Matthew 24:1-51

24  Καὶ Andἐξελθὼν having gone outtheἸησοῦς Jesusἀπὸ fromτοῦ theἱεροῦ templeἐπορεύετο, was going his way,καὶ andπροσῆλθον came towardοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἐπιδεῖξαι to showαὐτῷ to himτὰς theοἰκοδομὰς buildingsτοῦ of theἱεροῦ· temple; 2  the (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐ Notβλέπετε YOU are looking atταῦτα these (things)πάντα; all?ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐ notμὴ notἀφεθῇ should be let go offὧδε hereλίθος stoneἐπὶ uponλίθον stoneὃς whichοὐ notκαταλυθήσεται. will be loosed down. 3  Καθημένου Sittingδὲ butαὐτοῦ of himἐπὶ uponτοῦ theὌρους Mountτῶν of the᾿Ελαιῶν Olivesπροσῆλθον came towardαὐτῷ himοἱ theμαθηταὶ disciplesκατ’ according toἰδίαν private [spot]λέγοντες sayingΕἰπὸν Sayἡμῖν to usπότε whenταῦτα these (things)ἔσται, will be,καὶ andτί whatτὸ theσημεῖον signτῆς of theσῆς yourπαρουσίας presenceκαὶ andσυντελείας of conclusionτοῦ of theαἰῶνος. age. 4  καὶ Andἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΒλέπετε Be YOU looking atμή notτις anyoneὑμᾶς YOUπλανήσῃ· might mislead; 5  πολλοὶ manyγὰρ forἐλεύσονται will comeἐπὶ uponτῷ theὀνόματί nameμου of meλέγοντες saying᾿Εγώ Iεἰμι amtheχριστός, Christ,καὶ andπολλοὺς manyπλανήσουσιν. they will mislead. 6  μελλήσετε YOU will be aboutδὲ butἀκούειν to be hearingπολέμους warsκαὶ andἀκοὰς hearingsπολέμων· of wars;ὁρᾶτε, be seeing you,μὴ notθροεῖσθε· you be terrified;δεῖ it is necessaryγὰρ forγενέσθαι, to occur,ἀλλ’ butοὔπω not yetἐστὶν isτὸ theτέλος. end. 7  ἐγερθήσεται Will rise upγὰρ forἔθνος nationἐπὶ uponἔθνος nationκαὶ andβασιλεία kingdomἐπὶ uponβασιλείαν, kingdom,καὶ andἔσονται will beλιμοὶ faminesκαὶ andσεισμοὶ [earth] quakesκατὰ down onτόπους· places; 8  πάντα allδὲ butταῦτα these (things)ἀρχὴ beginningὠδίνων. of pangs of birth. 9  τότε Thenπαραδώσουσιν they will give overὑμᾶς YOUεἰς intoθλίψιν tribulationκαὶ andἀποκτενοῦσιν will killὑμᾶς, YOU,καὶ andἔσεσθε YOU will beμισούμενοι (ones) being hatedὑπὸ byπάντων allτῶν theἐθνῶν nationsδιὰ throughτὸ theὄνομά nameμου. of me. 10  καὶ Andτότε thenσκανδαλισθήσονται will be stumbledπολλοὶ manyκαὶ andἀλλήλους one anotherπαραδώσουσιν they will give overκαὶ andμισήσουσιν they will hateἀλλήλους· one another; 11  καὶ andπολλοὶ manyψευδοπροφῆται false prophetsἐγερθήσονται will rise upκαὶ andπλανήσουσιν will misleadπολλούς· many; 12  καὶ andδιὰ throughτὸ theπληθυνθῆναι to be increasedτὴν theἀνομίαν lawlessnessψυγήσεται will cool offtheἀγάπη loveτῶν of theπολλῶν. many. 13  The (one)δὲ butὑπομείνας having enduredεἰς intoτέλος endοὗτος this (one)σωθήσεται. will be saved. 