Romans 1:1-32

1  Παῦλος Paulδοῦλος slaveἸησοῦ of JesusΧριστοῦ, Christ,κλητὸς calledἀπόστολος, apostle,ἀφωρισμένος having been defined offεἰς intoεὐαγγέλιον good newsθεοῦ of God 2  whichπροεπηγγείλατο he promised aforetimeδιὰ throughτῶν theπροφητῶν prophetsαὐτοῦ of himἐν inγραφαῖς scripturesἁγίαις holy 3  περὶ aboutτοῦ theυἱοῦ Sonαὐτοῦ, of him,τοῦ of the (one)γενομένου having come to beἐκ out ofσπέρματος seedΔαυεὶδ of Davidκατὰ according toσάρκα, flesh, 4  τοῦ of the (one)ὁρισθέντος having been definedυἱοῦ Sonθεοῦ of Godἐν inδυνάμει powerκατὰ according toπνεῦμα spiritἁγιωσύνης of holinessἐξ out ofἀναστάσεως resurrectionνεκρῶν, of dead (ones),Ἰησοῦ of JesusΧριστοῦ Christτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν, of us, 5  δι’ throughοὗ whomἐλάβομεν we receivedχάριν undeserved kindnessκαὶ andἀποστολὴν apostleshipεἰς intoὑπακοὴν obedienceπίστεως of faithἐν inπᾶσιν allτοῖς theἔθνεσιν nationsὑπὲρ overτοῦ theὀνόματος nameαὐτοῦ, of him, 6  ἐν inοἷς which onesἐστὲ YOU areκαὶ alsoὑμεῖς YOUκλητοὶ called (ones)Ἰησοῦ of JesusΧριστοῦ, Christ, 7  πᾶσιν to allτοῖς the (ones)οὖσιν beingἐν inῬώμῃ Romeἀγαπητοῖς to loved onesθεοῦ, of God,κλητοῖς to (ones) calledἁγίοις· holy; χάρις undeserved kindnessὑμῖν to YOUκαὶ andεἰρήνη peaceἀπὸ fromθεοῦ Godπατρὸς Fatherἡμῶν of usκαὶ andκυρίου of LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ. Christ. 8  Πρῶτον Firstμὲν indeedεὐχαριστῶ I am thankingτῷ to theθεῷ Godμου of meδιὰ throughἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christπερὶ aboutπάντων allὑμῶν, of YOU,ὅτι becausetheπίστις faithὑμῶν of YOUκαταγγέλλεται is being announced downἐν inὅλῳ wholeτῷ theκόσμῳ. world. 9  μάρτυς Witnessγάρ forμού of meἐστιν istheθεός, God,to whomλατρεύω I am rendering sacred serviceἐν inτῷ theπνεύματί spiritμου of meἐν inτῷ theεὐαγγελίῳ good newsτοῦ of theυἱοῦ Sonαὐτοῦ, of him,ὡς asἀδιαλείπτως unceasinglyμνείαν remembranceὑμῶν of YOUποιοῦμαι I am makingπάντοτε alwaysἐπὶ uponτῶν theπροσευχῶν prayersμου, of me, 10  δεόμενος supplicatingεἴ ifπως howἤδη alreadyποτὲ at sometimeεὐοδωθήσομαι I shall be given good wayἐν inτῷ theθελήματι willτοῦ of theθεοῦ Godἐλθεῖν to comeπρὸς towardὑμᾶς. YOU. 11  ἐπιποθῶ I am yearningγὰρ forἰδεῖν to seeὑμᾶς, YOU,ἵνα in order thatτι anyμεταδῶ I may impartχάρισμα gracious giftὑμῖν to YOUπνευματικὸν spiritualεἰς intoτὸ theστηριχθῆναι to be firmly fixedὑμᾶς, YOU, 12  τοῦτο thisδέ butἐστιν isσυνπαρακληθῆναι to be encouraged togetherἐν inὑμῖν YOUδιὰ throughτῆς theἐν inἀλλήλοις one anotherπίστεως faithὑμῶν of YOUτε andκαὶ andἐμοῦ. of me. 13  οὐ Notθέλω I am willingδὲ butὑμᾶς YOUἀγνοεῖν, to be not knowing,ἀδελφοί, brothers,ὅτι thatπολλάκις many timesπροεθέμην I purposedἐλθεῖν to comeπρὸς towardὑμᾶς, YOU,καὶ andἐκωλύθην I was hinderedἄχρι untilτοῦ theδεῦρο, hither,ἵνα in order thatτινὰ someκαρπὸν fruitσχῶ I might haveκαὶ alsoἐν inὑμῖν YOUκαθὼς according asκαὶ alsoἐν inτοῖς theλοιποῖς leftoverἔθνεσιν. nations. 14  Ἕλλησίν To Greeksτε andκαὶ andβαρβάροις, to barbarians,σοφοῖς to wise (ones)τε andκαὶ andἀνοήτοις senseless (ones)ὀφειλέτης debtorεἰμί· I am; 15  οὕτω thusτὸ theκατ’ according toἐμὲ meπρόθυμον eager (ness)καὶ alsoὑμῖν to YOUτοῖς the (ones)ἐν inῬώμῃ Romeεὐαγγελίσασθαι. to declare good news. 16  οὐ Notγὰρ forἐπαισχύνομαι I am being ashamed ofτὸ theεὐαγγέλιον, good news,δύναμις powerγὰρ forθεοῦ of Godἐστὶν it isεἰς intoσωτηρίαν salvationπαντὶ to everyoneτῷ to the (one)πιστεύοντι, believing,Ἰουδαίῳ to Jewτε andπρῶτον firstκαὶ andἝλληνι· to Greek; 17  δικαιοσύνη righteousnessγὰρ forθεοῦ of Godἐν inαὐτῷ itἀποκαλύπτεται is being revealedἐκ out ofπίστεως faithεἰς intoπίστιν, faith,καθὼς according asγέγραπται it has been writtenTheδὲ butδίκαιος righteous (one)ἐκ out ofπίστεως faithζήσεται. will live. 18  ᾿Αποκαλύπτεται It is being revealedγὰρ forὀργὴ wrathθεοῦ of Godἀπ’ fromοὐρανοῦ heavenἐπὶ uponπᾶσαν allἀσέβειαν lack of venerationκαὶ andἀδικίαν unrighteousnessἀνθρώπων of menτῶν the (ones)τὴν theἀλήθειαν truthἐν inἀδικίᾳ unrighteousnessκατεχόντων, holding down, 19  διότι through whichτὸ theγνωστὸν known (thing)τοῦ of theθεοῦ Godφανερόν manifestἐστιν isἐν inαὐτοῖς, them,theθεὸς Godγὰρ forαὐτοῖς to themἐφανέρωσεν. manifested. 20  τὰ Theγὰρ forἀόρατα unseen (things)αὐτοῦ of himἀπὸ fromκτίσεως creationκόσμου of worldτοῖς to theποιήμασιν things madeνοούμενα being perceivedκαθορᾶται, is seen down,theτε andἀΐδιος eternalαὐτοῦ of himδύναμις powerκαὶ andθειότης, godship,εἰς intoτὸ theεἶναι to beαὐτοὺς themἀναπολογήτους, defenseless, 21  διότι through whichγνόντες having knownτὸν theθεὸν Godοὐχ notὡς asθεὸν Godἐδόξασαν they glorifiedorηὐχαρίστησαν, they thanked,ἀλλὰ butἐματαιώθησαν they became vainἐν inτοῖς theδιαλογισμοῖς reasoningsαὐτῶν of themκαὶ andἐσκοτίσθη was darkenedtheἀσύνετος unintelligentαὐτῶν of themκαρδία· heart; 22  φάσκοντες assertingεἶναι to beσοφοὶ wise (ones)ἐμωράνθησαν, they were made foolish, 23  καὶ andἤλλαξαν they changedτὴν theδόξαν gloryτοῦ of theἀφθάρτου incorruptibleθεοῦ Godἐν inὁμοιώματι likenessεἰκόνος of imageφθαρτοῦ of corruptibleἀνθρώπου manκαὶ andπετεινῶν of fliersκαὶ andτετραπόδων of four-footed (ones)καὶ andἑρπετῶν. of creeping things. 