Mark 12:1-44

12  Καὶ Andἤρξατο he startedαὐτοῖς to themἐν inπαραβολαῖς parablesλαλεῖν to be speaking᾿Αμπελῶνα Vineyardἄνθρωπος manἐφύτευσεν, planted,καὶ andπεριέθηκεν put aroundφραγμὸν fenceκαὶ andὤρυξεν dugὑπολήνιον winepress vatκαὶ andᾠκοδόμησεν builtπύργον, tower,καὶ andἐξέδετο let outαὐτὸν itγεωργοῖς, to cultivators,καὶ andἀπεδήμησεν. traveled abroad. 2  καὶ Andἀπέστειλεν he sent offπρὸς towardτοὺς theγεωργοὺς cultivatorsτῷ to theκαιρῷ appointed timeδοῦλον, slave,ἵνα in order thatπαρὰ besideτῶν theγεωργῶν cultivatorsλάβῃ he might takeἀπὸ fromτῶν theκαρπῶν fruitsτοῦ of theἀμπελῶνος· vineyard; 3  καὶ andλαβόντες having takenαὐτὸν himἔδειραν they flayedκαὶ andἀπέστειλαν sent offκενόν. empty. 4  καὶ Andπάλιν againἀπέστειλεν he sent offπρὸς towardαὐτοὺς themἄλλον anotherδοῦλον· slave;κἀκεῖνον and that (one)ἐκεφαλίωσαν struck on the headκαὶ andἠτίμασαν. dishonored. 5  καὶ Andἄλλον anotherἀπέστειλεν· he sent off;κἀκεῖνον and that (one)ἀπέκτειναν, they killed,καὶ andπολλοὺς manyἄλλους, others,οὓς whomμὲν indeedδέροντες flayingοὓς whomδὲ butἀποκτεννύντες. killing. 6  ἔτι Yetἕνα oneεἶχεν, he was having,υἱὸν sonἀγαπητόν· loved;ἀπέστειλεν he sent offαὐτὸν himἔσχατον lastπρὸς towardαὐτοὺς themλέγων sayingὅτι that᾿Εντραπήσονται They will respectτὸν theυἱόν sonμου. of me. 7  ἐκεῖνοι Thoseδὲ butοἱ theγεωργοὶ cultivatorsπρὸς towardἑαυτοὺς themselvesεἶπαν saidὅτι thatΟὗτός Thisἐστιν istheκληρονόμος· heir;δεῦτε hitherἀποκτείνωμεν let us be killingαὐτόν, him,καὶ andἡμῶν of usἔσται will betheκληρονομία. inheritance. 8  καὶ Andλαβόντες having takenἀπέκτειναν they killedαὐτόν, him,καὶ andἐξέβαλον threw outαὐτὸν himἔξω outsideτοῦ theἀμπελῶνος. vineyard. 9  τί Whatποιήσει will dotheκύριος lordτοῦ of theἀμπελῶνος; vineyard?ἐλεύσεται He will comeκαὶ andἀπολέσει will destroyτοὺς theγεωργούς, cultivators,καὶ andδώσει he will giveτὸν theἀμπελῶνα vineyardἄλλοις. to others. 10  Οὐδὲ Not-butτὴν theγραφὴν scriptureταύτην thisἀνέγνωτε did YOU readΛίθον Stoneὃν whichἀπεδοκίμασαν rejectedοἱ the (ones)οἰκοδομοῦντες, building,οὗτος thisἐγενήθη came to beεἰς intoκεφαλὴν headγωνίας· of corner; 11  παρὰ besideΚυρίου Lordἐγένετο came to beαὕτη, this,καὶ andἔστιν it isθαυμαστὴ wonderfulἐν inὀφθαλμοῖς eyesἡμῶν; of us? 12  Καὶ Andἐζήτουν they were seekingαὐτὸν himκρατῆσαι, to seize,καὶ andἐφοβήθησαν they fearedτὸν theὄχλον, crowd,ἔγνωσαν they knewγὰρ forὅτι thatπρὸς towardαὐτοὺς themτὴν theπαραβολὴν parableεἶπεν. he said.