Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

1 Timothy 5:1-25

5  Πρεσβυτέρῳ To older man μὴ notἐπιπλήξῃς, you should deal blow upon,ἀλλὰ butπαρακάλει be you entreatingὡς asπατέρα, father,νεωτέρους younger (ones)ὡς asἀδελφούς, brothers, 2  πρεσβυτέρας older [woman] ὡς asμητέρας, mothers,νεωτέρας younger [women]ὡς asἀδελφὰς sistersἐν inπάσῃ allἁγνίᾳ. chasteness. 3  Χήρας Widows τίμα be honoringτὰς the (ones)ὄντως essentiallyχήρας. widows. 4  εἰ If δέ butτις anyχήρα widowτέκνα childrenorἔκγονα grandchildrenἔχει, is having,μανθανέτωσαν let them be learningπρῶτον firstτὸν theἴδιον ownοἶκον householdεὐσεβεῖν to be revering wellκαὶ andἀμοιβὰς recompensesἀποδιδόναι to be giving backτοῖς to theπρογόνοις, progenitors,τοῦτο thisγάρ forἐστιν isἀπόδεκτον receivable backἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ· God; 5  the δὲ butὄντως essentiallyχήρα widowκαὶ andμεμονωμένη having been left aloneἤλπικεν has hopedἐπὶ uponτὸν theθεὸν Godκαὶ andπροσμένει she is remaining towardταῖς to theδεήσεσιν supplicationsκαὶ andταῖς to theπροσευχαῖς prayersνυκτὸς of nightκαὶ andἡμέρας· of day; 6  the (one) δὲ butσπαταλῶσα behaving voluptuouslyζῶσα livingτέθνηκεν. she has died. 7  καὶ And ταῦτα these (things)παράγγελλε, be you charging,ἵνα in order thatἀνεπίλημπτοι irreprehensibleὦσιν· they may be; 8  εἰ if δέ butτις anyoneτῶν of theἰδίων own (ones)καὶ andμάλιστα mostlyοἰκείων of household [members]οὐ notπρονοεῖ, he is providing,τὴν theπίστιν faithἤρνηται he has deniedκαὶ andἔστιν he isἀπίστου of unbelieverχείρων. worse (one). 9  Χήρα Widow καταλεγέσθω let be being put on listμὴ notἔλαττον lessἐτῶν of yearsἑξήκοντα sixtyγεγονυῖα, having become,ἑνὸς of oneἀνδρὸς male personγυνή, woman, 10  ἐν in ἔργοις worksκαλοῖς fineμαρτυρουμένη, being witnessed about,εἰ ifἐτεκνοτρόφησεν, she reared children,εἰ ifἐξενοδόχησεν, she received strangers,εἰ ifἁγίων of holy (ones)πόδας feetἔνιψεν, she washed,εἰ ifθλιβομένοις to (ones) being put under tribulationἐπήρκεσεν, she was sufficient upon,εἰ ifπαντὶ to everyἔργῳ workἀγαθῷ goodἐπηκολούθησεν. she followed upon. 11  νεωτέρας Younger (ones) δὲ butχήρας widowsπαραιτοῦ· be asking off for self;ὅταν wheneverγὰρ forκαταστρηνιάσωσιν they might feel sexually impulsiveτοῦ of theχριστοῦ, Christ,γαμεῖν to be marryingθέλουσιν, they are willing, 12  ἔχουσαι having κρίμα judgmentὅτι becauseτὴν theπρώτην firstπίστιν faithἠθέτησαν· they put aside; 13  ἅμα at the same time δὲ butκαὶ alsoἀργαὶ ineffectiveμανθάνουσιν, they are learning,περιερχόμεναι going aboutτὰς theοἰκίας, houses,οὐ notμόνον onlyδὲ butἀργαὶ ineffectiveἀλλὰ butκαὶ alsoφλύαροι gossipersκαὶ andπερίεργοι, workers around,λαλοῦσαι speakingτὰ the (things)μὴ notδέοντα. binding. 