Matthew 19:1-30

19  Καὶ Andἐγένετο it occurredὅτε whenἐτέλεσεν finishedtheἸησοῦς Jesusτοὺς theλόγους wordsτούτους, these,μετῆρεν he departedἀπὸ fromτῆς theΓαλιλαίας Galileeκαὶ andἦλθεν cameεἰς intoτὰ theὅρια frontiersτῆς of theἸουδαίας Judeaπέραν the other sideτοῦ of theἸορδάνου. Jordan. 2  καὶ Andἠκολούθησαν followedαὐτῷ to himὄχλοι crowdsπολλοί, many,καὶ andἐθεράπευσεν he curedαὐτοὺς themἐκεῖ. there. 3  Καὶ Andπροσῆλθαν came towardαὐτῷ himΦαρισαῖοι Phariseesπειράζοντες temptingαὐτὸν himκαὶ andλέγοντες sayingΕἰ Ifἔξεστιν it is allowedἀπολῦσαι to divorceτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ of himκατὰ according toπᾶσαν everyαἰτίαν; cause? 4  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidΟὐκ Notἀνέγνωτε did you readὅτι thatthe (one)κτίσας having createdἀπ’ fromἀρχῆς beginningἄρσεν maleκαὶ andθῆλυ femaleἐποίησεν madeαὐτοὺς them 5  καὶ andεἶπεν he saidἝνεκα On account ofτούτου thisκαταλείψει will leave downἄνθρωπος manτὸν theπατέρα fatherκαὶ andτὴν theμητέρα motherκαὶ andκολληθήσεται he will stickτῇ to theγυναικὶ womanαὐτοῦ, of him,καὶ andἔσονται they will beοἱ theδύο twoεἰς intoσάρκα fleshμίαν; one? 6  ὥστε As-andοὐκέτι no longerεἰσὶν they areδύο twoἀλλὰ butσάρξ fleshμία· one;whichοὖν thereforetheθεὸς Godσυνέζευξεν yoked togetherἄνθρωπος manμὴ notχωριζέτω. let put apart. 7  λέγουσιν They are sayingαὐτῷ to himΤί Whyοὖν thereforeΜωυσῆς Mosesἐνετείλατο commandedδοῦναι to giveβιβλίον scrollἀποστασίου of dismissalκαὶ andἀπολῦσαι; to divorce? 8  λέγει He is sayingαὐτοῖς to themὅτι thatΜωυσῆς Mosesπρὸς towardτὴν theσκληροκαρδίαν hardheartednessὑμῶν of YOUἐπέτρεψεν concededὑμῖν to YOUἀπολῦσαι to divorceτὰς theγυναῖκας womenὑμῶν, of YOU,ἀπ’ fromἀρχῆς beginningδὲ butοὐ notγέγονεν it has becomeοὕτως. thus. 9  λέγω I am sayingδὲ butὑμῖν to YOUὅτι thatὃς whoἂν likelyἀπολύσῃ might divorceτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ of himμὴ notἐπὶ uponπορνείᾳ fornicationκαὶ andγαμήσῃ might marryἄλλην anotherμοιχᾶται. commits adultery. 10  λέγουσιν Are sayingαὐτῷ to himοἱ theμαθηταί disciplesΕἰ Ifοὕτως thusἐστὶν istheαἰτία causeτοῦ of theἀνθρώπου manμετὰ withτῆς theγυναικός, woman,οὐ notσυμφέρει is bearing togetherγαμῆσαι. to marry. 11  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐ Notπάντες all [men]χωροῦσι are making room forτὸν theλόγον, word,ἀλλ’ butοἷς to whomδέδοται. it has been given. 12  εἰσὶν Areγὰρ forεὐνοῦχοι eunuchsοἵτινες whoἐκ out ofκοιλίας cavityμητρὸς of motherἐγεννήθησαν were generatedοὕτως, thus,καὶ andεἰσὶν areεὐνοῦχοι eunuchsοἵτινες whoεὐνουχίσθησαν were made eunuchsὑπὸ byτῶν theἀνθρώπων, men,καὶ andεἰσὶν areεὐνοῦχοι eunuchsοἵτινες whoεὐνούχισαν made eunuchs ofἑαυτοὺς themselvesδιὰ throughτὴν theβασιλείαν kingdomτῶν of theοὐρανῶν. heavens.The (one)δυνάμενος being ableχωρεῖν to be making roomχωρείτω. let him be making room. 13  Τότε Thenπροσηνέχθησαν were brought towardαὐτῷ himπαιδία, little boys,ἵνα in order thatτὰς theχεῖρας handsἐπιθῇ he might lay uponαὐτοῖς themκαὶ andπροσεύξηται· he might pray;οἱ theδὲ butμαθηταὶ disciplesἐπετίμησαν rebukedαὐτοῖς. them. 14  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidἌφετε Let YOU go offτὰ theπαιδία little boysκαὶ andμὴ notκωλύετε be hinderingαὐτὰ themἐλθεῖν to comeπρός towardμε, me,τῶν of theγὰρ forτοιούτων such (ones)ἐστὶν istheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν. heavens. 15  καὶ Andἐπιθεὶς having laid uponτὰς theχεῖρας handsαὐτοῖς to themἐπορεύθη he went his wayἐκεῖθεν. from there. 16  Καὶ Andἰδοὺ look!