Matthew 10:1-42

10  Καὶ Andπροσκαλεσάμενος having called toward selfτοὺς theδώδεκα twelveμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of himἔδωκεν he gaveαὐτοῖς to themἐξουσίαν authorityπνευμάτων of spiritsἀκαθάρτων uncleanὥστε as-andἐκβάλλειν to be throwing outαὐτὰ themκαὶ andθεραπεύειν to be curingπᾶσαν everyνόσον diseaseκαὶ andπᾶσαν everyμαλακίαν. softness. 2  Τῶν Of theδὲ butδώδεκα twelveἀποστόλων apostlesτὰ theὀνόματά namesἐστιν isταῦτα· these;πρῶτος firstΣίμων Simonthe (one)λεγόμενος being saidΠέτρος Peterκαὶ and᾿Ανδρέας Andrewtheἀδελφὸς brotherαὐτοῦ of himκαὶ andἸάκωβος Jamesthe (one)τοῦ of theΖεβεδαίου Zebedeeκαὶ andἸωάνης Johntheἀδελφὸς brotherαὐτοῦ, of him, 3  Φίλιππος Philipκαὶ andΒαρθολομαῖος, Bartholomew,Θωμᾶς Thomasκαὶ andΜαθθαῖος Matthewtheτελώνης, tax collector,Ἰάκωβος Jamesthe (one)τοῦ of theἉλφαίου Alphaeusκαὶ andΘαδδαῖος, Thaddaeus, 4  Σίμων SimontheΚαναναῖος Cananaeanκαὶ andἸούδας JudastheἸσκαριώτης Iscariotthe (one)καὶ alsoπαραδοὺς having given overαὐτόν. him. 5  Τούτους Theseτοὺς theδώδεκα twelveἀπέστειλεν sent offtheἸησοῦς Jesusπαραγγείλας having given ordersαὐτοῖς to themλέγων sayingΕἰς Intoὁδὸν wayἐθνῶν of nationsμὴ notἀπέλθητε, YOU should go off,καὶ andεἰς intoπόλιν cityΣαμαρειτῶν of Samaritansμὴ notεἰσέλθητε· YOU should enter; 6  πορεύεσθε be going YOUR wayδὲ butμᾶλλον ratherπρὸς towardτὰ theπρόβατα sheepτὰ the (ones)ἀπολωλότα having been lostοἴκου of houseἸσραήλ. of Israel. 7  πορευόμενοι Going YOUR wayδὲ butκηρύσσετε be YOU preachingλέγοντες sayingὅτι thatἬγγικεν Has drawn neartheβασιλεία kingdomτῶν of theοὐρανῶν. heavens. 8  ἀσθενοῦντας (Ones) being sickθεραπεύετε, be YOU curing,νεκροὺς dead (ones)ἐγείρετε, be you raising up,λεπροὺς lepersκαθαρίζετε, be YOU cleansing,δαιμόνια demonsἐκβάλλετε· be YOU throwing out;δωρεὰν freeἐλάβετε, YOU received,δωρεὰν freeδότε. give YOU. 9  Μὴ Notκτήσησθε YOU should procureχρυσὸν goldμηδὲ norἄργυρον silverμηδὲ norχαλκὸν copperεἰς intoτὰς theζώνας girdlesὑμῶν, of YOU, 10  μὴ notπήραν pouchεἰς intoὁδὸν wayμηδὲ norδύο twoχιτῶνας undergarmentsμηδὲ norὑποδήματα sandalsμηδὲ norῥάβδον· staff;ἄξιος worthyγὰρ fortheἐργάτης workerτῆς of theτροφῆς foodαὐτοῦ. of him. 11  εἰς Intoἣν whatδ’ butἂν likelyπόλιν cityorκώμην villageεἰσέλθητε, YOU might enter,ἐξετάσατε search outτίς whoἐν inαὐτῇ itἄξιός worthyἐστιν· is;κἀκεῖ and thereμείνατε stayἕως untilἂν likelyἐξέλθητε. YOU might go out. 12  εἰσερχόμενοι Enteringδὲ butεἰς intoτὴν theοἰκίαν houseἀσπάσασθε greet YOUαὐτήν· it; 13  καὶ andἐὰν if everμὲν indeedmay betheοἰκία houseἀξία, worthy,ἐλθάτω let cometheεἰρήνη peaceὑμῶν of YOUἐπ’ uponαὐτήν· it;ἐὰν if everδὲ butμὴ notit beἀξία, worthy,theεἰρήνη peaceὑμῶν of YOUἐφ’ uponὑμᾶς YOUἐπιστραφήτω. let return. 14  καὶ Andὃς whoἂν likelyμὴ notδέξηται might receiveὑμᾶς YOUμηδὲ norἀκούσῃ might hearτοὺς theλόγους wordsὑμῶν, of YOU,ἐξερχόμενοι going outἔξω outsideτῆς theοἰκίας houseorτῆς theπόλεως cityἐκείνης thatἐκτινάξατε shake you offτὸν theκονιορτὸν dustτῶν of theποδῶν feetὑμῶν. of YOU. 15  ἀμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν, to you,ἀνεκτότερον more endurableἔσται it will beγῇ to earthΣοδόμων of Sodomκαὶ andΓομόρρων Gomorrahἐν inἡμέρᾳ dayκρίσεως of judgmentthanτῇ to theπόλει cityἐκείνῃ. that. 16  Ἰδοὺ Look!ἐγὼ Iἀποστέλλω am sending offὑμᾶς YOUὡς asπρόβατα sheepἐν inμέσῳ midstλύκων· of wolves;γίνεσθε be proving yourselvesοὖν thereforeφρόνιμοι cautiousὡς asοἱ theὄφεις serpentsκαὶ andἀκέραιοι innocentὡς asαἱ theπεριστεραί. doves. 17  προσέχετε Be YOU attentiveδὲ butἀπὸ fromτῶν theἀνθρώπων· men;παραδώσουσιν they will give overγὰρ forὑμᾶς YOUεἰς intoσυνέδρια, local courts,καὶ andἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesαὐτῶν of themμαστιγώσουσιν they will scourgeὑμᾶς· YOU; 18  καὶ andἐπὶ uponἡγεμόνας governorsδὲ butκαὶ andβασιλεῖς kingsἀχθήσεσθε you will be ledἕνεκεν on accountἐμοῦ of meεἰς intoμαρτύριον witnessαὐτοῖς to themκαὶ andτοῖς to theἔθνεσιν. nations. 19  ὅταν Wheneverδὲ butπαραδῶσιν they might give overὑμᾶς, YOU,μὴ notμεριμνήσητε be you anxiousπῶς howorτί whatλαλήσητε· YOU should speak;δοθήσεται it will be givenγὰρ forὑμῖν to YOUἐν inἐκείνῃ thatτῇ theὥρᾳ hourτί whatλαλήσητε· YOU should speak; 20  οὐ notγὰρ forὑμεῖς YOUἐστὲ areοἱ the (ones)λαλοῦντες speakingἀλλὰ butτὸ theπνεῦμα spiritτοῦ of theπατρὸς Fatherὑμῶν of YOUτὸ the (thing)λαλοῦν speakingἐν inὑμῖν. YOU. 21  παραδώσει Will give overδὲ butἀδελφὸς brotherἀδελφὸν brotherεἰς intoθάνατον deathκαὶ andπατὴρ fatherτέκνον, child,καὶ andἐπαναστήσονται will stand up uponτέκνα childrenἐπὶ uponγονεῖς parentsκαὶ andθανατώσουσιν will cause to dieαὐτούς. them. 22  καὶ Andἔσεσθε YOU will beμισούμενοι being hatedὑπὸ byπάντων all (ones)διὰ throughτὸ theὄνομά nameμου· of me;the (one)δὲ butὑπομείνας having enduredεἰς intoτέλος endοὗτος this (one)σωθήσεται. will be saved. 23  ὅταν Wheneverδὲ butδιώκωσιν they may persecuteὑμᾶς YOUἐν inτῇ theπόλει cityταύτῃ, this,φεύγετε be fleeingεἰς intoτὴν theἑτέραν· different (one);ἀμὴν amenγὰρ forλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐ notμὴ notτελέσητε YOU might completeτὰς theπόλεις citiesτοῦ of theἸσραὴλ Israelἕως untilἔλθῃ might cometheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου. man. 24  Οὐκ Notἔστιν isμαθητὴς discipleὑπὲρ overτὸν theδιδάσκαλον teacherοὐδὲ norδοῦλος slaveὑπὲρ overτὸν theκύριον lordαὐτοῦ. of him. 25  ἀρκετὸν Sufficientτῷ to theμαθητῇ discipleἵνα in order thatγένηται he might becomeὡς astheδιδάσκαλος teacherαὐτοῦ, of him,καὶ andtheδοῦλος slaveὡς astheκύριος lordαὐτοῦ. of him.εἰ Ifτὸν theοἰκοδεσπότην householderΒεεζεβοὺλ Beelzebulἐπεκάλεσαν, they called upon,πόσῳ to how muchμᾶλλον ratherτοὺς the onesοἰκιακοὺς of the householdαὐτοῦ. of him. 26  μὴ Notοὖν thereforeφοβηθῆτε YOU should fearαὐτούς· them;οὐδὲν nothingγάρ forἐστιν isκεκαλυμμένον (thing) coveredwhichοὐκ notἀποκαλυφθήσεται, will be uncovered,καὶ andκρυπτὸν hiddenwhichοὐ notγνωσθήσεται. will become known. 27  Whatλέγω I am sayingὑμῖν to YOUἐν inτῇ theσκοτίᾳ, darkness,εἴπατε say YOUἐν inτῷ theφωτί· light;καὶ andwhatεἰς intoτὸ theοὖς earἀκούετε, YOU are hearing,κηρύξατε preach YOUἐπὶ uponτῶν theδωμάτων. housetops. 