Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

Select language English

1 Corinthians 11:1-34

11  μιμηταί Imitators μου of meγίνεσθε, be YOU becoming,καθὼς according asκἀγὼ also IΧριστοῦ. of Christ. 2  ᾿Επαινῶ I am praising δὲ butὑμᾶς YOUὅτι becauseπάντα all (things)μου of meμέμνησθε YOU have rememberedκαὶ andκαθὼς according asπαρέδωκα I gave besideὑμῖν to YOUτὰς theπαραδόσεις things given besideκατέχετε. YOU are holding down. 3  Θέλω I am willing δὲ butὑμᾶς YOUεἰδέναι to have knownὅτι thatπαντὸς of everyἀνδρὸς male persontheκεφαλὴ headtheχριστός Christἐστιν, is,κεφαλὴ headδὲ butγυναικὸς of womantheἀνήρ, male person,κεφαλὴ headδὲ butτοῦ theχριστοῦ Christtheθεός. God. 4  πᾶς Every ἀνὴρ male personπροσευχόμενος prayingorπροφητεύων prophesyingκατὰ down onκεφαλῆς headἔχων havingκαταισχύνει is shamingτὴν theκεφαλὴν headαὐτοῦ· of him; 5  πᾶσα every δὲ butγυνὴ womanπροσευχομένη prayingorπροφητεύουσα prophesyingἀκατακαλύπτῳ not veiled downτῇ to theκεφαλῇ headκαταισχύνει she is shamingτὴν theκεφαλὴν headαὐτῆς, of her,ἓν one (thing)γάρ forἐστιν it isκαὶ andτὸ theαὐτὸ very (thing)τῇ to the [woman]ἐξυρημένῃ. having been shaved. 6  εἰ If γὰρ forοὐ notκατακαλύπτεται is being veiled downγυνή, woman,καὶ alsoκειράσθω· let her be shorn;εἰ ifδὲ butαἰσχρὸν disgracefulγυναικὶ to womanτὸ theκείρασθαι to be shornorξυρᾶσθαι, to be being shaved,κατακαλυπτέσθω. let her be being veiled down. 7  ἀνὴρ Male person μὲν indeedγὰρ forοὐκ notὀφείλει is owingκατακαλύπτεσθαι to be being veiled downτὴν theκεφαλήν, head,εἰκὼν imageκαὶ andδόξα gloryθεοῦ of Godὑπάρχων· existing;theγυνὴ womanδὲ butδόξα gloryἀνδρός of male personἐστιν. is. 8  οὐ Not γάρ forἐστιν isἀνὴρ male personἐκ out ofγυναικός, woman,ἀλλὰ butγυνὴ womanἐξ out ofἀνδρός· male person; 9  καὶ also γὰρ forοὐκ notἐκτίσθη was createdἀνὴρ male personδιὰ throughτὴν theγυναῖκα, woman,ἀλλὰ butγυνὴ womanδιὰ throughτὸν theἄνδρα. male person. 10  διὰ Through τοῦτο thisὀφείλει is owingtheγυνὴ womanἐξουσίαν authorityἔχειν to be havingἐπὶ uponτῆς theκεφαλῆς headδιὰ throughτοὺς theἀγγέλους. angels. 11  πλὴν Besides οὔτε neitherγυνὴ womanχωρὶς apart fromἀνδρὸς male personοὔτε norἀνὴρ male personχωρὶς apart fromγυναικὸς womanἐν inκυρίῳ· Lord; 12  ὥσπερ as-even γὰρ fortheγυνὴ womanἐκ out ofτοῦ theἀνδρός, male person,οὕτως thusκαὶ alsotheἀνὴρ male personδιὰ throughτῆς theγυναικός· woman;τὰ theδὲ butπάντα all (things)ἐκ out ofτοῦ theθεοῦ. God. 13  ἐν In ὑμῖν YOUαὐτοῖς very (ones)κρίνατε· judge YOU;πρέπον fittingἐστὶν is itγυναῖκα womanἀκατακάλυπτον not veiled downτῷ to theθεῷ Godπροσεύχεσθαι; to be praying? 