Matthew 13:1-58

13  ᾿Εν Inτῇ theἡμέρᾳ dayἐκείνῃ thatἐξελθὼν having come outtheἸησοῦς Jesusτῆς of theοἰκίας houseἐκάθητο was sittingπαρὰ besideτὴν theθάλασσαν· sea; 2  καὶ andσυνήχθησαν were led togetherπρὸς towardαὐτὸν himὄχλοι crowdsπολλοί, many,ὥστε as-andαὐτὸν himεἰς intoπλοῖον boatἐμβάντα having stepped intoκαθῆσθαι, to sit down,καὶ andπᾶς alltheὄχλος crowdἐπὶ uponτὸν theαἰγιαλὸν beachἱστήκει. had stood. 3  καὶ Andἐλάλησεν he spokeαὐτοῖς to themπολλὰ many (things)ἐν inπαραβολαῖς parablesλέγων sayingἸδοὺ Look!ἐξῆλθεν Came outthe (one)σπείρων sowingτοῦ of theσπείρειν. to be sowing. 4  καὶ Andἐν inτῷ theσπείρειν to be sowingαὐτὸν himwhich (ones)μὲν indeedἔπεσεν fellπαρὰ besideτὴν theὁδόν, way,καὶ andἐλθόντα having comeτὰ theπετεινὰ birdsκατέφαγεν ate downαὐτά. them. 5  ἄλλα Othersδὲ butἔπεσεν fellἐπὶ uponτὰ theπετρώδη rocky [places]ὅπου whereοὐκ notεἶχεν it was havingγῆν earthπολλήν, much,καὶ andεὐθέως immediatelyἐξανέτειλεν if sprang upδιὰ throughτὸ theμὴ notἔχειν to be havingβάθος depthγῆς, of earth, 6  ἡλίου of sunδὲ butἀνατείλαντος having risen upἐκαυματίσθη it was scorchedκαὶ andδιὰ throughτὸ theμὴ notἔχειν to be havingῥίζαν rootἐξηράνθη. it was dried up. 7  ἄλλα Othersδὲ butἔπεσεν fellἐπὶ uponτὰς theἀκάνθας, thorns,καὶ andἀνέβησαν came upαἱ theἄκανθαι thornsκαὶ andἀπέπνιξαν choked offαὐτά. them. 8  ἄλλα Othersδὲ butἔπεσεν fellἐπὶ uponτὴν theγῆν earthτὴν theκαλὴν fineκαὶ andἐδίδου it was givingκαρπόν, fruit,which (one)μὲν indeedἑκατὸν one hundredwhich (one)δὲ butἑξήκοντα sixtywhich (one)δὲ butτριάκοντα. thirty. 9  The (one)ἔχων havingὦτα earsἀκουέτω. let him be hearing. 10  Καὶ Andπροσελθόντες having come towardοἱ theμαθηταὶ disciplesεἶπαν saidαὐτῷ to himΔιὰ Throughτί whatἐν inπαραβολαῖς parablesλαλεῖς are speaking youαὐτοῖς; to them? 11  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidὅτι thatὙμῖν To YOUδέδοται it has been givenγνῶναι to knowτὰ theμυστήρια mysteriesτῆς of theβασιλείας kingdomτῶν of theοὐρανῶν, heavens,ἐκείνοις to thoseδὲ butοὐ notδέδοται. it has been given. 12  ὅστις Whoeverγὰρ forἔχει, is having,δοθήσεται it will be givenαὐτῷ to himκαὶ andπερισσευθήσεται· he will be made to abound;ὅστις whoeverδὲ butοὐκ notἔχει, is having,καὶ alsowhichἔχει he is havingἀρθήσεται will be lifted upἀπ’ fromαὐτοῦ. him. 13  διὰ Throughτοῦτο thisἐν inπαραβολαῖς parablesαὐτοῖς to themλαλῶ, I am speaking,ὅτι becauseβλέποντες looking atοὐ notβλέπουσιν they are looking atκαὶ andἀκούοντες hearingοὐκ notἀκούουσιν they are hearingοὐδὲ norσυνίουσιν· they are comprehending; 14  καὶ andἀναπληροῦται is being filled upαὐτοῖς to themtheπροφητεία prophecyἨσαίου of Isaiahthe [prophecy]λέγουσα saying᾿Ακοῇ To hearingἀκούσετε YOU will hearκαὶ andοὐ notμὴ notσυνῆτε, YOU should comprehend,καὶ andβλέποντες looking atβλέψετε YOU will look atκαὶ andοὐ notμὴ notἴδητε. YOU should see. 15  ἐπαχύνθη Was made thickγὰρ fortheκαρδία heartτοῦ of theλαοῦ peopleτούτου, this,καὶ andτοῖς to theὠσὶν earsβαρέως heavilyἤκουσαν, they heard,καὶ andτοὺς theὀφθαλμοὺς eyesαὐτῶν of themἐκάμμυσαν· they closed;μή notποτε at any timeἴδωσιν they might seeτοῖς to theὀφθαλμοῖς eyesκαὶ andτοῖς to theὠσὶν earsἀκούσωσιν they might hearκαὶ andτῇ to theκαρδίᾳ heartσυνῶσιν they might comprehendκαὶ andἐπιστρέψωσιν, they might turn back,καὶ andἰάσομαι I shall healαὐτούς. them. 16  ὑμῶν Of YOUδὲ butμακάριοι happyοἱ theὀφθαλμοὶ eyesὅτι becauseβλέπουσιν, they are looking at,καὶ andτὰ theὦτα earsὑμῶν of YOUὅτι becauseἀκούουσιν. they are hearing. 17  ἀμὴν Amenγὰρ forλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatπολλοὶ manyπροφῆται prophetsκαὶ andδίκαιοι righteous onesἐπεθύμησαν desiredἰδεῖν to seewhatβλέπετε YOU are looking atκαὶ andοὐκ notεἶδαν, they saw,καὶ andἀκοῦσαι to hearwhatἀκούετε YOU are hearingκαὶ andοὐκ notἤκουσαν. they heard. 18  Ὑμεῖς YOUοὖν thereforeἀκούσατε hear YOUτὴν theπαραβολὴν parableτοῦ of the (one)σπείραντος. having sown. 19  Παντὸς Of anyoneἀκούοντος hearingτὸν theλόγον wordτῆς of theβασιλείας kingdomκαὶ andμὴ notσυνιέντος, comprehending,ἔρχεται is comingtheπονηρὸς wicked (one)καὶ andἁρπάζει snatchesτὸ the (thing)ἐσπαρμένον having been sownἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτοῦ· of him;οὗτός thisἐστιν isthe (one)παρὰ besideτὴν theὁδὸν wayσπαρείς. sown. 20  The (one)δὲ butἐπὶ uponτὰ theπετρώδη rocky [places]σπαρείς, sown,οὗτός thisἐστιν isthe (one)τὸν theλόγον wordἀκούων hearingκαὶ andεὐθὺς at onceμετὰ withχαρᾶς joyλαμβάνων receivingαὐτόν· it; 21  οὐκ notἔχει he is havingδὲ butῥίζαν rootἐν inἑαυτῷ himselfἀλλὰ butπρόσκαιρός temporaryἐστιν, is,γενομένης having occurredδὲ butθλίψεως of tribulationorδιωγμοῦ of persecutionδιὰ throughτὸν theλόγον wordεὐθὺς at onceσκανδαλίζεται. he is stumbled. 22  The (one)δὲ butεἰς intoτὰς theἀκάνθας thornsσπαρείς, sown,οὗτός thisἐστιν isthe (one)τὸν theλόγον wordἀκούων hearingκαὶ andtheμέριμνα anxietyτοῦ of theαἰῶνος ageκαὶ andtheἀπάτη deceitfulnessτοῦ of theπλούτου richesσυνπνίγει chokes togetherτὸν theλόγον, word,καὶ andἄκαρπος unfruitfulγίνεται. he becomes. 23  The (one)δὲ butἐπὶ uponτὴν theκαλὴν fineγῆν earthσπαρείς, sown,οὗτός thisἐστιν isthe (one)τὸν theλόγον wordἀκούων hearingκαὶ andσυνιείς, comprehendingὃς whoδὴ actuallyκαρποφορεῖ bears fruitκαὶ andποιεῖ is makingwhich (one)μὲν indeedἑκατὸν one hundredwhich (one)δὲ butἑξήκοντα sixtywhich (one)δὲ butτριάκοντα. thirty. 