Mark 14:1-72

14  ῏Ην Wasδὲ butτὸ theπάσχα passoverκαὶ andτὰ theἄζυμα unfermented [cakes]μετὰ afterδύο twoἡμέρας. days.Καὶ Andἐζήτουν were seekingοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesπῶς howαὐτὸν himἐν inδόλῳ crafty deviceκρατήσαντες having seizedἀποκτείνωσιν, they may kill, 2  ἔλεγον they were sayingγάρ forΜὴ Notἐν inτῇ theἑορτῇ, festival,μή notποτε at any timeἔσται will beθόρυβος uproarτοῦ of theλαοῦ. people. 3  Καὶ Andὄντος beingαὐτοῦ of himἐν inΒηθανίᾳ Bethanyἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseΣίμωνος of Simonτοῦ theλεπροῦ leperκατακειμένου lying downαὐτοῦ of himἦλθεν cameγυνὴ womanἔχουσα havingἀλάβαστρον alabaster [case]μύρου of perfumed oilνάρδου nardπιστικῆς genuineπολυτελοῦς· very expensive;συντρίψασα having crushedτὴν theἀλάβαστρον alabaster [case]κατέχεεν she was pouring downαὐτοῦ of himτῆς of theκεφαλῆς. head. 4  ἦσαν Wereδέ butτινες someἀγανακτοῦντες expressing indignationπρὸς towardἑαυτούς themselvesΕἰς Intoτί whattheἀπώλεια destructionαὕτη thisτοῦ of theμύρου perfumed oilγέγονεν; has taken place? 5  ἠδύνατο Was ableγὰρ forτοῦτο thisτὸ theμύρον perfumed oilπραθῆναι to be soldἐπάνω upwardδηναρίων of denariiτριακοσίων three hundredκαὶ andδοθῆναι to be givenτοῖς to theπτωχοῖς· poor;καὶ andἐνεβριμῶντο they were feeling great displeasure atαὐτῇ. her. 6  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidἌφετε Let YOU go offαὐτήν· her;τί whyαὐτῇ to herκόπους troublesπαρέχετε; YOU are having beside?καλὸν Fineἔργον workἠργάσατο she workedἐν inἐμοί· me; 7  πάντοτε alwaysγὰρ forτοὺς theπτωχοὺς poor (ones)ἔχετε YOU are havingμεθ’ withἑαυτῶν, selves,καὶ andὅταν wheneverθέλητε YOU may willδύνασθε YOU are ableαὐτοῖς to themπάντοτε alwaysεὖ wellποιῆσαι, to do,ἐμὲ meδὲ butοὐ notπάντοτε alwaysἔχετε· YOU are having; 8  whichἔσχεν she hadἐποίησεν, she did,προέλαβεν she undertook beforehandμυρίσαι to put perfumed oil onτὸ theσῶμά bodyμου of meεἰς intoτὸν theἐνταφιασμόν. burial. 9  ἀμὴν Amenδὲ butλέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ὅπου whereἐὰν if everκηρυχθῇ might be preachedτὸ theεὐαγγέλιον good newsεἰς intoὅλον wholeτὸν theκόσμον, world,καὶ alsowhichἐποίησεν didαὕτη this [woman]λαληθήσεται will be spokenεἰς intoμνημόσυνον remembranceαὐτῆς. of her. 10  Καὶ AndἸούδας JudasἸσκαριὼθ Iscariottheεἷς oneτῶν of theδώδεκα twelveἀπῆλθεν went offπρὸς towardτοὺς theἀρχιερεῖς chief priestsἵνα in order thatαὐτὸν himπαραδοῖ he might give overαὐτοῖς. to them. 11  οἱ The (ones)δὲ butἀκούσαντες having heardἐχάρησαν rejoicedκαὶ andἐπηγγείλαντο promisedαὐτῷ to himἀργύριον silver [money]δοῦναι. to give.