Romans 15:1-33

15  Ὀφείλομεν We are owingδὲ butἡμεῖς weοἱ theδυνατοὶ powerful (ones)τὰ theἀσθενήματα weaknessesτῶν of the (ones)ἀδυνάτων not powerfulβαστάζειν, to be carrying,καὶ andμὴ notἑαυτοῖς to selvesἀρέσκειν. to be pleasing. 2  ἕκαστος Each (one)ἡμῶν of usτῷ to theπλησίον neighborἀρεσκέτω let him be pleasingεἰς intoτὸ the (thing)ἀγαθὸν goodπρὸς towardοἰκοδομήν· upbuilding; 3  καὶ andγὰρ fortheχριστὸς Christοὐχ notἑαυτῷ to himselfἤρεσεν· pleased;ἀλλὰ butκαθὼς according asγέγραπται it has been writtenΟἱ Theὀνειδισμοὶ reproachesτῶν of the (ones)ὀνειδιζόντων reproachingσὲ youἐπέπεσαν fell uponἐπ’ uponἐμέ. me. 4  ὅσα As many (things)γὰρ forπροεγράφη, was written before,πάντα all (things)εἰς intoτὴν theἡμετέραν ourδιδασκαλίαν teachingἐγράφη, was written,ἵνα in order thatδιὰ throughτῆς theὑπομονῆς enduranceκαὶ andδιὰ throughτῆς theπαρακλήσεως comfortτῶν of theγραφῶν Scripturesτὴν theἐλπίδα hopeἔχωμεν. we may be having. 5  Theδὲ butθεὸς Godτῆς of theὑπομονῆς enduranceκαὶ andτῆς of theπαρακλήσεως comfortδῴη may he giveὑμῖν to YOUτὸ theαὐτὸ very (thing)φρονεῖν to be mindingἐν inἀλλήλοις one anotherκατὰ according toΧριστὸν ChristἸησοῦν, Jesus, 6  ἵνα in order thatὁμοθυμαδὸν like-mindedlyἐν inἑνὶ oneστόματι mouthδοξάζητε YOU may be glorifyingτὸν theθεὸν Godκαὶ andπατέρα Fatherτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ JesusΧριστοῦ. Christ. 7  Διὸ Through whichπροσλαμβάνεσθε be YOU receiving toward selvesἀλλήλους, one another,καθὼς according asκαὶ alsotheχριστὸς Christπροσελάβετο received toward selfἡμᾶς, us,εἰς intoδόξαν gloryτοῦ of theθεοῦ. God. 8  λέγω I am sayingγὰρ forΧριστὸν Christδιάκονον servantγεγενῆσθαι to have becomeπεριτομῆς of circumcisionὑπὲρ overἀληθείας truthθεοῦ, of God,εἰς intoτὸ theβεβαιῶσαι to stabilizeτὰς theἐπαγγελίας promisesτῶν of theπατέρων, fathers, 9  τὰ theδὲ butἔθνη nationsὑπὲρ overἐλέους mercyδοξάσαι to glorifyτὸν theθεόν· God;καθὼς according asγέγραπται it has been writtenΔιὰ Throughτοῦτο this (thing)ἐξομολογήσομαί I shall confess outσοι to youἐν inἔθνεσι, nations,καὶ andτῷ to theὀνόματί nameσου of youψαλῶ. I shall make melody. 10  καὶ Andπάλιν againλέγει he is sayingΕὐφράνθητε, Be YOU glad,ἔθνη, nations,μετὰ withτοῦ theλαοῦ peopleαὐτοῦ. of him. 11  καὶ Andπάλιν againΑἰνεῖτε, Be YOU praising,πάντα allτὰ theἔθνη, nations,τὸν theκύριον, Lord,καὶ andἐπαινεσάτωσαν let them praise uponαὐτὸν himπάντες allοἱ theλαοί. peoples. 