14  οὐδὲ Not-but theφύσις natureαὐτὴ veryδιδάσκει is teachingὑμᾶς YOUὅτι thatἀνὴρ male personμὲν indeedἐὰν if everκομᾷ, he may have long hair,ἀτιμία dishonorαὐτῷ to himἐστίν, it is, 15  γυνὴ woman δὲ butἐὰν if everκομᾷ, she may have long hair,δόξα gloryαὐτῇ to herἐστίν; it is?ὅτι Becausetheκόμη (long) hairἀντὶ instead ofπεριβολαίου thing thrown aroundδέδοται has been givenαὐτῇ. to her. 16  Εἰ If δέ butτις anyoneδοκεῖ is seemingφιλόνεικος fond of disputingεἶναι, to be,ἡμεῖς weτοιαύτην suchσυνήθειαν customοὐκ notἔχομεν, we are having,οὐδὲ neitherαἱ theἐκκλησίαι ecclesiasτοῦ of theθεοῦ. God. 17  Τοῦτο This δὲ butπαραγγέλλων announcing besideοὐκ notἐπαινῶ I am praisingὅτι becauseοὐκ notεἰς intoτὸ theκρεῖσσον betterἀλλὰ butεἰς intoτὸ theἧσσον worseσυνέρχεσθε. YOU are coming together. 18  πρῶτον First μὲν indeedγὰρ forσυνερχομένων coming togetherὑμῶν of YOUἐν inἐκκλησίᾳ ecclesiaἀκούω I am hearingσχίσματα splitsἐν inὑμῖν YOUὑπάρχειν, to be existing,καὶ andμέρος partτι someπιστεύω. I am believing. 19  δεῖ It is binding γὰρ forκαὶ alsoαἱρέσεις sectsἐν inὑμῖν YOUεἶναι, to be,ἵνα in order thatκαὶ alsoοἱ theδόκιμοι approved (ones)φανεροὶ manifestγένωνται might becomeἐν inὑμῖν. YOU. 20  Συνερχομένων Coming together οὖν thereforeὑμῶν of YOUἐπὶ uponτὸ theαὐτὸ very [place]οὐκ notἔστιν it isκυριακὸν pertaining to Lordδεῖπνον supperφαγεῖν, to eat, 21  ἕκαστος each (one) γὰρ forτὸ theἴδιον ownδεῖπνον supperπρολαμβάνει is taking beforeἐν inτῷ theφαγεῖν, to eat,καὶ andὃς whoμὲν indeedπεινᾷ, is hungering,ὃς whoδὲ butμεθύει. is being intoxicated. 22  μὴ Not γὰρ forοἰκίας housesοὐκ notἔχετε YOU are havingεἰς intoτὸ theἐσθίειν to be eatingκαὶ andπίνειν; to be drinking?Orτῆς of theἐκκλησίας ecclesiaτοῦ of theθεοῦ Godκαταφρονεῖτε, are YOU minding down on,καὶ andκαταισχύνετε are YOU shaming downτοὺς the (ones)μὴ notἔχοντας; having?τί Whatεἴπω should I sayὑμῖν; to YOU?ἐπαινέσω Shall I praiseὑμᾶς; YOU?ἐν Inτούτῳ thisοὐκ notἐπαινῶ. I am praising. 