Mark 5:1-43

5  Καὶ Andἦλθον they cameεἰς intoτὸ theπέραν other sideτῆς of theθαλάσσης seaεἰς intoτὴν theχώραν countryτῶν of theΓερασηνῶν. Gerasenes. 2  καὶ Andἐξελθόντος having got outαὐτοῦ of himἐκ out ofτοῦ theπλοίου boatεὐθὺς at onceὑπήντησεν metαὐτῷ himἐκ out ofτῶν theμνημείων memorial tombsἄνθρωπος manἐν inπνεύματι spiritἀκαθάρτῳ, unclean, 3  ὃς whoτὴν theκατοίκησιν dwellingεἶχεν was havingἐν inτοῖς theμνήμασιν, remembrance tombs,καὶ andοὐδὲ not-butἁλύσει to chainοὐκέτι not yetοὐδεὶς no oneἐδύνατο was ableαὐτὸν himδῆσαι to bind 4  διὰ throughτὸ theαὐτὸν himπολλάκις many timesπέδαις to fettersκαὶ andἁλύσεσι chainsδεδέσθαι to have been boundκαὶ andδιεσπάσθαι to have been snapped apartὑπ’ byαὐτοῦ himτὰς theἁλύσεις chainsκαὶ andτὰς theπέδας fettersσυντετρίφθαι, to have been smashed,καὶ andοὐδεὶς no oneἴσχυεν was having strengthαὐτὸν himδαμάσαι· to subdue; 5  καὶ andδιὰ throughπαντὸς allνυκτὸς nightκαὶ andἡμέρας dayἐν inτοῖς theμνήμασιν remembrance tombsκαὶ andἐν inτοῖς theὄρεσιν mountainsἦν he wasκράζων (one) crying outκαὶ andκατακόπτων slashingἑαυτὸν himselfλίθοις. to stones. 6  καὶ Andἰδὼν having seenτὸν theἸησοῦν Jesusἀπὸ fromμακρόθεν afarἔδραμεν he ranκαὶ andπροσεκύνησεν did obeisanceαὐτόν, to him, 7  καὶ andκράξας having cried outφωνῇ to voiceμεγάλῃ greatλέγει he is sayingΤί Whatἐμοὶ to meκαὶ andσοί, to you,Ἰησοῦ Jesusυἱὲ Sonτοῦ of theθεοῦ God,τοῦ of theὑψίστου; Most High?ὁρκίζω I put under oathσε youτὸν theθεόν, God,μή notμε meβασανίσῃς. you should torment. 8  ἔλεγεν He was sayingγὰρ forαὐτῷ to itἜξελθε Come out youτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἀκάθαρτον uncleanἐκ out ofτοῦ theἀνθρώπου. man. 9  καὶ Andἐπηρώτα he was inquiring uponαὐτόν himΤί Whatὄνομά nameσοι; to you?καὶ Andλέγει he is sayingαὐτῷ to himΛεγιὼν Legionὄνομά nameμοι, to me,ὅτι becauseπολλοί manyἐσμεν· we are; 10  καὶ andπαρεκάλει he was entreatingαὐτὸν himπολλὰ many (things)ἵνα in order thatμὴ notαὐτὰ themἀποστείλῃ he may send offἔξω outsideτῆς of theχώρας. country. 11  ῏Ην Wasδὲ butἐκεῖ thereπρὸς towardτῷ theὄρει mountainἀγέλη herdχοίρων of swineμεγάλη greatβοσκομένη· feeding itself; 12  καὶ andπαρεκάλεσαν they entreatedαὐτὸν himλέγοντες sayingΠέμψον Sendἡμᾶς usεἰς intoτοὺς theχοίρους, swine,ἵνα in order thatεἰς intoαὐτοὺς themεἰσέλθωμεν. we may enter. 13  καὶ Andἐπέτρεψεν he gave permissionαὐτοῖς. to them.καὶ Andἐξελθόντα having come outτὰ theπνεύματα spiritsτὰ theἀκάθαρτα uncleanεἰσῆλθον enteredεἰς intoτοὺς theχοίρους, swine,καὶ andὥρμησεν rushedtheἀγέλη herdκατὰ downτοῦ theκρημνοῦ precipiceεἰς intoτὴν theθάλασσαν, sea,ὡς asδισχίλιοι, two thousand,καὶ andἐπνίγοντο they were chokingἐν inτῇ theθαλάσσῃ. sea. 14  Καὶ Andοἱ the (ones)βόσκοντες feedingαὐτοὺς themἔφυγον fledκαὶ andἀπήγγειλαν reported backεἰς intoτὴν theπόλιν cityκαὶ andεἰς intoτοὺς theἀγρούς· fields;καὶ andἦλθον they cameἰδεῖν to seeτί whatἐστιν isτὸ theγεγονός. (thing) having happened. 15  καὶ Andἔρχονται they are comingπρὸς towardτὸν theἸησοῦν, Jesus,καὶ andθεωροῦσιν they beholdτὸν the (one)δαιμονιζόμενον being demonizedκαθήμενον sittingἱματισμένον having been garmentedκαὶ andσωφρονοῦντα, being of sound mind,τὸν the (one)ἐσχηκότα having hadτὸν theλεγιῶνα, legion,καὶ andἐφοβήθησαν. they got fearful. 