Matthew 8:1-34

8  Καταβάντος Having gone downδὲ butαὐτοῦ of himἀπὸ fromτοῦ theὄρους mountainἠκολούθησαν followedαὐτῷ to himὄχλοι crowdsπολλοί. many. 2  Καὶ Andἰδοὺ look!λεπρὸς leperπροσελθὼν having come towardπροσεκύνει was doing obeisanceαὐτῷ to himλέγων sayingΚύριε, Lord,ἐὰν if everθέλῃς you may willδύνασαί you are ableμε meκαθαρίσαι. to cleanse. 3  καὶ Andἐκτείνας having stretched outτὴν theχεῖρα handἥψατο he touchedαὐτοῦ of himλέγων sayingΘέλω, I am willing,καθαρίσθητι· be you cleansed;καὶ andεὐθέως immediatelyἐκαθαρίσθη was cleansedαὐτοῦ of himtheλέπρα. leprosy. 4  καὶ Andλέγει is sayingαὐτῷ to himtheἸησοῦς JesusὍρα Seeμηδενὶ to no oneεἴπῃς, you should tell,ἀλλὰ butὕπαγε go awayσεαυτὸν yourselfδεῖξον showτῷ to theἱερεῖ, priest,καὶ andπροσένεγκον offerτὸ theδῶρον giftwhichπροσέταξεν appointedΜωυσῆς Mosesεἰς intoμαρτύριον witnessαὐτοῖς. to them. 5  Εἰσελθόντος Having enteredδὲ butαὐτοῦ of himεἰς intoΚαφαρναοὺμ Capernaumπροσῆλθεν came towardαὐτῷ himἑκατόνταρχος centurionπαρακαλῶν entreatingαὐτὸν him 6  καὶ andλέγων sayingΚύριε, Lord,theπαῖς boyμου of meβέβληται has been castἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseπαραλυτικός, paralytic,δεινῶς terriblyβασανιζόμενος. being tormented. 7  λέγει He is sayingαὐτῷ to him᾿Εγὼ Iἐλθὼν having comeθεραπεύσω shall cureαὐτόν. him. 8  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ buttheἑκατόνταρχος centurionἔφη saidΚύριε, Lord,οὐκ notεἰμὶ I amἱκανὸς fitἵνα in order thatμου of meὑπὸ underτὴν theστέγην roofεἰσέλθῃς· you should enter;ἀλλὰ butμόνον onlyεἰπὲ sayλόγῳ, to word,καὶ andἰαθήσεται will be healedtheπαῖς boyμου· of me; 9  καὶ andγὰρ forἐγὼ Iἄνθρωπός manεἰμι amὑπὸ underἐξουσίαν authorityτασσόμενος, being placed,ἔχων havingὑπ’ underἐμαυτὸν myselfστρατιώτας, soldiers,καὶ andλέγω I am sayingτούτῳ to this (one)Πορεύθητι, Go your way,καὶ andπορεύεται, he goes his way,καὶ andἄλλῳ to anotherἜρχου, Be you coming,καὶ andἔρχεται, he is coming,καὶ andτῷ to theδούλῳ slaveμου of meΠοίησον Doτοῦτο, this,καὶ andποιεῖ. he is doing. 10  ἀκούσας Having heardδὲ buttheἸησοῦς Jesusἐθαύμασεν wonderedκαὶ andεἶπεν saidτοῖς to the (ones)ἀκολουθοῦσιν following᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,παρ’ besideοὐδενὶ no oneτοσαύτην so muchπίστιν faithἐν inτῷ theἸσραὴλ Israelεὗρον. I found. 11  λέγω I am sayingδὲ butὑμῖν to YOUὅτι thatπολλοὶ manyἀπὸ fromἀνατολῶν risingsκαὶ andδυσμῶν settingsἥξουσιν will comeκαὶ andἀνακλιθήσονται will reclineμετὰ with᾿Αβραὰμ Abrahamκαὶ andἸσαὰκ Isaacκαὶ andἸακὼβ Jacobἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτῶν of theοὐρανῶν· heavens; 12  οἱ theδὲ butυἱοὶ sonsτῆς of theβασιλείας kingdomἐκβληθήσονται will be thrown outεἰς intoτὸ theσκότος darknessτὸ theἐξώτερον· outer;ἐκεῖ thereἔσται will betheκλαυθμὸς weepingκαὶ andtheβρυγμὸς gnashingτῶν of theὀδόντων. teeth. 