Matthew 26:1-75

26  Καὶ Andἐγένετο it occurredὅτε whenἐτέλεσεν finishedtheἸησοῦς Jesusπάντας allτοὺς theλόγους wordsτούτους, these,εἶπεν he saidτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of him 2  Οἴδατε YOU have knownὅτι thatμετὰ afterδύο twoἡμέρας daysτὸ theπάσχα passoverγίνεται, is occurring,καὶ andtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manπαραδίδοται is being given overεἰς intoτὸ theσταυρωθῆναι. to be put upon the stake. 3  Τότε Thenσυνήχθησαν were led togetherοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older menτοῦ of theλαοῦ peopleεἰς intoτὴν theαὐλὴν courtyardτοῦ of theἀρχιερέως chief priestτοῦ the (one)λεγομένου being saidΚαιάφα, Caiaphas, 4  καὶ andσυνεβουλεύσαντο took counsel togetherἵνα in order thatτὸν theἸησοῦν Jesusδόλῳ to crafty deviceκρατήσωσιν they might seizeκαὶ andἀποκτείνωσιν· they may kill; 5  ἔλεγον they were sayingδέ butΜὴ Notἐν inτῇ theἑορτῇ, festival,ἵνα in order thatμὴ notθόρυβος uproarγένηται might occurἐν inτῷ theλαῷ. people. 6  Τοῦ Of theδὲ butἸησοῦ Jesusγενομένου having come to beἐν inΒηθανίᾳ Bethanyἐν inοἰκίᾳ houseΣίμωνος of Simonτοῦ theλεπροῦ, leper, 7  προσῆλθεν came towardαὐτῷ to himγυνὴ womanἔχουσα havingἀλάβαστρον alabaster caseμύρου of perfumed oilβαρυτίμου costlyκαὶ andκατέχεεν was pouringἐπὶ uponτῆς theκεφαλῆς headαὐτοῦ of himἀνακειμένου. lying up. 8  ἰδόντες Having seenδὲ butοἱ theμαθηταὶ disciplesἠγανάκτησαν became indignantλέγοντες sayingΕἰς Intoτί whattheἀπώλεια wasteαὕτη; this? 9  ἐδύνατο Was ableγὰρ forτοῦτο thisπραθῆναι to be soldπολλοῦ of muchκαὶ andδοθῆναι to be givenπτωχοῖς. to poor (ones). 10  γνοὺς Having knownδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤί Whyκόπους troublesπαρέχετε have YOU besideτῇ to theγυναικί; woman?ἔργον Workγὰρ forκαλὸν fineἠργάσατο she workedεἰς intoἐμέ· me; 11  πάντοτε alwaysγὰρ forτοὺς theπτωχοὺς poor (ones)ἔχετε YOU are havingμεθ’ withἑαυτῶν, selves,ἐμὲ meδὲ butοὐ notπάντοτε alwaysἔχετε· YOU are having; 12  βαλοῦσα having thrownγὰρ forαὕτη this [woman]τὸ theμύρον perfumed oilτοῦτο thisἐπὶ uponτοῦ theσώματός bodyμου of meπρὸς towardτὸ theἐνταφιάσαι to put into the graveμε meἐποίησεν. she did. 13  ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ὅπου whereἐὰν if everκηρυχθῇ might be preachedτὸ theεὐαγγέλιον good newsτοῦτο thisἐν inὅλῳ wholeτῷ theκόσμῳ, world,λαληθήσεται will be spokenκαὶ alsowhichἐποίησεν didαὕτη this [woman]εἰς intoμνημόσυνον remembranceαὐτῆς. of her. 14  Τότε Thenπορευθεὶς having gone his wayεἷς oneτῶν of theδώδεκα, twelve,the (one)λεγόμενος being saidἸούδας JudasἸσκαριώτης, Iscariot,πρὸς towardτοὺς theἀρχιερεῖς chief priests 15  εἶπεν he saidΤί Whatθέλετέ are YOU willingμοι to meδοῦναι to giveκἀγὼ and Iὑμῖν to YOUπαραδώσω will give overαὐτόν; him?