14  καὶ Andκηρυχθήσεται will be preachedτοῦτο thisτὸ theεὐαγγέλιον good newsτῆς of theβασιλείας kingdomἐν inὅλῃ wholeτῇ theοἰκουμένῃ inhabited [earth]εἰς intoμαρτύριον witnessπᾶσιν to allτοῖς theἔθνεσιν, nations,καὶ andτότε thenἥξει will comeτὸ theτέλος. end. 15  Ὅταν Wheneverοὖν thereforeἴδητε YOU might seeτὸ theβδέλυγμα disgusting thingτῆς of theἐρημώσεως desolationτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenδιὰ throughΔανιὴλ Danielτοῦ theπροφήτου prophetἑστὸς having stoodἐν inτόπῳ placeἁγίῳ, holy,the (one)ἀναγινώσκων readingνοείτω, let him he minding, 16  τότε thenοἱ the (ones)ἐν inτῇ theἸουδαίᾳ Judeaφευγέτωσαν let them be fleeingεἰς intoτὰ theὄρη, mountains, 17  the (one)ἐπὶ uponτοῦ theδώματος housetopμὴ notκαταβάτω let him come downἆραι to lift upτὰ the (things)ἐκ out ofτῆς theοἰκίας houseαὐτοῦ, of him, 18  καὶ andthe (one)ἐν inτῷ theἀγρῷ fieldμὴ notἐπιστρεψάτω let him returnὀπίσω behindἆραι to lift upτὸ theἱμάτιον outer garmentαὐτοῦ. of him. 19  οὐαὶ Woeδὲ butταῖς to the (ones)ἐν inγαστρὶ bellyἐχούσαις havingκαὶ andταῖς the (ones)θηλαζούσαις giving suckἐν inἐκείναις thoseταῖς theἡμέραις. days. 20  προσεύχεσθε Be prayingδὲ butἵνα in order thatμὴ notγένηται should occurtheφυγὴ flightὑμῶν of YOUχειμῶνος of winterμηδὲ norσαββάτῳ· to sabbath; 21  ἔσται will beγὰρ forτότε thenθλίψις tribulationμεγάλη greatοἵα of what sortοὐ notγέγονεν has occurredἀπ’ fromἀρχῆς beginningκόσμου of worldἕως untilτοῦ of theνῦν nowοὐδ’ not-butοὐ notμὴ notγένηται. should occur. 22  καὶ Andεἰ ifμὴ notἐκολοβώθησαν were cut shortαἱ theἡμέραι daysἐκεῖναι, those,οὐκ notἂν likelyἐσώθη was savedπᾶσα allσάρξ· flesh;διὰ throughδὲ butτοὺς theἐκλεκτοὺς chosen onesκολοβωθήσονται will be cut shortαἱ theἡμέραι daysἐκεῖναι. those. 23  Τότε Thenἐάν if everτις anyoneὑμῖν to YOUεἴπῃ might sayἸδοὺ Look!ὧδε Heretheχριστός Christor῟Ωδε, Here,μὴ notπιστεύσητε· YOU should believe; 24  ἐγερθήσονται will rise upγὰρ forψευδόχριστοι false christsκαὶ andψευδοπροφῆται, false prophets,καὶ andδώσουσιν will giveσημεῖα signsμεγάλα greatκαὶ andτέρατα portentsὥστε as-andπλανᾶσθαι to misleadεἰ ifδυνατὸν possibleκαὶ alsoτοὺς theἐκλεκτούς· chosen ones; 25  ἰδοὺ look!προείρηκα I have foretoldὑμῖν. to YOU. 26  ἐὰν If everοὖν thereforeεἴπωσιν they might sayὑμῖν to YOUἸδοὺ Look!ἐν Inτῇ theἐρήμῳ desolate placeἐστίν, he is,μὴ notἐξέλθητε· YOU should go out;Ἰδοὺ Look!ἐν Inτοῖς theταμείοις, inner chambers,μὴ notπιστεύσητε· YOU should believe; 27  ὥσπερ as-evenγὰρ fortheἀστραπὴ lightningἐξέρχεται is coming outἀπὸ fromἀνατολῶν eastern [parts]καὶ andφαίνεται is shiningἕως untilδυσμῶν, western [parts],οὕτως thusἔσται will betheπαρουσία presenceτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου· man; 28  ὅπου whereἐὰν if evermay beτὸ theπτῶμα, carcass,ἐκεῖ thereσυναχθήσονται will be led togetherοἱ theἀετοί. eagles. 