καὶ Andἐζήτει he was seekingπῶς howαὐτὸν himεὐκαίρως at well appointed timeπαραδοῖ. he might give over. 12  Καὶ Andτῇ to theπρώτῃ firstἡμέρᾳ dayτῶν of theἀζύμων, unfermented [cakes],ὅτε whenτὸ theπάσχα passoverἔθυον, they were sacrificing,λέγουσιν are sayingαὐτῷ to himοἱ theμαθηταὶ disciplesαὐτοῦ of himΠοῦ Whereθέλεις are you willingἀπελθόντες having gone offἑτοιμάσωμεν we should prepareἵνα in order thatφάγῃς you might eatτὸ theπάσχα; passover? 13  καὶ Andἀποστέλλει he sends offδύο twoτῶν of theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himκαὶ andλέγει is sayingαὐτοῖς to themὙπάγετε Be YOU going underεἰς intoτὴν theπόλιν, city,καὶ andἀπαντήσει will encounterὑμῖν YOUἄνθρωπος manκεράμιον earthenware vesselὕδατος of waterβαστάζων· carrying;ἀκολουθήσατε follow YOUαὐτῷ, to him, 14  καὶ andὅπου whereἐὰν if everεἰσέλθῃ he might enterεἴπατε say YOUτῷ to theοἰκοδεσπότῃ householderὅτι thatTheδιδάσκαλος Teacherλέγει is sayingΠοῦ Whereἐστὶν isτὸ theκατάλυμά guest roomμου of meὅπου whereτὸ theπάσχα passoverμετὰ withτῶν theμαθητῶν disciplesμου of meφάγω; I might eat? 15  καὶ Andαὐτὸς heὑμῖν to YOUδείξει will showἀνάγαιον upper roomμέγα greatἐστρωμένον having been furnishedἕτοιμον· ready;καὶ andἐκεῖ thereἑτοιμάσατε prepare YOUἡμῖν. for us. 16  καὶ Andἐξῆλθον went offοἱ theμαθηταὶ disciplesκαὶ andἦλθον cameεἰς intoτὴν theπόλιν cityκαὶ andεὗρον foundκαθὼς according asεἶπεν he saidαὐτοῖς, to them,καὶ andἡτοίμασαν they preparedτὸ theπάσχα. passover. 17  Καὶ Andὀψίας of eveningγενομένης having occurredἔρχεται he is comingμετὰ withτῶν theδώδεκα. twelve. 18  καὶ Andἀνακειμένων lying up atαὐτῶν of themκαὶ andἐσθιόντων eatingtheἸησοῦς Jesusεἶπεν said᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatεἷς oneἐξ out ofὑμῶν YOUπαραδώσει will give overμε methe (one)ἐσθίων eatingμετ’ withἐμοῦ. me. 19  ἤρξαντο They startedλυπεῖσθαι to be grievedκαὶ andλέγειν to be sayingαὐτῷ to himεἷς oneκατὰ according toεἷς oneΜήτι Not whatἐγώ; I? 20  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΕἷς Oneτῶν of theδώδεκα, twelve,the (one)ἐμβαπτόμενος dipping inμετ’ withἐμοῦ meεἰς intoτὸ theἓν oneτρύβλιον· bowl; 21  ὅτι thattheμὲν indeedυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manὑπάγει is going underκαθὼς according asγέγραπται it has been writtenπερὶ aboutαὐτοῦ, him,οὐαὶ woeδὲ butτῷ to theἀνθρώπῳ manἐκείνῳ thatδι’ throughοὗ whomtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manπαραδίδοται· is being given over;καλὸν fineαὐτῷ to himεἰ ifοὐκ notἐγεννήθη was generatedtheἄνθρωπος manἐκεῖνος. that. 22  Καὶ Andἐσθιόντων eatingαὐτῶν of themλαβὼν having takenἄρτον loafεὐλογήσας having blessedἔκλασεν he brokeκαὶ andἔδωκεν gaveαὐτοῖς to themκαὶ andεἶπεν saidΛάβετε, Take YOU,τοῦτό thisἐστιν isτὸ theσῶμά bodyμου. of me. 23  καὶ Andλαβὼν having takenποτήριον cupεὐχαριστήσας having offered thanksἔδωκεν he gaveαὐτοῖς, to them,καὶ andἔπιον they drankἐξ out ofαὐτοῦ itπάντες. all (they). 