13  καὶ Andεἶπεν saidtheἸησοῦς Jesusτῷ to theἑκατοντάρχῃ centurionὝπαγε, Be going away,ὡς asἐπίστευσας you believedγενηθήτω let it occurσοι· to you;καὶ andἰάθη was healedtheπαῖς boyἐν inτῇ theὥρᾳ hourἐκείνῃ. that. 14  Καὶ Andἐλθὼν having cometheἸησοῦς Jesusεἰς intoτὴν theοἰκίαν houseΠέτρου of Peterεἶδεν he sawτὴν theπενθερὰν mother-in-lawαὐτοῦ of himβεβλημένην having been castκαὶ andπυρέσσουσαν· burning with fever; 15  καὶ andἥψατο he touchedτῆς of theχειρὸς handαὐτῆς, of her,καὶ andἀφῆκεν leftαὐτὴν hertheπυρετός, fever,καὶ andἠγέρθη, she got up,καὶ andδιηκόνει was servingαὐτῷ. to him. 16  Ὀψίας Of eveningδὲ butγενομένης having come to beπροσήνεγκαν they brought towardαὐτῷ himδαιμονιζομένους demon-possessedπολλούς· many;καὶ andἐξέβαλεν he threw outτὰ theπνεύματα spiritsλόγῳ, to word,καὶ andπάντας allτοὺς the (ones)κακῶς badlyἔχοντας havingἐθεράπευσεν· he cured; 17  ὅπως so thatπληρωθῇ might be fulfilledτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenδιὰ throughἨσαίου Isaiahτοῦ theπροφήτου prophetλέγοντος sayingΑὐτὸς Heτὰς theἀσθενείας sicknessesἡμῶν of usἔλαβεν he tookκαὶ andτὰς theνόσους diseasesἐβάστασεν. he carried. 18  Ἰδὼν Having seenδὲ buttheἸησοῦς Jesusὄχλον crowdπερὶ aboutαὐτὸν himἐκέλευσεν commandedἀπελθεῖν to go offεἰς intoτὸ theπέραν. other side. 19  Καὶ Andπροσελθὼν having come alongsideεἷς oneγραμματεὺς scribeεἶπεν saidαὐτῷ to himΔιδάσκαλε, Teacher,ἀκολουθήσω I will followσοι to youὅπου whereἐὰν if everἀπέρχῃ. you may go off. 20  καὶ Andλέγει is sayingαὐτῷ to himtheἸησοῦς JesusΑἱ Theἀλώπεκες foxesφωλεοὺς densἔχουσιν are havingκαὶ andτὰ theπετεινὰ birdsτοῦ of theοὐρανοῦ heavenκατασκηνώσεις, roosts,theδὲ butυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manοὐκ notἔχει is havingποῦ whereτὴν theκεφαλὴν headκλίνῃ. he may incline. 21  Ἕτερος Different (one)δὲ butτῶν of theμαθητῶν disciplesεἶπεν saidαὐτῷ to himΚύριε, Lord,ἐπίτρεψόν permitμοι to meπρῶτον firstἀπελθεῖν to go offκαὶ andθάψαι to buryτὸν theπατέρα fatherμου. of me. 22  Theδὲ butἸησοῦς Jesusλέγει is sayingαὐτῷ to him᾿Ακολούθει Be followingμοι, to me,καὶ andἄφες letτοὺς theνεκροὺς dead (ones)θάψαι to buryτοὺς theἑαυτῶν of themselvesνεκρούς. dead (ones). 23  Καὶ Andἐμβάντι having stepped inαὐτῷ to himεἰς intoπλοῖον boatἠκολούθησαν followedαὐτῷ to himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ. of him. 24  καὶ Andἰδοὺ look!