καὶ Andἀφέντες having let go offαὐτὸν himἀπῆλθαν. they went off. 13  Καὶ Andἀποστέλλουσιν they send offπρὸς towardαὐτόν himτινας someτῶν of theΦαρισαίων Phariseesκαὶ andτῶν of theἩρῳδιανῶν Herodiansἵνα in order thatαὐτὸν himἀγρεύσωσιν they might catchλόγῳ. to word. 14  καὶ Andἐλθόντες having comeλέγουσιν they are sayingαὐτῷ to himΔιδάσκαλε, Teacher,οἴδαμεν we have knownὅτι thatἀληθὴς truthfulεἶ you areκαὶ andοὐ notμέλει it mattersσοι to youπερὶ aboutοὐδενός, no one,οὐ notγὰρ forβλέπεις you are lookingεἰς intoπρόσωπον faceἀνθρώπων, of men,ἀλλ’ butἐπ’ uponἀληθείας truthτὴν theὁδὸν wayτοῦ of theθεοῦ Godδιδάσκεις· you are teaching;ἔξεστιν is it lawfulδοῦναι to giveκῆνσον tributeΚαίσαρι to Caesarorοὔ; not? 15  δῶμεν Should we giveorμὴ notδῶμεν; should we give?The (one)δὲ butεἰδὼς having knownαὐτῶν of themτὴν theὑπόκρισιν hypocrisyεἶπεν saidαὐτοῖς to themΤί Whyμε meπειράζετε; are YOU tempting?φέρετέ Be bearingμοι to meδηνάριον denariusἵνα in order thatἴδω. I might see. 16  οἱ The (ones)δὲ butἤνεγκαν. brought.καὶ Andλέγει he is sayingαὐτοῖς to themΤίνος Of whomtheεἰκὼν imageαὕτη thisκαὶ andtheἐπιγραφή; inscription?οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidαὐτῷ to himΚαίσαρος. Of Caesar. 17  Theδὲ butἸησοῦς Jesusεἶπεν saidΤὰ The (things)Καίσαρος of Caesarἀπόδοτε pay YOU backΚαίσαρι to Caesarκαὶ andτὰ the (things)τοῦ of theθεοῦ Godτῷ to theθεῷ. God.καὶ Andἐξεθαύμαζον they were wonderingἐπ’ uponαὐτῷ. him. 18  Καὶ Andἔρχονται are comingΣαδδουκαῖοι Sadducceesπρὸς towardαὐτόν, him,οἵτινες whoλέγουσιν are sayingἀνάστασιν resurrectionμὴ notεἶναι, to be,καὶ andἐπηρώτων they were inquiring uponαὐτὸν himλέγοντες saying 19  Διδάσκαλε, Teacher,Μωυσῆς Mosesἔγραψεν wroteἡμῖν to usὅτι thatἐάν is everτινος of anyoneἀδελφὸς brotherἀποθάνῃ should dieκαὶ andκαταλίπῃ should leave downγυναῖκα womanκαὶ andμὴ notἀφῇ should let go offτέκνον, child,ἵνα in order thatλάβῃ might taketheἀδελφὸς brotherαὐτοῦ of himτὴν theγυναῖκα womanκαὶ andἐξαναστήσῃ might cause to stand up outσπέρμα seedτῷ to theἀδελφῷ brotherαὐτοῦ. of him. 20  ἑπτὰ Sevenἀδελφοὶ brothersἦσαν· they were;καὶ andtheπρῶτος first (one)ἔλαβεν tookγυναῖκα, woman,καὶ andἀποθνήσκων dyingοὐκ notἀφῆκεν he let go offσπέρμα· seed; 21  καὶ andtheδεύτερος second (one)ἔλαβεν tookαὐτήν, her,καὶ andἀπέθανεν he diedμὴ notκαταλιπὼν having left downσπέρμα, seed,καὶ andtheτρίτος third (one)ὡσαύτως· as-thus; 22  καὶ andοἱ theἑπτὰ sevenοὐκ notἀφῆκαν let go offσπέρμα· seed;ἔσχατον lastπάντων of all (them)καὶ alsotheγυνὴ womanἀπέθανεν. died. 23  ἐν Inτῇ theἀναστάσει resurrectionτίνος of whomαὐτῶν of themἔσται will she beγυνή; woman?οἱ Theγὰρ forἑπτὰ sevenἔσχον hadαὐτὴν herγυναῖκα. woman. 