24  καὶ Andεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΤοῦτό Thisἐστιν isτὸ theαἷμά bloodμου of meτῆς of theδιαθήκης covenantτὸ theἐκχυννόμενον being poured outὑπὲρ overπολλῶν· many; 25  ἀμὴν amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thatοὐκέτι not yetοὐ notμὴ notπίω I should drinkἐκ out ofτοῦ theγενήματος productτῆς of theἀμπέλου vineἕως untilτῆς theἡμέρας dayἐκείνης thatὅταν wheneverαὐτὸ veryπίνω I may be drinkingκαινὸν newἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 26  Καὶ Andὑμνήσαντες having sung hymnsἐξῆλθον they went outεἰς intoτὸ theὌρος Mountainτῶν of the᾿Ελαιῶν. Olives. 27  Καὶ Andλέγει is sayingαὐτοῖς to themtheἸησοῦς Jesusὅτι thatΠάντες Allσκανδαλισθήσεσθε, YOU will be stumbled,ὅτι becauseγέγραπται it has been writtenΠατάξω I shall smiteτὸν theποιμένα, shepherd,καὶ andτὰ theπρόβατα sheepδιασκορπισθήσονται· will be scattered through; 28  ἀλλὰ butμετὰ afterτὸ theἐγερθῆναί to be raised upμε meπροάξω I shall go beforeὑμᾶς YOUεἰς intoτὴν theΓαλιλαίαν. Galilee. 29  Theδὲ butΠέτρος Peterἔφη saidαὐτῷ to himΕἰ Ifκαὶ alsoπάντες allσκανδαλισθήσονται, they will be stumbled,ἀλλ’ butοὐκ notἐγώ. I. 30  καὶ Andλέγει is sayingαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesus᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingσοι to youὅτι thatσὺ youσήμερον todayταύτῃ to thisτῇ theνυκτὶ nightπρὶν beforethanδὶς twiceἀλέκτορα cockφωνῆσαι to soundτρίς three timesμε meἀπαρνήσῃ. you will disown. 31  The (one)δὲ butἐκπερισσῶς out abundantlyἐλάλει was speaking᾿Εὰν If everδέῃ it may be necessaryμε meσυναποθανεῖν to die withσοι, you,οὐ notμή notσε youἀπαρνήσομαι. I shall disown.ὡσαύτως As-thusδὲ butκαὶ alsoπάντες allἔλεγον. they were saying. 32  Καὶ Andἔρχονται they are comingεἰς intoχωρίον spotοὗ of whichτὸ theὄνομα nameΓεθσημανεί, Gethsemane,καὶ andλέγει he is sayingτοῖς to theμαθηταῖς disciplesαὐτοῦ of himΚαθίσατε Sit YOU downὧδε hereἕως untilπροσεύξωμαι. I might pray. 33  καὶ Andπαραλαμβάνει he takes alongτὸν theΠέτρον Peterκαὶ andτὸν theἸάκωβον Jamesκαὶ andτὸν theἸωάνην Johnμετ’ withαὐτοῦ, him,καὶ andἤρξατο he startedἐκθαμβεῖσθαι to be stunnedκαὶ andἀδημονεῖν, to be sorely troubled, 34  καὶ andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΠερίλυπός Deeply grievedἐστιν istheψυχή soulμου of meἕως untilθανάτου· death;μείνατε stay YOUὧδε hereκαὶ andγρηγορεῖτε. be staying awake. 