Romans 2:1-29

2  Διὸ Through whichἀναπολόγητος defenselessεἶ, you are,Oἄνθρωπε manπᾶς everyonethe (one)κρίνων· judging;ἐν inwhatγὰρ forκρίνεις you are judgingτὸν theἕτερον, different (one),σεαυτὸν yourselfκατακρίνεις, you are judging down,τὰ theγὰρ forαὐτὰ very (things)πράσσεις you are performingthe (one)κρίνων· judging; 2  οἴδαμεν we have knownδὲ butὅτι thatτὸ theκρίμα judgmentτοῦ of theθεοῦ Godἐστὶν isκατὰ according toἀλήθειαν truthἐπὶ uponτοὺς the (ones)τὰ theτοιαῦτα such (things)πράσσοντας. performing. 3  λογίζῃ You are reckoningδὲ butτοῦτο, this,Oἄνθρωπε manthe (one)κρίνων judgingτοὺς the (ones)τὰ theτοιαῦτα such (things)πράσσοντας performingκαὶ andποιῶν (one) doingαὐτά, them,ὅτι thatσὺ youἐκφεύξῃ will flee out ofτὸ theκρίμα judgmentτοῦ of theθεοῦ; God? 4  Orτοῦ of theπλούτου richesτῆς of theχρηστότητος kindnessαὐτοῦ of himκαὶ andτῆς of theἀνοχῆς forbearanceκαὶ andτῆς of theμακροθυμίας longness of spiritκαταφρονεῖς, you are despising,ἀγνοῶν not knowingὅτι thatτὸ theχρηστὸν kind [quality]τοῦ of theθεοῦ Godεἰς intoμετάνοιάν repentanceσε youἄγει; is leading? 5  κατὰ According toδὲ butτὴν theσκληρότητά hardnessσου of youκαὶ andἀμετανόητον unrepentantκαρδίαν heartθησαυρίζεις you are treasuring upσεαυτῷ to yourselfὀργὴν wrathἐν inἡμέρᾳ dayὀργῆς of wrathκαὶ andἀποκαλύψεως of revelationδικαιοκρισίας of righteous judgmentτοῦ of theθεοῦ, God, 6  ὃς whoἀποδώσει will pay backἑκάστῳ to each (one)κατὰ according toτὰ theἔργα worksαὐτοῦ· of him; 7  τοῖς to the (ones)μὲν indeedκαθ’ according toὑπομονὴν enduranceἔργου of workἀγαθοῦ goodδόξαν gloryκαὶ andτιμὴν honorκαὶ andἀφθαρσίαν incorruptiblenessζητοῦσιν seekingζωὴν lifeαἰώνιον· everlasting; 8  τοῖς to the (ones)δὲ butἐξ out ofἐριθίας contentiousnessκαὶ andἀπειθοῦσι (ones) disobeyingτῇ to theἀληθείᾳ truthπειθομένοις obeyingδὲ butτῇ to theἀδικίᾳ unrighteousnessὀργὴ wrathκαὶ andθυμός, anger, 9  θλίψις tribulationκαὶ andστενοχωρία, distress,ἐπὶ uponπᾶσαν everyψυχὴν soulἀνθρώπου of manτοῦ of the (one)κατεργαζομένου working downτὸ theκακόν, bad (thing),Ἰουδαίου of Jewτε andπρῶτον firstκαὶ andἝλληνος· of Greek; 10  δόξα gloryδὲ butκαὶ andτιμὴ honorκαὶ andεἰρήνη peaceπαντὶ to everyoneτῷ the (one)ἐργαζομένῳ workingτὸ theἀγαθόν, good (thing),Ἰουδαίῳ to Jewτε andπρῶτον firstκαὶ andἝλληνι· to Greek; 11  οὐ notγάρ forἐστιν isπροσωπολημψία acceptance of faceπαρὰ besideτῷ theθεῷ. God. 12  Ὅσοι As many asγὰρ forἀνόμως without lawἥμαρτον, they sinned,ἀνόμως without lawκαὶ alsoἀπολοῦνται· they will be destroying selves;καὶ andὅσοι as many asἐν inνόμῳ lawἥμαρτον, they sinned,διὰ throughνόμου lawκριθήσονται· they will be judged; 13  οὐ notγὰρ forοἱ theἀκροαταὶ hearersνόμου of lawδίκαιοι righteous (ones)παρὰ besideτῷ theθεῷ, God,ἀλλ’ butοἱ theποιηταὶ doersνόμου of lawδικαιωθήσονται. will be justified. 