Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witnesses

English

Online Bible | The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1 Corinthians 10:1-33

10  Οὐ Not θέλω I am willingγὰρ forὑμᾶς YOUἀγνοεῖν, to be ignorant,ἀδελφοί, brothers,ὅτι thatοἱ theπατέρες fathersἡμῶν of usπάντες all (ones)ὑπὸ underτὴν theνεφέλην cloudἦσαν they wereκαὶ andπάντες all (ones)διὰ throughτῆς theθαλάσσης seaδιῆλθον, they went through, 2  καὶ and πάντες all (ones)εἰς intoτὸν theΜωυσῆν Mosesἐβαπτίσαντο they were baptizedἐν inτῇ theνεφέλῃ cloudκαὶ andἐν inτῇ theθαλάσσῃ, sea, 3  καὶ and πάντες all (ones)τὸ theαὐτὸ veryπνευματικὸν spiritualβρῶμα thing eatenἔφαγον they ate 4  καὶ and πάντες all (ones)τὸ theαὐτὸ veryπνευματικὸν spiritualἔπιον they drankπόμα, drink,ἔπινον they were drinkingγὰρ forἐκ out ofπνευματικῆς spiritualἀκολουθούσης followingπέτρας, rock-mass,theπέτρα rock-massδὲ butἦν wastheχριστός· Christ; 5  ἀλλ’ but οὐκ notἐν inτοῖς theπλείοσιν more (ones)αὐτῶν of themηὐδόκησεν thought welltheθεός, God,κατεστρώθησαν they were strewn downγὰρ forἐν inτῇ theἐρήμῳ. desolate [place]. 6  Ταῦτα These (things) δὲ butτύποι typesἡμῶν of usἐγενήθησαν, they occurred,εἰς intoτὸ theμὴ notεἶναι to beἡμᾶς usἐπιθυμητὰς desirersκακῶν, of bad (things),καθὼς according asκἀκεῖνοι also thoseἐπεθύμησαν. desired. 7  μηδὲ Neither εἰδωλολάτραι idolatersγίνεσθε, be YOU becoming,καθώς according asτινες someαὐτῶν· of them;ὥσπερ as-evenγέγραπται it has been written᾿Εκάθισεν Sat downtheλαὸς peopleφαγεῖν to eatκαὶ andπεῖν, to drink,καὶ andἀνέστησαν they stood upπαίζειν. to be playing. 8  μηδὲ Neither πορνεύωμεν, may we be committing fornication,καθώς according asτινες someαὐτῶν of themἐπόρνευσαν, committed fornication,καὶ andἔπεσαν they fellμιᾷ to oneἡμέρᾳ dayεἴκοσι twenty-τρεῖς threeχιλιάδες. thousand. 9  μηδὲ Neither ἐκπειράζωμεν may we be testing outτὸν theκύριον, Lord,καθώς according asτινες someαὐτῶν of themἐπείρασαν, tested,καὶ andὑπὸ byτῶν theὄφεων serpentsἀπώλλυντο. they were destroying selves. 10  μηδὲ Neither γογγύζετε, be YOU murmuring,καθάπερ according to which (things) evenτινὲς someαὐτῶν of themἐγόγγυσαν, murmured,καὶ andἀπώλοντο they destroyed selvesὑπὸ byτοῦ theὀλοθρευτοῦ. destroyer. 11  ταῦτα These (things) δὲ butτυπικῶς typicallyσυνέβαινεν was stepping withἐκείνοις, to those,ἐγράφη it was writtenδὲ butπρὸς towardνουθεσίαν putting mind inἡμῶν, of us,εἰς intoοὓς whomτὰ theτέλη endsτῶν of theαἰώνων agesκατήντηκεν. has attained down. 12  Ὥστε As-and the (one)δοκῶν thinkingἑστάναι to standβλεπέτω let him be lookingμὴ notπέσῃ. he should fall. 13  πειρασμὸς Temptation ὑμᾶς YOUοὐκ notεἴληφεν has takenεἰ ifμὴ notἀνθρώπινος· pertaining to man;πιστὸς faithfulδὲ buttheθεός, God,ὃς whoοὐκ notἐάσει he will permitὑμᾶς YOUπειρασθῆναι to be testedὑπὲρ overwhichδύνασθε, YOU are able,ἀλλὰ butποιήσει he will makeσὺν together withτῷ theπειρασμῷ temptationκαὶ alsoτὴν theἔκβασιν stepping outτοῦ of theδύνασθαι to be ableὑπενεγκεῖν. to bear under. 14  Διόπερ, Through which even, ἀγαπητοί (ones) lovedμου, of me,φεύγετε be YOU fleeingἀπὸ fromτῆς theεἰδωλολατρίας. idolatry. 15  ὡς As φρονίμοις to discreet (ones)λέγω· I am saying;κρίνατε YOU judgeὑμεῖς YOUwhatφημι. I say. 16  Τὸ The ποτήριον cupτῆς of theεὐλογίας blessingwhichεὐλογοῦμεν, we are blessing,οὐχὶ notκοινωνία sharingἐστὶν is itτοῦ of theαἵματος bloodτοῦ of theχριστοῦ; Christ?