29  Εὐθέως Immediatelyδὲ butμετὰ afterτὴν theθλίψιν tribulationτῶν of theἡμερῶν daysἐκείνων thosetheἥλιος sunσκοτισθήσεται, will be darkened,καὶ andtheσελήνη moonοὐ notδώσει will giveτὸ theφέγγος lightαὐτῆς, of it,καὶ andοἱ theἀστέρες starsπεσοῦνται will fallἀπὸ fromτοῦ theοὐρανοῦ, heaven,καὶ andαἱ theδυνάμεις powersτῶν of theοὐρανῶν heavensσαλευθήσονται. will be shaken. 30  καὶ Andτότε thenφανήσεται will appearτὸ theσημεῖον signτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐν inοὐρανῷ, heaven,καὶ andτότε thenκόψονται will strike themselvesπᾶσαι allαἱ theφυλαὶ tribesτῆς of theγῆς earthκαὶ andὄψονται they will seeτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐρχόμενον comingἐπὶ uponτῶν theνεφελῶν cloudsτοῦ of theοὐρανοῦ heavenμετὰ withδυνάμεως powerκαὶ andδόξης gloryπολλῆς· much; 31  καὶ andἀποστελεῖ he will send offτοὺς theἀγγέλους angelsαὐτοῦ of himμετὰ withσάλπιγγος trumpetμεγάλης, great,καὶ andἐπισυνάξουσιν they will lead together uponτοὺς theἐκλεκτοὺς chosen (ones)αὐτοῦ of himἐκ out ofτῶν theτεσσάρων fourἀνέμων windsἀπ’ fromἄκρων extremitiesοὐρανῶν of heavensἕως untilτῶν theἄκρων extremitiesαὐτῶν. of them. 32  ᾿Απὸ Fromδὲ butτῆς theσυκῆς fig treeμάθετε learn YOUτὴν theπαραβολήν· parable;ὅταν wheneverἤδη alreadytheκλάδος branchαὐτῆς of itγένηται should becomeἁπαλὸς tenderκαὶ andτὰ theφύλλα leavesἐκφύῃ, it may make grow out,γινώσκετε YOU are knowingὅτι thatἐγγὺς nearτὸ theθέρος· summer; 33  οὕτως thusκαὶ alsoὑμεῖς, YOU,ὅταν wheneverἴδητε YOU might seeπάντα allταῦτα, these (things),γινώσκετε be YOU knowingὅτι thatἐγγύς nearἐστιν he isἐπὶ uponθύραις. doors. 34  ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatοὐ notμὴ notπαρέλθῃ should pass awaytheγενεὰ generationαὕτη thisἕως untilἂν likelyπάντα allταῦτα these (things)γένηται. should occur. 35  Theοὐρανὸς heavenκαὶ andtheγῆ earthπαρελεύσεται, will pass away,οἱ theδὲ butλόγοι wordsμου of meοὐ notμὴ notπαρέλθωσιν. should pass away. 36  Περὶ Aboutδὲ butτῆς theἡμέρας dayἐκείνης thatκαὶ andὥρας hourοὐδεὶς no oneοἶδεν, has known,οὐδὲ neitherοἱ theἄγγελοι angelsτῶν of theοὐρανῶν heavensοὐδὲ northeυἱός, Son,εἰ ifμὴ nottheπατὴρ Fatherμόνος. only. 37  ὥσπερ As-evenγὰρ forαἱ theἡμέραι daysτοῦ of theΝῶε, Noah,οὕτως thusἔσται will betheπαρουσία presenceτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου· man; 38  ὡς asγὰρ forἦσαν wereἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseταῖς the (ones)πρὸ beforeτοῦ theκατακλυσμοῦ cataclysmτρώγοντες feeding themselvesκαὶ andπίνοντες, drinking,γαμοῦντες marryingκαὶ andγαμίζοντες, been given in