24  Διὸ Through whichπαρέδωκεν gave besideαὐτοὺς themtheθεὸς Godἐν inταῖς theἐπιθυμίαις desiresτῶν of theκαρδιῶν heartsαὐτῶν of themεἰς intoἀκαθαρσίαν uncleannessτοῦ of theἀτιμάζεσθαι to be being dishonoredτὰ theσώματα bodiesαὐτῶν of themἐν inαὐτοῖς, them, 25  οἵτινες whoμετήλλαξαν exchangedτὴν theἀλήθειαν truthτοῦ of theθεοῦ Godἐν inτῷ theψεύδει, lie,καὶ andἐσεβάσθησαν they veneratedκαὶ andἐλάτρευσαν they rendered sacred serviceτῇ to theκτίσει creationπαρὰ besideτὸν theκτίσαντα, One having created,ὅς whoἐστιν isεὐλογητὸς blessed (one)εἰς intoτοὺς theαἰῶνας· ages;ἀμήν. amen. 26  Διὰ Throughτοῦτο thisπαρέδωκεν gave besideαὐτοὺς themtheθεὸς Godεἰς intoπάθη passionsἀτιμίας· of dishonor;αἵ theτε andγὰρ forθήλειαι femalesαὐτῶν of themμετήλλαξαν exchangedτὴν theφυσικὴν naturalχρῆσιν useεἰς intoτὴν the (one)παρὰ besideφύσιν, nature, 27  ὁμοίως likewiseτε andκαὶ alsoοἱ theἄρσενες malesἀφέντες having let go offτὴν theφυσικὴν naturalχρῆσιν useτῆς of theθηλείας femaleἐξεκαύθησαν were burned outἐν inτῇ theὀρέξει lustαὐτῶν of themεἰς intoἀλλήλους one anotherἄρσενες malesἐν inἄρσεσιν, males,τὴν theἀσχημοσύνην indecencyκατεργαζόμενοι working downκαὶ andτὴν theἀντιμισθίαν return rewardἣν whichἔδει it was necessaryτῆς of theπλάνης errorαὐτῶν of themἐν inαὑτοῖς themἀπολαμβάνοντες. receiving (back) from. 28  Καὶ Andκαθὼς according asοὐκ notἐδοκίμασαν they approvedτὸν theθεὸν Godἔχειν to be havingἐν inἐπιγνώσει, accurate knowledge,παρέδωκεν gave besideαὐτοὺς themtheθεὸς Godεἰς intoἀδόκιμον disapprovedνοῦν, mind,ποιεῖν to be doingτὰ the (things)μὴ notκαθήκοντα, being fitting, 29  πεπληρωμένους having been filledπάσῃ to allἀδικίᾳ unrighteousnessπονηρίᾳ wickednessπλεονεξίᾳ covetousnessκακίᾳ, badness,μεστοὺς (ones) fullφθόνου of envyφόνου of murderἔριδος of strifeδόλου of deceitκακοηθίας, of bad-mannered state,ψιθυριστάς, whisperers, 30  καταλάλους, speakers down,θεοστυγεῖς, God abhorrers,ὑβριστάς, insolent,ὑπερηφάνους, superior appearing,ἀλαζόνας, vagrants,ἐφευρετὰς inventorsκακῶν, of bad (things),γονεῦσιν to parentsἀπειθεῖς, (ones) disobedient, 31  ἀσυνέτους, (ones) without comprehension,ἀσυνθέτους, engagement breakers,ἀστόργους, (ones) without natural affection,ἀνελεήμονας· merciless; 32  οἵτινες whoτὸ theδικαίωμα righteous decreeτοῦ of theθεοῦ Godἐπιγνόντες, having accurately known,ὅτι thatοἱ the (ones)τὰ theτοιαῦτα such (things)πράσσοντες performingἄξιοι worthyθανάτου of deathεἰσίν, they are,οὐ notμόνον onlyαὐτὰ themποιοῦσιν they are doingἀλλὰ butκαὶ alsoσυνευδοκοῦσιν they are thinking well withτοῖς to the (ones)πράσσουσιν. performing.

Footnotes