Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

2 Corinthians 12:1-21

12  Καυχᾶσθαι To be boasting δεῖ· it is binding;οὐ notσυμφέρον bearing withμέν, indeed,ἐλεύσομαι I shall comeδὲ butεἰς intoὀπτασίας sightsκαὶ andἀποκαλύψεις revelationsΚυρίου. of Lord. 2  οἶδα I have known ἄνθρωπον manἐν inΧριστῷ Christπρὸ beforeἐτῶν yearsδεκατεσσάρων,— fourteen,—εἴτε whetherἐν inσώματι bodyοὐκ notοἶδα, I have known,εἴτε orἐκτὸς outsideτοῦ of theσώματος bodyοὐκ notοἶδα, I have known,theθεὸς Godοἶδεν,— has known,—ἁρπαγέντα having been snatched awayτὸν theτοιοῦτον such (one)ἕως untilτρίτου thirdοὐρανοῦ. heaven. 3  καὶ And οἶδα I have knownτὸν theτοιοῦτον suchἄνθρωπον,— man,—εἴτε whetherἐν inσώματι bodyεἴτε orχωρὶς apart fromτοῦ theσώματος bodyοὐκ notοἶδα, I have known,theθεὸς Godοἶδεν,— has known,— 4  ὅτι that ἡρπάγη he was snatched awayεἰς intoτὸν theπαράδεισον paradiseκαὶ andἤκουσεν he heardἄρρητα unsayableῥήματα sayingswhichοὐκ notἐξὸν lawful (thing)ἀνθρώπῳ to manλαλῆσαι. to speak. 5  ὑπὲρ Over τοῦ theτοιούτου such (one)καυχήσομαι, I shall boast,ὑπὲρ overδὲ butἐμαυτοῦ myselfοὐ notκαυχήσομαι I shall boastεἰ ifμὴ notἐν inταῖς theἀσθενείαις. weaknesses. 6  ἐὰν If ever γὰρ forθελήσω I should be willingκαυχήσασθαι, to boast,οὐκ notἔσομαι I shall beἄφρων, senseless,ἀλήθειαν truthγὰρ forἐρῶ· I shall say;φείδομαι I am sparingδέ, but,μή notτις anyoneεἰς intoἐμὲ meλογίσηται should reckonὑπὲρ overwhatβλέπει he is seeingμε meorἀκούει he is hearingἐξ out ofἐμοῦ, me, 7  καὶ and τῇ to theὑπερβολῇ over-castτῶν of theἀποκαλύψεων. revelations. διὸ Through whichἵνα in order thatμὴ notὑπεραίρωμαι, I may be overly lifted up,ἐδόθη was givenμοι to meσκόλοψ thornτῇ to theσαρκί, flesh,ἄγγελος angelΣατανᾶ, of Satan,ἵνα in order thatμε meκολαφίζῃ, he may be slapping,ἵνα in order thatμὴ notὑπεραίρωμαι. I may be overly lifted up. 8  ὑπὲρ Over τούτου thisτρὶς three timesτὸν theκύριον Lordπαρεκάλεσα I entreatedἵνα in order thatἀποστῇ it might stand offἀπ’ fromἐμοῦ· me; 9  καὶ and εἴρηκέν he has saidμοι to me᾿Αρκεῖ Is sufficientσοι to youtheχάρις undeserved kindnessμου· of me;theγὰρ forδύναμις powerἐν inἀσθενείᾳ weaknessτελεῖται. is being finished.Ἥδιστα Most gladlyοὖν thereforeμᾶλλον ratherκαυχήσομαι I shall be boastingἐν inταῖς theἀσθενείαις, weaknesses,ἵνα in order thatἐπισκηνώσῃ might pitch tentἐπ’ uponἐμὲ metheδύναμις powerτοῦ of theχριστοῦ. Christ. 10  διὸ Through which εὐδοκῶ I am thinking wellἐν inἀσθενείαις, weaknesses,ἐν inὕβρεσιν, insults,ἐν inἀνάγκαις, necessities,ἐν inδιωγμοῖς persecutionsκαὶ andστενοχωρίαις, to straits,ὑπὲρ overΧριστοῦ· Christ;ὅταν wheneverγὰρ forἀσθενῶ, I am weak,τότε thenδυνατός powerfulεἰμι. I am. 11  Γέγονα I have become ἄφρων· senseless;ὑμεῖς YOUμε meἠναγκάσατε· put under necessity;ἐγὼ Iγὰρ forὤφειλον I was owingὑφ’ byὑμῶν YOUσυνίστασθαι. to be put in standing with.