24  Ἄλλην Anotherπαραβολὴν parableπαρέθηκεν he put alongsideαὐτοῖς to themλέγων sayingὩμοιώθη Was likenedtheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensἀνθρώπῳ to manσπείραντι having sownκαλὸν fineσπέρμα seedἐν inτῷ theἀγρῷ fieldαὐτοῦ. of him. 25  ἐν Inδὲ butτῷ theκαθεύδειν to be sleepingτοὺς theἀνθρώπους menἦλθεν cameαὐτοῦ of himtheἐχθρὸς enemyκαὶ andἐπέσπειρεν oversowedζιζάνια darnel [weeds]ἀνὰ up throughμέσον midstτοῦ of theσίτου wheatκαὶ andἀπῆλθεν. went off. 26  ὅτε Whenδὲ butἐβλάστησεν sproutedtheχόρτος bladeκαὶ andκαρπὸν fruitἐποίησεν, made,τότε thenἐφάνη appearedκαὶ alsoτὰ theζιζάνια. darnel [weeds]. 27  προσελθόντες Having come towardδὲ butοἱ theδοῦλοι slavesτοῦ of theοἰκοδεσπότου householderεἶπον saidαὐτῷ to himΚύριε, Lord,οὐχὶ notκαλὸν fineσπέρμα seedἔσπειρας you sowedἐν inτῷ theσῷ yourἀγρῷ; field?πόθεν From whereοὖν thereforeἔχει it is havingζιζάνια; darnel [weeds]? 28  The (one)δὲ butἔφη saidαὐτοῖς to them᾿Εχθρὸς Enemyἄνθρωπος manτοῦτο thisἐποίησεν. did.οἱ The (ones)δὲ butαὐτῷ to himλέγουσιν are sayingΘέλεις Are you willingοὖν thereforeἀπελθόντες having gone offσυλλέξωμεν we should collectαὐτά; them? 29  The (one)δέ butφησιν saysΟὔ, No,μή notποτε at any timeσυλλέγοντες collectingτὰ theζιζάνια darnel [weeds]ἐκριζώσητε YOU might uprootἅμα along withαὐτοῖς themτὸν theσῖτον· wheat; 30  ἄφετε let YOU go offσυναυξάνεσθαι to be growing togetherἀμφότερα bothἕως untilτοῦ theθερισμοῦ· harvest;καὶ andἐν inκαιρῷ appointed timeτοῦ of theθερισμοῦ harvestἐρῶ I will tellτοῖς to theθερισταῖς harvestersΣυλλέξατε Collectπρῶτον firstτὰ theζιζάνια darnel [weeds]καὶ andδήσατε bindαὐτὰ themεἰς intoδέσμας bundlesπρὸς towardτὸ theκατακαῦσαι to burn upαὐτά, them,τὸν theδὲ butσῖτον wheatσυνάγετε be gathering youεἰς intoτὴν theἀποθήκην storehouseμου. of me. 31  Ἄλλην Anotherπαραβολὴν parableπαρέθηκεν he put alongsideαὐτοῖς to themλέγων sayingὉμοία Likeἐστὶν istheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensκόκκῳ to grainσινάπεως, of mustard,ὃν whichλαβὼν having takenἄνθρωπος manἔσπειρεν sowedἐν inτῷ theἀγρῷ fieldαὐτοῦ· of him; 32  whichμικρότερον smallerμέν indeedἐστιν isπάντων of allτῶν theσπερμάτων, seeds,ὅταν wheneverδὲ butαὐξηθῇ it might growμεῖζον greaterτῶν of theλαχάνων vegetablesἐστὶν it isκαὶ andγίνεται it becomesδένδρον, tree,ὥστε as-andἐλθεῖν to comeτὰ theπετεινὰ birdsτοῦ of theοὐρανοῦ heavenκαὶ andκατασκηνοῖν to find lodgingἐν inτοῖς theκλάδοις branchesαὐτοῦ. of it. 33  Ἄλλην Anotherπαραβολὴν parableἐλάλησεν he spokeαὐτοῖς· to them;Ὁμοία Likeἐστὶν istheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensζύμῃ, to leaven,ἣν whichλαβοῦσα having takenγυνὴ womanἐνέκρυψεν hidεἰς intoἀλεύρου of flourσάτα seah measuresτρία threeἕως untilοὗ whereἐζυμώθη it was leavenedὅλον. whole. 34  Ταῦτα These (things)πάντα allἐλάλησεν spoketheἸησοῦς Jesusἐν inπαραβολαῖς parablesτοῖς to theὄχλοις, crowds,καὶ andχωρὶς apart fromπαραβολῆς parableοὐδὲν nothingἐλάλει he was speakingαὐτοῖς· to them; 35  ὅπως so thatπληρωθῇ might be fulfilledτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenδιὰ throughτοῦ theπροφήτου prophetλέγοντος saying᾿Ανοίξω I shall openἐν inπαραβολαῖς parablesτὸ theστόμα mouthμου, of me,ἐρεύξομαι I shall utterκεκρυμμένα (things) having been hiddenἀπὸ fromκαταβολῆς. founding. 