14  βούλομαι I am wishing οὖν thereforeνεωτέρας younger [women]γαμεῖν, to be marrying,τεκνογονεῖν, to be bearing children,οἰκοδεσποτεῖν, to be managing household,μηδεμίαν not oneἀφορμὴν onrush offδιδόναι to be givingτῷ to theἀντικειμένῳ (one) lying againstλοιδορίας of revilingχάριν· thanks; 15  ἤδη already γάρ forτινες someἐξετράπησαν were turned outὀπίσω behindτοῦ theΣατανᾶ. Satan. 16  εἴ If τις anyoneπιστὴ faithful [woman]ἔχει is havingχήρας, widows,ἐπαρκείτω let her be sufficing uponαὐταῖς, to them,καὶ andμὴ notβαρείσθω let be weighted downtheἐκκλησία, ecclesia,ἵνα in order thatταῖς to the (ones)ὄντως essentiallyχήραις widowsἐπαρκέσῃ. it might suffice upon. 17  Οἱ The (ones) καλῶς finelyπροεστῶτες having stood beforeπρεσβύτεροι older menδιπλῆς of doubleτιμῆς honorἀξιούσθωσαν, let them be being reckoned worth,μάλιστα mostlyοἱ the (ones)κοπιῶντες laboringἐν inλόγῳ wordκαὶ andδιδασκαλίᾳ· teaching; 18  λέγει is saying γὰρ fortheγραφή scriptureΒοῦν Bullἀλοῶντα threshing outοὐ notφιμώσεις· you shall muzzle;καί andἌξιος Worthytheἐργάτης workmanτοῦ of theμισθοῦ wagesαὐτοῦ. of him. 19  κατὰ Down on πρεσβυτέρου older manκατηγορίαν accusationμὴ notπαραδέχου, be you receiving alongside,ἐκτὸς exceptεἰ ifμὴ notἐπὶ uponδύο twoorτριῶν threeμαρτύρων· witnesses; 20  τοὺς the (ones) δὲ butἁμαρτάνοντας sinningἐνώπιον in sightπάντων of allἔλεγχε, be you reproving,ἵνα in order thatκαὶ alsoοἱ theλοιποὶ leftover (ones)φόβον fearἔχωσιν. may be having. 21  Διαμαρτύρομαι I am bearing witness through ἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusκαὶ andτῶν of theἐκλεκτῶν chosenἀγγέλων, angels,ἵνα in order thatταῦτα these (things)φυλάξῃς you might guardχωρὶς apart fromπροκρίματος, prejudgment,μηδὲν nothingποιῶν doingκατὰ according toπρόσκλισιν. inclination toward. 22  Χεῖρας Hands ταχέως quicklyμηδενὶ to no oneἐπιτίθει, be you putting upon,μηδὲ neitherκοινώνει be you sharingἁμαρτίαις to sinsἀλλοτρίαις· belonging to others;σεαυτὸν yourselfἁγνὸν chasteτήρει. be you keeping. 23  Μηκέτι Not yet ὑδροπότει, be your drinking water,ἀλλὰ butοἴνῳ to wineὀλίγῳ littleχρῶ be you usingδιὰ throughτὸν theστόμαχον stomachκαὶ andτὰς theπυκνάς frequentσου of youἀσθενείας. sicknesses. 24  Τινῶν Of some ἀνθρώπων menαἱ theἁμαρτίαι sinsπρόδηλοί before [all] evidentεἰσιν, are,προάγουσαι going beforeεἰς intoκρίσιν, judgment,τισὶν to some (ones)δὲ butκαὶ alsoἐπακολουθοῦσιν· they are following upon; 25  ὡσαύτως as-thus καὶ alsoτὰ theἔργα worksτὰ theκαλὰ fineπρόδηλα, before [all] evident,καὶ andτὰ the (ones)ἄλλως otherwiseἔχοντα havingκρυβῆναι to be hidοὐ notδύνανται. they are able.

Footnotes