οὐδὲν Nothingγὰρ forὑστέρησα I came behindτῶν of theὑπερλίαν over-exceedinglyἀποστόλων, apostles,εἰ ifκαὶ andοὐδέν nothingεἰμι· I am; 12  τὰ the μὲν indeedσημεῖα signsτοῦ of theἀποστόλου apostleκατειργάσθη was worked downἐν inὑμῖν YOUἐν inπάσῃ allὑπομονῇ, endurance,σημείοις to signsτε andκαὶ andτέρασιν portentsκαὶ andδυνάμεσιν. powers. 13  τί What γάρ forἐστιν is itwhichἡσσώθητε YOU were made lessὑπὲρ overτὰς theλοιπὰς leftoverἐκκλησίας, ecclesias,εἰ ifμὴ notὅτι thatαὐτὸς veryἐγὼ Iοὐ notκατενάρκησα I lay torpid down onὑμῶν; of YOU?χαρίσασθέ Graciously forgive YOUμοι to meτὴν theἀδικίαν unrighteousnessταύτην. this. 14  Ἰδοὺ Look! τρίτον Third [time]τοῦτο thisἑτοίμως in readinessἔχω I am havingἐλθεῖν to comeπρὸς towardὑμᾶς, YOU,καὶ andοὐ notκαταναρκήσω· I will lie torpid down on;οὐ notγὰρ forζητῶ I am seekingτὰ the (things)ὑμῶν of YOUἀλλὰ butὑμᾶς, YOU,οὐ notγὰρ forὀφείλει is owingτὰ theτέκνα childrenτοῖς to theγονεῦσιν parentsθησαυρίζειν, to be laying up treasure,ἀλλὰ butοἱ theγονεῖς parentsτοῖς to theτέκνοις. children. 15  ἐγὼ I δὲ butἥδιστα most gladlyδαπανήσω I shall spendκαὶ andἐκδαπανηθήσομαι I shall be completely spentὑπὲρ overτῶν theψυχῶν soulsὑμῶν. of YOU.εἰ Ifπερισσοτέρως more abundantlyὑμᾶς YOUἀγαπῶ, I am loving,ἧσσον lessἀγαπῶμαι; am I being loved? 16  Ἔστω Let it be δέ, but,ἐγὼ Iοὐ notκατεβάρησα I pressed weight down onὑμᾶς· YOU;ἀλλὰ butὑπάρχων beingπανοῦργος all-workingδόλῳ to deceitὑμᾶς YOUἔλαβον. I took. 17  μή Not τινα anyoneὧν of whomἀπέσταλκα I have sent offπρὸς towardὑμᾶς, YOU,δι’ throughαὐτοῦ himἐπλεονέκτησα I took advantage ofὑμᾶς; YOU? 18  παρεκάλεσα I encouraged Τίτον Titusκαὶ andσυναπέστειλα I sent off togetherτὸν theἀδελφόν· brother;μήτι not whatἐπλεονέκτησεν took advantage ofὑμᾶς YOUΤίτος; Titus?οὐ Notτῷ to theαὐτῷ veryπνεύματι spiritπεριεπατήσαμεν; we walked about?οὐ Notτοῖς to theαὐτοῖς veryἴχνεσιν; footsteps? 19  Πάλαι Long ago δοκεῖτε YOU are thinkingὅτι thatὑμῖν to YOUἀπολογούμεθα; we are making defense?κατέναντι Down in frontθεοῦ of Godἐν inΧριστῷ Christλαλοῦμεν. we are speaking.τὰ Theδὲ forπάντα, all (things),ἀγαπητοί, loved (ones),ὑπὲρ overτῆς theὑμῶν of YOUοἰκοδομῆς, upbuilding, 20  φοβοῦμαι I am fearing γὰρ forμή notπως somehowἐλθὼν having comeοὐχ notοἵους of what sortθέλω I am willingεὕρω I should findὑμᾶς, YOU,κἀγὼ and Iεὑρεθῶ should be foundὑμῖν to YOUοἷον (one) of what sortοὐ notθέλετε, YOU are willing,μή notπως somehowἔρις, strife,ζῆλος, jealousy,θυμοί, fits of anger,ἐριθίαι, contentions,καταλαλιαί, backbitings,ψιθυρισμοί, whisperings,φυσιώσεις, puffings up,ἀκαταστασίαι· disorders; 21  μὴ not πάλιν againἐλθόντος having comeμου of meταπεινώσῃ might make lowlyμε metheθεός Godμου of meπρὸς towardὑμᾶς, YOU,καὶ andπενθήσω I might mourn overπολλοὺς manyτῶν of the (ones)προημαρτηκότων having sinned formerlyκαὶ andμὴ notμετανοησάντων having repentedἐπὶ uponτῇ theἀκαθαρσίᾳ uncleannessκαὶ andπορνείᾳ to fornicationκαὶ andἀσελγείᾳ to loose conductto whichἔπραξαν. they performed.

Footnotes