οἱ The (ones)δὲ butἔστησαν stipulatedαὐτῷ to himτριάκοντα thirtyἀργύρια. silver [pieces]. 16  καὶ Andἀπὸ fromτότε thenἐζήτει he was seekingεὐκαιρίαν opportunityἵνα in order thatαὐτὸν himπαραδῷ. he might give over. 17  Τῇ To theδὲ butπρώτῃ first [day]τῶν of theἀζύμων unfermented cakesπροσῆλθον came towardοἱ theμαθηταὶ disciplesτῷ to theἸησοῦ Jesusλέγοντες sayingΠοῦ Whereθέλεις are you willingἑτοιμάσωμέν we should prepareσοι to youφαγεῖν to eatτὸ theπάσχα; passover? 18  The (one)δὲ butεἶπεν saidὙπάγετε Be YOU going underεἰς intoτὴν theπόλιν cityπρὸς towardτὸν theδεῖνα So-and-soκαὶ andεἴπατε sayαὐτῷ to himTheδιδάσκαλος teacherλέγει is sayingTheκαιρός appointed timeμου of meἐγγύς nearἐστιν· is;πρὸς towardσὲ youποιῶ I am makingτὸ theπάσχα passoverμετὰ withτῶν theμαθητῶν disciplesμου. of me. 19  καὶ Andἐποίησαν didοἱ theμαθηταὶ disciplesὡς asσυνέταξεν gave ordersαὐτοῖς to themtheἸησοῦς, Jesusκαὶ andἡτοίμασαν they preparedτὸ theπάσχα. passover. 20  Ὀψίας Of eveningδὲ butγενομένης having come to beἀνέκειτο he was lying upμετὰ withτῶν theδώδεκα twelveμαθητῶν. disciples. 21  καὶ Andἐσθιόντων eatingαὐτῶν of themεἶπεν he said᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatεἷς oneἐξ out ofὑμῶν YOUπαραδώσει will give overμε. me. 22  καὶ Andλυπούμενοι being grievedσφόδρα very muchἤρξαντο they startedλέγειν to be sayingαὐτῷ to himεἷς oneἕκαστος eachΜήτι Not whatἐγώ Iεἰμι, am,κύριε; Lord? 23  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidThe (one)ἐμβάψας having dipped inμετ’ withἐμοῦ meτὴν theχεῖρα handἐν inτῷ theτρυβλίῳ bowlοὗτός this (one)με meπαραδώσει· will give over; 24  theμὲν indeedυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manὑπάγει is going awayκαθὼς according asγέγραπται it has been writtenπερὶ aboutαὐτοῦ, him,οὐαὶ woeδὲ butτῷ to theἀνθρώπῳ manἐκείνῳ thatδι’ throughοὗ whomtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manπαραδίδοται· is being given over;καλὸν fineἦν it wasαὐτῷ to himεἰ ifοὐκ notἐγεννήθη was generatedtheἄνθρωπος manἐκεῖνος. that. 25  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ butἸούδας Judasthe (one)παραδιδοὺς giving overαὐτὸν himεἶπεν saidΜήτι Not whatἐγώ Iεἰμι, am,ῥαββεί; Rabbi?λέγει He is sayingαὐτῷ to himΣὺ Youεἶπας. you said. 26  ᾿Εσθιόντων Eatingδὲ butαὐτῶν of themλαβὼν having takentheἸησοῦς Jesusἄρτον loafκαὶ andεὐλογήσας having blessedἔκλασεν he brokeκαὶ andδοὺς having givenτοῖς to theμαθηταῖς disciplesεἶπεν he saidΛάβετε Take YOUφάγετε, eat YOU,τοῦτό thisἐστιν isτὸ theσῶμά bodyμου. of me. 27  καὶ Andλαβὼν having takenποτήριον cupκαὶ andεὐχαριστήσας having given thanksἔδωκεν he gaveαὐτοῖς to themλέγων sayingΠίετε Drink YOUἐξ out ofαὐτοῦ itπάντες, [YOU] all, 28  τοῦτο thisγάρ forἐστιν isτὸ theαἷμά bloodμου of meτῆς of theδιαθήκης covenantτὸ the (one)περὶ aboutπολλῶν