Matthew 12:1-50

12  ᾿Εν Inἐκείνῳ thatτῷ theκαιρῷ appointed timeἐπορεύθη went his waytheἸησοῦς Jesusτοῖς to theσάββασιν sabbathsδιὰ throughτῶν theσπορίμων· grainfields;οἱ theδὲ butμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἐπείνασαν, hungered,καὶ andἤρξαντο startedτίλλειν to pluckστάχυας heads of grainκαὶ andἐσθίειν. to eat. 2  οἱ Theδὲ butΦαρισαῖοι Phariseesἰδόντες having seenεἶπαν saidαὐτῷ to himἸδοὺ Look!οἱ Theμαθηταί disciplesσου of youποιοῦσιν are doingwhatοὐκ notἔξεστιν is allowedποιεῖν to be doingἐν inσαββάτῳ. sabbath. 3  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟὐκ Notἀνέγνωτε did you readτί whatἐποίησεν didΔαυεὶδ Davidὅτε whenἐπείνασεν he got hungryκαὶ andοἱ the (ones)μετ’ withαὐτοῦ; him? 4  πῶς Howεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoτὸν theοἶκον houseτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andτοὺς theἄρτους loavesτῆς of theπροθέσεως presentationἔφαγον, they ate,whichοὐκ notἐξὸν being allowedἦν wasαὐτῷ to himφαγεῖν to eatοὐδὲ norτοῖς to the (ones)μετ’ withαὐτοῦ, him,εἰ ifμὴ notτοῖς to theἱερεῦσιν priestsμόνοις; alone? 5  Orοὐκ notἀνέγνωτε did YOU readἐν inτῷ theνόμῳ Lawὅτι thatτοῖς to theσάββασιν sabbathsοἱ theἱερεῖς priestsἐν inτῷ theἱερῷ templeτὸ theσάββατον sabbathβεβηλοῦσιν are profaningκαὶ andἀναίτιοί guiltlessεἰσιν; are? 6  λέγω I am sayingδὲ butὑμῖν to YOUὅτι thatτοῦ of theἱεροῦ templeμεῖζόν greater (thing)ἐστιν isὧδε. here. 7  εἰ Ifδὲ butἐγνώκειτε YOU had knownτί whatἐστιν isἜλεος Mercyθέλω I am willingκαὶ andοὐ notθυσίαν, sacrifice,οὐκ notἂν likelyκατεδικάσατε YOU condemnedτοὺς theἀναιτίους. guiltless ones. 8  κύριος Lordγάρ forἐστιν isτοῦ of theσαββάτου sabbaththeυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου. man. 9  Καὶ Andμεταβὰς having gone acrossἐκεῖθεν from thereἦλθεν he cameεἰς intoτὴν theσυναγωγὴν synagogueαὐτῶν· of them; 10  καὶ andἰδοὺ look!ἄνθρωπος manχεῖρα handἔχων havingξηράν. dry.Καὶ Andἐπηρώτησαν they askedαὐτὸν himλέγοντες sayingΕἰ Ifἔξεστι is it allowedτοῖς to theσάββασιν sabbathsθεραπεύειν; to be curing?ἵνα in order thatκατηγορήσωσιν they might accuseαὐτοῦ. of him. 11  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤίς Whoἔσται will beἐξ out ofὑμῶν YOUἄνθρωπος manὃς whoἕξει will haveπρόβατον sheepἕν, one,καὶ andἐὰν if everἐμπέσῃ might fall inτοῦτο thisτοῖς to theσάββασιν sabbathsεἰς intoβόθυνον, pit,οὐχὶ notκρατήσει will he get hold ofαὐτὸ itκαὶ andἐγερεῖ; will raise up? 12  πόσῳ To how muchοὖν thereforeδιαφέρει differsἄνθρωπος manπροβάτου. of sheep.ὥστε As-andἔξεστιν it is allowedτοῖς to theσάββασιν sabbathsκαλῶς finelyποιεῖν. to be doing. 13  Τότε Thenλέγει he is sayingτῷ to theἀνθρώπῳ manἜκτεινόν Stretch outσου of youτὴν theχεῖρα· hand;καὶ andἐξέτεινεν, he stretched out,καὶ andἀπεκατεστάθη it was restoredὑγιὴς soundὡς astheἄλλη. other. 14  ᾿Εξελθόντες Having come outδὲ butοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesσυμβούλιον counselἔλαβον tookκατ’ down onαὐτοῦ himὅπως so thatαὐτὸν himἀπολέσωσιν. they might destroy. 