14  ὅταν Wheneverγὰρ forἔθνη nationsτὰ the (ones)μὴ notνόμον lawἔχοντα havingφύσει to natureτὰ the (things)τοῦ of theνόμου lawποιῶσιν, they may be doing,οὗτοι theseνόμον lawμὴ notἔχοντες havingἑαυτοῖς to selvesεἰσὶν they areνόμος· law; 15  οἵτινες whoἐνδείκνυνται are showing withinτὸ theἔργον workτοῦ of theνόμου lawγραπτὸν writtenἐν inταῖς theκαρδίαις heartsαὐτῶν, of them,συνμαρτυρούσης bearing witness togetherαὐτῶν of themτῆς of theσυνειδήσεως conscienceκαὶ andμεταξὺ betweenἀλλήλων one anotherτῶν of theλογισμῶν reckoningsκατηγορούντων accusingorκαὶ alsoἀπολογουμένων, defending selves, 16  ἐν inwhichἡμέρᾳ dayκρίνει is judgingtheθεὸς Godτὰ theκρυπτὰ hidden (things)τῶν of theἀνθρώπων menκατὰ according toτὸ theεὐαγγέλιόν good newsμου of meδιὰ throughΧριστοῦ ChristἸησοῦ. Jesus. 17  Εἰ Ifδὲ butσὺ youἸουδαῖος Jewἐπονομάζῃ are being namedκαὶ andἐπαναπαύῃ you are resting up uponνόμῳ lawκαὶ andκαυχᾶσαι you are boastingἐν inθεῷ God 18  καὶ andγινώσκεις you are knowingτὸ theθέλημα willκαὶ andδοκιμάζεις you are approvingτὰ theδιαφέροντα things excellingκατηχούμενος being orally instructedἐκ out ofτοῦ theνόμου, Law, 19  πέποιθάς you have persuadedτε andσεαυτὸν yourselfὁδηγὸν guideεἶναι to beτυφλῶν, of blind (ones),φῶς lightτῶν of the (ones)ἐν inσκότει, darkness, 20  παιδευτὴν educatorἀφρόνων, of unreasonable (ones),διδάσκαλον teacherνηπίων, of babes,ἔχοντα havingτὴν theμόρφωσιν formτῆς of theγνώσεως knowledgeκαὶ andτῆς of theἀληθείας truthἐν inτῷ theνόμῳ,— Law,— 21  the (one)οὖν thereforeδιδάσκων teachingἕτερον different (one)σεαυτὸν yourselfοὐ notδιδάσκεις; are you teaching?The (one)κηρύσσων preachingμὴ notκλέπτειν to be stealingκλέπτεις; are you stealing? 22  The (one)λέγων sayingμὴ Notμοιχεύειν, to be committing adultery,μοιχεύεις; are you committing adultery?The (one)βδελυσσόμενος having disgust forτὰ theεἴδωλα idolsἱεροσυλεῖς; are you robbing temples? 23  ὃς Whoἐν inνόμῳ lawκαυχᾶσαι, you are boasting,διὰ throughτῆς theπαραβάσεως transgressionτοῦ of theνόμου Lawτὸν theθεὸν Godἀτιμάζεις; are you dishonoring? 24  τὸ Theγὰρ forὄνομα nameτοῦ of theθεοῦ Godδι’ throughὑμᾶς YOUβλασφημεῖται is being blasphemedἐν inτοῖς theἔθνεσιν, nations,καθὼς according asγέγραπται. it has been written. 25  περιτομὴ Circumcisionμὲν indeedγὰρ forὠφελεῖ is benefitingἐὰν if everνόμον lawπράσσῃς· you may be performing;ἐὰν if everδὲ butπαραβάτης transgressorνόμου of lawᾖς, you may be,theπεριτομή circumcisionσου of youἀκροβυστία uncircumcisionγέγονεν. has become. 26  ἐὰν If everοὖν thereforetheἀκροβυστία uncircumcisionτὰ theδικαιώματα righteous requirementsτοῦ of theνόμου Lawφυλάσσῃ, it may be guarding,οὐχ nottheἀκροβυστία uncircumcisionαὐτοῦ of himεἰς intoπεριτομὴν circumcisionλογισθήσεται; will be reckoned? 27  καὶ Andκρινεῖ will judgetheἐκ out ofφύσεως natureἀκροβυστία uncircumcisionτὸν theνόμον lawτελοῦσα completingσὲ youτὸν the (one)διὰ throughγράμματος writingκαὶ andπεριτομῆς of circumcisionπαραβάτην transgressorνόμου. of law. 28  οὐ Notγὰρ forthe (one)ἐν inτῷ theφανερῷ manifest [state]Ἰουδαῖός Jewἐστιν, is,οὐδὲ neithertheἐν inτῷ theφανερῷ manifest [state]ἐν inσαρκὶ fleshπεριτομή· circumcision; 29  ἀλλ’ butthe (one)ἐν inτῷ theκρυπτῷ hiddenἸουδαῖος, Jew,καὶ andπεριτομὴ circumcisionκαρδίας of heartἐν inπνεύματι spiritοὐ notγράμματι, to writing,οὗ of whomtheἔπαινος praiseοὐκ notἐξ out ofἀνθρώπων menἀλλ’ butἐκ out ofτοῦ theθεοῦ. God.

Footnotes