manyἐκχυννόμενον being poured outεἰς intoἄφεσιν forgivenessἁμαρτιῶν· of sins; 29  λέγω I am sayingδὲ butὑμῖν, to YOU,οὐ notμὴ notπίω I should drinkἀπ’ fromἄρτι right nowἐκ out ofτούτου thisτοῦ theγενήματος productτῆς of theἀμπέλου vineἕως untilτῆς theἡμέρας dayἐκείνης thatὅταν wheneverαὐτὸ itπίνω I may be drinkingμεθ’ withὑμῶν YOUκαινὸν newἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτοῦ of theπατρός Fatherμου. of me. 30  Καὶ Andὑμνήσαντες having sung hymnsἐξῆλθον they went outεἰς intoτὸ theὌρος Mountτῶν of the᾿Ελαιῶν. Olives. 31  Τότε Thenλέγει is sayingαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΠάντες Allὑμεῖς YOUσκανδαλισθήσεσθε will be stumbledἐν inἐμοὶ meἐν inτῇ theνυκτὶ nightταύτῃ, this,γέγραπται it has been writtenγάρ forΠατάξω I shall smiteτὸν theποιμένα, shepherd,καὶ andδιασκορπισθήσονται will be scattered aboutτὰ theπρόβατα sheepτῆς of theποίμνης· flock; 32  μετὰ afterδὲ butτὸ theἐγερθῆναί to be raised upμε meπροάξω I shall go beforeὑμᾶς YOUεἰς intoτὴν theΓαλιλαίαν. Galilee. 33  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ buttheΠέτρος Peterεἶπεν saidαὐτῷ to himΕἰ Ifπάντες allσκανδαλισθήσονται they will be stumbledἐν inσοί, you,ἐγὼ Iοὐδέποτε neverσκανδαλισθήσομαι. shall be stumbled. 34  ἔφη Saidαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingσοι to youὅτι thatἐν inταύτῃ thisτῇ theνυκτὶ nightπρὶν beforeἀλέκτορα cockφωνῆσαι to soundτρὶς three timesἀπαρνήσῃ you will disownμε. me. 35  λέγει Is sayingαὐτῷ to himtheΠέτρος PeterΚἂν And ifδέῃ it may be necessaryμε meσὺν together withσοὶ youἀποθανεῖν, to die,οὐ notμή notσε youἀπαρνήσομαι. I shall disown.ὁμοίως Likewiseκαὶ alsoπάντες allοἱ theμαθηταὶ disciplesεἶπαν. said. 36  Τότε Thenἔρχεται is comingμετ’ withαὐτῶν themtheἸησοῦς Jesusεἰς intoχωρίον spotλεγόμενον being saidΓεθσημανεί, Gethsemane,καὶ andλέγει is sayingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesΚαθίσατε Sit YOU downαὐτοῦ in this placeἕως untilοὗ whichἀπελθὼν having gone offἐκεῖ thereπροσεύξωμαι. I might pray. 37  καὶ Andπαραλαβὼν having taken alongτὸν theΠέτρον Peterκαὶ andτοὺς theδύο twoυἱοὺς sonsΖεβεδαίου of Zebedeeἤρξατο he startedλυπεῖσθαι to be grievedκαὶ andἀδημονεῖν. to be sorely troubled. 38  τότε Thenλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΠερίλυπός Deeply grievedἐστιν istheψυχή soulμου of meἕως untilθανάτου· death;μείνατε stay YOUὧδε hereκαὶ andγρηγορεῖτε be staying awakeμετ’ withἐμοῦ. me. 39  καὶ Andπροελθὼν having come towardμικρὸν littleἔπεσεν he fellἐπὶ uponπρόσωπον faceαὐτοῦ of himπροσευχόμενος prayingκαὶ andλέγων sayingΠάτερ Fatherμου, of me,εἰ ifδυνατόν possibleἐστιν, it is,παρελθάτω let pass byἀπ’ fromἐμοῦ meτὸ theποτήριον cupτοῦτο· this;πλὴν besidesοὐχ notὡς asἐγὼ Iθέλω am willingἀλλ’ butὡς asσύ. you. 40  καὶ Andἔρχεται he