Matthew 23:1-39

23  Τότε ThentheἸησοῦς Jesusἐλάλησεν spokeτοῖς to theὄχλοις crowdsκαὶ andτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himλέγων saying 2  ᾿Επὶ Uponτῆς theΜωυσέως of Mosesκαθέδρας seatἐκάθισαν sat downοἱ theγραμματεῖς scribesκαὶ andοἱ theΦαρισαῖοι. Pharisees. 3  πάντα All (things)οὖν thereforeὅσα as many asἐὰν if everεἴπωσιν they might sayὑμῖν to YOUποιήσατε do YOUκαὶ andτηρεῖτε, be YOU observing,κατὰ according toδὲ butτὰ theἔργα worksαὐτῶν of themμὴ notποιεῖτε, be you doing,λέγουσιν they are sayingγὰρ forκαὶ andοὐ notποιοῦσιν. are doing. 4  δεσμεύουσιν They are binding upδὲ butφορτία loadsβαρέα heavyκαὶ andἐπιτιθέασιν are imposingἐπὶ uponτοὺς theὤμους shouldersτῶν of theἀνθρώπων, men,αὐτοὶ theyδὲ butτῷ to theδακτύλῳ fingerαὐτῶν of themοὐ notθέλουσιν they are willingκινῆσαι to budgeαὐτά. them. 5  πάντα Allδὲ butτὰ theἔργα worksαὐτῶν of themποιοῦσιν they are doingπρὸς towardτὸ theθεαθῆναι to be viewedτοῖς to theἀνθρώποις· men;πλατύνουσι they are broadeningγὰρ forτὰ theφυλακτήρια phylacteriesαὐτῶν of themκαὶ andμεγαλύνουσι they are enlargingτὰ theκράσπεδα, fringes, 6  φιλοῦσι they likeδὲ butτὴν theπρωτοκλισίαν first place of recliningἐν inτοῖς theδείπνοις suppersκαὶ andτὰς theπρωτοκαθεδρίας front seatsἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagogues 7  καὶ andτοὺς theἀσπασμοὺς greetingsἐν inταῖς theἀγοραῖς marketplacesκαὶ andκαλεῖσθαι to be calledὑπὸ byτῶν theἀνθρώπων menῬαββεί. Rabbi. 8  ὑμεῖς YOUδὲ butμὴ notκληθῆτε YOU should be calledῬαββεί, Rabbi,εἷς oneγάρ forἐστιν isὑμῶν of YOUtheδιδάσκαλος, teacher,πάντες allδὲ butὑμεῖς YOUἀδελφοί brothersἐστε· are; 9  καὶ andπατέρα fatherμὴ notκαλέσητε you should callὑμῶν of YOUἐπὶ uponτῆς theγῆς, earth,εἷς oneγάρ forἐστιν isὑμῶν of YOUtheπατὴρ Fathertheοὐράνιος· heavenly one; 10  μηδὲ neitherκληθῆτε should you be calledκαθηγηταί, leaders,ὅτι becauseκαθηγητὴς leaderὑμῶν of YOUἐστὶν isεἷς onetheχριστός· Christ; 11  theδὲ butμείζων greaterὑμῶν of YOUἔσται will beὑμῶν of YOUδιάκονος. servant. 12  Ὅστις Whoeverδὲ butὑψώσει will exaltἑαυτὸν himselfταπεινωθήσεται, will be humbled,καὶ andὅστις whoeverταπεινώσει will humbleἑαυτὸν himselfὑψωθήσεται. will be exalted. 13  Οὐαὶ Woeδὲ butὑμῖν, to YOU,γραμματεῖς scribesκαὶ andΦαρισαῖοι Phariseesὑποκριταί, hypocrites,ὅτι becauseκλείετε you are shutting upτὴν theβασιλείαν kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensἔμπροσθεν in frontτῶν of theἀνθρώπων· men;ὑμεῖς YOUγὰρ forοὐκ notεἰσέρχεσθε, YOU are entering,οὐδὲ norτοὺς the (ones)εἰσερχομένους coming inἀφίετε do YOU let go offεἰσελθεῖν. to enter. 