Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Acts 12:1-25

12  Κατ’ Down ἐκεῖνον thatδὲ butτὸν theκαιρὸν appointed timeἐπέβαλεν thrust uponἩρῴδης Herodtheβασιλεὺς kingτὰς theχεῖρας handsκακῶσαί to treat badlyτινας someτῶν of theἀπὸ fromτῆς theἐκκλησίας. ecclesia. 2  ἀνεῖλεν He took up δὲ butἸάκωβον Jamesτὸν theἀδελφὸν brotherἸωάνου of Johnμαχαίρῃ. to sword. 3  ἰδὼν Having seen δὲ butὅτι thatἀρεστόν pleasingἐστιν it isτοῖς to theἸουδαίοις Jewsπροσέθετο he addedσυλλαβεῖν to take withκαὶ alsoΠέτρον, Peter,ἦσαν wereδὲ butἡμέραι daysτῶν of theἀζύμων, unleavened (cakes), 4  ὃν whom καὶ alsoπιάσας having laid hold ofἔθετο he putεἰς intoφυλακήν, prison,παραδοὺς having given besideτέσσαρσιν to fourτετραδίοις sets of fourστρατιωτῶν of soldiersφυλάσσειν to be guardingαὐτόν, him,βουλόμενος wishingμετὰ afterτὸ theπάσχα passoverἀναγαγεῖν to lead upαὐτὸν himτῷ to theλαῷ. people. 5  The μὲν indeedοὖν thereforeΠέτρος Peterἐτηρεῖτο was being observedἐν inτῇ theφυλακῇ· prison;προσευχὴ prayerδὲ butἦν wasἐκτενῶς intenselyγινομένη occurringὑπὸ byτῆς theἐκκλησίας ecclesiaπρὸς towardτὸν theθεὸν Godπερὶ aboutαὐτοῦ. him. 6  Ὅτε When δὲ butἤμελλεν he was being aboutπροσαγαγεῖν to lead forthαὐτὸν himtheἩρῴδης, Herod,τῇ to theνυκτὶ nightἐκείνῃ thatἦν wastheΠέτρος Peterκοιμώμενος sleepingμεταξὺ betweenδύο twoστρατιωτῶν soldiersδεδεμένος having been boundἁλύσεσιν to chainsδυσίν, two,φύλακές guardsτε andπρὸ beforeτῆς theθύρας doorἐτήρουν were observingτὴν theφυλακήν. prison. 7  καὶ And ἰδοὺ look!ἄγγελος angelΚυρίου of Lordἐπέστη, stood upon,καὶ andφῶς lightἔλαμψεν shoneἐν inτῷ theοἰκήματι· dwelling;πατάξας having smittenδὲ butτὴν theπλευρὰν sideτοῦ of theΠέτρου Peterἤγειρεν he raised upαὐτὸν himλέγων saying᾿Ανάστα Stand upἐν inτάχει· haste;καὶ andἐξέπεσαν fell outαὐτοῦ of himαἱ theἁλύσεις chainsἐκ out ofτῶν theχειρῶν. hands. 8  εἶπεν Said δὲ buttheἄγγελος angelπρὸς towardαὐτόν himΖῶσαι Girdκαὶ andὑπόδησαι bind underτὰ theσανδάλιά sandalsσου· of you;ἐποίησεν he didδὲ butοὕτως. thus.καὶ Andλέγει is sayingαὐτῷ to himΠεριβαλοῦ Throw aroundτὸ theἱμάτιόν outer garmentσου of youκαὶ andἀκολούθει be following,μοι· to me; 9  καὶ and ἐξελθὼν having gone outἠκολούθει, he was following,καὶ andοὐκ notᾔδει he had knownὅτι thatἀληθές trueἐστιν isτὸ the (thing)γινόμενον occurringδιὰ throughτοῦ theἀγγέλου, angel,ἐδόκει he was thinkingδὲ butὅραμα visionβλέπειν. to be seeing. 10  διελθόντες Having gone through δὲ butπρώτην firstφυλακὴν guardκαὶ andδευτέραν secondἦλθαν they cameἐπὶ uponτὴν theπύλην gateτὴν theσιδηρᾶν ironτὴν theφέρουσαν bearingεἰς intoτὴν theπόλιν, city,ἥτις whichαὐτομάτη self-actingἠνοίγη was opened upαὐτοῖς, to them,καὶ andἐξελθόντες having gone outπροῆλθον they went forthῥύμην streetμίαν, one,καὶ andεὐθέως immediatelyἀπέστη stood off fromtheἄγγελος angelἀπ’ fromαὐτοῦ. him. 11  καὶ And theΠέτρος Peterἐν inἑαυτῷ himselfγενόμενος having come to beεἶπεν he saidΝῦν Nowοἶδα I have knownἀληθῶς trulyὅτι thatἐξαπέστειλεν sent off outtheκύριος Lordτὸν theἄγγελον angelαὐτοῦ of himκαὶ andἐξείλατό took outμε meἐκ out ofχειρὸς handἩρῴδου of Herodκαὶ andπάσης of allτῆς theπροσδοκίας expectationτοῦ of theλαοῦ peopleτῶν of theἸουδαίων. Jews. 12  Συνιδών Having seen together τε andἦλθεν he cameἐπὶ uponτὴν theοἰκίαν houseτῆς of theΜαρίας Maryτῆς theμητρὸς motherἸωάνου of Johnτοῦ the (one)ἐπικαλουμένου being surnamedΜάρκου, Mark,οὗ whereἦσαν wereἱκανοὶ sufficientσυνηθροισμένοι having been crowded togetherκαὶ andπροσευχόμενοι. praying. 