σεισμὸς shakingμέγας greatἐγένετο occurredἐν inτῇ theθαλάσσῃ, sea,ὥστε as-andτὸ theπλοῖον boatκαλύπτεσθαι to be coveredὑπὸ byτῶν theκυμάτων· waves;αὐτὸς heδὲ butἐκάθευδεν. was sleeping. 25  καὶ Andπροσελθόντες having come towardἤγειραν they woke upαὐτὸν himλέγοντες sayingΚύριε, Lord,σῶσον, save,ἀπολλύμεθα. we are being destroyed. 26  καὶ Andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΤί Whyδειλοί faintheartedἐστε, are you,ὀλιγόπιστοι; ones with little faith?τότε Thenἐγερθεὶς having got upἐπετίμησεν he rebukedτοῖς to theἀνέμοις windsκαὶ andτῇ to theθαλάσσῃ, sea,καὶ andἐγένετο occurredγαλήνη calmμεγάλη. great. 27  Οἱ Theδὲ butἄνθρωποι menἐθαύμασαν wonderedλέγοντες sayingΠοταπός What kindἐστιν isοὗτος this (one)ὅτι thatκαὶ alsoοἱ theἄνεμοι windsκαὶ andtheθάλασσα seaαὐτῷ to himὑπακούουσιν; are obeying? 28  Καὶ Andἐλθόντος having comeαὐτοῦ of himεἰς intoτὸ theπέραν other sideεἰς intoτὴν theχώραν countryτῶν of theΓαδαρηνῶν Gadarenesὑπήντησαν metαὐτῷ to himδύο twoδαιμονιζόμενοι demon-possessed (ones)ἐκ out ofτῶν theμνημείων memorial tombsἐξερχόμενοι, coming out,χαλεποὶ fierceλίαν unusuallyὥστε as-andμὴ notἰσχύειν to be strongτινὰ anyoneπαρελθεῖν to pass byδιὰ throughτῆς theὁδοῦ wayἐκείνης. that. 29  καὶ Andἰδοὺ look!ἔκραξαν they cried aloudλέγοντες sayingΤί Whatἡμῖν to usκαὶ andσοί, to you,υἱὲ Sonτοῦ of theθεοῦ; God?ἦλθες Did you comeὧδε hereπρὸ beforeκαιροῦ appointed timeβασανίσαι to tormentἡμᾶς; us? 30  ῏Ην Wasδὲ butμακρὰν long [way]ἀπ’ fromαὐτῶν themἀγέλη herdχοίρων of swineπολλῶν manyβοσκομένη. (one) being fed. 31  οἱ Theδὲ butδαίμονες demonsπαρεκάλουν were entreatingαὐτὸν himλέγοντες sayingΕἰ Ifἐκβάλλεις you are throwing outἡμᾶς, us,ἀπόστειλον send offἡμᾶς usεἰς intoτὴν theἀγέλην herdτῶν of theχοίρων. swine. 32  καὶ Andεἶπεν he saidαὐτοῖς to themὙπάγετε. Go you away.οἱ The (ones)δὲ butἐξελθόντες having come outἀπῆλθαν went offεἰς intoτοὺς theχοίρους· swine;καὶ andἰδοὺ look!ὥρμησεν rushedπᾶσα alltheἀγέλη herdκατὰ downτοῦ theκρημνοῦ precipiceεἰς intoτὴν theθάλασσαν, sea,καὶ andἀπέθανον they diedἐν inτοῖς theὕδασιν. waters. 33  Οἱ The (ones)δὲ butβόσκοντες pasturingἔφυγον, fled,καὶ andἀπελθόντες having gone offεἰς intoτὴν theπόλιν cityἀπήγγειλαν they reportedπάντα all (things)καὶ andτὰ the (things)τῶν of theδαιμονιζομένων. demon-possessed (ones) 34  καὶ Andἰδοὺ look!πᾶσα alltheπόλις cityἐξῆλθεν came outεἰς intoὑπάντησιν meetingτῷ to theἸησοῦ, Jesus,καὶ andἰδόντες having seenαὐτὸν himπαρεκάλεσαν they entreatedὅπως so thatμεταβῇ he might go acrossἀπὸ fromτῶν theὁρίων districtsαὐτῶν. of them.

Footnotes