Romans 16:1-27

16  Συνίστημι I am putting togetherδὲ butὑμῖν to YOUΦοίβην Phoebeτὴν theἀδελφὴν sisterἡμῶν, of us,οὖσαν beingκαὶ alsoδιάκονον servantτῆς of theἐκκλησίας ecclesiaτῆς the (one)ἐν inΚενχρεαῖς, Cenchreae 2  ἵνα in order thatπροσδέξησθε YOU might receive toward selvesαὐτὴν herἐν inκυρίῳ Lordἀξίως worthilyτῶν of theἁγίων, holy (ones),καὶ andπαραστῆτε YOU might stand besideαὐτῇ herἐν inwhatἂν likelyὑμῶν of YOUχρῄζῃ she may be needingπράγματι, matter,καὶ alsoγὰρ forαὐτὴ sheπροστάτις protectressπολλῶν of manyἐγενήθη she becameκαὶ alsoἐμοῦ of meαὐτοῦ. very. 3  ᾿Ασπάσασθε Greet YOUΠρίσκαν Priscaκαὶ and᾿Ακύλαν Aquilaτοὺς theσυνεργούς fellow workersμου of meἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus, 4  οἵτινες whoὑπὲρ overτῆς of theψυχῆς soulμου of meτὸν theἑαυτῶν of selvesτράχηλον neckὑπέθηκαν, they placed under,οἷς to whomοὐκ notἐγὼ Iμόνος aloneεὐχαριστῶ am thankingἀλλὰ butκαὶ alsoπᾶσαι allαἱ theἐκκλησίαι ecclesiasτῶν of theἐθνῶν, nations, 5  καὶ andτὴν theκατ’ according toοἶκον houseαὐτῶν of themἐκκλησίαν. ecclesia.ἀσπάσασθε Greet YOU᾿Επαίνετον Epaenetusτὸν the (one)ἀγαπητόν lovedμου, of me,ὅς whoἐστιν isἀπαρχὴ firstfruitsτῆς of the᾿Ασίας Asiaεἰς intoΧριστόν. Christ. 6  ἀσπάσασθε Greet YOUΜαρίαν, Mary,ἥτις whoπολλὰ many (things)ἐκοπίασεν laboredεἰς intoὑμᾶς. YOU. 7  ἀσπάσασθε Greet YOU᾿Ανδρόνικον Andronicusκαὶ andἸουνίαν Juniasτοὺς theσυγγενεῖς relativesμου of meκαὶ andσυναιχμαλώτους fellow captivesμου, of me,οἵτινές whoεἰσιν areἐπίσημοι notable (ones)ἐν inτοῖς theἀποστόλοις, apostles,οἳ whoκαὶ alsoπρὸ beforeἐμοῦ meγέγοναν have becomeἐν inΧριστῷ. Christ. 8  ᾿Ασπάσασθε Greet YOU᾿Αμπλιᾶτον Ampliatusτὸν the (one)ἀγαπητόν lovedμου of meἐν inκυρίῳ. Lord. 9  ἀσπάσασθε Greet YOUΟὐρβανὸν Urbanusτὸν theσυνεργὸν fellow workerἡμῶν of usἐν inΧριστῷ Christκαὶ andΣτάχυν Stachysτὸν the (one)ἀγαπητόν lovedμου. of me. 10  ἀσπάσασθε Greet YOU᾿Απελλῆν Apellesτὸν the (one)δόκιμον approvedἐν inΧριστῷ. Christ.ἀσπάσασθε Greet YOUτοὺς the (ones)ἐκ out ofτῶν the (ones)᾿Αριστοβούλου. of Aristobulus. 11  ἀσπάσασθε Greet YOUἩρῳδίωνα Herodionτὸν theσυγγενῆ relativeμου. of me.ἀσπάσασθε Greet YOUτοὺς the (ones)ἐκ out ofτῶν the (ones)Ναρκίσσου of Narcissusτοὺς the (ones)ὄντας beingἐν inκυρίῳ. Lord. 12  ἀσπάσασθε Greet YOUΤρύφαιναν Tryphaenaκαὶ andΤρυφῶσαν Tryphosaτὰς the [women]κοπιώσας laboringἐν inκυρίῳ. Lord.ἀσπάσασθε Greet YOUΠερσίδα Persisτὴν theἀγαπητήν, loved [woman],ἥτις whoπολλὰ many (things)ἐκοπίασεν laboredἐν inκυρίῳ. Lord. 13  ἀσπάσασθε Greet YOUῬοῦφον Rufusτὸν theἐκλεκτὸν chosen (one)ἐν inκυρίῳ Lordκαὶ andτὴν theμητέρα motherαὐτοῦ of himκαὶ andἐμοῦ. of me. 14  ἀσπάσασθε Greet YOU᾿Ασύνκριτον, Asyncritus,Φλέγοντα, Phlegon,Ἑρμῆν, Hermes,Πατρόβαν, Patrobas,Ἑρμᾶν, Hermas,καὶ andτοὺς theσὺν together withαὐτοῖς themἀδελφούς. brothers. 