36  Τότε Thenἀφεὶς having let go offτοὺς theὄχλους crowdsἦλθεν he cameεἰς intoτὴν theοἰκίαν. house.Καὶ Andπροσῆλθαν came towardαὐτῷ to himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himλέγοντες sayingΔιασάφησον Explainἡμῖν to usτὴν theπαραβολὴν parableτῶν of theζιζανίων darnel [weeds]τοῦ of theἀγροῦ. field. 37  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidThe (one)σπείρων sowingτὸ theκαλὸν fineσπέρμα seedἐστὶν istheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου· man; 38  theδὲ butἀγρός fieldἐστιν istheκόσμος· world;τὸ theδὲ butκαλὸν fineσπέρμα, seed,οὗτοί theseεἰσιν areοἱ theυἱοὶ sonsτῆς of theβασιλείας· kingdom;τὰ theδὲ butζιζάνιά darnel [weeds]εἰσιν areοἱ theυἱοὶ sonsτοῦ of theπονηροῦ, wicked (one), 39  theδὲ butἐχθρὸς enemythe (one)σπείρας having sownαὐτά themἐστιν istheδιάβολος· Devil;theδὲ butθερισμὸς harvestσυντέλεια conclusionαἰῶνός of ageἐστιν, is,οἱ theδὲ butθερισταὶ harvestersἄγγελοί angelsεἰσιν. are. 40  ὥσπερ As-evenοὖν thereforeσυλλέγεται is collectedτὰ theζιζάνια darnel [weeds]καὶ andπυρὶ to fireκατακαίεται, is burned down,οὕτως thusἔσται will beἐν inτῇ theσυντελείᾳ conclusionτοῦ of theαἰῶνος· age; 41  ἀποστελεῖ will send offtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manτοὺς theἀγγέλους angelsαὐτοῦ, of him,καὶ andσυλλέξουσιν they will collectἐκ out ofτῆς theβασιλείας kingdomαὐτοῦ of himπάντα allτὰ theσκάνδαλα things causing to fallκαὶ andτοὺς the (ones)ποιοῦντας doingτὴν theἀνομίαν, lawlessness, 42  καὶ andβαλοῦσιν they will throwαὐτοὺς themεἰς intoτὴν theκάμινον furnaceτοῦ of theπυρός· fire;ἐκεῖ thereἔσται will betheκλαυθμὸς weepingκαὶ andtheβρυγμὸς gnashingτῶν of theὀδόντων. teeth. 43  Τότε Thenοἱ theδίκαιοι righteous (ones)ἐκλάμψουσιν will shine outὡς astheἥλιος sunἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτοῦ of theπατρὸς Fatherαὐτῶν. of them.The (one)ἔχων havingὦτα earsἀκουέτω. let him be hearing. 44  Ὁμοία Likeἐστὶν istheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensθησαυρῷ to treasureκεκρυμμένῳ having been hiddenἐν inτῷ theἀγρῷ, field,ὃν whichεὑρὼν having foundἄνθρωπος manἔκρυψεν, hid,καὶ andἀπὸ fromτῆς theχαρᾶς joyαὐτοῦ of himὑπάγει he is going awayκαὶ andπωλεῖ sellsὅσα as many things asἔχει he is havingκαὶ andἀγοράζει buysτὸν theἀγρὸν fieldἐκεῖνον. that. 45  Πάλιν Againὁμοία likeἐστὶν istheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensἐμπόρῳ to traveling merchantζητοῦντι seekingκαλοὺς fineμαργαρίτας· pearls; 46  εὑρὼν having foundδὲ butἕνα oneπολύτιμον much valuedμαργαρίτην pearlἀπελθὼν having gone offπέπρακεν he has soldπάντα allὅσα as many things