16  καὶ Andδιηγήσαντο relatedαὐτοῖς to themοἱ the (ones)ἰδόντες having seenπῶς howἐγένετο it happenedτῷ to the (one)δαιμονιζομένῳ being demonizedκαὶ andπερὶ aboutτῶν theχοίρων. swine. 17  καὶ Andἤρξαντο they startedπαρακαλεῖν to be entreatingαὐτὸν himἀπελθεῖν to go offἀπὸ fromτῶν theὁρίων districtsαὐτῶν. of them. 18  Καὶ Andἐμβαίνοντος stepping inαὐτοῦ of himεἰς intoτὸ theπλοῖον boatπαρεκάλει was entreatingαὐτὸν himthe (one)δαιμονισθεὶς having been demonizedἵνα in order thatμετ’ withαὐτοῦ himᾖ. he might be. 19  καὶ Andοὐκ notἀφῆκεν he let go offαὐτόν, him,ἀλλὰ butλέγει he is sayingαὐτῷ to himὝπαγε Be going underεἰς intoτὸν theοἶκόν houseσου of youπρὸς towardτοὺς the (ones)σούς, yours,καὶ andἀπάγγειλον reportαὐτοῖς to themὅσα as many (things) astheκύριός Lordσοι to youπεποίηκεν has doneκαὶ andἠλέησέν had mercy onσε. you. 20  καὶ Andἀπῆλθεν he went offκαὶ andἤρξατο startedκηρύσσειν to be heraldingἐν inτῇ theΔεκαπόλει Decapolisὅσα as many (things) asἐποίησεν didαὐτῷ to himtheἸησοῦς, Jesus,καὶ andπάντες allἐθαύμαζον. were wondering. 21  Καὶ Andδιαπεράσαντος having crossed throughτοῦ of theἸησοῦ Jesusἐν inτῷ theπλοίῳ boatπάλιν againεἰς intoτὸ theπέραν other sideσυνήχθη was led togetherὄχλος crowdπολὺς muchἐπ’ uponαὐτόν, him,καὶ andἦν he wasπαρὰ besideτὴν theθάλασσαν. sea. 22  Καὶ Andἔρχεται is comingεἷς oneτῶν of theἀρχισυναγώγων, synagogue chiefs,ὀνόματι to nameἸάειρος, Jairus,καὶ andἰδὼν having seenαὐτὸν himπίπτει he fallsπρὸς towardτοὺς theπόδας feetαὐτοῦ of him 23  καὶ andπαρακαλεῖ he entreatsαὐτὸν himπολλὰ many (things)λέγων sayingὅτι thatΤὸ Theθυγάτριόν little daughterμου of meἐσχάτως lastlyἔχει, is having,ἵνα in order thatἐλθὼν having comeἐπιθῇς you may put uponτὰς theχεῖρας handsαὐτῇ to herἵνα in order thatσωθῇ she might be savedκαὶ andζήσῃ. might live. 24  καὶ Andἀπῆλθεν he went offμετ’ withαὐτοῦ. him.Καὶ Andἠκολούθει was followingαὐτῷ to himὄχλος crowdπολύς, much,καὶ andσυνέθλιβον they were pressing togetherαὐτόν. him. 25  καὶ Andγυνὴ womanοὖσα beingἐν inῥύσει flowαἵματος of bloodδώδεκα twelveἔτη years 26  καὶ andπολλὰ many (things)παθοῦσα having sufferedὑπὸ byπολλῶν manyἰατρῶν healersκαὶ andδαπανήσασα having spentτὰ the (things)παρ’ besideαὐτῆς herπάντα allκαὶ andμηδὲν nothingὠφεληθεῖσα having been benefitedἀλλὰ butμᾶλλον ratherεἰς intoτὸ theχεῖρον worseἐλθοῦσα, having come, 27  ἀκούσασα having heardτὰ the (things)περὶ aboutτοῦ theἸησοῦ, Jesus,ἐλθοῦσα having comeἐν inτῷ theὄχλῳ crowdὄπισθεν from behindἥψατο she touchedτοῦ of theἱματίου outer garmentαὐτοῦ· of him; 28  ἔλεγεν she was sayingγὰρ forὅτι that᾿Εὰν If everἅψωμαι I might touchκἂν and if everτῶν of theἱματίων outer garmentsαὐτοῦ of himσωθήσομαι. I shall be saved. 29  καὶ Andεὐθὺς at onceἐξηράνθη was dried uptheπηγὴ fountainτοῦ of theαἵματος bloodαὐτῆς, of her,καὶ andἔγνω she knewτῷ to theσώματι bodyὅτι thatἴαται she has been healedἀπὸ fromτῆς theμάστιγος. scourge. 30  καὶ Andεὐθὺς at oncetheἸησοῦς Jesusἐπιγνοὺς having recognizedἐν inἑαυτῷ himselfτὴν theἐξ out ofαὐτοῦ himδύναμιν powerἐξελθοῦσαν having gone outἐπιστραφεὶς having turned aboutἐν inτῷ theὄχλῳ crowdἔλεγεν he was sayingΤίς Whoμου of meἥψατο touchedτῶν of theἱματίων; outer garments? 