14  —— —— 15  Οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,γραμματεῖς scribesκαὶ andΦαρισαῖοι Phariseesὑποκριταί, hypocrites,ὅτι becauseπεριάγετε YOU go aboutτὴν theθάλασσαν seaκαὶ andτὴν theξηρὰν dry [land]ποιῆσαι to makeἕνα oneπροσήλυτον, proselyte,καὶ andὅταν wheneverγένηται he might come to beποιεῖτε you are makingαὐτὸν himυἱὸν sonγεέννης of Gehennaδιπλότερον twofold moreὑμῶν. of YOU. 16  Οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,ὁδηγοὶ guidesτυφλοὶ blindοἱ the (ones)λέγοντες sayingὋς Whoἂν likelyὀμόσῃ might swearἐν inτῷ theναῷ, divine habitation,οὐδέν nothingἐστιν, it is,ὃς whoδ’ butἂν likelyὀμόσῃ might swearἐν inτῷ theχρυσῷ goldτοῦ of theναοῦ divine habitationὀφείλει· is in debt; 17  μωροὶ foolsκαὶ andτυφλοί, blind (ones),τίς whichγὰρ forμείζων greaterἐστίν, is,theχρυσὸς goldortheναὸς divine habitationthe (one)ἁγιάσας having sanctifiedτὸν theχρυσόν; gold? 18  καὶ AndὋς Whoἂν likelyὀμόσῃ might swearἐν inτῷ theθυσιαστηρίῳ, altar,οὐδέν nothingἐστιν, it is,ὃς whoδ’ butἂν likelyὀμόσῃ might swearἐν inτῷ theδώρῳ giftτῷ the (one)ἐπάνω on topαὐτοῦ of itὀφείλει· he is in debt; 19  τυφλοί, blind (ones),τί whichγὰρ forμεῖζον, greater,τὸ theδῶρον giftorτὸ theθυσιαστήριον altarτὸ the (thing)ἁγιάζον sanctifyingτὸ theδῶρον; gift? 20  The (one)οὖν thereforeὀμόσας having swornἐν inτῷ theθυσιαστηρίῳ altarὀμνύει swearsἐν inαὐτῷ itκαὶ andἐν inπᾶσι all (things)τοῖς the (ones)ἐπάνω on topαὐτοῦ· of it; 21  καὶ andthe (one)ὀμόσας having swornἐν inτῷ theναῷ divine habitationὀμνύει swearsἐν inαὐτῷ itκαὶ andἐν inτῷ the (one)κατοικοῦντι inhabitingαὐτόν· it; 22  καὶ andthe (one)ὀμόσας having swornἐν inτῷ theοὐρανῷ heavenὀμνύει swearsἐν inτῷ theθρόνῳ throneτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andἐν inτῷ the (one)καθημένῳ sittingἐπάνω on topαὐτοῦ. of it. 23  Οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,γραμματεῖς scribesκαὶ andΦαρισαῖοι Phariseesὑποκριταί, hypocrites,ὅτι becauseἀποδεκατοῦτε YOU give the tenth ofτὸ theἡδύοσμον mintκαὶ andτὸ theἄνηθον dillκαὶ andτὸ theκύμινον, cumin,καὶ andἀφήκατε YOU have let go offτὰ theβαρύτερα weightier (things)τοῦ of theνόμου, law,τὴν theκρίσιν justiceκαὶ andτὸ theἔλεος mercyκαὶ andτὴν theπίστιν· faith;ταῦτα these (things)δὲ butἔδει it was necessaryποιῆσαι to doκἀκεῖνα and those (things)μὴ notἀφεῖναι. to let go off. 24  ὁδηγοὶ Guidesτυφλοί, blind,διυλίζοντες straining throughτὸν theκώνωπα gnatτὴν theδὲ butκάμηλον camelκαταπίνοντες. drinking down. 25  Οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOUγραμματεῖς scribesκαὶ andΦαρισαῖοι Phariseesὑποκριταί, hypocrites,ὅτι becauseκαθαρίζετε you are cleansingτὸ theἔξωθεν outsideτοῦ of theποτηρίου cupκαὶ andτῆς of theπαροψίδος, dish,ἔσωθεν from withinδὲ butγέμουσιν they are fullἐξ out ofἁρπαγῆς snatchingκαὶ andἀκρασίας. lack of might. 26  Φαρισαῖε Phariseeτυφλέ, blind,καθάρισον cleanseπρῶτον firstτὸ theἐντὸς insideτοῦ of theποτηρίου cupκαὶ andτῆς of theπαροψίδος, dish,ἵνα in order thatγένηται might becomeκαὶ alsoτὸ theἐκτὸς outsideαὐτοῦ of itκαθαρόν. clean. 27  Οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,γραμματεῖς scribesκαὶ andΦαρισαῖοι Phariseesὑποκριταί, hypocrites,ὅτι becauseπαρομοιάζετε YOU are likened besideτάφοις to gravesκεκονιαμένοις, having been whitewashed,οἵτινες whichἔξωθεν from outsideμὲν indeedφαίνονται are appearingὡραῖοι beautifulἔσωθεν from withinδὲ butγέμουσιν are fullὀστέων of bonesνεκρῶν of dead (ones)καὶ andπάσης of allἀκαθαρσίας· uncleanness; 28  οὕτως thusκαὶ alsoὑμεῖς YOUἔξωθεν from outsideμὲν indeedφαίνεσθε are appearingτοῖς to theἀνθρώποις menδίκαιοι, righteous,ἔσωθεν from withinδέ butἐστε YOU areμεστοὶ fullὑποκρίσεως of hypocrisyκαὶ andἀνομίας. lawlessness. 