24  ἔφη Saidαὐτοῖς to themtheἸησοῦς JesusΟὐ Notδιὰ throughτοῦτο thisπλανᾶσθε are YOU erringμὴ notεἰδότες having knownτὰς theγραφὰς Scripturesμηδὲ not-butτὴν theδύναμιν powerτοῦ of theθεοῦ; God? 25  ὅταν Wheneverγὰρ forἐκ out ofνεκρῶν dead (ones)ἀναστῶσιν, they might stand up,οὔτε neitherγαμοῦσιν they are marryingοὔτε norγαμίζονται, they are being given in marriage,ἀλλ’ butεἰσὶν they areὡς asἄγγελοι angelsἐν inτοῖς theοὐρανοῖς· heavens; 26  περὶ aboutδὲ butτῶν theνεκρῶν dead (ones)ὅτι thatἐγείρονται they are being raised upοὐκ notἀνέγνωτε did YOU readἐν inτῇ theβίβλῳ bookΜωυσέως of Mosesἐπὶ uponτοῦ theβάτου thornbushπῶς howεἶπεν saidαὐτῷ to himtheθεὸς Godλέγων saying᾿Εγὼ Itheθεὸς God᾿Αβραὰμ of Abrahamκαὶ andθεὸς GodἸσαὰκ of Isaacκαὶ andθεὸς GodἸακώβ; of Jacob? 27  οὐκ Notἔστιν he isθεὸς Godνεκρῶν of dead (ones)ἀλλὰ butζώντων· of living (ones);πολὺ muchπλανᾶσθε. YOU are erring. 28  Καὶ Andπροσελθὼν having come towardεἷς oneτῶν of theγραμματέων scribesἀκούσας having heardαὐτῶν of themσυνζητούντων, seeking together,εἰδὼς having knownὅτι thatκαλῶς finelyἀπεκρίθη he answeredαὐτοῖς, to them,ἐπηρώτησεν inquired uponαὐτόν himΠοία Of which sortἐστὶν isἐντολὴ commandmentπρώτη first (one)πάντων; of all (them)? 29  ἀπεκρίθη AnsweredtheἸησοῦς Jesusὅτι thatΠρώτη First (one)ἐστίν isἌκουε, Be hearing,Ἰσραήλ, Israel,Κύριος Lordtheθεὸς Godἡμῶν of usΚύριος Lordεἷς oneἐστίν, is, 30  καὶ andἀγαπήσεις you shall loveΚύριον Lordτὸν theθεόν Godσου of youἐξ out ofὅλης wholeκαρδίας heartσου of youκαὶ andἐξ out ofὅλης wholeτῆς theψυχῆς soulσου of youκαὶ andἐξ out ofὅλης wholeτῆς theδιανοίας perceptionσου of youκαὶ andἐξ out ofὅλης wholeτῆς theἰσχύος strengthσου. of you. 31  δευτέρα Second (one)αὕτη this᾿Αγαπήσεις You shall loveτὸν theπλησίον neighborσου of youὡς asσεαυτόν. yourself.μείζων Greater (one)τούτων of theseἄλλη otherἐντολὴ commandmentοὐκ notἔστιν. is. 32  Εἶπεν Saidαὐτῷ to himtheγραμματεύς scribeΚαλῶς, Finely,διδάσκαλε, Teacher,ἐπ’ uponἀληθείας truthεἶπες you saidὅτι thatεἷς oneἐστὶν he isκαὶ andοὐκ notἔστιν isἄλλος otherπλὴν besidesαὐτοῦ· him; 33  καὶ andτὸ theἀγαπᾷν to be lovingαὐτὸν himἐξ out ofὅλης wholeκαρδίας heartκαὶ andἐξ out ofὅλης wholeτῆς theσυνέσεως comprehensionκαὶ andἐξ out ofὅλης wholeτῆς theἰσχύος strengthκαὶ andτὸ theἀγαπᾷν to be lovingτὸν theπλησίον neighborὡς asἑαυτὸν oneselfπερισσότερόν more abundantἐστιν isπάντων of allτῶν theὁλοκαυτωμάτων whole burnt offeringsκαὶ andθυσιῶν. sacrifices. 34  καὶ AndtheἸησοῦς Jesusἰδὼν having seenαὐτὸν himὅτι thatνουνεχῶς intelligentlyἀπεκρίθη he answeredεἶπεν saidαὐτῷ to himΟὐ Notμακρὰν long [way]εἶ you areἀπὸ fromτῆς theβασιλείας kingdomτοῦ of theθεοῦ. God.