15  Theδὲ butἸησοῦς Jesusγνοὺς having knownἀνεχώρησεν withdrewἐκεῖθεν. from there.Καὶ Andἠκολούθησαν followedαὐτῷ to himπολλοί, many,καὶ andἐθεράπευσεν he curedαὐτοὺς themπάντας, all, 16  καὶ andἐπετίμησεν he rebukedαὐτοῖς to themἵνα in order thatμὴ notφανερὸν manifestαὐτὸν himποιήσωσιν· should make; 17  ἵνα in order thatπληρωθῇ might be fulfilledτὸ the (thing)ῥηθὲν spokenδιὰ throughἨσαίου Isaiahτοῦ theπροφήτου prophetλέγοντος saying 18  Ἰδοὺ Look!Theπαῖς boyμου of meὃν whomᾑρέτισα, I chose,theἀγαπητός beloved oneμου of meὃν whomεὐδόκησεν thought well oftheψυχή soulμου· of me;θήσω I shall putτὸ theπνεῦμά spiritμου of meἐπ’ uponαὐτόν, him,καὶ andκρίσιν judgmentτοῖς to theἔθνεσιν nationsἀπαγγελεῖ. he will report back. 19  Οὐκ Notἐρίσει he will wrangleοὐδὲ norκραυγάσει, will cry aloud,οὐδὲ norἀκούσει will hearτις anyoneἐν inταῖς theπλατείαις broad waysτὴν theφωνὴν voiceαὐτοῦ. of him. 20  κάλαμον Reedσυντετριμμένον having been bruisedοὐ notκατεάξει he will crushκαὶ andλίνον flaxτυφόμενον smoulderingοὐ notσβέσει, he will extinguish,ἕως untilἂν likelyἐκβάλῃ he might thrust outεἰς intoνῖκος victoryτὴν theκρίσιν. judgment. 21  καὶ Andτῷ to theὀνόματι nameαὐτοῦ of himἔθνη nationsἐλπιοῦσιν. will hope. 22  Τότε Thenπροσήνεγκαν they brought towardαὐτῷ himδαιμονιζόμενον being demonizedτυφλὸν blindκαὶ andκωφόν· dumb (one);καὶ andἐθεράπευσεν he curedαὐτόν, him,ὥστε as-andτὸν theκωφὸν dumbλαλεῖν to speakκαὶ andβλέπειν. to be seeing. 23  Καὶ Andἐξίσταντο were put out of themselvesπάντες allοἱ theὄχλοι crowdsκαὶ andἔλεγον were sayingΜήτι Not whatοὗτός this (one)ἐστιν istheυἱὸς SonΔαυείδ; of David? 24  οἱ Theδὲ butΦαρισαῖοι Phariseesἀκούσαντες having heardεἶπον saidΟὗτος This (one)οὐκ notἐκβάλλει is throwing outτὰ theδαιμόνια demonsεἰ ifμὴ notἐν inτῷ theΒεεζεβοὺλ Beelzebulἄρχοντι rulerτῶν of theδαιμονίων. demons. 25  Εἰδὼς Knowingδὲ butτὰς theἐνθυμήσεις thoughtsαὐτῶν of themεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΠᾶσα Everyβασιλεία kingdomμερισθεῖσα having been dividedκαθ’ down onἑαυτῆς itselfἐρημοῦται, is being desolated,καὶ andπᾶσα everyπόλις cityorοἰκία houseμερισθεῖσα having been dividedκαθ’ down onἑαυτῆς itselfοὐ notσταθήσεται. will stand. 26  καὶ Andεἰ iftheΣατανᾶς Satanτὸν theΣατανᾶν Satanἐκβάλλει, is throwing out,ἐφ’ uponἑαυτὸν himselfἐμερίσθη· he was divided;πῶς howοὖν thereforeσταθήσεται will standtheβασιλεία kingdomαὐτοῦ; of him? 27  καὶ Andεἰ ifἐγὼ Iἐν inΒεεζεβοὺλ Beelzebulἐκβάλλω am throwing outτὰ theδαιμόνια, demons,οἱ theυἱοὶ sonsὑμῶν of YOUἐν inτίνι whomἐκβάλλουσιν; are throwing out?διὰ Throughτοῦτο thisαὐτοὶ theyκριταὶ judgesἔσονται will beὑμῶν. of YOU. 28  εἰ Ifδὲ butἐν inπνεύματι spiritθεοῦ of Godἐγὼ Iἐκβάλλω am throwing outτὰ theδαιμόνια, demons,ἄρα reallyἔφθασεν overtookἐφ’ uponὑμᾶς YOUtheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 29  Orπῶς howδύναταί is ableτις anyoneεἰσελθεῖν to enterεἰς intoτὴν theοἰκίαν houseτοῦ of theἰσχυροῦ strong (one)καὶ andτὰ theσκεύη vesselsαὐτοῦ of himἁρπάσαι, to snatch,ἐὰν if everμὴ notπρῶτον firstδήσῃ he might bindτὸν theἰσχυρόν; strong (one)?