23  ἐγὼ I γὰρ forπαρέλαβον I received besideἀπὸ fromτοῦ theκυρίου, Lord,whichκαὶ alsoπαρέδωκα I gave besideὑμῖν, to YOU,ὅτι thattheκύριος LordἸησοῦς Jesusἐν inτῇ theνυκτὶ nightto whichπαρεδίδετο he was being given besideἔλαβεν he receivedἄρτον loaf 24  καὶ and εὐχαριστήσας having given thanksἔκλασεν he brokeκαὶ andεἶπεν he saidΤοῦτό Thisμού of meἐστιν isτὸ theσῶμα bodyτὸ theὑπὲρ overὑμῶν· YOU;τοῦτο thisποιεῖτε be YOU doingεἰς intoτὴν theἐμὴν myἀνάμνησιν. remembrance. 25  ὡσαύτως As-thus καὶ alsoτὸ theποτήριον cupμετὰ afterτὸ theδειπνῆσαι, to have supper,λέγων sayingΤοῦτο Thisτὸ theποτήριον cuptheκαινὴ newδιαθήκη covenantἐστὶν isἐν inτῷ theἐμῷ myαἵματι· blood;τοῦτο thisποιεῖτε, be YOU doing,ὁσάκις as often asἐὰν if everπίνητε, YOU may be drinking,εἰς intoτὴν theἐμὴν myἀνάμνησιν. remembrance. 26  ὁσάκις As often as γὰρ forἐὰν if everἐσθίητε YOU may be eatingτὸν theἄρτον loafτοῦτον thisκαὶ andτὸ theποτήριον cupπίνητε, YOU may be drinking,τὸν theθάνατον deathτοῦ of theκυρίου Lordκαταγγέλλετε, YOU are announcing down,ἄχρι untilοὗ whichἔλθῃ. he should come. 27  ὥστε As-and ὃς whoἂν likelyἐσθίῃ may be eatingτὸν theἄρτον loaforπίνῃ he may be drinkingτὸ theποτήριον cupτοῦ of theκυρίου Lordἀναξίως, unworthily,ἔνοχος held inἔσται he will beτοῦ of theσώματος bodyκαὶ andτοῦ of theαἵματος bloodτοῦ of theκυρίου. Lord. 28  δοκιμαζέτω Let him be proving δὲ butἄνθρωπος manἑαυτόν, himself,καὶ andοὕτως thusἐκ out ofτοῦ theἄρτου loafἐσθιέτω let him be eatingκαὶ andἐκ out ofτοῦ theποτηρίου cupπινέτω· let him be drinking; 29  the (one) γὰρ forἐσθίων eatingκαὶ andπίνων drinkingκρίμα judgmentἑαυτῷ to himselfἐσθίει he is eatingκαὶ andπίνει he is drinkingμὴ notδιακρίνων judging throughτὸ theσῶμα. body. 30  διὰ Through τοῦτο thisἐν inὑμῖν YOUπολλοὶ manyἀσθενεῖς strengthless (ones)καὶ andἄρρωστοι unhealthyκαὶ andκοιμῶνται are sleepingἱκανοί. sufficient (ones). 31  εἰ If δὲ butἑαυτοὺς selvesδιεκρίνομεν, we were judging through,οὐκ notἂν likelyἐκρινόμεθα· we were being judged; 32  κρινόμενοι being judged δὲ butὑπὸ byτοῦ theκυρίου Lordπαιδευόμεθα, we are being disciplined,ἵνα in order thatμὴ notσὺν together withτῷ theκόσμῳ worldκατακριθῶμεν. we should be judged down. 33  ὥστε, As-and, ἀδελφοί brothersμου, of me,συνερχόμενοι coming togetherεἰς intoτὸ theφαγεῖν to eatἀλλήλους one anotherἐκδέχεσθε. be YOU waiting for. 34  εἴ If τις anyoneπεινᾷ, is hungering,ἐν inοἴκῳ houseἐσθιέτω, let him be eating,ἵνα in order thatμὴ notεἰς intoκρίμα judgmentσυνέρχησθε. YOU may be coming together.Τὰ Theδὲ butλοιπὰ leftover (things)ὡς asἂν likelyἔλθω I should comeδιατάξομαι. I shall orderly set through.

Footnotes