29  Οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,γραμματεῖς scribesκαὶ andΦαρισαῖοι Phariseesὑποκριταί, hypocrites,ὅτι becauseοἰκοδομεῖτε you are buildingτοὺς theτάφους gravesτῶν of theπροφητῶν prophetsκαὶ andκοσμεῖτε YOU are decoratingτὰ theμνημεῖα memorial tombsτῶν of theδικαίων, righteous (ones), 30  καὶ andλέγετε YOU are sayingΕἰ Ifἤμεθα we wereἐν inταῖς theἡμέραις daysτῶν of theπατέρων fathersἡμῶν, of us,οὐκ notἂν likelyἤμεθα we wereαὐτῶν of themκοινωνοὶ sharersἐν inτῷ theαἵματι bloodτῶν of theπροφητῶν· prophets; 31  ὥστε as-andμαρτυρεῖτε YOU are bearing witnessἑαυτοῖς to yourselvesὅτι thatυἱοί sonsἐστε YOU areτῶν of the (ones)φονευσάντων having murderedτοὺς theπροφήτας. prophets. 32  καὶ Andὑμεῖς YOUπληρώσατε fill YOU upτὸ theμέτρον measureτῶν of theπατέρων fathersὑμῶν. of YOU. 33  ὄφεις Serpentsγεννήματα generated onesἐχιδνῶν, of vipers,πῶς howφύγητε should YOU fleeἀπὸ fromτῆς theκρίσεως judgmentτῆς of theγεέννης; Gehenna? 34  διὰ Throughτοῦτο thisἰδοὺ look!ἐγὼ Iἀποστέλλω am sending offπρὸς towardὑμᾶς YOUπροφήτας prophetsκαὶ andσοφοὺς wise (ones)καὶ andγραμματεῖς· scribes;ἐξ out ofαὐτῶν themἀποκτενεῖτε YOU will killκαὶ andσταυρώσετε, YOU will put on stakes,καὶ andἐξ out ofαὐτῶν themμαστιγώσετε YOU will scourgeἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesὑμῶν of YOUκαὶ andδιώξετε YOU will persecuteἀπὸ fromπόλεως cityεἰς intoπόλιν· city; 35  ὅπως so thatἔλθῃ might comeἐφ’ uponὑμᾶς YOUπᾶν allαἷμα bloodδίκαιον righteousἐκχυννόμενον being poured outἐπὶ uponτῆς theγῆς earthἀπὸ fromτοῦ theαἵματος bloodἍβελ of Abelτοῦ theδικαίου righteousἕως tillτοῦ theαἵματος bloodΖαχαρίου of Zechariahυἱοῦ sonΒαραχίου, of Barachiah,ὃν whomἐφονεύσατε YOU murderedμεταξὺ betweenτοῦ theναοῦ divine habitationκαὶ andτοῦ theθυσιαστηρίου. altar. 36  ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἥξει will comeταῦτα these (things)πάντα allἐπὶ uponτὴν theγενεὰν generationταύτην. this. 37  Ἰερουσαλὴμ JerusalemἸερουσαλήμ, Jerusalem,the (one)ἀποκτείνουσα killingτοὺς theπροφήτας prophetsκαὶ andλιθοβολοῦσα stoningτοὺς the (ones)ἀπεσταλμένους sent offπρὸς towardαὐτὴν, her,ποσάκις how oftenἠθέλησα I willedἐπισυναγαγεῖν to lead together uponτὰ theτέκνα childrenσου, of you,ὃν whichτρόπον mannerὄρνις henἐπισυνάγει leads together uponτὰ theνοσσία chicksαὐτῆς of herὑπὸ underτὰς theπτέρυγας, wings,καὶ andοὐκ notἠθελήσατε; YOU did will? 38  ἰδοὺ Look!ἀφίεται Is let go offὑμῖν to YOUtheοἶκος houseὑμῶν. of YOU. 39  λέγω I am sayingγὰρ forὑμῖν, to YOU,οὐ Notμή notμε meἴδητε YOU should seeἀπ’ fromἄρτι right nowἕως untilἂν likelyεἴπητε YOU should sayΕὐλογημένος Having been blessedthe (one)ἐρχόμενος comingἐν inὀνόματι nameΚυρίου. of Lord.

Footnotes