καὶ Andτότε thenτὴν theοἰκίαν houseαὐτοῦ of himδιαρπάσει. he will snatch through. 30  The (one)μὴ notὢν beingμετ’ withἐμοῦ meκατ’ down onἐμοῦ meἐστίν, is,καὶ andthe (one)μὴ notσυνάγων gatheringμετ’ withἐμοῦ meσκορπίζει. scatters. 31  Διὰ Throughτοῦτο thisλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,πᾶσα everyἁμαρτία sinκαὶ andβλασφημία blasphemyἀφεθήσεται will be let go offτοῖς to theἀνθρώποις, men,theδὲ butτοῦ of theπνεύματος spiritβλασφημία blasphemyοὐκ notἀφεθήσεται. will be let go off. 32  καὶ Andὃς whoἐὰν if everεἴπῃ might sayλόγον wordκατὰ down onτοῦ theυἱοῦ Sonτοῦ of theἀνθρώπου, man,ἀφεθήσεται it will be let go offαὐτῷ· to him;ὃς whoδ’ butἂν likelyεἴπῃ might speakκατὰ down onτοῦ theπνεύματος spiritτοῦ of theἁγίου, holy,οὐκ notἀφεθήσεται it will be let go offαὐτῷ to himοὔτε neitherἐν inτούτῳ thisτῷ theαἰῶνι ageοὔτε norἐν inτῷ the (one)μέλλοντι. being about (to come). 33  Eitherποιήσατε make YOUτὸ theδένδρον treeκαλὸν fineκαὶ andτὸν theκαρπὸν fruitαὐτοῦ of itκαλόν, fine,orποιήσατε make youτὸ theδένδρον treeσαπρὸν rottenκαὶ andτὸν theκαρπὸν fruitαὐτοῦ of itσαπρόν· rotten;ἐκ out ofγὰρ forτοῦ theκαρποῦ fruitτὸ theδένδρον treeγινώσκεται. is being known. 34  γεννήματα Generated onesἐχιδνῶν, of vipers,πῶς howδύνασθε are YOU ableἀγαθὰ good (things)λαλεῖν to be speakingπονηροὶ wicked onesὄντες; being?ἐκ Out ofγὰρ forτοῦ theπερισσεύματος abundanceτῆς of theκαρδίας heartτὸ theστόμα mouthλαλεῖ. is speaking. 35  Theἀγαθὸς goodἄνθρωπος manἐκ out ofτοῦ theἀγαθοῦ goodθησαυροῦ treasureἐκβάλλει is thrusting outἀγαθά, good (things),καὶ andtheπονηρὸς wickedἄνθρωπος manἐκ out ofτοῦ theπονηροῦ wickedθησαυροῦ treasureἐκβάλλει is thrusting outπονηρά. wicked (things). 36  Λέγω I am sayingδὲ butὑμῖν to YOUὅτι thatπᾶν everyῥῆμα sayingἀργὸν unprofitablewhichλαλήσουσιν will speakοἱ theἄνθρωποι, men,ἀποδώσουσιν will give backπερὶ aboutαὐτοῦ itλόγον wordἐν inἡμέρᾳ dayκρίσεως· of judgment; 37  ἐκ out ofγὰρ forτῶν theλόγων wordsσου of youδικαιωθήσῃ, you will be justified,καὶ andἐκ out ofτῶν theλόγων wordsσου of youκαταδικασθήσῃ. you will be condemned. 38  Τότε Thenἀπεκρίθησαν answeredαὐτῷ to himτινὲς someτῶν of theγραμματέων scribesκαὶ andΦαρισαίων Phariseesλέγοντες sayingΔιδάσκαλε, Teacher,θέλομεν we are willingἀπὸ fromσοῦ youσημεῖον signἰδεῖν. to see. 39  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidαὐτοῖς to themΓενεὰ Generationπονηρὰ wickedκαὶ andμοιχαλὶς adulterousσημεῖον signἐπιζητεῖ, is seeking upon,καὶ andσημεῖον signοὐ notδοθήσεται will be givenαὐτῇ to itεἰ ifμὴ notτὸ theσημεῖον signἸωνᾶ of Jonahτοῦ theπροφήτου. prophet. 