is comingπρὸς towardτοὺς theμαθητὰς disciplesκαὶ andεὑρίσκει is findingαὐτοὺς themκαθεύδοντας, sleeping,καὶ andλέγει is sayingτῷ to theΠέτρῳ PeterΟὕτως Thusοὐκ notἰσχύσατε YOU were strongμίαν oneὥραν hourγρηγορῆσαι to stay awakeμετ’ withἐμοῦ; me? 41  γρηγορεῖτε Be YOU staying awakeκαὶ andπροσεύχεσθε, be you praying,ἵνα in order thatμὴ notεἰσέλθητε you might enterεἰς intoπειρασμόν· temptation;τὸ theμὲν indeedπνεῦμα spiritπρόθυμον eagertheδὲ butσὰρξ fleshἀσθενής. weak. 42  πάλιν Againἐκ out ofδευτέρου second [time]ἀπελθὼν having gone offπροσηύξατο he prayedλέγων sayingΠάτερ Fatherμου, of me,εἰ ifοὐ notδύναται it is possibleτοῦτο thisπαρελθεῖν to pass byἐὰν if everμὴ notαὐτὸ itπίω, I should drink,γενηθήτω let take placeτὸ theθέλημά willσου. of you. 43  καὶ Andἐλθὼν having comeπάλιν againεὗρεν he foundαὐτοὺς themκαθεύδοντας, sleeping,ἦσαν wereγὰρ forαὐτῶν of themοἱ theὀφθαλμοὶ eyesβεβαρημένοι. having been made heavy. 44  καὶ Andἀφεὶς having let go offαὐτοὺς themπάλιν againἀπελθὼν having gone offπροσηύξατο he prayedἐκ out ofτρίτου third [time]τὸν theαὐτὸν veryλόγον wordεἰπὼν having saidπάλιν. again. 45  τότε Thenἔρχεται he is comingπρὸς towardτοὺς theμαθητὰς disciplesκαὶ andλέγει is sayingαὐτοῖς to themΚαθεύδετε YOU are sleepingλοιπὸν leftover (thing)καὶ andἀναπαύεσθε· YOU are resting;ἰδοὺ look!ἤγγικεν has drawn neartheὥρα hourκαὶ andtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manπαραδίδοται is being given overεἰς intoχεῖρας handsἁμαρτωλῶν. of sinners. 46  ἐγείρεσθε Be YOU getting upἄγωμεν· let us be going;ἰδοὺ look!ἤγγικεν has drawn nearthe (one)παραδιδούς giving overμε. me. 47  Καὶ Andἔτι yetαὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingἰδοὺ look!Ἰούδας Judasεἷς oneτῶν of theδώδεκα twelveἦλθεν cameκαὶ andμετ’ withαὐτοῦ himὄχλος crowdπολὺς muchμετὰ withμαχαιρῶν swordsκαὶ andξύλων woodsἀπὸ fromτῶν theἀρχιερέων chief priestsκαὶ andπρεσβυτέρων older menτοῦ of theλαοῦ. people. 48  The (one)δὲ butπαραδιδοὺς giving overαὐτὸν himἔδωκεν gaveαὐτοῖς to themσημεῖον signλέγων sayingὋν Whomἂν likelyφιλήσω I should kissαὐτός heἐστιν· it is;κρατήσατε seize youαὐτόν. him. 49  καὶ Andεὐθέως immediatelyπροσελθὼν having come towardτῷ theἸησοῦ Jesusεἶπεν he saidΧαῖρε, Be rejoicing,ῥαββεί· Rabbi;καὶ andκατεφίλησεν he kissed downαὐτόν. him. 50  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῷ to himἙταῖρε, Fellow,ἐφ’ uponwhichπάρει; are you present?τότε Thenπροσελθόντες having come towardἐπέβαλον they laid onτὰς theχεῖρας handsἐπὶ uponτὸν theἸησοῦν Jesusκαὶ andἐκράτησαν seizedαὐτόν. him. 51  καὶ Andἰδοὺ look!