12  καὶ Andπάλιν againἨσαίας Isaiahλέγει is sayingἜσται Will betheῥίζα rootτοῦ of theἸεσσαί, Jesse,καὶ andthe (one)ἀνιστάμενος standing upἄρχειν to be rulingἐθνῶν· of nations;ἐπ’ uponαὐτῷ himἔθνη nationsἐλπιοῦσιν. will hope. 13  Theδὲ butθεὸς Godτῆς of theἐλπίδος hopeπληρώσαι may he fillὑμᾶς YOUπάσης of allχαρᾶς joyκαὶ andεἰρήνης peaceἐν inτῷ theπιστεύειν, to be believing,εἰς intoτὸ theπερισσεύειν to be aboundingὑμᾶς YOUἐν inτῇ theἐλπίδι hopeἐν inδυνάμει powerπνεύματος of spiritἁγίου. holy. 14  Πέπεισμαι I have been persuadedδέ, but,ἀδελφοί brothersμου, of me,καὶ alsoαὐτὸς veryἐγὼ Iπερὶ aboutὑμῶν, YOU,ὅτι thatκαὶ alsoαὐτοὶ very (ones)μεστοί fullἐστε YOU areἀγαθωσύνης, of goodness,πεπληρωμένοι having been filledπάσης of allτῆς theγνώσεως, knowledge,δυνάμενοι being powerful (ones)καὶ alsoἀλλήλους one anotherνουθετεῖν. to be putting mind in. 15  τολμηροτέρως More daringlyδὲ butἔγραψα I wroteὑμῖν to YOUἀπὸ fromμέρους, part,ὡς asἐπαναμιμνήσκων putting back in remembrance againὑμᾶς, YOU,διὰ throughτὴν theχάριν undeserved kindnessτὴν the (one)δοθεῖσάν having been givenμοι to meἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ God 16  εἰς intoτὸ theεἶναί to beμε meλειτουργὸν public servantΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusεἰς intoτὰ theἔθνη, nations,ἱερουργοῦντα administering sacredlyτὸ theεὐαγγέλιον good newsτοῦ of theθεοῦ, God,ἵνα in order thatγένηται might becometheπροσφορὰ offeringτῶν of theἐθνῶν nationsεὐπρόσδεκτος, well receivable,ἡγιασμένη having been sanctifiedἐν inπνεύματι spiritἁγίῳ. holy. 17  ἔχω I am havingοὖν thereforeτὴν theκαύχησιν boastingἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ Jesusτὰ the (things)πρὸς towardτὸν theθεόν· God; 18  οὐ notγὰρ forτολμήσω I shall dareτι anythingλαλεῖν to be speakingὧν of which (things)οὐ notκατειργάσατο worked downΧριστὸς Christδι’ throughἐμοῦ meεἰς intoὑπακοὴν obedienceἐθνῶν, of nations,λόγῳ to wordκαὶ andἔργῳ, to work, 19  ἐν inδυνάμει powerσημείων of signsκαὶ andτεράτων, portents,ἐν inδυνάμει powerπνεύματος of spiritἁγίου· holy;ὥστε as-andμε meἀπὸ fromἸερουσαλὴμ Jerusalemκαὶ andκύκλῳ to circuitμέχρι as far asτοῦ theἸλλυρικοῦ Illyricumπεπληρωκέναι to have fulfilledτὸ theεὐαγγέλιον good newsτοῦ of theχριστοῦ, Christ, 20  οὕτως thusδὲ butφιλοτιμούμενον being fond of honorεὐαγγελίζεσθαι to be declaring good newsοὐχ notὅπου whereὠνομάσθη was namedΧριστός, Christ,ἵνα in order thatμὴ notἐπ’ uponἀλλότριον another’sθεμέλιον foundationοἰκοδομῶ, I may be building, 21  ἀλλὰ butκαθὼς according asγέγραπται it has been writtenὌψονται They will seeοἷς to whomοὐκ notἀνηγγέλη it was announcedπερὶ aboutαὐτοῦ, himκαὶ andοἳ which (ones)οὐκ notἀκηκόασιν have heardσυνήσουσιν. will comprehend. 