εἷς oneπροσελθὼν having come towardαὐτῷ himεἶπεν saidΔιδάσκαλε, Teacher,τί whatἀγαθὸν goodποιήσω shall I doἵνα in order thatσχῶ I might haveζωὴν lifeαἰώνιον; everlasting? 17  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτῷ to himΤί Whyμε meἐρωτᾷς you askπερὶ aboutτοῦ theἀγαθοῦ; good (thing)?εἷς Oneἐστὶν istheἀγαθός· good (one);εἰ ifδὲ butθέλεις you are willingεἰς intoτὴν theζωὴν lifeεἰσελθεῖν, to enter,τήρει be observingτὰς theἐντολάς. commandments. 18  λέγει He is sayingαὐτῷ to himΠοίας; Which sort of ones?Theδὲ butἸησοῦς Jesusἔφη saidΤό TheΟὐ Notφονεύσεις, you shall murder,Οὐ Notμοιχεύσεις, you shall commit adultery,Οὐ Notκλέψεις, you shall steal,Οὐ Notψευδομαρτυρήσεις, you shall bear false witness, 19  Τίμα Be honoringτὸν theπατέρα fatherκαὶ andτὴν theμητέρα, mother,καὶ and᾿Αγαπήσεις You shall loveτὸν theπλησίον neighborσου of youὡς asσεαυτόν. yourself. 20  λέγει Is sayingαὐτῷ to himtheνεανίσκος young manΤαῦτα These (things)πάντα allἐφύλαξα· I guarded;τί whatἔτι yetὑστερῶ; am I lacking? 21  ἔφη Saidαὐτῷ to himtheἸησοῦς JesusΕἰ Ifθέλεις you are willingτέλειος perfectεἶναι, to be,ὕπαγε be going awayπώλησόν sellσου of youτὰ theὑπάρχοντα belongingsκαὶ andδὸς giveτοῖς to theπτωχοῖς, poor (ones),καὶ andἕξεις you will haveθησαυρὸν treasureἐν inοὐρανοῖς, heavens,καὶ andδεῦρο hitherἀκολούθει be followingμοι. to me. 22  ἀκούσας Having heardδὲ buttheνεανίσκος young manτὸν theλόγον wordτοῦτον thisἀπῆλθεν he went offλυπούμενος, being grieved,ἦν he wasγὰρ forἔχων havingκτήματα possessionsπολλά. many. 23  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of him᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatπλούσιος rich oneδυσκόλως with difficultyεἰσελεύσεται will enterεἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomτῶν of theοὐρανῶν· heavens; 24  πάλιν againδὲ butλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,εὐκοπώτερόν easierἐστιν it isκάμηλον camelδιὰ throughτρήματος holeῥαφίδος of needleεἰσελθεῖν to enterthanπλούσιον rich oneεἰς intoτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 25  ἀκούσαντες Having heardδὲ butοἱ theμαθηταὶ disciplesἐξεπλήσσοντο were being astoundedσφόδρα very muchλέγοντες sayingΤίς Whoἄρα reallyδύναται is ableσωθῆναι; to be saved? 26  ἐμβλέψας Having looked inδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΠαρὰ Besideἀνθρώποις menτοῦτο thisἀδύνατόν impossibleἐστιν, is,παρὰ besideδὲ butθεῷ Godπάντα all (things)δυνατά. possible. 27  Τότε Thenἀποκριθεὶς having answeredtheΠέτρος Peterεἶπεν saidαὐτῷ to himἸδοὺ Look!ἡμεῖς Weἀφήκαμεν have let go offπάντα all (things)καὶ andἠκολουθήσαμέν we followedσοι· to you;τί whatἄρα reallyἔσται will beἡμῖν; to us? 28  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to them᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatὑμεῖς YOUοἱ the (ones)ἀκολουθήσαντές having followedμοι to meἐν inτῇ theπαλινγενεσίᾳ, generating again,ὅταν wheneverκαθίσῃ might sit downtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐπὶ uponθρόνου throneδόξης of gloryαὐτοῦ, of him,καθήσεσθε YOU will sitκαὶ alsoὑμεῖς YOUἐπὶ uponδώδεκα twelveθρόνους thronesκρίνοντες judgingτὰς theδώδεκα twelveφυλὰς tribesτοῦ of theἸσραήλ. Israel. 29  καὶ Andπᾶς everyoneὅστις whoeverἀφῆκεν let go offοἰκίας housesorἀδελφοὺς brothersorἀδελφὰς sistersorπατέρα fatherorμητέρα motherorτέκνα childrenorἀγροὺς fieldsἕνεκεν on account ofτοῦ theἐμοῦ of meὀνόματος, name,πολλαπλασίονα many times more thingsλήμψεται he will receiveκαὶ andζωὴν lifeαἰώνιον everlastingκληρονομήσει. he will inherit. 30  Πολλοὶ Manyδὲ butἔσονται will beπρῶτοι first (ones)ἔσχατοι last (ones)καὶ andἔσχατοι last (ones)πρῶτοι. first (ones).

Footnotes