35  καὶ Andπροελθὼν having gone forwardμικρὸν little [distance]ἔπιπτεν he was fallingἐπὶ uponτῆς theγῆς, earth,καὶ andπροσηύχετο was prayingἵνα in order thatεἰ ifδυνατόν possibleἐστιν it isπαρέλθῃ might pass awayἀπ’ fromαὐτοῦ himtheὥρα, hour, 36  καὶ andἔλεγεν he was saying᾿Αββά Abbatheπατήρ, Father,πάντα all (things)δυνατά possibleσοι· to you;παρένεγκε removeτὸ theποτήριον cupτοῦτο thisἀπ’ fromἐμοῦ· me;ἀλλ’ butοὐ notτί whatἐγὼ Iθέλω am willingἀλλὰ butτί whatσύ. you. 37  καὶ Andἔρχεται he is comingκαὶ andεὑρίσκει is findingαὐτοὺς themκαθεύδοντας, sleeping,καὶ andλέγει is sayingτῷ to theΠέτρῳ PeterΣίμων, Simon,καθεύδεις; are you sleeping?οὐκ Notἴσχυσας you did have strengthμίαν oneὥραν hourγρηγορῆσαι; to stay awake? 38  γρηγορεῖτε Be YOU staying awakeκαὶ andπροσεύχεσθε, be YOU praying,ἵνα in order thatμὴ notἔλθητε YOU might comeεἰς intoπειρασμόν· temptation;τὸ theμὲν indeedπνεῦμα spiritπρόθυμον eagertheδὲ butσὰρξ fleshἀσθενής. weak. 39  καὶ Andπάλιν againἀπελθὼν having gone offπροσηύξατο he prayedτὸν theαὐτὸν veryλόγον wordεἰπών. having said. 40  καὶ Andπάλιν againἐλθὼν having comeεὗρεν he foundαὐτοὺς themκαθεύδοντας, sleeping,ἦσαν wereγὰρ forαὐτῶν of themοἱ theὀφθαλμοὶ eyesκαταβαρυνόμενοι, being weighed down,καὶ andοὐκ notᾔδεισαν they knewτί whatἀποκριθῶσιν they might answerαὐτῷ. to him. 41  καὶ Andἔρχεται he is comingτὸ theτρίτον third [time]καὶ andλέγει is sayingαὐτοῖς to themΚαθεύδετε YOU are sleepingτὸ theλοιπὸν leftover (thing)καὶ andἀναπαύεσθε· YOU are resting up;ἀπέχει· it is having off;ἦλθεν cametheὥρα, hour,ἰδοὺ look!παραδίδοται is being given overtheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manεἰς intoτὰς theχεῖρας handsτῶν of theἁμαρτωλῶν. sinners. 42  ἐγείρεσθε Be YOU getting upἄγωμεν· let us be going;ἰδοὺ look!the (one)παραδιδούς giving overμε meἤγγικεν. has drawn near. 43  Καὶ Andεὐθὺς at onceἔτι yetαὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingπαραγίνεται comes alongsidetheἸούδας Judasεἷς oneτῶν of theδώδεκα twelveκαὶ andμετ’ withαὐτοῦ himὄχλος crowdμετὰ withμαχαιρῶν swordsκαὶ andξύλων woodsπαρὰ besideτῶν theἀρχιερέων chief priestsκαὶ andτῶν theγραμματέων scribesκαὶ andτῶν theπρεσβυτέρων. older men. 44  δεδώκει Had givenδὲ butthe (one)παραδιδοὺς giving overαὐτὸν himσύσσημον agreed signαὐτοῖς to themλέγων sayingὋν Whomἂν likelyφιλήσω I should kissαὐτός heἐστιν· it is;κρατήσατε seize YOUαὐτὸν himκαὶ andἀπάγετε be YOU leading offἀσφαλῶς. safely. 45  καὶ Andἐλθὼν having comeεὐθὺς at onceπροσελθὼν having come towardαὐτῷ himλέγει he is sayingῬαββεί, Rabbi,καὶ andκατεφίλησεν he kissed downαὐτόν. him. 46  οἱ The (ones)δὲ butἐπέβαλαν thrust uponτὰς theχεῖρας handsαὐτῷ to himκαὶ andἐκράτησαν they seizedαὐτόν. him. 47  εἷς Oneδέ butτις anyτῶν of the (ones)παρεστηκότων having stood besideσπασάμενος having drawnτὴν theμάχαιραν swordἔπαισεν hitτὸν theδοῦλον slaveτοῦ of theἀρχιερέως chief priestκαὶ andἀφεῖλεν lifted up offαὐτοῦ of himτὸ theὠτάριον. little ear. 48  καὶ Andἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusεἶπεν saidαὐτοῖς to themὩς Asἐπὶ uponλῃστὴν robberἐξήλθατε YOU came outμετὰ withμαχαιρῶν swordsκαὶ andξύλων woodsσυλλαβεῖν to arrestμε; me? 49  καθ’ According toἡμέραν dayἤμην I wasπρὸς towardὑμᾶς YOUἐν inτῷ theἱερῷ templeδιδάσκων teachingκαὶ andοὐκ notἐκρατήσατέ YOU seizedμε· me;ἀλλ’ butἵνα in order thatπληρωθῶσιν might be fulfilledαἱ theγραφαί. Scriptures. 