εἷς oneτῶν of the (ones)μετὰ withἸησοῦ Jesusἐκτείνας having stretched outτὴν theχεῖρα handἀπέσπασεν drewτὴν theμάχαιραν swordαὐτοῦ of himκαὶ andπατάξας having smittenτὸν theδοῦλον slaveτοῦ of theἀρχιερέως chief priestἀφεῖλεν he took offαὐτοῦ of himτὸ theὠτίον. ear. 52  τότε Thenλέγει is sayingαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesus᾿Απόστρεψον Returnτὴν theμάχαιράν swordσου of youεἰς intoτὸν theτόπον placeαὐτῆς, of it,πάντες allγὰρ forοἱ the (ones)λαβόντες having takenμάχαιραν swordἐν inμαχαίρῃ swordἀπολοῦνται· they will perish; 53  orδοκεῖς are you thinkingὅτι thatοὐ notδύναμαι I am ableπαρακαλέσαι to entreatτὸν theπατέρα Fatherμου, of me,καὶ andπαραστήσει he will supplyμοι to meἄρτι right nowπλείω more thanδώδεκα twelveλεγιῶνας legionsἀγγέλων; of angels? 54  πῶς Howοὖν thereforeπληρωθῶσιν should be fulfilledαἱ theγραφαὶ Scripturesὅτι thatοὕτως thusδεῖ it is necessaryγενέσθαι; to take place? 55  ᾿Εν Inἐκείνῃ thatτῇ theὥρᾳ hourεἶπεν saidtheἸησοῦς Jesusτοῖς to theὄχλοις crowdsὩς Asἐπὶ uponλῃστὴν robberἐξήλθατε YOU came outμετὰ withμαχαιρῶν swordsκαὶ andξύλων woodsσυλλαβεῖν to arrestμε; me?καθ’ According toἡμέραν dayἐν inτῷ theἱερῷ templeἐκαθεζόμην I was sitting downδιδάσκων teachingκαὶ andοὐκ notἐκρατήσατέ YOU seizedμε. me. 56  Τοῦτο Thisδὲ butὅλον wholeγέγονεν has taken placeἵνα in order thatπληρωθῶσιν might be fulfilledαἱ theγραφαὶ Scripturesτῶν of theπροφητῶν. prophets.Τότε Thenοἱ theμαθηταὶ disciplesπάντες allἀφέντες having let go offαὐτὸν himἔφυγον. fled. 57  Οἱ The (ones)δὲ butκρατήσαντες having seizedτὸν theἸησοῦν Jesusἀπήγαγον led offπρὸς towardΚαιάφαν Caiaphasτὸν theἀρχιερέα, high priest,ὅπου whereοἱ theγραμματεῖς scribesκαὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older menσυνήχθησαν. were led together. 58  Theδὲ butΠέτρος Peterἠκολούθει was followingαὐτῷ to himἀπὸ fromμακρόθεν afar offἕως untilτῆς theαὐλῆς courtyardτοῦ of theἀρχιερέως, chief priest,καὶ andεἰσελθὼν having enteredἔσω withinἐκάθητο was sittingμετὰ withτῶν theὑπηρετῶν subordinatesἰδεῖν to seeτὸ theτέλος. end. 59  οἱ Theδὲ butἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andτὸ theσυνέδριον Sanhedrinὅλον wholeἐζήτουν were seekingψευδομαρτυρίαν false testimonyκατὰ down onτοῦ theἸησοῦ Jesusὅπως so thatαὐτὸν himθανατώσωσιν, they might put to death, 60  καὶ andοὐχ notεὗρον they foundπολλῶν of manyπροσελθόντων having come towardψευδομαρτύρων. false witnesses.ὕστερον Latterlyδὲ butπροσελθόντες having come towardδύο two 61  εἶπαν saidΟὗτος This oneἔφη saidΔύναμαι I am ableκαταλῦσαι to loose downτὸν theναὸν divine habitationτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andδιὰ throughτριῶν threeἡμερῶν daysοἰκοδομῆσαι. to build up. 62  καὶ Andἀναστὰς having stood uptheἀρχιερεὺς chief priestεἶπεν saidαὐτῷ to himΟὐδὲν Nothingἀποκρίνῃ; are you answering?τί Whatοὗτοί theseσου of youκαταμαρτυροῦσιν; are testifying down on? 63  Theδὲ butἸησοῦς Jesusἐσιώπα. was silent.