοι Medesκαὶ and᾿Ελαμεῖται, Elamites,καὶ andοἱ the (ones)κατοικοῦντες inhabitingτὴν theΜεσοποταμίαν, Mesopotamia,Ἰουδαίαν Judeaτε andκαὶ alsoΚαππαδοκίαν, Cappadocia,Πόντον Pontusκαὶ andτὴν the᾿Ασίαν, Asia, 10  Φρυγίαν Phrygia τε andκαὶ alsoΠαμφυλίαν, Pamphylia,Αἴγυπτον Egyptκαὶ andτὰ theμέρη partsτῆς of theΛιβύης Libyaτῆς theκατὰ down onΚυρήνην, Cyrene,καὶ andοἱ the (ones)ἐπιδημοῦντες sojourningῬωμαῖοι, Romans,Ἰουδαῖοί Jewsτε andκαὶ alsoπροσήλυτοι, proselytes, 11  Κρῆτες Cretans καὶ andἌραβες, Arabians,ἀκούομεν we are hearingλαλούντων speakingαὐτῶν of themταῖς to theἡμετέραις ourγλώσσαις tonguesτὰ theμεγαλεῖα magnificent (things)τοῦ of theθεοῦ. God. 12  ἐξίσταντο They were stood out of selves δὲ butπάντες allκαὶ andδιηποροῦντο, were perplexed,ἄλλος otherπρὸς towardἄλλον otherλέγοντες sayingΤί Whatθέλει is willingτοῦτο thisεἶναι; to be? 13  ἕτεροι Different (ones) δὲ butδιαχλευάζοντες thoroughly jokingἔλεγον were sayingὅτι thatΓλεύκους Sweet wineμεμεστωμένοι having been filledεἰσίν. they are. 14  Σταθεὶς Having stood δὲ buttheΠέτρος Peterσὺν together withτοῖς theἕνδεκα elevenἐπῆρεν lifted upτὴν theφωνὴν voiceαὐτοῦ of himκαὶ andἀπεφθέγξατο utteredαὐτοῖς to themἌνδρες Male personsἸουδαῖοι Jewsκαὶ andοἱ the (ones)κατοικοῦντες inhabitingἸερουσαλὴμ Jerusalemπάντες, all,τοῦτο thisὑμῖν to YOUγνωστὸν knownἔστω let beκαὶ andἐνωτίσασθε give ear toτὰ theῥήματά sayingsμου. of me. 15  οὐ Not γὰρ forὡς asὑμεῖς YOUὑπολαμβάνετε are supposingοὗτοι theseμεθύουσιν, are being drunk,ἔστιν it isγὰρ forὥρα hourτρίτη thirdτῆς of theἡμέρας, day, 16  ἀλλὰ but τοῦτό thisἐστιν isτὸ the (thing)εἰρημένον having been saidδιὰ throughτοῦ theπροφήτου prophetἸωήλ Joel 17  Καὶ And ἔσται it will beἐν inταῖς theἐσχάταις lastἡμέραις, days,λέγει is sayingtheθεός, God,ἐκχεῶ I shall pour outἀπὸ fromτοῦ theπνεύματός spiritμου of meἐπὶ uponπᾶσαν allσάρκα, flesh,καὶ andπροφητεύσουσιν will prophesyοἱ theυἱοὶ sonsὑμῶν of YOUκαὶ andαἱ theθυγατέρες daughtersὑμῶν, of YOU,καὶ andοἱ theνεανίσκοι young menὑμῶν of YOUὁράσεις visionsὄψονται, will see,καὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older menὑμῶν of YOUἐνυπνίοις dreamsἐνυπνιασθήσονται· will dream; 18  καί and γε if factἐπὶ uponτοὺς theδούλους slavesμου of meκαὶ andἐπὶ uponτὰς theδούλας female slavesμου of meἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseἐκχεῶ I will pour outἀπὸ fromτοῦ theπνεύματός spiritμου, of me,καὶ andπροφητεύσουσιν. they will prophesy. 19  Καὶ And δώσω I shall giveτέρατα portentsἐν inτῷ theοὐρανῷ heavenἄνω aboveκαὶ andσημεῖα signsἐπὶ uponτῆς theγῆς earthκάτω, below,αἷμα bloodκαὶ andπῦρ fireκαὶ andἀτμίδα mistκαπνοῦ· of smoke; 20  the ἥλιος sunμεταστραφήσεται will be turned acrossεἰς intoσκότος darknessκαὶ andtheσελήνη moonεἰς intoαἷμα bloodπρὶν beforeἐλθεῖν to comeἡμέραν dayΚυρίου of Lordτὴν theμεγάλην greatκαὶ andἐπιφανῆ. illustrious. 21  Καὶ And ἔσται it will beπᾶς everyoneὃς whoἐὰν if everἐπικαλέσηται should call uponτὸ theὄνομα nameΚυρίου of Lordσωθήσεται. he will be saved. 22  Ἄνδρες Male persons Ἰσραηλεῖται, Israelites,ἀκούσατε hear YOUτοὺς theλόγους wordsτούτους. these.