50  καὶ Andἀφέντες having let go offαὐτὸν himἔφυγον they fledπάντες. all. 51  Καὶ Andνεανίσκος young manτις anyσυνηκολούθει was following withαὐτῷ himπεριβεβλημένος having thrown around himselfσινδόνα fine linen garmentἐπὶ uponγυμνοῦ, naked [body],καὶ andκρατοῦσιν they are seizingαὐτόν, him, 52  the (one)δὲ butκαταλιπὼν having left behindτὴν theσινδόνα fine linen garmentγυμνὸς nakedἔφυγεν. fled. 53  Καὶ Andἀπήγαγον they led offτὸν theἸησοῦν Jesusπρὸς towardτὸν theἀρχιερέα, chief priest,καὶ andσυνέρχονται are coming togetherπάντες allοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theπρεσβύτεροι older menκαὶ andοἱ theγραμματεῖς. scribes. 54  καὶ AndtheΠέτρος Peterἀπὸ fromμακρόθεν long way offἠκολούθησεν followedαὐτῷ to himἕως untilἔσω insideεἰς intoτὴν theαὐλὴν courtyardτοῦ of theἀρχιερέως, chief priest,καὶ andἦν he wasσυνκαθήμενος (one) sitting togetherμετὰ withτῶν theὑπηρετῶν subordinatesκαὶ andθερμαινόμενος warming himselfπρὸς towardτὸ theφῶς. light. 55  οἱ Theδὲ butἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andὅλον wholeτὸ theσυνέδριον Sanhedrinἐζήτουν were seekingκατὰ down onτοῦ theἸησοῦ Jesusμαρτυρίαν witnessεἰς intoτὸ theθανατῶσαι to put to deathαὐτόν, him,καὶ andοὐχ notηὕρισκον· they were finding. 56  πολλοὶ Manyγὰρ forἐψευδομαρτύρουν were giving false witnessκατ’ down onαὐτοῦ, him,καὶ andἴσαι equal (ones)αἱ theμαρτυρίαι testimoniesοὐκ notἦσαν. were. 57  καί Andτινες someἀναστάντες having stood upἐψευδομαρτύρουν were giving false witnessκατ’ down onαὐτοῦ himλέγοντες sayingὅτι that 58  Ἡμεῖς Weἠκούσαμεν heardαὐτοῦ of himλέγοντος sayingὅτι that᾿Εγὼ Iκαταλύσω shall loose downτὸν theναὸν divine habitationτοῦτον thisτὸν the (one)χειροποίητον made with handsκαὶ andδιὰ throughτριῶν threeἡμερῶν daysἄλλον anotherἀχειροποίητον not made with handsοἰκοδομήσω· I shall build; 59  καὶ andοὐδὲ neitherοὕτως thusἴση equalἦν wastheμαρτυρία testimonyαὐτῶν. of them. 60  καὶ Andἀναστὰς having stood uptheἀρχιερεὺς chief priestεἰς intoμέσον midstἐπηρώτησεν inquired uponτὸν theἸησοῦν Jesusλέγων sayingΟὐκ Notἀποκρίνῃ are you answeringοὐδέν; nothing?τί Whatοὗτοί theseσου of youκαταμαρτυροῦσιν; are testifying down on? 61  The (one)δὲ butἐσιώπα was silentκαὶ andοὐκ notἀπεκρίνατο answeredοὐδέν. nothing.