Καὶ Andοὐδεὶς no oneοὐκέτι not yetἐτόλμα was daringαὐτὸν himἐπερωτῆσαι. to inquire upon. 35  Καὶ Andἀποκριθεὶς having answeredtheἸησοῦς Jesusἔλεγεν was sayingδιδάσκων teachingἐν inτῷ theἱερῷ templeΠῶς Howλέγουσιν are sayingοἱ theγραμματεῖς scribesὅτι thattheχριστὸς Christυἱὸς sonΔαυείδ of Davidἐστιν; is? 36  αὐτὸς VeryΔαυεὶδ Davidεἶπεν saidἐν inτῷ theπνεύματι spiritτῷ theἁγίῳ holyΕἶπεν SaidΚύριος Lordτῷ to theκυρίῳ Lordμου of meΚάθου Be sittingἐκ out ofδεξιῶν right-hand [parts]μου of meἕως untilἂν likelyθῶ I should putτοὺς theἐχθρούς enemiesσου of youὑποκάτω underneathτῶν theποδῶν feetσου· of you; 37  αὐτὸς veryΔαυεὶδ Davidλέγει is sayingαὐτὸν himκύριον, Lord,καὶ andπόθεν from whereαὐτοῦ of himἐστὶν is heυἱός; son? Καὶ Andtheπολὺς muchὄχλος crowdἤκουεν was hearingαὐτοῦ of himἡδέως. with pleasure. 38  Καὶ Andἐν inτῇ theδιδαχῇ teachingαὐτοῦ of himἔλεγεν he was sayingΒλέπετε Be YOU looking atἀπὸ fromτῶν theγραμματέων scribesτῶν the (ones)θελόντων willingἐν inστολαῖς robesπεριπατεῖν to walk aboutκαὶ andἀσπασμοὺς greetingsἐν inταῖς theἀγοραῖς marketplaces 39  καὶ andπρωτοκαθεδρίας front seatsἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesκαὶ andπρωτοκλισίας front reclining placesἐν inτοῖς theδείπνοις, suppers, 40  οἱ the (ones)κατέσθοντες eating downτὰς theοἰκίας housesτῶν of theχηρῶν widowsκαὶ andπροφάσει to pretenseμακρὰ longπροσευχόμενοι· praying;οὗτοι theseλήμψονται will receiveπερισσότερον more abundantκρίμα. judgment. 41  Καὶ Andκαθίσας having sat downκατέναντι oppositeτοῦ theγαζοφυλακίου treasure guardἐθεώρει he was viewingπῶς howtheὄχλος crowdβάλλει is throwingχαλκὸν copper [money]εἰς intoτὸ theγαζοφυλάκιον· treasure guard;καὶ andπολλοὶ manyπλούσιοι rich onesἔβαλλον were throwingπολλά· many [coins]; 42  καὶ andἐλθοῦσα having comeμία oneχήρα widowπτωχὴ poorἔβαλεν threwλεπτὰ leptaδύο, two,whichἐστιν isκοδράντης. quadrans. 43  καὶ Andπροσκαλεσάμενος having called toward himselfτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ of himεἶπεν he saidαὐτοῖς to them᾿Αμὴν Amenλέγω I am sayingὑμῖν to YOUὅτι thattheχήρα widowαὕτη thistheπτωχὴ poorπλεῖον moreπάντων of all (ones)ἔβαλεν threwτῶν of the (ones)βαλλόντων throwingεἰς intoτὸ theγαζοφυλάκιον· treasure guard; 44  πάντες allγὰρ forἐκ out ofτοῦ theπερισσεύοντος aboundingαὐτοῖς to themἔβαλον, threw,αὕτη this (one)δὲ butἐκ out ofτῆς theὑστερήσεως wantαὐτῆς of herπάντα all (things)ὅσα as many asεἶχεν she was havingἔβαλεν, threw,ὅλον wholeτὸν theβίον livingαὐτῆς. of her.

Footnotes