Matthew 16:1-28

16  Καὶ Andπροσελθόντες having come towardοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesκαὶ andΣαδδουκαῖοι Sadduceesπειράζοντες temptingἐπηρώτησαν requested uponαὐτὸν himσημεῖον signἐκ out ofτοῦ theοὐρανοῦ heavenἐπιδεῖξαι to displayαὐτοῖς. to them. 2  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to them[[Ὀψίας [[Of eveningγενομένης having occurredλέγετε YOU are sayingΕὐδία, Fair weather,πυρράζει is fire-redγὰρ fortheοὐρανός· heaven; 3  καὶ andπρωί at morningΣήμερον Todayχειμών, winter,πυρράζει is fire-redγὰρ forστυγνάζων gloomy-lookingtheοὐρανός. heaven.τὸ Theμὲν indeedπρόσωπον faceτοῦ of theοὐρανοῦ heavenγινώσκετε YOU are knowingδιακρίνειν, to distinguish,τὰ theδὲ butσημεῖα signsτῶν of theκαιρῶν appointed timesοὐ notδύνασθε.]] YOU are able.]] 4  Γενεὰ Generationπονηρὰ wickedκαὶ andμοιχαλὶς adulterousσημεῖον signἐπιζητεῖ, is seeking,καὶ andσημεῖον signοὐ notδοθήσεται will be givenαὐτῇ to itεἰ ifμὴ notτὸ theσημεῖον signἸωνᾶ. of Jonah.καὶ andκαταλιπὼν having left behindαὐτοὺς themἀπῆλθεν. he went off. 5  Καὶ Andἐλθόντες having comeοἱ theμαθηταὶ disciplesεἰς intoτὸ theπέραν other sideἐπελάθοντο they forgotἄρτους loavesλαβεῖν. to take. 6  Theδὲ butἸησους Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themὉρᾶτε Be YOU seeingκαὶ andπροσέχετε be attentiveἀπὸ fromτῆς theζύμης leavenτῶν of theΦαρισαίων Phariseesκαὶ andΣαδδουκαίων. Sadducees. 7  οἱ The (ones)δὲ butδιελογίζοντο were reasoningἐν inἑαυτοῖς themselvesλέγοντες sayingὅτι thatἌρτους Loavesοὐκ notἐλάβομεν. we took. 8  γνοὺς Having knownδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΤί Whyδιαλογίζεσθε are YOU reasoningἐν inἑαυτοῖς, one another,ὀλιγόπιστοι, ones of little faith,ὅτι becauseἄρτους loavesοὐκ notἔχετε; YOU are having? 9  οὔπω Not yetνοεῖτε, are YOU aware,οὐδὲ norμνημονεύετε do YOU rememberτοὺς theπέντε fiveἄρτους loavesτῶν of theπεντακισχιλίων five thousandκαὶ andπόσους how manyκοφίνους basketsἐλάβετε; YOU took? 10  οὐδὲ Norτοὺς theἑπτὰ sevenἄρτους loavesτῶν of theτετρακισχιλίων four thousandκαὶ andπόσας how manyσφυρίδας provision basketsἐλάβετε; you took? 11  πῶς Howοὐ notνοεῖτε aware are YOUὅτι thatοὐ notπερὶ aboutἄρτων loavesεἶπον I talkedὑμῖν; to YOU?προσέχετε Be YOU attentiveδὲ butἀπὸ fromτῆς theζύμης leavenτῶν of theΦαρισαίων Phariseesκαὶ andΣαδδουκαίων. Sadducees. 12  τότε Thenσυνῆκαν they graspedὅτι thatοὐκ notεἶπεν he saidπροσέχειν to be attentiveἀπὸ fromτῆς theζύμης leavenτῶν of theἄρτων loavesἀλλὰ butἀπὸ fromτῆς theδιδαχῆς teachingτῶν of theΦαρισαίων Phariseesκαὶ andΣαδδουκαίων. Sadducees. 13  ᾿Ελθὼν Having comeδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἰς intoτὰ theμέρη partsΚαισαρίας of Caesareaτῆς of the [city]Φιλίππου of Philipἠρώτα he was requestingτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of himλέγων sayingΤίνα Whomλέγουσιν are sayingοἱ theἄνθρωποι menεἶναι to beτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου; man? 14  οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidΟἱ The (ones)μὲν indeedἸωάνην Johnτὸν theβαπτιστήν, Baptist,ἄλλοι othersδὲ butἨλείαν, Elijah,ἕτεροι different (ones)δὲ butἸερεμίαν Jeremiahorἕνα oneτῶν of theπροφητῶν. prophets. 15  λέγει He is sayingαὐτοῖς to themὙμεῖς YOUδὲ butτίνα whomμε meλέγετε are YOU sayingεἶναι; to be? 16  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ butΣίμων SimonΠέτρος Peterεἶπεν saidΣὺ Youεἶ aretheχριστὸς Christtheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ Godτοῦ of theζῶντος. living (one). 