Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

Acts 10:1-48

10  ᾿Ανὴρ Male person δέ butτις someἐν inΚαισαρίᾳ Caesareaὀνόματι to nameΚορνήλιος, Cornelius,ἑκατοντάρχης centurionἐκ out ofσπείρης bandτῆς of the (one)καλουμένης being calledἸταλικῆς, Italian, 2  εὐσεβὴς well-reverential καὶ andφοβούμενος fearingτὸν theθεὸν Godσὺν together withπαντὶ allτῷ theοἴκῳ householdαὐτοῦ, of him,ποιῶν doingἐλεημοσύνας gifts of mercyπολλὰς manyτῷ to theλαῷ peopleκαὶ andδεόμενος supplicatingτοῦ of theθεοῦ Godδιὰ throughπαντός, all [time], 3  εἶδεν he saw ἐν inὁράματι visionφανερῶς manifestlyὡσεὶ as ifπερὶ aboutὥραν hourἐνάτην ninthτῆς of theἡμέρας dayἄγγελον angelτοῦ of theθεοῦ Godεἰσελθόντα having come inπρὸς towardαὐτὸν himκαὶ andεἰπόντα having saidαὐτῷ to himΚορνήλιε. Cornelius. 4  The (one) δὲ butἀτενίσας having gazedαὐτῷ to himκαὶ andἔμφοβος in fearγενόμενος having becomeεἶπεν he saidΤί Whatἐστιν, is it,κύριε; Lord?εἶπεν He saidδὲ butαὐτῷ to himΑἱ Theπροσευχαί prayersσου of youκαὶ andαἱ theἐλεημοσύναι gifts of mercyσου of youἀνέβησαν went upεἰς intoμνημόσυνον remembranceἔμπροσθεν from-in-towardτοῦ of theθεοῦ· God; 5  καὶ and νῦν nowπέμψον sendἄνδρας male personsεἰς intoἸόππην Joppaκαὶ andμετάπεμψαι send acrossΣίμωνά Simonτινα someὃς whoἐπικαλεῖται is being surnamedΠέτρος· Peter; 6  οὗτος this (one) ξενίζεται is being treated as strangerπαρά besideτινι someΣίμωνι Simonβυρσεῖ, tanner,to whomἐστὶν isοἰκία houseπαρὰ besideθάλασσαν. sea. 7  ὡς As δὲ butἀπῆλθεν went awaytheἄγγελος angelthe (one)λαλῶν speakingαὐτῷ, to him,φωνήσας having sounded forδύο twoτῶν of theοἰκετῶν house servantsκαὶ andστρατιώτην soldierεὐσεβῆ well-reverentialτῶν of the (ones)προσκαρτερούντων perseveringαὐτῷ to him 8  καὶ and ἐξηγησάμενος having explainedἅπαντα all (things)αὐτοῖς to themἀπέστειλεν he sent awayαὐτοὺς themεἰς intoτὴν theἸόππην. Joppa. 9  Τῇ To the δὲ butἐπαύριον morrowὁδοιπορούντων journeyingἐκείνων of those (ones)καὶ andτῇ to theπόλει cityἐγγιζόντων nearingἀνέβη went upΠέτρος Peterἐπὶ uponτὸ theδῶμα housetopπροσεύξασθαι to prayπερὶ aboutὥραν hourἕκτην. sixth. 10  ἐγένετο He became δὲ butπρόσπεινος very hungryκαὶ andἤθελεν he was willingγεύσασθαι· to taste;παρασκευαζόντων preparingδὲ butαὐτῶν of themἐγένετο occurredἐπ’ uponαὐτὸν himἔκστασις, ecstasy, 11  καὶ and θεωρεῖ he is beholdingτὸν theοὐρανὸν heavenἀνεῳγμένον having been opened upκαὶ andκαταβαῖνον coming downσκεῦός vesselτι someὡς asὀθόνην linen pieceμεγάλην greatτέσσαρσιν to fourἀρχαῖς startsκαθιέμενον being let downἐπὶ uponτῆς theγῆς, earth, 12  ἐν in whichὑπῆρχεν wasπάντα allτὰ theτετράποδα four-footed (things)καὶ andἑρπετὰ creeping (things)τῆς of theγῆς earthκαὶ andπετεινὰ birdsτοῦ of theοὐρανοῦ. heaven. 13  καὶ And ἐγένετο occurredφωνὴ voiceπρὸς towardαὐτόν him᾿Αναστάς, Having stood up,Πέτρε, Peter,θῦσον sacrificeκαὶ andφάγε. eat. 14  The δὲ butΠέτρος Peterεἶπεν saidΜηδαμῶς, By no means,κύριε, Lord,ὅτι becauseοὐδέποτε neverἔφαγον I ateπᾶν everythingκοινὸν commonκαὶ andἀκάθαρτον. unclean. 