τὸν Theἄρτον loafὃν whichκλῶμεν, we are breaking,οὐχὶ notκοινωνία sharingτοῦ of theσώματος bodyτοῦ of theχριστοῦ Christἐστίν; it is? 17  ὅτι Because εἷς oneἄρτος, loaf,ἓν oneσῶμα bodyοἱ theπολλοί manyἐσμεν, we are,οἱ theγὰρ forπάντες all (ones)ἐκ out ofτοῦ theἑνὸς oneἄρτου loafμετέχομεν. we are partaking. 18  βλέπετε Be YOU looking at τὸν theἸσραὴλ Israelκατὰ according toσάρκα· flesh;οὐχ notοἱ the (ones)ἐσθίοντες eatingτὰς theθυσίας sacrificesκοινωνοὶ sharersτοῦ of theθυσιαστηρίου altarεἰσίν; are they? 19  τί What οὖν thereforeφημί; say I?ὅτι Thatεἰδωλόθυτόν (thing) sacrificed to idolτί anythingἐστιν, is,orὅτι thatεἴδωλόν idolτί anythingἐστιν; is? 20  ἀλλ’ But ὅτι thatwhat (things)θύουσιν are sacrificingτὰ theἔθνη, nations,δαιμονίοις to demonsκαὶ andοὐ notθεῷ to Godθύουσιν, they are sacrificing,οὐ notθέλω I am willingδὲ butὑμᾶς YOUκοινωνοὺς sharersτῶν of theδαιμονίων demonsγίνεσθαι. to be becoming. 21  οὐ Not δύνασθε YOU are ableποτήριον cupΚυρίου of Lordπίνειν to be drinkingκαὶ andποτήριον cupδαιμονίων· of demons;οὐ notδύνασθε YOU are ableτραπέζης of tableΚυρίου of Lordμετέχειν to be partakingκαὶ andτραπέζης of tableδαιμονίων. of demons. 22  Or παραζηλοῦμεν are we inciting to jealousyτὸν theκύριον; Lord?μὴ Notἰσχυρότεροι strongerαὐτοῦ of himἐσμέν; are we? 23  Πάντα All (things) ἔξεστιν· is being lawful;ἀλλ’ butοὐ notπάντα all (things)συμφέρει. is bearing with.πάντα All (things)ἔξεστιν· is being lawful;ἀλλ’ butοὐ notπάντα all (things)οἰκοδομεῖ. is building up. 24  μηδεὶς No one τὸ theἑαυτοῦ of himselfζητείτω let him be seekingἀλλὰ butτὸ thatτοῦ of theἑτέρου. different (one). 25  Πᾶν Everything τὸ theἐν inμακέλλῳ meat marketπωλούμενον being soldἐσθίετε be YOU eatingμηδὲν nothingἀνακρίνοντες judging upδιὰ throughτὴν theσυνείδησιν, conscience, 26  τοῦ of the κυρίου Lordγὰρ fortheγῆ earthκαὶ andτὸ theπλήρωμα fullnessαὐτῆς. of it. 27  εἴ If τις anyoneκαλεῖ is callingὑμᾶς YOUτῶν of theἀπίστων unbelieversκαὶ andθέλετε YOU are willingπορεύεσθαι, to be going,πᾶν everythingτὸ theπαρατιθέμενον being set alongsideὑμῖν to YOUἐσθίετε be YOU eatingμηδὲν nothingἀνακρίνοντες judging upδιὰ throughτὴν theσυνείδησιν· conscience; 28  ἐὰν if ever δέ butτις anyoneὑμῖν to YOUεἴπῃ should sayΤοῦτο Thisἱερόθυτόν (thing) sacredly sacrificedἐστιν, is,μὴ notἐσθίετε be YOU eatingδι’ throughἐκεῖνον that [man]τὸν the (one)μηνύσαντα having disclosedκαὶ andτὴν theσυνείδησιν· conscience; 29  συνείδησιν conscience δὲ butλέγω I am sayingοὐχὶ notτὴν the (one)ἑαυτοῦ of selfἀλλὰ butτὴν the (one)τοῦ of theἑτέρου· different (one);ἵνα in order thatτί whyγὰρ fortheἐλευθερία freedomμου of meκρίνεται is being judgedὑπὸ byἄλλης anotherσυνειδήσεως; conscience? 30  εἰ If ἐγὼ Iχάριτι to thanksμετέχω, I am partaking,τί whyβλασφημοῦμαι am I being blasphemedὑπὲρ overοὗ whatἐγὼ Iεὐχαριστῶ; am giving thanks? 31  Εἴτε Whether οὖν thereforeἐσθίετε YOU are eatingεἴτε orπίνετε YOU are drinkingεἴτε orτι anythingποιεῖτε, YOU are doing,πάντα all (things)εἰς intoδόξαν gloryθεοῦ of Godποιεῖτε. be YOU doing. 32  ἀπρόσκοποι Not causing to strike toward καὶ andἸουδαίοις to Jewsγίνεσθε be YOU becomingκαὶ andἝλλησιν to Greeksκαὶ andτῇ to theἐκκλησίᾳ ecclesiaτοῦ of theθεοῦ, God, 33  καθὼς according as κἀγὼ also Iπάντα all (things)πᾶσιν to all (ones)ἀρέσκω, I am pleasing,μὴ notζητῶν seekingτὸ theἐμαυτοῦ of myselfσύμφορον (thing) bearing withἀλλὰ butτὸ the (one)τῶν of theπολλῶν, many,ἵνα in order thatσωθῶσιν. they might be saved.

Footnotes