Mark 2:1-28

2  Καὶ Andεἰσελθὼν having enteredπάλιν againεἰς intoΚαφαρναοὺμ Capernaumδι’ throughἡμερῶν daysἠκούσθη it was heardὅτι thatἐν inοἴκῳ houseἐστίν· he is; 2  καὶ andσυνήχθησαν were led togetherπολλοὶ manyὥστε as-andμηκέτι not yetχωρεῖν to be roomμηδὲ not-butτὰ the [places]πρὸς towardτὴν theθύραν, door,καὶ andἐλάλει he was speakingαὐτοῖς to themτὸν theλόγον. word. 3  καὶ Andἔρχονται they comeφέροντες bringingπρὸς towardαὐτὸν himπαραλυτικὸν paralyticαἰρόμενον being lifted upὑπὸ byτεσσάρων. four. 4  καὶ Andμὴ notδυνάμενοι being ableπροσενέγκαι to bring nearαὐτῷ to himδιὰ throughτὸν theὄχλον crowdἀπεστέγασαν they unroofedτὴν theστέγην roofὅπου whereἦν, he was,καὶ andἐξορύξαντες having dug outχαλῶσι they lowerτὸν theκράβαττον cotὅπου wheretheπαραλυτικὸς paralyticκατέκειτο. was lying down. 5  καὶ Andἰδὼν having seentheἸησοῦς Jesusτὴν theπίστιν faithαὐτῶν of themλέγει is sayingτῷ to theπαραλυτικῷ paralyticΤέκνον, Child,ἀφίενταί are being let go offσου of youαἱ theἁμαρτίαι. sins. 6  ἦσαν Wereδέ butτινες someτῶν of theγραμματέων scribesἐκεῖ thereκαθήμενοι sittingκαὶ andδιαλογιζόμενοι reasoningἐν inταῖς theκαρδίαις heartsαὐτῶν of them 7  Τί Whyοὗτος this (one)οὕτω thusλαλεῖ; speaks?βλασφημεῖ· He is blaspheming;τίς whoδύναται is ableἀφιέναι be letting go offἁμαρτίας sinsεἰ ifμὴ notεἷς onetheθεός; God? 8  καὶ Andεὐθὺς at onceἐπιγνοὺς having recognizedtheἸησοῦς Jesusτῷ to theπνεύματι spiritαὐτοῦ of himὅτι thatοὕτως thusδιαλογίζονται they are reasoningἐν inἑαυτοῖς themselvesλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΤί Whyταῦτα these (things)διαλογίζεσθε YOU are reasoningἐν inταῖς theκαρδίαις heartsὑμῶν; of YOU? 9  τί Whichἐστιν isεὐκοπώτερον, easier,εἰπεῖν to sayτῷ to theπαραλυτικῷ paralytic᾿Αφίενταί Are being let go offσου of youαἱ theἁμαρτίαι, sins,orεἰπεῖν to say᾿Εγείρου Get upκαὶ andἆρον lift upτὸν theκράβαττόν cotσου of youκαὶ andπεριπάτει; be walking about? 10  ἵνα In order thatδὲ butεἰδῆτε YOU might knowὅτι thatἐξουσίαν authorityἔχει is havingtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἀφιέναι to let go offἁμαρτίας sinsἐπὶ uponτῆς theγῆς— earth—λέγει he is sayingτῷ to theπαραλυτικῷ paralytic 11  Σοὶ To youλέγω, I am saying,ἔγειρε Be getting upἆρον lift upτὸν theκράβαττόν cotσου of youκαὶ andὕπαγε be going underεἰς intoτὸν theοἶκόν houseσου. of you. 12  καὶ Andἠγέρθη he got upκαὶ andεὐθὺς at onceἄρας having lifted upτὸν theκράβαττον cotἐξῆλθεν he went outἔμπροσθεν in frontπάντων, of all,ὥστε as-andἐξίστασθαι to stand out of themselvesπάντας allκαὶ andδοξάζειν to be glorifyingτὸν theθεὸν Godλέγοντας sayingὅτι thatΟὕτως Thusοὐδέποτε neverεἴδαμεν. we saw. 13  Καὶ Andἐξῆλθεν he went outπάλιν againπαρὰ besideτὴν theθάλασσαν· sea;καὶ andπᾶς alltheὄχλος crowdἤρχετο was comingπρὸς towardαὐτόν, him,καὶ andἐδίδασκεν he was teachingαὐτούς. them. 14  Καὶ Andπαράγων passing byεἶδεν he sawΛευεὶν Leviτὸν the [son]τοῦ of theἉλφαίου Alphaeusκαθήμενον sittingἐπὶ uponτὸ theτελώνιον, tax office,καὶ andλέγει he is sayingαὐτῷ to him᾿Ακολούθει Be followingμοι. me.καὶ Andἀναστὰς having stood upἠκολούθησεν he followedαὐτῷ. him. 15  Καὶ Andγίνεται it occursκατακεῖσθαι to be lying downαὐτὸν himἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseαὐτοῦ, of him,καὶ andπολλοὶ manyτελῶναι tax collectorsκαὶ andἁμαρτωλοὶ sinnersσυνανέκειντο were lying up withτῷ theἸησοῦ Jesusκαὶ andτοῖς theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ, of him,ἦσαν wereγὰρ forπολλοὶ manyκαὶ andἠκολούθουν they were followingαὐτῷ. him. 16  καὶ Andοἱ theγραμματεῖς scribesτῶν of theΦαρισαίων Phariseesἰδόντες having