15  καὶ And φωνὴ voiceπάλιν againἐκ out ofδευτέρου second [time]πρὸς towardαὐτὸν himWhat (things)theθεὸς Godἐκαθάρισεν cleansedσὺ youμὴ notκοίνου. be you making common. 16  τοῦτο This δὲ butἐγένετο occurredἐπὶ uponτρίς, three times,καὶ andεὐθὺς immediatelyἀνελήμφθη was taken upτὸ theσκεῦος vesselεἰς intoτὸν theοὐρανόν. heaven. 17  Ὡς As δὲ butἐν inἑαυτῷ himselfδιηπόρει was being thoroughly perplexedtheΠέτρος Peterτί whatἂν likelyεἴη would beτὸ theὅραμα visionwhichεἶδεν, he saw,ἰδοὺ look!οἱ theἄνδρες male personsοἱ the (ones)ἀπεσταλμένοι having been sent offὑπὸ byτοῦ theΚορνηλίου Corneliusδιερωτήσαντες having thoroughly questioned aboutτὴν theοἰκίαν houseτοῦ of theΣίμωνος Simonἐπέστησαν stoodἐπὶ uponτὸν theπυλῶνα, gate, 18  καὶ and φωνήσαντες having soundedἐπύθοντο they inquiredεἰ ifΣίμων Simonthe (one)ἐπικαλούμενος being surnamedΠέτρος Peterἐνθάδε thereξενίζεται. is being treated as stranger. 19  Τοῦ Of the δὲ butΠέτρου Peterδιενθυμουμένου going through in mindπερὶ aboutτοῦ theὁράματος visionεἶπεν saidτὸ theπνεῦμα spiritἸδοὺ Look!ἄνδρες Male personsδύο twoζητοῦντές seekingσε· you; 20  ἀλλὰ but ἀναστὰς having stood upκατάβηθι step you downκαὶ andπορεύου be goingσὺν together withαὐτοῖς themμηδὲν nothingδιακρινόμενος, doubting,ὅτι becauseἐγὼ Iἀπέσταλκα have sent offαὐτούς. them. 21  καταβὰς Having stepped down δὲ butΠέτρος Peterπρὸς towardτοὺς theἄνδρας male personsεἶπεν saidἸδοὺ Look!ἐγώ Iεἰμι amὃν whomζητεῖτε· YOU are seeking;τίς whattheαἰτία causeδι’ throughἣν whichπάρεστε; YOU are alongside? 22  οἱ The (ones) δὲ butεἶπαν saidΚορνήλιος Corneliusἑκατοντάρχης, centurion,ἀνὴρ male personδίκαιος righteousκαὶ andφοβούμενος fearingτὸν theθεὸν Godμαρτυρούμενός being witnessed aboutτε andὑπὸ byὅλου wholeτοῦ theἔθνους nationτῶν of theἸουδαίων, Jews,ἐχρηματίσθη was divinely instructedὑπὸ byἀγγέλου angelἁγίου holyμεταπέμψασθαί to send acrossσε youεἰς intoτὸν theοἶκον houseαὐτοῦ of himκαὶ andἀκοῦσαι to hearῥήματα sayingsπαρὰ besideσοῦ. of you. 23  εἰσκαλεσάμενος Having called in οὖν thereforeαὐτοὺς themἐξένισεν. he treated as strangers. Τῇ To theδὲ butἐπαύριον morrowἀναστὰς having stood upἐξῆλθεν he went outσὺν together withαὐτοῖς, them,καί andτινες someτῶν of theἀδελφῶν brothersτῶν of the (ones)ἀπὸ fromἸόππης Joppaσυνῆλθαν went withαὐτῷ. him. 24  τῇ To the δὲ butἐπαύριον morrowεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoτὴν theΚαισαρίαν· Caesarea;theδὲ butΚορνήλιος Corneliusἦν wasπροσδοκῶν expectingαὐτοὺς themσυνκαλεσάμενος having called togetherτοὺς theσυγγενεῖς relativesαὐτοῦ of himκαὶ andτοὺς theἀναγκαίους necessaryφίλους. friends. 25  Ὡς As δὲ butἐγένετο occurredτοῦ of theεἰσελθεῖν to enterτὸν theΠέτρον, Peter,συναντήσας having metαὐτῷ to himtheΚορνήλιος Corneliusπεσὼν having fallenἐπὶ uponτοὺς theπόδας feetπροσεκύνησεν. did obeisance. 