Philippians 4:1-23

4  Ὥστε, As-and,ἀδελφοί brothersμου of meἀγαπητοὶ lovedκαὶ andἐπιπόθητοι, longed for,χαρὰ joyκαὶ andστέφανός crownμου, of me,οὕτως thusστήκετε be YOU standingἐν inκυρίῳ, Lord,ἀγαπητοί. loved (ones). 2  Εὐοδίαν Euodiaπαρακαλῶ I am encouragingκαὶ andΣυντύχην Syntycheπαρακαλῶ I am encouragingτὸ theαὐτὸ very (thing)φρονεῖν to be mindingἐν inκυρίῳ. Lord. 3  ναὶ Yesἐρωτῶ I am requestingκαὶ alsoσέ, you,γνήσιε genuineσύνζυγε, yokefellow,συνλαμβάνου be holding self withαὐταῖς, them,αἵτινες which [women]ἐν inτῷ theεὐαγγελίῳ good newsσυνήθλησάν they strove togetherμοι to meμετὰ withκαὶ alsoΚλήμεντος Clementκαὶ andτῶν of theλοιπῶν leftoverσυνεργῶν fellow workersμου, of me,ὧν of whomτὰ theὀνόματα namesἐν inβίβλῳ bookζωῆς. of life. 4  Χαίρετε Be YOU rejoicingἐν inκυρίῳ Lordπάντοτε· always;πάλιν againἐρῶ, I shall say,χαίρετε. be YOU rejoicing. 5  τὸ Theἐπιεικὲς yielding (ness)ὑμῶν of YOUγνωσθήτω let it be knownπᾶσιν to allἀνθρώποις. men.Theκύριος Lordἐγγύς· near; 6  μηδὲν nothingμεριμνᾶτε, be YOU being anxious over,ἀλλ’ butἐν inπαντὶ everythingτῇ to theπροσευχῇ prayerκαὶ andτῇ to theδεήσει supplicationμετ’ withεὐχαριστίας thanksgivingτὰ theαἰτήματα petitionsὑμῶν of YOUγνωριζέσθω let it be being made knownπρὸς towardτὸν theθεόν· God; 7  καὶ andtheεἰρήνη peaceτοῦ of theθεοῦ Godtheὑπερέχουσα having overπάντα allνοῦν mindφρουρήσει it will keep under watchτὰς theκαρδίας heartsὑμῶν of YOUκαὶ andτὰ theνοήματα mental powersὑμῶν of YOUἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ. Jesus. 8  Τὸ Theλοιπόν, leftover (thing),ἀδελφοί, brothers,ὅσα as many (things) asἐστὶν isἀληθῆ, true,ὅσα as many (things) asσεμνά, serious,ὅσα as many (things) asδίκαια, righteous,ὅσα as many (things) asἁγνά, chaste,ὅσα as many (things) asπροσφιλῆ, affection-inducing,ὅσα as many (things) asεὔφημα, well-spoken of,εἴ ifτις anyἀρετὴ virtueκαὶ andεἴ ifτις anyἔπαινος, praise,ταῦτα these (things)λογίζεσθε· be YOU reckoning; 9  which (things)καὶ alsoἐμάθετε YOU learnedκαὶ andπαρελάβετε YOU received alongsideκαὶ andἠκούσατε YOU heardκαὶ andεἴδετε YOU sawἐν inἐμοί, me,ταῦτα these (things)πράσσετε· be YOU performing;καὶ andtheθεὸς Godτῆς of theεἰρήνης peaceἔσται will beμεθ’ withὑμῶν. YOU. 10  ᾿Εχάρην I rejoicedδὲ butἐν inκυρίῳ Lordμεγάλως greatlyὅτι thatἤδη alreadyποτὲ sometimeἀνεθάλετε YOU made flourish againτὸ theὑπὲρ overἐμοῦ meφρονεῖν, to be minding,ἐφ’ uponwhichκαὶ alsoἐφρονεῖτε YOU were mindingἠκαιρεῖσθε YOU were being without opportunityδέ. but. 11  οὐχ Notὅτι thatκαθ’ according toὑστέρησιν lackλέγω, I am