Philemon 1:1-25

1  Παῦλος Paulδέσμιος bound oneΧριστοῦ of ChristἸησοῦ Jesusκαὶ andΤιμόθεος Timothytheἀδελφὸς brotherΦιλήμονι to Philemonτῷ theἀγαπητῷ lovedκαὶ andσυνεργῷ fellow workerἡμῶν of us 2  καὶ and᾿Απφίᾳ to Apphiaτῇ theἀδελφῇ sisterκαὶ and᾿Αρχίππῳ to Archippusτῷ theσυνστρατιώτῃ fellow soldierἡμῶν of usκαὶ andτῇ to theκατ’ according toοἶκόν houseσου of youἐκκλησίᾳ· to ecclesia; 3  χάρις undeserved kindnessὑμῖν to YOUκαὶ andεἰρήνη peaceἀπὸ fromθεοῦ Godπατρὸς Fatherἡμῶν of usκαὶ andκυρίου of LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ. Christ. 4  Εὐχαριστῶ I am giving thanksτῷ to theθεῷ Godμου of meπάντοτε alwaysμνείαν mentionσου of youποιούμενος makingἐπὶ uponτῶν theπροσευχῶν prayersμου, of me, 5  ἀκούων hearingσου of youτὴν theἀγάπην loveκαὶ andτὴν theπίστιν faithἣν whichἔχεις you are havingεἰς intoτὸν theκύριον LordἸησοῦν Jesusκαὶ andεἰς intoπάντας allτοὺς theἁγίους, holy (ones), 6  ὅπως so thattheκοινωνία sharingτῆς of theπίστεώς faithσου of youἐνεργὴς operative withinγένηται might becomeἐν inἐπιγνώσει accurate knowledgeπαντὸς of everyἀγαθοῦ good (thing)τοῦ theἐν inἡμῖν usεἰς intoΧριστόν· Christ; 7  χαρὰν joyγὰρ forπολλὴν muchἔσχον I hadκαὶ andπαράκλησιν comfortἐπὶ uponτῇ theἀγάπῃ loveσου, of you,ὅτι becauseτὰ theσπλάγχνα bowelsτῶν of theἁγίων holy (ones)ἀναπέπαυται has been refreshedδιὰ throughσοῦ, you,ἀδελφέ. brother. 8  Διό, Through which (thing),πολλὴν muchἐν inΧριστῷ Christπαρρησίαν outspokennessἔχων havingἐπιτάσσειν to be enjoiningσοι to youτὸ the (thing)ἀνῆκον, becoming, 9  διὰ throughτὴν theἀγάπην loveμᾶλλον ratherπαρακαλῶ, I am encouraging,τοιοῦτος such oneὢν beingὡς asΠαῦλος Paulπρεσβύτης older manνυνὶ nowδὲ butκαὶ alsoδέσμιος bound oneΧριστοῦ of ChristἸησοῦ,— Jesus,— 10  παρακαλῶ I am encouragingσε youπερὶ aboutτοῦ theἐμοῦ myτέκνου, child,ὃν whomἐγέννησα I generatedἐν inτοῖς theδεσμοῖς bondsὈνήσιμον, Onesimus, 11  τόν theποτέ sometimeσοι to youἄχρηστον uselessνυνὶ nowδὲ butσοὶ to youκαὶ andἐμοὶ to meεὔχρηστον, well useful, 12  ὃν whomἀνέπεμψά I sent againσοι to youαὐτόν, him,τοῦτ’ thatἔστιν isτὰ theἐμὰ myσπλάγχνα. bowels. 13  ὃν Whomἐγὼ Iἐβουλόμην was wishingπρὸς towardἐμαυτὸν myselfκατέχειν, to be holding down,ἵνα in order thatὑπὲρ overσοῦ youμοι to meδιακονῇ he may serveἐν inτοῖς theδεσμοῖς bondsτοῦ of theεὐαγγελίου, good news, 14  χωρὶς apart fromδὲ butτῆς of theσῆς yourγνώμης opinionοὐδὲν nothingἠθέλησα I willedποιῆσαι, to do,ἵνα in order thatμὴ notὡς asκατὰ according toἀνάγκην necessityτὸ theἀγαθόν good (thing)σου of youmay beἀλλὰ butκατὰ according toἑκούσιον. what is voluntary. 15  τάχα Perhapsγὰρ forδιὰ throughτοῦτο thisἐχωρίσθη he was partedπρὸς towardὥραν hourἵνα in order thatαἰώνιον everlasting (ly)αὐτὸν himἀπέχῃς, you may have back, 16  οὐκέτι not yetὡς asδοῦλον slaveἀλλὰ butὑπὲρ overδοῦλον, slave,ἀδελφὸν brotherἀγαπητόν, loved,μάλιστα mostlyἐμοί, to me,πόσῳ to how muchδὲ butμᾶλλον ratherσοὶ to youκαὶ andἐν inσαρκὶ fleshκαὶ andἐν inκυρίῳ. Lord. 17  εἰ Ifοὖν thereforeμε meἔχεις you are havingκοινωνόν, sharer,προσλαβοῦ receive you toward selfαὐτὸν himὡς asἐμέ. me. 18  εἰ Ifδέ butτι anythingἠδίκησέν he treated unrighteouslyσε youorὀφείλει, he is owing,τοῦτο thisἐμοὶ to meἐλλόγα· be you setting to account; 19  ἐγὼ IΠαῦλος Paulἔγραψα wroteτῇ to theἐμῇ myχειρί, hand,ἐγὼ Iἀποτίσω· shall pay off;ἵνα in order thatμὴ notλέγω I am sayingσοι to youὅτι thatκαὶ alsoσεαυτόν yourselfμοι to meπροσοφείλεις. you are owing besides. 20  ναί, Yes,ἀδελφέ, brother,ἐγώ Iσου of youὀναίμην may I derive profitἐν inκυρίῳ· Lord;ἀνάπαυσόν refresh youμου of meτὰ theσπλάγχνα bowelsἐν inΧριστῷ. Christ. 21  Πεποιθὼς Having trustedτῇ to theὑπακοῇ obedienceσου of youἔγραψά I wroteσοι, to you,εἰδὼς having knownὅτι thatκαὶ alsoὑπὲρ overwhat (things)λέγω I am sayingποιήσεις. you will do. 22  ἅμα At the same timeδὲ butκαὶ alsoἑτοίμαζέ you be preparingμοι to meξενίαν, lodging,ἐλπίζω I am hopingγὰρ forὅτι thatδιὰ throughτῶν theπροσευχῶν prayersὑμῶν of YOUχαρισθήσομαι I shall be graciously givenὑμῖν. to YOU (ones). 23  ᾿Ασπάζεταί Is greetingσε you᾿Επαφρᾶς Epaphrastheσυναιχμάλωτός fellow captiveμου of meἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus, 24  Μάρκος, Mark,᾿Αρίσταρχος, Aristarchus,Δημᾶς, Demas,Λουκᾶς, Luke,οἱ theσυνεργοί fellow workersμου. of me. 25  Theχάρις undeserved kindnessτοῦ of theκυρίου LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christμετὰ withτοῦ theπνεύματος spiritὑμῶν. of YOU.

Footnotes