31  καὶ Andἔλεγον were sayingαὐτῷ to himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himΒλέπεις You are looking atτὸν theὄχλον crowdσυνθλίβοντά pressing togetherσε, you,καὶ andλέγεις you are sayingΤίς Whoμου of meἥψατο; touched? 32  καὶ Andπεριεβλέπετο he was looking aroundἰδεῖν to seeτὴν the (one)τοῦτο thisποιήσασαν. having done. 33  Theδὲ butγυνὴ womanφοβηθεῖσα having been frightenedκαὶ andτρέμουσα, trembling,εἰδυῖα knowingwhichγέγονεν has happenedαὐτῇ, to her,ἦλθεν cameκαὶ andπροσέπεσεν fell towardαὐτῷ himκαὶ andεἶπεν saidαὐτῷ to himπᾶσαν allτὴν theἀλήθειαν. truth 34  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτῇ to herΘυγάτηρ, Daughter,theπίστις faithσου of youσέσωκέν has savedσε· you;ὕπαγε be going underεἰς intoεἰρήνην, peace,καὶ andἴσθι beὑγιὴς soundἀπὸ fromτῆς theμάστιγός scourgeσου. of you. 35  Ἔτι Yetαὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingἔρχονται they are comingἀπὸ fromτοῦ theἀρχισυναγώγου synagogue chiefλέγοντες sayingὅτι thatTheθυγάτηρ daughterσου of youἀπέθανεν· died;τί whyἔτι yetσκύλλεις are you botheringτὸν theδιδάσκαλον; teacher? 36  Theδὲ butἸησοῦς Jesusπαρακούσας having overheardτὸν theλόγον wordλαλούμενον being spokenλέγει is sayingτῷ to theἀρχισυναγώγῳ synagogue chiefΜὴ Notφοβοῦ, be fearing,μόνον onlyπίστευε. be having faith. 37  καὶ Andοὐκ notἀφῆκεν let go offοὐδένα no oneμετ’ withαὐτοῦ himσυνακολουθῆσαι to follow withεἰ ifμὴ notτὸν theΠέτρον Peterκαὶ andἸάκωβον Jamesκαὶ andἸωάνην Johnτὸν theἀδελφὸν brotherἸακώβου. of James. 38  καὶ Andἔρχονται they are comingεἰς intoτὸν theοἶκον houseτοῦ of theἀρχισυναγώγου, synagogue chief,καὶ andθεωρεῖ he is beholdingθόρυβον noisy confusionκαὶ andκλαίοντας (ones) weepingκαὶ andἀλαλάζοντας (ones) wailing aloudπολλά, much, 39  καὶ andεἰσελθὼν having come inλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΤί Whyθορυβεῖσθε are YOU causing noisy confusionκαὶ andκλαίετε; are YOU weeping?τὸ Theπαιδίον little childοὐκ notἀπέθανεν diedἀλλὰ butκαθεύδει. is sleeping. 40  καὶ Andκατεγέλων they were laughing scornfullyαὐτοῦ. of him.αὐτὸς Heδὲ butἐκβαλὼν having thrown outπάντας (them) allπαραλαμβάνει takes alongτὸν theπατέρα fatherτοῦ of theπαιδίου little childκαὶ andτὴν theμητέρα motherκαὶ andτοὺς the (ones)μετ’ withαὐτοῦ, him,καὶ andεἰσπορεύεται goes his way inὅπου whereἦν wasτὸ theπαιδίον· little child; 41  καὶ andκρατήσας having taken holdτῆς of theχειρὸς handτοῦ of theπαιδίου little childλέγει he is sayingαὐτῇ to herΤαλειθά Talithaκούμ, cum,whichἐστιν isμεθερμηνευόμενον being translatedΤὸ Theκοράσιον, little girl,σοὶ to youλέγω, I am saying,ἔγειρε. Be getting up. 42  καὶ Andεὐθὺς at onceἀνέστη stood upτὸ theκοράσιον little girlκαὶ andπεριεπάτει, was walking about,ἦν she wasγὰρ forἐτῶν of yearsδώδεκα. twelve.καὶ Andἐξέστησαν they stood out of (themselves)εὐθὺς at onceἐκστάσει to ecstasyμεγάλῃ. great. 43  καὶ Andδιεστείλατο he gave ordersαὐτοῖς to themπολλὰ many (things)ἵνα in order thatμηδεὶς no oneγνοῖ should knowτοῦτο, this,καὶ andεἶπεν he saidδοθῆναι to be givenαὐτῇ to herφαγεῖν. to eat.

Footnotes