marriage,ἄχρι untilἧς of whichἡμέρας dayεἰσῆλθεν enteredΝῶε Noahεἰς intoτὴν theκιβωτόν, ark, 39  καὶ andοὐκ notἔγνωσαν they knewἕως untilἦλθεν cametheκατακλυσμὸς cataclysmκαὶ andἦρεν lifted upἅπαντας, all,οὕτως thusἔσται will betheπαρουσία presenceτοῦ of theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου. man. 40  τότε Thenἔσονται will beδύο twoἐν inτῷ theἀγρῷ, field,εἷς oneπαραλαμβάνεται is being taken alongκαὶ andεἷς oneἀφίεται· is being let go off; 41  δύο twoἀλήθουσαι [women] grindingἐν inτῷ theμύλῳ, mill,μία oneπαραλαμβάνεται is being taken alongκαὶ andμία oneἀφίεται. is being let go off. 42  γρηγορεῖτε Be YOU staying awakeοὖν, therefore,ὅτι becauseοὐκ notοἴδατε YOU have knownποίᾳ to what sort ofἡμέρᾳ daytheκύριος Lordὑμῶν of YOUἔρχεται. is coming. 43  ἐκεῖνο That (thing)δὲ butγινώσκετε be YOU knowingὅτι thatεἰ ifᾔδει had knowntheοἰκοδεσπότης householderποίᾳ to what sort ofφυλακῇ watchtheκλέπτης thiefἔρχεται, is coming,ἐγρηγόρησεν he stayed awakeἂν likelyκαὶ andοὐκ notἂν likelyεἴασεν he allowedδιορυχθῆναι to be dug throughτὴν theοἰκίαν houseαὐτοῦ. of him. 44  διὰ Throughτοῦτο thisκαὶ alsoὑμεῖς YOUγίνεσθε be proving yourselvesἕτοιμοι, ready,ὅτι becauseto whatοὐ notδοκεῖτε YOU are thinkingὥρᾳ hourtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἔρχεται. is coming. 45  Τίς Whoἄρα reallyἐστὶν istheπιστὸς faithfulδοῦλος slaveκαὶ andφρόνιμος discreetὃν whomκατέστησεν set downtheκύριος lordἐπὶ uponτῆς theοἰκετείας domesticsαὐτοῦ of himτοῦ of theδοῦναι to giveαὐτοῖς to themτὴν theτροφὴν foodἐν inκαιρῷ; appointed time? 46  μακάριος Happytheδοῦλος slaveἐκεῖνος thatὃν whomἐλθὼν having cometheκύριος lordαὐτοῦ of himεὑρήσει will findοὕτως thusποιοῦντα· doing; 47  ἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatἐπὶ uponπᾶσιν allτοῖς theὑπάρχουσιν belongingsαὐτοῦ of himκαταστήσει he will set downαὐτόν. him. 48  ἐὰν If everδὲ butεἴπῃ might saytheκακὸς badδοῦλος slaveἐκεῖνος thatἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτοῦ of himΧρονίζει Is taking his timeμου of metheκύριος, lord, 49  καὶ andἄρξηται he should startτύπτειν to be beatingτοὺς theσυνδούλους fellow slavesαὐτοῦ, of him,ἐσθίῃ may be eatingδὲ butκαὶ andπίνῃ may be drinkingμετὰ withτῶν the (ones)μεθυόντων, getting drunk, 50  ἥξει will cometheκύριος lordτοῦ of theδούλου slaveἐκείνου thatἐν inἡμέρᾳ dayto whichοὐ notπροσδοκᾷ he is expectingκαὶ andἐν inὥρᾳ hourto whichοὐ notγινώσκει, he is knowing, 51  καὶ andδιχοτομήσει he will cut asunderαὐτὸν himκαὶ andτὸ theμέρος partαὐτοῦ of himμετὰ withτῶν theὑποκριτῶν hypocritesθήσει· he will place;ἐκεῖ thereἔσται will betheκλαυθμὸς weepingκαὶ andtheβρυγμὸς gnashingτῶν of theὀδόντων. teeth.

Footnotes