40  ὥσπερ As-evenγὰρ forἦν wasἸωνᾶς Jonahἐν inτῇ theκοιλίᾳ bellyτοῦ of theκήτους huge fishτρεῖς threeἡμέρας daysκαὶ andτρεῖς threeνύκτας, nights,οὕτως thusἔσται will betheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartτῆς of theγῆς earthτρεῖς threeἡμέρας daysκαὶ andτρεῖς threeνύκτας. nights. 41  ἄνδρες Male personsΝινευεῖται Ninevitesἀναστήσονται will stand upἐν inτῇ theκρίσει judgmentμετὰ withτῆς theγενεᾶς generationταύτης thisκαὶ andκατακρινοῦσιν will condemnαὐτήν· it;ὅτι becauseμετενόησαν they repentedεἰς intoτὸ theκήρυγμα preachingἸωνᾶ, of Jonah,καὶ andἰδοὺ look!πλεῖον something moreἸωνᾶ of Jonahὧδε. here. 42  βασίλισσα Queenνότου of southἐγερθήσεται will be raised upἐν inτῇ theκρίσει judgmentμετὰ withτῆς theγενεᾶς generationταύτης thisκαὶ andκατακρινεῖ will condemnαὐτήν· itὅτι becauseἦλθεν she cameἐκ out ofτῶν theπεράτων limitsτῆς of theγῆς earthἀκοῦσαι to hearτὴν theσοφίαν wisdomΣολομῶνος, of Solomon,καὶ andἰδοὺ look!πλεῖον something moreΣολομῶνος of Solomon,ὧδε. here. 43  Ὅταν Wheneverδὲ butτὸ theἀκάθαρτον uncleanπνεῦμα spiritἐξέλθῃ should come outἀπὸ fromτοῦ theἀνθρώπου, man,διέρχεται it passesδι’ throughἀνύδρων waterlessτόπων placesζητοῦν seekingἀνάπαυσιν, resting-place,καὶ andοὐχ notεὑρίσκει. it is finding. 44  τότε Thenλέγει it is sayingΕἰς Intoτὸν theοἶκόν houseμου of meἐπιστρέψω I shall turn backὅθεν from whereἐξῆλθον· I came out;καὶ andἐλθὸν having comeεὑρίσκει it is findingσχολάζοντα unoccupiedκαὶ andσεσαρωμένον having been sweptκαὶ andκεκοσμημένον. having been adorned. 45  τότε Thenπορεύεται it goes its wayκαὶ andπαραλαμβάνει takes alongμεθ’ withἑαυτοῦ itselfἑπτὰ sevenἕτερα differentπνεύματα spiritsπονηρότερα more wickedἑαυτοῦ, of itself,καὶ andεἰσελθόντα having enteredκατοικεῖ it dwellsἐκεῖ· there;καὶ andγίνεται becomesτὰ theἔσχατα final [circumstances]τοῦ of theἀνθρώπου manἐκείνου thatχείρονα worseτῶν of theπρώτων. first (ones)Οὕτως Thusἔσται it will beκαὶ alsoτῇ to theγενεᾷ generationταύτῃ thisτῇ theπονηρᾷ. wicked. 46  Ἔτι Yetαὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingτοῖς to theὄχλοις crowdsἰδοὺ look!theμήτηρ motherκαὶ andοἱ theἀδελφοὶ brothersαὐτοῦ of himἱστήκεισαν had stoodἔξω outsideζητοῦντες seekingαὐτῷ to himλαλῆσαι. to speak. 47  εἶπεν Saidδέ butτις someoneαὐτῷ to himἸδοὺ Look!Theμήτηρ motherσου of youκαὶ andοἱ theἀδελφοί brothersσου of youἔξω outsideἑστήκασιν have stoodζητοῦντές seekingσοι to youλαλῆσαι. to speak. 48  The (one)δὲ butἀποκριθεὶς having answeredεἶπεν saidτῷ to the (one)λέγοντι sayingαὐτῷ to himΤίς Whoἐστιν istheμήτηρ motherμου, of me,καὶ andτίνες whoεἰσὶν areοἱ theἀδελφοί brothersμου; of me? 49  καὶ Andἐκτείνας having stretched outτὴν theχεῖρα handαὐτοῦ of himἐπὶ uponτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of himεἶπεν he saidἸδοὺ Look!Theμήτηρ motherμου of meκαὶ andοἱ theἀδελφοί brothersμου· of me; 50  ὅστις whoeverγὰρ forἂν likelyποιήσῃ should doτὸ theθέλημα willτοῦ of theπατρός Fatherμου of meτοῦ of the (one)ἐν inοὐρανοῖς, heavens,αὐτός heμου of meἀδελφὸς brotherκαὶ andἀδελφὴ sisterκαὶ andμήτηρ motherἐστίν. is.

Footnotes