Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

1 Timothy 1:1-20

1  Παῦλος Paul ἀπόστολος apostleΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusκατ’ according toἐπιταγὴν enjoinderθεοῦ of Godσωτῆρος Saviorἡμῶν of usκαὶ andΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusτῆς of theἐλπίδος hopeἡμῶν of us 2  Τιμοθέῳ to Timothy γνησίῳ genuineτέκνῳ childἐν inπίστει· faith; χάρις, undeserved kindness,ἔλεος, mercy,εἰρήνη peaceἀπὸ fromθεοῦ Godπατρὸς Fatherκαὶ andΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν. of us. 3  Καθὼς According as παρεκάλεσά I encouragedσε youπροσμεῖναι to remain towardἐν in᾿Εφέσῳ, Ephesus,πορευόμενος [I] going on wayεἰς intoΜακεδονίαν, Macedonia,ἵνα in order thatπαραγγείλῃς you might chargeτισὶν to some (ones)μὴ notἑτεροδιδασκαλεῖν to be teaching differently 4  μηδὲ not-but προσέχειν to be having [mind] towardμύθοις to mythsκαὶ andγενεαλογίαις to genealogiesἀπεράντοις, unbounded,αἵτινες whichἐκζητήσεις seekings outπαρέχουσι are having alongsideμᾶλλον ratherthanοἰκονομίαν house-administrationθεοῦ of Godτὴν the (one)ἐν inπίστει,— faith,— 5  τὸ the δὲ butτέλος endτῆς of theπαραγγελίας chargingἐστὶν isἀγάπη loveἐκ out ofκαθαρᾶς cleanκαρδίας heartκαὶ andσυνειδήσεως of conscienceἀγαθῆς goodκαὶ andπίστεως of faithἀνυποκρίτου, unhypocritical, 6  ὧν of which (things) τινὲς some (ones)ἀστοχήσαντες having deviatedἐξετράπησαν they were turned outεἰς intoματαιολογίαν, vain talk, 7  θέλοντες willing εἶναι to beνομοδιδάσκαλοι, law teachers,μὴ notνοοῦντες mentally seeingμήτε neitherwhat (things)λέγουσιν they are sayingμήτε norπερὶ aboutτίνων what (things)διαβεβαιοῦνται. they are thoroughly stabilizing. 8  Οἴδαμεν We have known δὲ butὅτι thatκαλὸς finetheνόμος Lawἐάν if everτις anyoneαὐτῷ to itνομίμως lawfullyχρῆται, is using, 9  εἰδὼς having known τοῦτο thisὅτι thatδικαίῳ to righteous (one)νόμος lawοὐ notκεῖται, is lying down,ἀνόμοις to lawless (ones)δὲ butκαὶ andἀνυποτάκτοις, non-self-subjecting (ones),ἀσεβέσι to irreverential (ones)καὶ andἁμαρτωλοῖς, to sinners,ἀνοσίοις to unloyal (ones)καὶ andβεβήλοις, to profane (ones),πατρολῴαις to smiters of fathersκαὶ andμητρολῴαις, to smiters of mothers,ἀνδροφόνοις, to murderers of male persons, 10  πόρνοις, to fornicators, ἀρσενοκοίταις, to men lying with males,ἀνδραποδισταῖς, to catchers of male persons by the foot,ψεύσταις, to liars,ἐπιόρκοις, to oath breakers,καὶ andεἴ ifτι anythingἕτερον differentτῇ to theὑγιαινούσῃ being healthfulδιδασκαλίᾳ teachingἀντίκειται, is lying against, 11  κατὰ according to τὸ theεὐαγγέλιον good newsτῆς of theδόξης gloryτοῦ of theμακαρίου happyθεοῦ, God,whichἐπιστεύθην was entrusted withἐγώ. I. 12  Χάριν Thanks ἔχω I am havingτῷ to the (one)ἐνδυναμώσαντί having empoweredμε meΧριστῷ to ChristἸησοῦ Jesusτῷ theκυρίῳ Lordἡμῶν, of us,ὅτι becauseπιστόν faithfulμε meἡγήσατο he consideredθέμενος having putεἰς intoδιακονίαν, service, 13  τὸ the πρότερον former [time]ὄντα (one) beingβλάσφημον blasphemerκαὶ andδιώκτην persecutorκαὶ andὑβριστήν· insolent (man);ἀλλὰ butἠλεήθην, I was shown mercy,ὅτι becauseἀγνοῶν being ignorantἐποίησα I didἐν inἀπιστίᾳ, unbelief, 14  ὑπερεπλεόνασεν became beyond more δὲ buttheχάρις undeserved kindnessτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usμετὰ withπίστεως faithκαὶ andἀγάπης loveτῆς the (one)ἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ. Jesus. 15  πιστὸς Faithful theλόγος wordκαὶ andπάσης of allἀποδοχῆς reception backἄξιος, worthy,ὅτι thatΧριστὸς ChristἸησοῦς Jesusἦλθεν cameεἰς intoτὸν theκόσμον worldἁμαρτωλοὺς sinnersσῶσαι· to save;ὧν of whomπρῶτός firstεἰμι amἐγώ, I, 16  ἀλλὰ but διὰ throughτοῦτο thisἠλεήθην, I was shown mercy,ἵνα in order thatἐν inἐμοὶ meπρώτῳ firstἐνδείξηται might show inΧριστὸς ChristἸησοῦς Jesusτὴν theἅπασαν allμακροθυμίαν, longness of spirit,πρὸς towardὑποτύπωσιν subtypeτῶν of the (ones)μελλόντων being aboutπιστεύειν to be believingἐπ’ uponαὐτῷ himεἰς intoζωὴν lifeαἰώνιον. everlasting. 17  Τῷ To the δὲ butβασιλεῖ kingτῶν of theαἰώνων, ages,ἀφθάρτῳ, to incorruptible,ἀοράτῳ, invisible,μόνῳ onlyθεῷ, God,τιμὴ honorκαὶ andδόξα gloryεἰς intoτοὺς theαἰῶνας agesτῶν of theαἰώνων· ages;ἀμήν. amen. 18  Ταύτην This τὴν theπαραγγελίαν chargingπαρατίθεμαί I am putting alongsideσοι, to you,τέκνον childΤιμόθεε, Timothy,κατὰ according toτὰς theπροαγούσας going beforeἐπὶ uponσὲ youπροφητείας, prophecies,ἵνα in order thatστρατεύῃ you may do military serviceἐν inαὐταῖς themτὴν theκαλὴν fineστρατείαν, military service, 19  ἔχων having πίστιν faithκαὶ andἀγαθὴν goodσυνείδησιν, conscience,ἥν whichτινες some (ones)ἀπωσάμενοι having pushed asideπερὶ aboutτὴν theπίστιν faithἐναυάγησαν· experienced shipwreck; 20  ὧν of whom ἐστὶν isὙμέναιος Hymenaeusκαὶ and᾿Αλέξανδρος, Alexander,οὓς whomπαρέδωκα I gave overτῷ to theΣατανᾷ Satanἵνα in order thatπαιδευθῶσι they might be disciplinedμὴ notβλασφημεῖν. to be blaspheming.

Footnotes