seenὅτι thatἐσθίει he eatsμετὰ withτῶν theἁμαρτωλῶν sinnersκαὶ andτελωνῶν tax collectorsἔλεγον were sayingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himὍτι Thatμετὰ withτῶν theτελωνῶν tax collectorsκαὶ andἁμαρτωλῶν sinnersἐσθίει; he eats? 17  καὶ Andἀκούσας having heardtheἸησοῦς Jesusλέγει is sayingαὐτοῖς to themὅτι thatΟὐ Notχρείαν needἔχουσιν are havingοἱ the (ones)ἰσχύοντες being strongἰατροῦ of healerἀλλ’ butοἱ the (ones)κακῶς badlyἔχοντες· having;οὐκ notἦλθον I cameκαλέσαι to callδικαίους righteous (ones)ἀλλ’ butἁμαρτωλούς. sinners. 18  Καὶ Andἦσαν wereοἱ theμαθηταὶ disciplesἸωάνου of Johnκαὶ andοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesνηστεύοντες. fasting.καὶ Andἔρχονται they are comingκαὶ andλέγουσιν are sayingαὐτῷ to himΔιὰ Throughτί whatοἱ theμαθηταὶ disciplesἸωάνου of Johnκαὶ andοἱ theμαθηταὶ disciplesτῶν of theΦαρισαίων Phariseesνηστεύουσιν, are fasting,οἱ theδὲ butσοὶ yourμαθηταὶ disciplesοὐ notνηστεύουσιν; are fasting? 19  καὶ Andεἶπεν saidαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΜὴ Notδύνανται are ableοἱ theυἱοὶ sonsτοῦ of theνυμφῶνος bridechamberἐν inwhat [time]theνυμφίος bridegroomμετ’ withαὐτῶν themἐστὶν isνηστεύειν; to be fasting?ὅσον How muchχρόνον timeἔχουσιν they are havingτὸν theνυμφίον bridegroomμετ’ withαὐτῶν themοὐ notδύνανται they are ableνηστεύειν· to be fasting; 20  ἐλεύσονται will comeδὲ butἡμέραι daysὅταν whenἀπαρθῇ might be taken offἀπ’ fromαὐτῶν themtheνυμφίος, bridegroom,καὶ andτότε thenνηστεύσουσιν they will fastἐν inἐκείνῃ thatτῇ theἡμέρᾳ. day. 21  οὐδεὶς No oneἐπίβλημα patchῥάκους of clothἀγνάφου unshrunkἐπιράπτει sewsἐπὶ uponἱμάτιον outer garmentπαλαιόν· old;εἰ ifδὲ butμή, not,αἴρει is lifting upτὸ theπλήρωμα fullnessἀπ’ fromαὐτοῦ itτὸ theκαινὸν new oneτοῦ of theπαλαιοῦ, old one,καὶ andχεῖρον worseσχίσμα splitγίνεται. it becomes. 22  καὶ Andοὐδεὶς no oneβάλλει is thrustingοἶνον wineνέον newεἰς intoἀσκοὺς skin bagsπαλαιούς· old;εἰ ifδὲ butμή, not,ῥήξει will bursttheοἶνος wineτοὺς theἀσκούς, skin bags,καὶ andtheοἶνος wineἀπόλλυται is being lostκαὶ alsoοἱ theἀσκοί· skin bags;ἀλλὰ butοἶνον wineνέον newεἰς intoἀσκοὺς skin bagsκαινούς. new. 23  Καὶ Andἐγένετο it happenedαὐτὸν himἐν inτοῖς theσάββασιν sabbathsδιαπορεύεσθαι to be proceedingδιὰ throughτῶν theσπορίμων, grainfields,καὶ andοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himἤρξαντο startedὁδὸν wayποιεῖν to be doingτίλλοντες pluckingτοὺς theστάχυας. heads of grain. 24  καὶ Andοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesἔλεγον were sayingαὐτῷ to himἼδε Seeτί whyποιοῦσιν are they doingτοῖς to theσάββασιν sabbathswhichοὐκ notἔξεστιν; is lawful? 25  καὶ Andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΟὐδέποτε Neverἀνέγνωτε did YOU readτί whatἐποίησεν didΔαυεὶδ Davidὅτε whenχρείαν needἔσχεν he hadκαὶ andἐπείνασεν he got hungryαὐτὸς heκαὶ andοἱ the (ones)μετ’ withαὐτοῦ; him? 26  πῶς Howεἰσῆλθεν he enteredεἰς intoτὸν theοἶκον houseτοῦ of theθεοῦ Godἐπὶ upon᾿Αβιάθαρ Abiatharἀρχιερέως chief priestκαὶ andτοὺς theἄρτους loavesτῆς of theπροθέσεως presentationἔφαγεν, he ate,οὓς whichοὐκ notἔξεστιν it is lawfulφαγεῖν to eatεἰ ifμὴ notτοὺς theἱερεῖς, priests,καὶ andἔδωκεν he gaveκαὶ alsoτοῖς to the (ones)σὺν together withαὐτῷ himοὖσιν; being? 27  καὶ Andἔλεγεν he was sayingαὐτοῖς to themΤὸ Theσάββατον sabbathδιὰ throughτὸν theἄνθρωπον manἐγένετο came to beκαὶ andοὐχ nottheἄνθρωπος manδιὰ throughτὸ theσάββατον· sabbath; 28  ὥστε as-andκύριός Lordἐστιν istheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manκαὶ alsoτοῦ of theσαββάτου. sabbath.

Footnotes