13  κρούσαντος Having knocked δὲ butαὐτοῦ of himτὴν theθύραν doorτοῦ of theπυλῶνος gatewayπροσῆλθε came towardπαιδίσκη servant girlὑπακοῦσαι to obeyὀνόματι to nameῬόδη, Rhoda, 14  καὶ and ἐπιγνοῦσα having recognizedτὴν theφωνὴν voiceτοῦ of theΠέτρου Peterἀπὸ fromτῆς theχαρᾶς joyοὐκ notἤνοιξεν she opened upτὸν theπυλῶνα, gateway,εἰσδραμοῦσα having run inδὲ butἀπήγγειλεν she reported backἑστάναι to standτὸν theΠέτρον Peterπρὸ beforeτοῦ theπυλῶνος. gateway. 15  οἱ The (ones) δὲ butπρὸς towardαὐτὴν herεἶπαν saidΜαίνῃ. YOU are mad.The (one)δὲ butδιισχυρίζετο was strongly assertingοὕτως thusἔχειν. to be having.οἱ The (ones)δὲ butἔλεγον were sayingTheἄγγελός angelἐστιν isαὐτοῦ. of him. 16  The δὲ butΠέτρος Peterἐπέμενεν was remaining uponκρούων· knocking;ἀνοίξαντες having opened upδὲ butεἶδαν they sawαὐτὸν himκαὶ andἐξέστησαν. were astonished. 17  κατασείσας Having moved downward δὲ butαὐτοῖς to themτῇ to theχειρὶ handσιγᾷν to be silentδιηγήσατο he thoroughly relatedαὐτοῖς to themπῶς howtheκύριος Lordαὐτὸν himἐξήγαγεν led forthἐκ out ofτῆς theφυλακῆς, prison,εἶπέν he saidτε and᾿Απαγγείλατε Report YOU backἸακώβῳ to Jamesκαὶ andτοῖς to theἀδελφοῖς brothersταῦτα. these (things).καὶ Andἐξελθὼν having gone outἐπορεύθη he wentεἰς intoἕτερον differentτόπον. place. 18  Γενομένης Having come to be δὲ butἡμέρας of dayἦν wasτάραχος stirοὐκ notὀλίγος littleἐν inτοῖς theστρατιώταις, soldiers,τί whatἄρα reallytheΠέτρος Peterἐγένετο. came to be. 19  Ἡρῴδης Herod δὲ butἐπιζητήσας having sought uponαὐτὸν himκαὶ andμὴ notεὑρὼν having foundἀνακρίνας having examinedτοὺς theφύλακας guardsἐκέλευσεν he commandedἀπαχθῆναι, to be led off,καὶ andκατελθὼν having come downἀπὸ fromτῆς theἸουδαίας Judeaεἰς intoΚαισαρίαν Caesareaδιέτριβεν. he was spending [time] through. 20  ῏Ην He was δὲ butθυμομαχῶν mentally fightingΤυρίοις to Tyriansκαὶ andΣιδωνίοις· to Sidonians;ὁμοθυμαδὸν like-mindedlyδὲ butπαρῆσαν they were alongsideπρὸς towardαὐτόν, him,καὶ andπείσαντες having persuadedΒλάστον Blastusτὸν the (one)ἐπὶ uponτοῦ theκοιτῶνος bedchamberτοῦ of theβασιλέως kingᾐτοῦντο they were askingεἰρήνην peaceδιὰ throughτὸ theτρέφεσθαι to be getting fedαὐτῶν of themτὴν theχώραν countryἀπὸ fromτῆς theβασιλικῆς. kingly [country]. 21  τακτῇ To ordered δὲ butἡμέρᾳ daytheἩρῴδης Herodἐνδυσάμενος having clothed himselfἐσθῆτα raimentβασιλικὴν kinglyκαθίσας having sat downἐπὶ uponτοῦ theβήματος stepἐδημηγόρει he was publicly oratingπρὸς towardαὐτούς· them; 22  the δὲ butδῆμος publicἐπεφώνει was sounding uponΘεοῦ Of Godφωνὴ voiceκαὶ andοὐκ notἀνθρώπου. of man. 23  παραχρῆμα Instantly δὲ butἐπάταξεν smoteαὐτὸν himἄγγελος angelΚυρίου of Lordἀνθ’ instead ofὧν which (things)οὐκ notἔδωκεν he gaveτὴν theδόξαν gloryτῷ to theθεῷ, God,καὶ andγενόμενος having becomeσκωληκόβρωτος eaten up by wormsἐξέψυξεν. he let out soul. 24  The δὲ butλόγος wordτοῦ of theκυρίου Lordηὔξανεν was growingκαὶ andἐπληθύνετο. was being multiplied. 25  Βαρνάβας Barnabas δὲ butκαὶ andΣαῦλος Saulὑπέστρεψαν returnedεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemπληρώσαντες having fulfilledτὴν theδιακονίαν, service,συνπαραλαβόντες having taken along togetherἸωάνην Johnτὸν the (one)ἐπικληθέντα having been surnamedΜάρκον. Mark.

Footnotes