καὶ Andtheἀρχιερεὺς chief priestεἶπεν saidαὐτῷ to him᾿Εξορκίζω I put under oathσε youκατὰ downτοῦ of theθεοῦ Godτοῦ theζῶντος livingἵνα in order thatἡμῖν to usεἴπῃς you should sayεἰ ifσὺ youεἶ aretheχριστὸς Christtheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ. God. 64  λέγει Is sayingαὐτῷ to himtheἸησοῦς JesusΣὺ Youεἶπας· you said;πλὴν besidesλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἀπ’ fromἄρτι right nowὄψεσθε YOU will seeτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manκαθήμενον sittingἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]τῆς of theδυνάμεως powerκαὶ andἐρχόμενον comingἐπὶ uponτῶν theνεφελῶν cloudsτοῦ of theοὐρανοῦ. heaven. 65  τότε Thentheἀρχιερεὺς chief priestδιέρηξεν broke throughτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτοῦ of himλέγων saying᾿Εβλασφήμησεν· He blasphemed;τί whatἔτι yetχρείαν needἔχομεν we are havingμαρτύρων; of witnesses?ἴδε Seeνῦν nowἠκούσατε YOU heardτὴν theβλασφημίαν· blasphemy. 66  τί Whatὑμῖν to YOUδοκεῖ; seems it?οἱ The (ones)δὲ butἀποκριθέντες having answeredεἶπαν saidἜνοχος Held inθανάτου of deathἐστίν. he is. 67  Τότε Thenἐνέπτυσαν they spitεἰς intoτὸ theπρόσωπον faceαὐτοῦ of himκαὶ andἐκολάφισαν hit with fistsαὐτόν, him,οἱ the (ones)δὲ butἐράπισαν slapped 68  λέγοντες sayingΠροφήτευσον Prophesyἡμῖν, to us,χριστέ, Christ,τίς whoἐστιν isthe (one)παίσας having hitσε; you? 69  Theδὲ butΠέτρος Peterἐκάθητο was sittingἔξω outsideἐν inτῇ theαὐλῇ· courtyard;καὶ andπροσῆλθεν came towardαὐτῷ himμία oneπαιδίσκη servant girlλέγουσα sayingΚαὶ Alsoσὺ youἦσθα wereμετὰ withἸησοῦ Jesusτοῦ theΓαλιλαίου· Galilean; 70  the (one)δὲ butἠρνήσατο deniedἔμπροσθεν in frontπάντων of allλέγων sayingΟὐκ Notοἶδα I have knownτί whatλέγεις. you are saying. 71  ἐξελθόντα Having gone outδὲ butεἰς intoτὸν theπυλῶνα gatehouseεἶδεν sawαὐτὸν himἄλλη another [girl]καὶ andλέγει is sayingτοῖς to the (ones)ἐκεῖ thereΟὗτος This (one)ἦν wasμετὰ withἸησοῦ Jesusτοῦ theΝαζωραίου· Nazarene; 72  καὶ andπάλιν againἠρνήσατο he deniedμετὰ withὅρκου oathὅτι thatΟὐκ Notοἶδα I have knownτὸν theἄνθρωπον. man. 73  μετὰ Afterμικρὸν littleδὲ butπροσελθόντες having come towardοἱ the (ones)ἑστῶτες standingεἶπον saidτῷ to theΠέτρῳ Peter᾿Αληθῶς Trulyκαὶ alsoσὺ youἐξ out ofαὐτῶν themεἶ, are,καὶ andγὰρ fortheλαλιά speechσου of youδῆλόν evidentσε youποιεῖ· it is making; 74  τότε thenἤρξατο he startedκαταθεματίζειν to be cursingκαὶ andὀμνύειν to be swearingὅτι thatΟὐκ Notοἶδα I have knownτὸν theἄνθρωπον. man.καὶ Andεὐθὺς at onceἀλέκτωρ cockἐφώνησεν· sounded; 75  καὶ andἐμνήσθη rememberedtheΠέτρος Peterτοῦ of theῥήματος sayingἸησοῦ of Jesusεἰρηκότος having saidὅτι thatΠρὶν Beforeἀλέκτορα cockφωνῆσαι to soundτρὶς three timesἀπαρνήσῃ you will disownμε, me,καὶ andἐξελθὼν having gone forthἔξω outsideἔκλαυσεν he weptπικρῶς. bitterly.

Footnotes