πάλιν Againtheἀρχιερεὺς chief priestἐπηρώτα was inquiring uponαὐτὸν himκαὶ andλέγει is sayingαὐτῷ to himΣὺ Youεἶ aretheχριστὸς Christtheυἱὸς Sonτοῦ of theεὐλογητοῦ; Blessed One? 62  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν said᾿Εγώ Iεἰμι, am,καὶ andὄψεσθε YOU will seeτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]καθήμενον sittingτῆς of theδυνάμεως powerκαὶ andἐρχόμενον comingμετὰ withτῶν theνεφελῶν cloudsτοῦ of theοὐρανοῦ. heaven. 63  Theδὲ butἀρχιερεὺς chief priestδιαρήξας having rippedτοὺς theχιτῶνας inner garmentsαὐτοῦ of himλέγει is sayingΤί Whatἔτι yetχρείαν needἔχομεν are we havingμαρτύρων; of witnesses? 64  ἠκούσατε YOU heardτῆς of theβλασφημίας; blasphemy?τί Whatὑμῖν to YOUφαίνεται; appears?οἱ The (ones)δὲ butπάντες allκατέκριναν judged downαὐτὸν himἔνοχον held inεἶναι to beθανάτου. of death. 65  Καὶ Andἤρξαντό startedτινες someἐμπτύειν to spit onαὐτῷ to himκαὶ andπερικαλύπτειν to be covering aboutαὐτοῦ of himτὸ theπρόσωπον faceκαὶ andκολαφίζειν to be buffetingαὐτὸν himκαὶ andλέγειν to be sayingαὐτῷ to himΠροφήτευσον, Prophesy,καὶ andοἱ theὑπηρέται subordinatesῥαπίσμασιν to slaps on the faceαὐτὸν himἔλαβον. took. 66  Καὶ Andὄντος beingτοῦ of theΠέτρου Peterκάτω belowἐν inτῇ theαὐλῇ courtyardἔρχεται is comingμία oneτῶν of theπαιδισκῶν servant girlsτοῦ of theἀρχιερέως, chief priest, 67  καὶ andἰδοῦσα having seenτὸν theΠέτρον Peterθερμαινόμενον warming himselfἐμβλέψασα having looked onαὐτῷ to himλέγει she is sayingΚαὶ Andσὺ youμετὰ withτοῦ theΝαζαρηνοῦ Nazareneἦσθα wereτοῦ of theἸησοῦ· Jesus; 68  the [man]δὲ butἠρνήσατο deniedλέγων sayingΟὔτε Neitherοἶδα I have knownοὔτε norἐπίσταμαι I understandσὺ youτί whatλέγεις, you are saying,καὶ andἐξῆλθεν he went outἔξω outsideεἰς intoτὸ theπροαύλιον. fore-court. 69  καὶ Andtheπαιδίσκη servant girlἰδοῦσα having seenαὐτὸν himἤρξατο startedπάλιν againλέγειν to be sayingτοῖς to the (ones)παρεστῶσιν having stood besideὅτι thatΟὗτος This (one)ἐξ out ofαὐτῶν themἐστίν. is. 70  The (one)δὲ butπάλιν againἠρνεῖτο. was denying.καὶ Andμετὰ afterμικρὸν little [time]πάλιν againοἱ the (ones)παρεστῶτες having stood besideἔλεγον were sayingτῷ to theΠέτρῳ Peter᾿Αληθῶς Truthfullyἐξ out ofαὐτῶν themεἶ, you are,καὶ alsoγὰρ forΓαλιλαῖος Galileanεἶ· you are; 71  the (one)δὲ butἤρξατο startedἀναθεματίζειν to be cursingκαὶ andὀμνύναι to be swearingὅτι thatΟὐκ Notοἶδα I have knownτὸν theἄνθρωπον manτοῦτον thisὃν whomλέγετε. YOU are saying. 72  καὶ Andεὐθὺς at onceἐκ out ofδευτέρου second [time]ἀλέκτωρ cockἐφώνησεν· sounded;καὶ andἀνεμνήσθη recalledtheΠέτρος Peterτὸ theῥῆμα sayingὡς asεἶπεν saidαὐτῷ to himtheἸησοῦς Jesusὅτι thatΠρὶν Beforeἀλέκτορα cockδὶς twiceφωνῆσαι to soundτρίς three timesμε meἀπαρνήσῃ, you will disown,καὶ andἐπιβαλὼν having thrown uponἔκλαιεν. he was weeping.

Footnotes