Ἰησοῦν Jesusτὸν theΝαζωραῖον, Nazarene,ἄνδρα male personἀποδεδειγμένον having been shown forthἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ Godεἰς intoὑμᾶς YOUδυνάμεσι to powersκαὶ andτέρασι to portentsκαὶ andσημείοις to signsοἷς to whichἐποίησεν didδι’ throughαὐτοῦ himtheθεὸς Godἐν inμέσῳ midstὑμῶν, of YOU,καθὼς according asαὐτοὶ very onesοἴδατε, YOU have known, 23  τοῦτον this (one) τῇ to theὡρισμένῃ having been determinedβουλῇ counselκαὶ andπρογνώσει foreknowledgeτοῦ of theθεοῦ Godἔκδοτον given outδιὰ throughχειρὸς handἀνόμων of lawless (ones)προσπήξαντες having fastenedἀνείλατε, YOU took up, 24  ὃν whom theθεὸς Godἀνέστησεν resurrectedλύσας having loosenedτὰς theὠδῖνας pangsτοῦ of theθανάτου, death,καθότι according to whichοὐκ notἦν it wasδυνατὸν possibleκρατεῖσθαι to be held fastαὐτὸν himὑπ’ byαὐτοῦ· it; 25  Δαυεὶδ David γὰρ forλέγει is sayingεἰς intoαὐτόν himΠροορώμην I was seeing before myselfτὸν theκύριον Lordἐνώπιόν in sightμου of meδιὰ throughπαντός, all,ὅτι becauseἐκ out ofδεξιῶν right [parts]μού of meἐστιν he isἵνα in order thatμὴ notσαλευθῶ. I should be shaken. 26  διὰ Through τοῦτο thisηὐφράνθη was cheered upμου of metheκαρδία heartκαὶ andἠγαλλιάσατο exultedtheγλῶσσά tongueμου, of me,ἔτι yetδὲ butκαὶ alsotheσάρξ fleshμου of meκατασκηνώσει will tent downἐπ’ uponἐλπίδι· hope; 27  ὅτι because οὐκ notἐνκαταλείψεις you will forsakeτὴν theψυχήν soulμου of meεἰς intoᾅδην, hades,οὐδὲ neitherδώσεις you will giveτὸν theὅσιόν loyal oneσου of youἰδεῖν to seeδιαφθοράν. corruption. 28  ἐγνώρισάς You made known μοι to meὁδοὺς waysζωῆς, of life,πληρώσεις you will fillμε meεὐφροσύνης of good cheerμετὰ withτοῦ theπροσώπου faceσου. of you. 29  Ἄνδρες Male persons ἀδελφοί, brothers,ἐξὸν allowableεἰπεῖν to sayμετὰ withπαρρησίας outspokennessπρὸς towardὑμᾶς YOUπερὶ aboutτοῦ theπατριάρχου patriarchΔαυείδ, David,ὅτι thatκαὶ andἐτελεύτησεν he deceasedκαὶ andἐτάφη he was buriedκαὶ andτὸ theμνῆμα tombαὐτοῦ of himἔστιν isἐν inἡμῖν usἄχρι untilτῆς theἡμέρας dayταύτης· this; 30  προφήτης prophet οὖν thereforeὑπάρχων, being,καὶ andεἰδὼς having knownὅτι thatὅρκῳ to oathὤμοσεν sworeαὐτῷ to himtheθεὸς Godἐκ out ofκαρποῦ fruitτῆς of theὀσφύος loinαὐτοῦ of himκαθίσαι to seatἐπὶ uponτὸν theθρόνον throneαὐτοῦ, of him, 31  προιδὼν having foreseen ἐλάλησεν he spokeπερὶ aboutτῆς theἀναστάσεως resurrectionτοῦ of theχριστοῦ Christὅτι thatοὔτε neitherἐνκατελείφθη he was forsakenεἰς intoᾅδην hadesοὔτε northeσὰρξ fleshαὐτοῦ of himεἶδεν sawδιαφθοράν. corruption. 32  τοῦτον This τὸν theἸησοῦν Jesusἀνέστησεν resurrectedtheθεός, God,οὗ of whichπάντες allἡμεῖς weἐσμὲν areμάρτυρες. witnesses. 33  τῇ To the δεξιᾷ right [hand]οὖν thereforeτοῦ of theθεοῦ Godὑψωθεὶς having been put on highτήν theτε andἐπαγγελίαν promiseτοῦ of theπνεύματος spiritτοῦ theἁγίου holyλαβὼν having receivedπαρὰ besideτοῦ of theπατρὸς Fatherἐξέχεεν he poured outτοῦτο thiswhichὑμεῖς YOUκαὶ andβλέπετε YOU are looking atκαὶ andἀκούετε. YOU are hearing. 