15  ἀσπάσασθε Greet YOUΦιλόλογον Philologusκαὶ andἸουλίαν, Julia,Νηρέα Nereusκαὶ andτὴν theἀδελφὴν sisterαὐτοῦ, of him,καὶ andὈλυμπᾶν, Olympas,καὶ andτοὺς the (ones)σὺν together withαὐτοῖς themπάντας all (ones)ἁγίους. holy. 16  ᾿Ασπάσασθε Greet YOUἀλλήλους one anotherἐν inφιλήματι kissἁγίῳ. holy.᾿Ασπάζονται Are greetingὑμᾶς YOUαἱ theἐκκλησίαι ecclesiasπᾶσαι allτοῦ of theχριστοῦ. Christ. 17  Παρακαλῶ I am entreatingδὲ butὑμᾶς, YOU,ἀδελφοί, brothers,σκοπεῖν to be keeping eyes onτοὺς the (ones)τὰς theδιχοστασίας divisionsκαὶ andτὰ theσκάνδαλα fall-causersπαρὰ besideτὴν theδιδαχὴν teachingἣν whichὑμεῖς YOUἐμάθετε YOU learnedποιοῦντας, making,καὶ andἐκκλίνετε be YOU inclining outἀπ’ fromαὐτῶν· them; 18  οἱ theγὰρ forτοιοῦτοι such (ones)τῷ to theκυρίῳ Lordἡμῶν of usΧριστῷ to Christοὐ notδουλεύουσιν they are slaving forἀλλὰ butτῇ to theἑαυτῶν of selvesκοιλίᾳ, cavity,καὶ andδιὰ throughτῆς theχρηστολογίας kindly sayingκαὶ andεὐλογίας blessingἐξαπατῶσι they are seducingτὰς theκαρδίας heartsτῶν of the (ones)ἀκάκων. non-bad. 19  Theγὰρ forὑμῶν of YOUὑπακοὴ obedienceεἰς intoπάντας all (ones)ἀφίκετο· came from;ἐφ’ uponὑμῖν YOUοὖν thereforeχαίρω, I am rejoicing,θέλω I am willingδὲ butὑμᾶς YOUσοφοὺς wiseμὲν indeedεἶναι to beεἰς intoτὸ the (thing)ἀγαθόν, good,ἀκεραίους mixturelessδὲ butεἰς intoτὸ the (thing)κακόν. bad. 20  Theδὲ butθεὸς Godτῆς of theεἰρήνης peaceσυντρίψει will crushτὸν theΣατανᾶν Satanὑπὸ underτοὺς theπόδας feetὑμῶν of YOUἐν inτάχει. quickness.Theχάρις undeserved kindnessτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ Jesusμεθ’ withὑμῶν. YOU. 21  ᾿Ασπάζεται Is greetingὑμᾶς YOUΤιμόθεος Timothytheσυνεργός fellow workerμου, of me,καὶ andΛούκιος Luciusκαὶ andἸάσων Jasonκαὶ andΣωσίπατρος Sosipaterοἱ theσυγγενεῖς relativesμου. of me. 22  ἀσπάζομαι I am greetingὑμᾶς YOUἐγὼ IΤέρτιος Tertiusthe (one)γράψας having writtenτὴν theἐπιστολὴν letterἐν inκυρίῳ. Lord. 23  ἀσπάζεται Is greetingὑμᾶς YOUΓαῖος Gaiustheξένος stranger [as host]μου of meκαὶ andὅλης of wholeτῆς theἐκκλησίας. ecclesia.ἀσπάζεται Is greetingὑμᾶς YOUἜραστος Erastustheοἰκονόμος stewardτῆς of theπόλεως cityκαὶ andΚούαρτος Quartustheἀδελφός. brother. 24  —— —— 25  Τῷ To the (one)δὲ butδυναμένῳ being powerfulὑμᾶς YOUστηρίξαι to make firmly fixedκατὰ according toτὸ theεὐαγγέλιόν good newsμου of meκαὶ andτὸ theκήρυγμα preachingἸησοῦ of JesusΧριστοῦ, Christ,κατὰ according toἀποκάλυψιν revelationμυστηρίου of mysteryχρόνοις to timesαἰωνίοις everlastingσεσιγημένου of (one) having been kept silenced 26  φανερωθέντος of (one) having been manifestedδὲ butνῦν nowδιά throughτε andγραφῶν scripturesπροφητικῶν propheticκατ’ according toἐπιταγὴν enjoinderτοῦ of theαἰωνίου everlastingθεοῦ Godεἰς intoὑπακοὴν obedienceπίστεως of faithεἰς intoπάντα allτὰ theἔθνη nationsγνωρισθέντος, of (one) having been made known, 27  μόνῳ to aloneσοφῷ wiseθεῷ Godδιὰ throughἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christto whomtheδόξα gloryεἰς intoτοὺς theαἰῶνας· ages;ἀμήν. amen.

Footnotes