saying,ἐγὼ Iγὰρ forἔμαθον I learnedἐν inοἷς what (things)εἰμὶ I amαὐτάρκης self-sufficientεἶναι· to be; 12  οἶδα I have knownκαὶ andταπεινοῦσθαι, to be being made lowly,οἶδα I have knownκαὶ alsoπερισσεύειν· to be abounding;ἐν inπαντὶ everythingκαὶ andἐν inπᾶσιν all (things)μεμύημαι, I have been initiated into secrets,καὶ andχορτάζεσθαι to be being sated with foodκαὶ andπεινᾷν, to be hungering,καὶ andπερισσεύειν to be aboundingκαὶ andὑστερεῖσθαι· to be lacking; 13  πάντα all (things)ἰσχύω I am having strength forἐν inτῷ the (one)ἐνδυναμοῦντί empoweringμε. me. 14  πλὴν Besidesκαλῶς finelyἐποιήσατε YOU didσυνκοινωνήσαντές having shared withμου meτῇ to theθλίψει. tribulation. 15  οἴδατε YOU have knownδὲ butκαὶ alsoὑμεῖς, YOU,Φιλιππήσιοι, Philippians,ὅτι thatἐν inἀρχῇ beginningτοῦ of theεὐαγγελίου, good news,ὅτε whenἐξῆλθον I went outἀπὸ fromΜακεδονίας, Macedonia,οὐδεμία not oneμοι to meἐκκλησία ecclesiaἐκοινώνησεν sharedεἰς intoλόγον wordδόσεως of givingκαὶ andλήμψεως receivingεἰ ifμὴ notὑμεῖς YOUμόνοι, alone, 16  ὅτι becauseκαὶ alsoἐν inΘεσσαλονίκῃ Thessalonicaκαὶ andἅπαξ onceκαὶ andδὶς twiceεἰς intoτὴν theχρείαν needμοι to meἐπέμψατε. YOU sent. 17  οὐχ Notὅτι thatἐπιζητῶ I am seeking uponτὸ theδόμα, gift,ἀλλὰ butἐπιζητῶ I am seeking uponτὸν theκαρπὸν fruitageτὸν theπλεονάζοντα becoming moreεἰς intoλόγον wordὑμῶν. of YOU. 18  ἀπέχω I am having fromδὲ butπάντα all (things)καὶ andπερισσεύω· I am abounding;πεπλήρωμαι I have been filledδεξάμενος having receivedπαρὰ beside᾿Επαφροδίτου of Epaphroditusτὰ the (things)παρ’ besideὑμῶν, of YOU,ὀσμὴν odorεὐωδίας, of sweet-smelling,θυσίαν sacrificeδεκτήν, acceptable,εὐάρεστον well-pleasingτῷ to theθεῷ. God. 19  Theδὲ butθεός Godμου of meπληρώσει will fillπᾶσαν allχρείαν needὑμῶν of YOUκατὰ according toτὸ theπλοῦτος richesαὐτοῦ of himἐν inδόξῃ gloryἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ. Jesus. 20  τῷ To theδὲ butθεῷ Godκαὶ andπατρὶ Fatherἡμῶν of ustheδόξα Gloryεἰς intoτοὺς theαἰῶνας agesτῶν of theαἰώνων· ages;ἀμήν. amen. 21  ᾿Ασπάσασθε Greet YOUπάντα everyἅγιον holy (one)ἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ. Jesus.᾿Ασπάζονται They are greetingὑμᾶς YOUοἱ theσὺν together withἐμοὶ meἀδελφοί. brothers. 22  ἀσπάζονται They are greetingὑμᾶς YOUπάντες allοἱ theἅγιοι, holy (ones),μάλιστα mostlyδὲ butοἱ the (ones)ἐκ out ofτῆς theΚαίσαρος of Caesarοἰκίας. household. 23  Theχάρις undeserved kindnessτοῦ of theκυρίου LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christμετὰ withτοῦ theπνεύματος spiritὑμῶν. of YOU.

Footnotes