34  οὐ Not γὰρ forΔαυεὶδ Davidἀνέβη went upεἰς intoτοὺς theοὐρανούς, heavens,λέγει he is sayingδὲ butαὐτός heΕἶπεν SaidΚύριος Lordτῷ to theκυρίῳ Lordμου of meΚάθου Be sittingἐκ out ofδεξιῶν right [parts]μου of me 35  ἕως until ἂν likelyθῶ I should putτοὺς theἐχθρούς enemiesσου of youὑποπόδιον footstoolτῶν of theποδῶν feetσου. of you. 36  ἀσφαλῶς Certainly οὖν thereforeγινωσκέτω let be knowingπᾶς allοἶκος houseἸσραὴλ of Israelὅτι thatκαὶ andκύριον Lordαὐτὸν himκαὶ andχριστὸν Christἐποίησεν madetheθεός, God,τοῦτον thisτὸν theἸησοῦν Jesusὃν whomὑμεῖς YOUἐσταυρώσατε. put on stake. 37  ᾿Ακούσαντες Having heard δὲ butκατενύγησαν they were pierced downτὴν theκαρδίαν, heart,εἶπάν they saidτε andπρὸς towardτὸν theΠέτρον Peterκαὶ andτοὺς theλοιποὺς leftover (ones)ἀποστόλους apostlesΤί Whatποιήσωμεν, should we do,ἄνδρες male personsἀδελφοί; brothers? 38  Πέτρος Peter δὲ butπρὸς towardαὐτούς themΜετανοήσατε, Repent YOU,καὶ andβαπτισθήτω let him be baptizedἕκαστος eachὑμῶν of YOUἐν inτῷ theὀνόματι nameἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christεἰς intoἄφεσιν letting go offτῶν of theἁμαρτιῶν sinsὑμῶν, of YOU,καὶ andλήμψεσθε YOU will receiveτὴν theδωρεὰν free giftτοῦ of theἁγίου holyπνεύματος· spirit; 39  ὑμῖν to YOU γάρ forἐστιν istheἐπαγγελία promiseκαὶ andτοῖς to theτέκνοις childrenὑμῶν of YOUκαὶ andπᾶσι to allτοῖς the (ones)εἰς intoμακρὰν long [way]ὅσους as many asἂν likelyπροσκαλέσηται might call toward selfΚύριος Lordtheθεὸς Godἡμῶν. of us. 40  ἑτέροις To different τε andλόγοις wordsπλείοσιν moreδιεμαρτύρατο, he was thoroughly bearing witness,καὶ andπαρεκάλει he was exhortingαὐτοὺς themλέγων sayingΣώθητε Be YOU savedἀπὸ fromτῆς theγενεᾶς generationτῆς of theσκολιᾶς crookedταύτης. this. 41  Οἱ The (ones) μὲν indeedοὖν thereforeἀποδεξάμενοι having receivedτὸν theλόγον wordαὐτοῦ of himἐβαπτίσθησαν, they were baptized,καὶ andπροσετέθησαν were addedἐν inτῇ theἡμέρᾳ dayἐκείνῃ thatψυχαὶ soulsὡσεὶ as ifτρισχίλιαι. three thousand. 42  ἦσαν They were δὲ butπροσκαρτεροῦντες perseveringτῇ to theδιδαχῇ teachingτῶν of theἀποστόλων apostlesκαὶ andτῇ to theκοινωνίᾳ, common participation,τῇ to theκλάσει breakingτοῦ of theἄρτου breadκαὶ andταῖς to theπροσευχαῖς. prayers. 43  ᾿Εγίνετο Was occurring δὲ butπάσῃ to everyψυχῇ soulφόβος, fear,πολλὰ manyδὲ butτέρατα portentsκαὶ andσημεῖα signsδιὰ throughτῶν theἀποστόλων apostlesἐγίνετο. was occurring. 44  πάντες All δὲ butοἱ the (ones)πιστεύσαντες having believedἐπὶ uponτὸ theαὐτὸ very [place]εἶχον were havingἅπαντα all (things)κοινά, common, 45  καὶ and τὰ theκτήματα possessionsκαὶ andτὰς theὑπάρξεις propertiesἐπίπρασκον they were sellingκαὶ andδιεμέριζον they were distributingαὐτὰ themπᾶσιν to allκαθότι according asἄν likelyτις anyoneχρείαν needεἶχεν· was having; 46  καθ’ according to ἡμέραν dayτε andπροσκαρτεροῦντες perseveringὁμοθυμαδὸν like-mindedlyἐν inτῷ theἱερῷ, temple,κλῶντές breakingτε andκατ’ according toοἶκον houseἄρτον, bread,μετελάμβανον they were partakingτροφῆς of foodἐν inἀγαλλιάσει exultationκαὶ andἀφελότητι simplicityκαρδίας, of heart, 47  αἰνοῦντες praising τὸν theθεὸν Godκαὶ andἔχοντες havingχάριν favorπρὸς towardὅλον wholeτὸν theλαόν. people.Theδὲ butκύριος Lordπροσετίθει was addingτοὺς the (ones)σωζομένους being savedκαθ’ according toἡμέραν dayἐπὶ uponτὸ theαὐτό. very [time].

Footnotes