26  The δὲ butΠέτρος Peterἤγειρεν raised upαὐτὸν himλέγων saying᾿Ανάστηθι· Stand up;καὶ andἐγὼ Iαὐτὸς very (one)ἄνθρωπός manεἰμι. I am. 27  καὶ And συνομιλῶν conversing withαὐτῷ himεἰσῆλθεν, he entered,καὶ andεὑρίσκει he is findingσυνεληλυθότας having come togetherπολλούς, many, 28  ἔφη said τε andπρὸς towardαὐτούς themὙμεῖς YOUἐπίστασθε are well knowingὡς asἀθέμιτόν unlawfulἐστιν it isἀνδρὶ to male personἸουδαίῳ Jewκολλᾶσθαι to glue himselforπροσέρχεσθαι to be coming towardἀλλοφύλῳ· one of another tribe;κἀμοὶ and to metheθεὸς Godἔδειξεν showedμηδένα no oneκοινὸν commonorἀκάθαρτον uncleanλέγειν to be sayingἄνθρωπον· man; 29  διὸ wherefore καὶ andἀναντιρήτως without contradictionἦλθον I cameμεταπεμφθείς. having been sent across.πυνθάνομαι I am inquiringοὖν thereforeτίνι to whatλόγῳ wordμετεπέμψασθέ YOU sent acrossμε. me. 30  Καὶ And theΚορνήλιος Corneliusἔφη said᾿Απὸ Fromτετάρτης fourthἡμέρας dayμέχρι untilταύτης thisτῆς theὥρας hourἤμην I wasτὴν theἐνάτην ninth [hour]προσευχόμενος prayingἐν inτῷ theοἴκῳ houseμου, of me,καὶ andἰδοὺ look!ἀνὴρ male personἔστη stoodἐνώπιόν in sightμου of meἐν inἐσθῆτι raimentλαμπρᾷ bright 31  καί and φησι he is sayingΚορνήλιε, Cornelius,εἰσηκούσθη was heard withinσου of youtheπροσευχὴ prayerκαὶ andαἱ theἐλεημοσύναι gifts of mercyσου of youἐμνήσθησαν were rememberedἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ· God; 32  πέμψον send οὖν thereforeεἰς intoἸόππην Joppaκαὶ andμετακάλεσαι call acrossΣίμωνα Simonὃς whoἐπικαλεῖται is being surnamedΠέτρος· Peter;οὗτος this (one)ξενίζεται is treated as strangerἐν inοἰκίᾳ houseΣίμωνος of Simonβυρσέως tannerπαρὰ besideθάλασσαν. sea. 33  ἐξαυτῆς At once οὖν thereforeἔπεμψα I sentπρὸς towardσέ, you,σύ youτε andκαλῶς finelyἐποίησας didπαραγενόμενος. having come to be alongside.νῦν Nowοὖν thereforeπάντες allἡμεῖς weἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ Godπάρεσμεν are alongsideἀκοῦσαι to hearπάντα allτὰ the (things)προστεταγμένα having been commandedσοι to youὑπὸ byτοῦ theκυρίου. Lord. 34  ἀνοίξας Having opened up δὲ butΠέτρος Peterτὸ theστόμα mouthεἶπεν said᾿Επ’ Uponἀληθείας truthκαταλαμβάνομαι I am receiving downὅτι thatοὐκ notἔστιν isπροσωπολήμπτης taker of facestheθεός, God, 35  ἀλλ’ but ἐν inπαντὶ everyἔθνει nationthe (one)φοβούμενος fearingαὐτὸν himκαὶ andἐργαζόμενος workingδικαιοσύνην righteousnessδεκτὸς acceptableαὐτῷ to himἐστίν. is. 36  τὸν The λόγον wordἀπέστειλεν he sent forthτοῖς to theυἱοῖς sonsἸσραὴλ of Israelεὐαγγελιζόμενος declaring as good newsεἰρήνην peaceδιὰ throughἸησοῦ JesusΧριστοῦ· Christ;οὗτός thisἐστιν isπάντων of all (them)κύριος. Lord. 37  ὑμεῖς YOU οἴδατε have knownτὸ theγενόμενον having occurredῥῆμα sayingκαθ’ downὅλης wholeτῆς theἸουδαίας, Judea,ἀρξάμενος (he) having startedἀπὸ fromτῆς theΓαλιλαίας Galileeμετὰ afterτὸ theβάπτισμα baptismwhichἐκήρυξεν preachedἸωάνης, John, 38  Ἰησοῦν Jesus τὸν the (one)ἀπὸ fromΝαζαρέθ, Nazareth,ὡς asἔχρισεν anointedαὐτὸν himtheθεὸς Godπνεύματι to spiritἁγίῳ holyκαὶ andδυνάμει, to power,ὃς whoδιῆλθεν went throughεὐεργετῶν working wellκαὶ andἰώμενος healingπάντας allτοὺς the (ones)καταδυναστευομένους being ruled downὑπὸ byτοῦ theδιαβόλου, Devil,ὅτι becausetheθεὸς Godἦν wasμετ’ withαὐτοῦ. him. 39  καὶ And ἡμεῖς weμάρτυρες witnessesπάντων of all (things)ὧν of whichἐποίησεν he didἔν inτε andτῇ theχώρᾳ countryτῶν of theἸουδαίων Jewsκαὶ andἸερουσαλήμ· Jerusalem;ὃν whomκαὶ alsoἀνεῖλαν they took upκρεμάσαντες having hungἐπὶ uponξύλου. wood. 40  τοῦτον This (one) theθεὸς Godἤγειρεν raised upτῇ to theτρίτῃ thirdἡμέρᾳ dayκαὶ andἔδωκεν he gaveαὐτὸν himἐμφανῆ manifestγενέσθαι, to become, 41  οὐ not παντὶ to allτῷ theλαῷ peopleἀλλὰ butμάρτυσι to witnessesτοῖς the (ones)προκεχειροτονημένοις having been previously appointed [by extended hand]ὑπὸ byτοῦ theθεοῦ, God,ἡμῖν, to us,οἵτινες whoσυνεφάγομεν ate togetherκαὶ andσυνεπίομεν we drank withαὐτῷ himμετὰ afterτὸ theἀναστῆναι to stand upαὐτὸν himἐκ out ofνεκρῶν· dead (ones); 42  καὶ and παρήγγειλεν he orderedἡμῖν to usκηρύξαι to preachτῷ to theλαῷ peopleκαὶ andδιαμαρτύρασθαι to bear thorough witnessὅτι thatοὗτός thisἐστιν isthe (one)ὡρισμένος having been definedὑπὸ byτοῦ theθεοῦ Godκριτὴς judgeζώντων of living (ones)καὶ andνεκρῶν. dead (ones). 43  τούτῳ To this one πάντες allοἱ theπροφῆται prophetsμαρτυροῦσιν, are bearing witness,ἄφεσιν letting go offἁμαρτιῶν of sinsλαβεῖν to receiveδιὰ throughτοῦ theὀνόματος nameαὐτοῦ of himπάντα everyoneτὸν theπιστεύοντα believingεἰς intoαὐτόν. him. 44  Ἔτι Yet λαλοῦντος speakingτοῦ of theΠέτρου Peterτὰ theῥήματα sayingsταῦτα theseἐπέπεσε fell uponτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἅγιον holyἐπὶ uponπάντας allτοὺς the (ones)ἀκούοντας hearingτὸν theλόγον. word. 45  καὶ And ἐξέστησαν were amazedοἱ the (ones)ἐκ out ofπεριτομῆς circumcisionπιστοὶ faithfulοἳ whoσυνῆλθαν came withτῷ theΠέτρῳ, Peter,ὅτι becauseκαὶ alsoἐπὶ uponτὰ theἔθνη nationstheδωρεὰ free giftτοῦ of theπνεύματος spiritτοῦ theἁγίου holyἐκκέχυται· has been poured out; 46  ἤκουον they were hearing γὰρ forαὐτῶν of themλαλούντων speakingγλώσσαις to tonguesκαὶ andμεγαλυνόντων magnifyingτὸν theθεόν. God.τότε Thenἀπεκρίθη answeredΠέτρος Peter 47  Μήτι Not what τὸ theὕδωρ waterδύναται is ableκωλῦσαί to forbidτις anyoneτοῦ of theμὴ notβαπτισθῆναι to be baptizedτούτους theseοἵτινες whoτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἅγιον holyἔλαβον receivedὡς asκαὶ alsoἡμεῖς; we? 48  προσέταξεν He commanded δὲ butαὐτοὺς themἐν inτῷ theὀνόματι nameἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christβαπτισθῆναι. to be baptized.τότε Thenἠρώτησαν they requestedαὐτὸν himἐπιμεῖναι to remain uponἡμέρας daysτινάς. some.

Footnotes