22  Διὸ Through whichκαὶ alsoἐνεκοπτόμην I was cut in (on)τὰ theπολλὰ many (things)τοῦ of theἐλθεῖν to comeπρὸς towardὑμᾶς· YOU; 23  νυνὶ nowδὲ butμηκέτι not yetτόπον placeἔχων havingἐν inτοῖς theκλίμασι slopesτούτοις, these,ἐπιπόθειαν longingδὲ butἔχων havingτοῦ of theἐλθεῖν to comeπρὸς towardὑμᾶς YOUἀπὸ fromἱκανῶν sufficientἐτῶν, years, 24  ὡς asἂν likelyπορεύωμαι I may be goingεἰς intoτὴν theΣπανίαν, Spain,ἐλπίζω I am hopingγὰρ forδιαπορευόμενος going throughθεάσασθαι to viewὑμᾶς YOUκαὶ andὑφ’ byὑμῶν YOUπροπεμφθῆναι to be sent forwardἐκεῖ thereἐὰν if everὑμῶν of YOUπρῶτον firstἀπὸ fromμέρους partἐμπλησθῶ,— I should be filled within,— 25  νυνὶ nowδὲ butπορεύομαι I am goingεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemδιακονῶν servingτοῖς to theἁγίοις. holy (ones). 26  ηὐδόκησαν Thought wellγὰρ forΜακεδονία Macedoniaκαὶ and᾿Αχαία Achaiaκοινωνίαν sharingτινὰ someποιήσασθαι to makeεἰς intoτοὺς theπτωχοὺς poor (ones)τῶν of theἁγίων holy (ones)τῶν of the (ones)ἐν inἸερουσαλήμ. Jerusalem. 27  ηὐδόκησαν They thought wellγάρ, for,καὶ alsoὀφειλέται debtorsεἰσὶν they areαὐτῶν· of them;εἰ ifγὰρ forτοῖς to theπνευματικοῖς spiritual (things)αὐτῶν of themἐκοινώνησαν they sharedτὰ theἔθνη, nations,ὀφείλουσιν they are owingκαὶ alsoἐν inτοῖς theσαρκικοῖς fleshly (things)λειτουργῆσαι to serve publiclyαὐτοῖς. to them. 28  τοῦτο Thisοὖν thereforeἐπιτελέσας, having finished,καὶ andσφραγισάμενος having sealedαὐτοῖς to themτὸν theκαρπὸν fruitτοῦτον, this,ἀπελεύσομαι I shall come offδι’ throughὑμῶν YOUεἰς intoΣπανίαν· Spain; 29  οἶδα I have knownδὲ butὅτι thatἐρχόμενος comingπρὸς towardὑμᾶς YOUἐν inπληρώματι fullnessεὐλογίας of blessingΧριστοῦ of Christἐλεύσομαι. I shall come. 30  Παρακαλῶ I am entreatingδὲ butὑμᾶς, YOU,ἀδελφοί, brothers,διὰ throughτοῦ theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christκαὶ andδιὰ throughτῆς theἀγάπης loveτοῦ of theπνεύματος spiritσυναγωνίσασθαί to exert yourselves together withμοι meἐν inταῖς theπροσευχαῖς prayersὑπὲρ overἐμοῦ meπρὸς towardτὸν theθεόν, God, 31  ἵνα in order thatῥυσθῶ I might be drawn to selfἀπὸ fromτῶν the (ones)ἀπειθούντων disobeyingἐν inτῇ theἸουδαίᾳ Judeaκαὶ andtheδιακονία serviceμου of methe (one)εἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemεὐπρόσδεκτος well receivableτοῖς to theἁγίοις holy (ones)γένηται, might become, 32  ἵνα in order thatἐν inχαρᾷ joyἐλθὼν having comeπρὸς towardὑμᾶς YOUδιὰ throughθελήματος willθεοῦ of Godσυναναπαύσωμαι I might rest up withὑμῖν. YOU. 33  Theδὲ butθεὸς Godτῆς of theεἰρήνης peaceμετὰ withπάντων allὑμῶν· of YOU;ἀμήν. amen.

Footnotes