28  καὶ Andμὴ notφοβηθῆτε YOU should fearἀπὸ fromτῶν the (ones)ἀποκτεινόντων killingτὸ theσῶμα bodyτὴν theδὲ butψυχὴν soulμὴ notδυναμένων being ableἀποκτεῖναι· to kill;φοβεῖσθε be fearingδὲ butμᾶλλον ratherτὸν the (one)δυνάμενον being ableκαὶ alsoψυχὴν soulκαὶ andσῶμα bodyἀπολέσαι to destroyἐν inγεέννῃ. Gehenna. 29  οὐχὶ Notδύο twoστρουθία sparrowsἀσσαρίου of assarionπωλεῖται; are sold?καὶ Andἓν oneἐξ out ofαὐτῶν themοὐ notπεσεῖται will fallἐπὶ uponτὴν theγῆν earthἄνευ withoutτοῦ of theπατρὸς Fatherὑμῶν. of YOU. 30  ὑμῶν Of YOUδὲ butκαὶ alsoαἱ theτρίχες hairsτῆς of theκεφαλῆς headπᾶσαι allἠριθμημέναι having been numberedεἰσίν. are. 31  μὴ Notοὖν thereforeφοβεῖσθε· be fearing;πολλῶν of manyστρουθίων sparrowsδιαφέρετε are differingὑμεῖς. YOU. 32  Πᾶς Everyoneοὖν thereforeὅστις whoὁμολογήσει will confessἐν inἐμοὶ meἔμπροσθεν in front ofτῶν theἀνθρώπων, men,ὁμολογήσω shall confessκἀγὼ also Iἐν inαὐτῷ himἔμπροσθεν in front ofτοῦ theπατρός Fatherμου of meτοῦ the (one)ἐν inτοῖς theοὐρανοῖς· heavens; 33  ὅστις whoeverδὲ butἀρνήσηταί might disownμε meἔμπροσθεν in frontτῶν of theἀνθρώπων, men,ἀρνήσομαι shall disownκἀγὼ also Iαὐτὸν himἔμπροσθεν in frontτοῦ of theπατρός Fatherμου of meτοῦ the (one)ἐν inτοῖς theοὐρανοῖς. heavens. 34  Μὴ Notνομίσητε YOU should thinkὅτι thatἦλθον I cameβαλεῖν to throwεἰρήνην peaceἐπὶ uponτὴν theγῆν· earth;οὐκ notἦλθον I cameβαλεῖν to throwεἰρήνην peaceἀλλὰ butμάχαιραν. sword. 35  ἦλθον I cameγὰρ forδιχάσαι to divideἄνθρωπον manκατὰ down onτοῦ theπατρὸς fatherαὐτοῦ of himκαὶ andθυγατέρα daughterκατὰ down onτῆς theμητρὸς motherαὐτῆς of herκαὶ andνύμφην brideκατὰ down onτῆς theπενθερᾶς mother-in-lawαὐτῆς, of her, 36  καὶ andἐχθροὶ enemiesτοῦ of theἀνθρώπου manοἱ theοἰκιακοὶ ones of the householdαὐτοῦ. of him. 37  The (one)φιλῶν having affection forπατέρα fatherorμητέρα motherὑπὲρ overἐμὲ meοὐκ notἔστιν isμου of meἄξιος· worthy;καὶ andthe (one)φιλῶν having affection forυἱὸν sonorθυγατέρα daughterὑπὲρ overἐμὲ meοὐκ notἔστιν isμου of meἄξιος· worthy; 38  καὶ andὃς whoοὐ notλαμβάνει is takingτὸν theσταυρὸν stakeαὐτοῦ of himκαὶ andἀκολουθεῖ is followingὀπίσω behindμου, me,οὐκ notἔστιν isμου of meἄξιος. worthy. 39  The (one)εὑρὼν having foundτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himἀπολέσει will loseαὐτήν, it,καὶ andthe (one)ἀπολέσας having lostτὴν theψυχὴν soulαὐτοῦ of himἕνεκεν on accountἐμοῦ of meεὑρήσει will findαὐτήν. it. 40  The (one)δεχόμενος receivingὑμᾶς YOUἐμὲ meδέχεται, receives,καὶ andthe (one)ἐμὲ meδεχόμενος receivingδέχεται receivesτὸν the (one)ἀποστείλαντά having sent offμε. me. 41  The (one)δεχόμενος receivingπροφήτην prophetεἰς intoὄνομα nameπροφήτου of prophetμισθὸν rewardπροφήτου of prophetλήμψεται, will get,καὶ andthe (one)δεχόμενος receivingδίκαιον righteous (one)εἰς intoὄνομα nameδικαίου of righteous (one)μισθὸν rewardδικαίου of righteous (one)λήμψεται. will get. 42  καὶ Andὃς whoἂν likelyποτίσῃ might cause to drinkἕνα oneτῶν of theμικρῶν little (ones)τούτων theseποτήριον cupψυχροῦ of cold [water]μόνον onlyεἰς intoὄνομα nameμαθητοῦ, of disciple,ἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,οὐ notμὴ notἀπολέσῃ he should loseτὸν theμισθὸν rewardαὐτοῦ. of him.

Footnotes