asεἶχεν he was havingκαὶ andἠγόρασεν boughtαὐτόν. it. 47  Πάλιν Againὁμοία likeἐστὶν istheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensσαγήνῃ to dragnetβληθείσῃ thrownεἰς intoτὴν theθάλασσαν seaκαὶ andἐκ out ofπαντὸς everyγένους kindσυναγαγούσῃ· gathering together; 48  ἣν whichὅτε whenἐπληρώθη it was filledἀναβιβάσαντες having hauled upἐπὶ uponτὸν theαἰγιαλὸν beachκαὶ andκαθίσαντες having sat downσυνέλεξαν they collectedτὰ theκαλὰ fine (ones)εἰς intoἄγγη, vessels,τὰ theδὲ butσαπρὰ rotten (ones)ἔξω outsideἔβαλον. they threw. 49  οὕτως Thusἔσται it will beἐν inτῇ theσυντελείᾳ conclusionτοῦ of theαἰῶνος· age;ἐξελεύσονται will go outοἱ theἄγγελοι angelsκαὶ andἀφοριοῦσιν will separateτοὺς theπονηροὺς wicked (ones)ἐκ out ofμέσου midstτῶν of theδικαίων righteous (ones) 50  καὶ andβαλοῦσιν will throwαὐτοὺς themεἰς intoτὴν theκάμινον furnaceτοῦ of theπυρός· fire;ἐκεῖ thereἔσται will betheκλαυθμὸς weepingκαὶ andtheβρυγμὸς gnashingτῶν of theὀδόντων. teeth. 51  Συνήκατε Did you comprehendταῦτα these (things)πάντα; all?λέγουσιν They are sayingαὐτῷ to himΝαί. Yes. 52  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΔιὰ Throughτοῦτο thisπᾶς everyγραμματεὺς scribeμαθητευθεὶς having been made learnerτῇ to theβασιλείᾳ kingdomτῶν of theοὐρανῶν heavensὅμοιός likeἐστιν isἀνθρώπῳ to manοἰκοδεσπότῃ householderὅστις whoeverἐκβάλλει is throwing outἐκ out ofτοῦ theθησαυροῦ treasureαὐτοῦ of himκαινὰ new (things)καὶ andπαλαιά. old (things). 53  Καὶ Andἐγένετο it occurredὅτε whenἐτέλεσεν finishedtheἸησοῦς Jesusτὰς theπαραβολὰς parablesταύτας, these,μετῆρεν he transferredἐκεῖθεν. from there. 54  καὶ Andἐλθὼν having comeεἰς intoτὴν theπατρίδα father (place)αὐτοῦ of himἐδίδασκεν he was teachingαὐτοὺς themἐν inτῇ theσυναγωγῇ synagogueαὐτῶν, of them,ὥστε as-andἐκπλήσσεσθαι to be astoundedαὐτοὺς themκαὶ andλέγειν to be sayingΠόθεν From whereτούτῳ to this (one)theσοφία wisdomαὕτη thisκαὶ andαἱ theδυνάμεις; powerful works? 55  οὐχ Notοὗτός this (one)ἐστιν istheτοῦ of theτέκτονος carpenterυἱός; son?οὐχ Nottheμήτηρ motherαὐτοῦ of himλέγεται is being saidΜαριὰμ Maryκαὶ andοἱ theἀδελφοὶ brothersαὐτοῦ of himἸάκωβος Jamesκαὶ andἸωσὴφ Josephκαὶ andΣίμων Simonκαὶ andἸούδας; Judas? 56  καὶ Andαἱ theἀδελφαὶ sistersαὐτοῦ of himοὐχὶ notπᾶσαι allπρὸς towardἡμᾶς usεἰσίν; are?πόθεν From whereοὖν thereforeτούτῳ to this (one)ταῦτα these (things)πάντα; all? 57  καὶ Andἐσκανδαλίζοντο they were being stumbledἐν inαὐτῷ. him.Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐκ Notἔστιν isπροφήτης prophetἄτιμος unhonoredεἰ ifμὴ notἐν inτῇ theπατρίδι father (place)καὶ andἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseαὐτοῦ. of him. 58  Καὶ Andοὐκ notἐποίησεν he didἐκεῖ thereδυνάμεις powerful worksπολλὰς manyδιὰ throughτὴν theἀπιστίαν lack of faithαὐτῶν. of them.

Footnotes