17  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτῷ to himΜακάριος Happyεἶ, are you,Σίμων SimonΒαριωνᾶ, Bar-jonah,ὅτι becauseσὰρξ fleshκαὶ andαἷμα bloodοὐκ notἀπεκάλυψέν revealedσοι to youἀλλ’ buttheπατήρ Fatherμου of methe (one)ἐν inτοῖς theοὐρανοῖς· heavens; 18  κἀγὼ and Iδέ butσοι to youλέγω am sayingὅτι thatσὺ youεἶ areΠέτρος, Peter,καὶ andἐπὶ uponταύτῃ thisτῇ theπέτρᾳ rock-massοἰκοδομήσω I will buildμου of meτὴν theἐκκλησίαν, congregation,καὶ andπύλαι gatesᾅδου of Hadesοὐ notκατισχύσουσιν will overpowerαὐτῆς· it; 19  δώσω I shall giveσοι to youτὰς theκλεῖδας keysτῆς of theβασιλείας kingdomτῶν of theοὐρανῶν, heavens,καὶ andwhichἐὰν if everδήσῃς you might bindἐπὶ uponτῆς theγῆς earthἔσται will beδεδεμένον (something) having been boundἐν inτοῖς theοὐρανοῖς, heavens,καὶ andwhichἐὰν if everλύσῃς you might looseἐπὶ uponτῆς theγῆς earthἔσται will beλελυμένον (something) having been loosedἐν inτοῖς theοὐρανοῖς. heavens. 20  Τότε Thenἐπετίμησεν he gave rebukeτοῖς to theμαθηταῖς disciplesἵνα in order thatμηδενὶ to no oneεἴπωσιν they should sayὅτι thatαὐτός heἐστιν istheχριστός. Christ. 21  ᾿Απὸ Fromτότε thenἤρξατο startedἸησοῦς JesusΧριστὸς Christδεικνύειν to be showingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himὅτι thatδεῖ it is necessaryαὐτὸν himεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemἀπελθεῖν to go offκαὶ andπολλὰ many (things)παθεῖν to sufferἀπὸ fromτῶν theπρεσβυτέρων older menκαὶ andἀρχιερέων chief priestsκαὶ andγραμματέων scribesκαὶ andἀποκτανθῆναι to be killedκαὶ andτῇ to theτρίτῃ thirdἡμέρᾳ dayἐγερθῆναι. to be raised up. 22  καὶ Andπροσλαβόμενος having taken towardαὐτὸν himtheΠέτρος Peterἤρξατο startedἐπιτιμᾷν to give rebukeαὐτῷ to himλέγων sayingἽλεώς Propitiousσοι, to you,κύριε· Lord;οὐ notμὴ notἔσται will beσοι to youτοῦτο. this. 23  The (one)δὲ butστραφεὶς having been turnedεἶπεν saidτῷ to theΠέτρῳ PeterὝπαγε Be going awayὀπίσω behindμου, me,Σατανᾶ· Satan;σκάνδαλον stumbling blockεἶ you areἐμοῦ, of me,ὅτι becauseοὐ notφρονεῖς you are mindingτὰ the (things)τοῦ of theθεοῦ Godἀλλὰ butτὰ the (things)τῶν of theἀνθρώπων. men. 24  Τότε ThentheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himΕἴ Ifτις anyoneθέλει is willingὀπίσω behindμου meἐλθεῖν, to come,ἀπαρνησάσθω let him disownἑαυτὸν himselfκαὶ andἀράτω let him lift upτὸν theσταυρὸν stakeαὐτοῦ of himκαὶ andἀκολουθείτω let him be followingμοι. to me. 25  ὃς Whoγὰρ forἐὰν if everθέλῃ may willτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himσῶσαι to saveἀπολέσει will loseαὐτήν· it;ὃς whoδ’ butἂν likelyἀπολέσῃ might loseτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himἕνεκεν on account ofἐμοῦ meεὑρήσει will findαὐτήν. it. 26  τί Whatγὰρ forὠφεληθήσεται will be benefitedἄνθρωπος manἐὰν if everτὸν theκόσμον worldὅλον wholeκερδήσῃ might gainτὴν theδὲ butψυχὴν soulαὐτοῦ of himζημιωθῇ; might forfeit?Orτί whatδώσει will giveἄνθρωπος manἀντάλλαγμα exchangeτῆς of theψυχῆς soulαὐτοῦ; of him? 27  μέλλει Is aboutγὰρ fortheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἔρχεσθαι to be comingἐν inτῇ theδόξῃ gloryτοῦ of theπατρὸς Fatherαὐτοῦ of himμετὰ withτῶν theἀγγέλων angelsαὐτοῦ, of him,καὶ andτότε thenἀποδώσει he will give backἑκάστῳ to each oneκατὰ according toτὴν theπρᾶξιν practiceαὐτοῦ. of him. 28  ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to youὅτι thatεἰσίν areτινες someτῶν of the (ones)ὧδε hereἑστώτων standingοἵτινες whoοὐ notμὴ notγεύσωνται might tasteθανάτου of deathἕως untilἂν likelyἴδωσιν they might seeτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐρχόμενον comingἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomαὐτοῦ. of him.

Footnotes