Luke 22:1-71

22  Ἤγγιζεν Was drawing nearδὲ buttheἑορτὴ festivalτῶν of theἀζύμων unfermented [cakes]the (one)λεγομένη being saidΠάσχα. Passover. 2  Καὶ Andἐζήτουν were seekingοἱ theἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andοἱ theγραμματεῖς scribesτὸ theπῶς howἀνέλωσιν they might take upαὐτόν, him,ἐφοβοῦντο they were fearingγὰρ forτὸν theλαόν. people. 3  Εἰσῆλθεν Enteredδὲ butΣατανᾶς Satanεἰς intoἸούδαν Judasτὸν the (one)καλούμενον being calledἸσκαριώτην, Iscariot,ὄντα beingἐκ out ofτοῦ theἀριθμοῦ numberτῶν of theδώδεκα· twelve; 4  καὶ andἀπελθὼν having gone offσυνελάλησεν he talked withτοῖς theἀρχιερεῦσιν chief priestsκαὶ andστρατηγοῖς captainsτὸ theπῶς howαὐτοῖς to themπαραδῷ he might give besideαὐτόν. him. 5  καὶ Andἐχάρησαν they rejoicedκαὶ andσυνέθεντο agreedαὐτῷ to himἀργύριον silver [money]δοῦναι. to give. 6  καὶ Andἐξωμολόγησεν, he consented,καὶ andἐζήτει was seekingεὐκαιρίαν well-seasonableτοῦ of theπαραδοῦναι to give besideαὐτὸν himἄτερ withoutὄχλου crowdαὐτοῖς. to them. 7  ῏Ηλθεν Cameδὲ buttheἡμέρα dayτῶν of theἀζύμων, unfermented [cakes],to which [day]ἔδει it was necessaryθύεσθαι to be sacrificedτὸ theπάσχα· passover; 8  καὶ andἀπέστειλεν he sent forthΠέτρον Peterκαὶ andἸωάνην Johnεἶπών having saidΠορευθέντες Having goneἑτοιμάσατε YOU get readyἡμῖν to usτὸ theπάσχα passoverἵνα in order thatφάγωμεν. we might eat. 9  οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidαὐτῷ to himΠοῦ Whereθέλεις you are willingἑτοιμάσωμεν; we should make ready? 10  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themἸδοὺ Look!εἰσελθόντων Having enteredὑμῶν of YOUεἰς intoτὴν theπόλιν cityσυναντήσει will meetὑμῖν to YOUἄνθρωπος manκεράμιον earthenware vesselὕδατος of waterβαστάζων· carrying;ἀκολουθήσατε YOU followαὐτῷ to himεἰς intoτὴν theοἰκίαν houseεἰς intoἣν whichεἰσπορεύεται. he is going into. 11  καὶ Andἐρεῖτε YOU will sayτῷ to theοἰκοδεσπότῃ housemasterτῆς of theοἰκίας houseΛέγει Is sayingσοι to youtheδιδάσκαλος TeacherΠοῦ Whereἐστὶν isτὸ theκατάλυμα guest roomὅπου whereτὸ theπάσχα passoverμετὰ withτῶν theμαθητῶν disciplesμου of meφάγω; I might eat? 12  κἀκεῖνος And that oneὑμῖν to YOUδείξει will showἀνάγαιον upper roomμέγα greatἐστρωμένον· having [couches] spread;ἐκεῖ thereἑτοιμάσατε. YOU make ready. 13  ἀπελθόντες Having gone offδὲ butεὗρον they foundκαθὼς according asεἰρήκει he had saidαὐτοῖς, to them,καὶ andἡτοίμασαν they made readyτὸ theπάσχα. passover. 14  Καὶ Andὅτε whenἐγένετο occurredtheὥρα, hour,ἀνέπεσεν he fell upκαὶ alsoοἱ theἀπόστολοι apostlesσὺν together withαὐτῷ. him. 15  καὶ Andεἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς them᾿Επιθυμίᾳ To desireἐπεθύμησα I desiredτοῦτο thisτὸ theπάσχα passoverφαγεῖν to eatμεθ’ withὑμῶν YOUπρὸ beforeτοῦ of theμε meπαθεῖν· to suffer; 16  λέγω I am tellingγὰρ forὑμῖν to YOUὅτι thatοὐ notμὴ notφάγω I should eatαὐτὸ thisἕως untilὅτου whenπληρωθῇ it should be fulfilledἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 17  καὶ Andδεξάμενος having acceptedποτήριον cupεὐχαριστήσας having thankedεἶπεν he saidΛάβετε YOU takeτοῦτο thisκαὶ andδιαμερίσατε YOU distributeεἰς intoἑαυτούς· selves; 18  λέγω I am sayingγὰρ forὑμῖν, to YOU,οὐ notμὴ notπίω I should drinkἀπὸ fromτοῦ theνῦν nowἀπὸ fromτοῦ theγενήματος productτῆς of theἀμπέλου vineἕως untilοὗ what [time]theβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godἔλθῃ. might come. 19  καὶ Andλαβὼν having takenἄρτον loafεὐχαριστήσας having thankedἔκλασεν he brokeκαὶ andἔδωκεν he gaveαὐτοῖς to themλέγων sayingΤοῦτό Thisἐστιν isτὸ theσῶμά bodyμου of me[[τὸ [[the (one)ὑπὲρ overὑμῶν YOUδιδόμενον· being given;τοῦτο thisποιεῖτε YOU be doingεἰς intoτὴν theἐμὴν myἀνάμνησιν. remembrance. 20  καὶ Andτὸ theποτήριον cupὡσαύτως as-thusμετὰ afterτὸ theδειπνῆσαι, to take supper,λέγων sayingΤοῦτο Thisτὸ theποτήριον cuptheκαινὴ newδιαθήκη covenantἐν inτῷ theαἵματί bloodμου, of me,τὸ the (one)ὑπὲρ overὑμῶν YOUἐκχυννόμενον]]. being poured out.]] 21  πλὴν Besidesἰδοὺ look!theχεὶρ handτοῦ of the (one)παραδιδόντος giving besideμε meμετ’ withἐμοῦ meἐπὶ uponτῆς theτραπέζης· table; 22  ὅτι becausetheυἱὸς Sonμὲν indeedτοῦ of theἀνθρώπου manκατὰ according toτὸ theὡρισμένον having been marked outπορεύεται, is going,πλὴν besidesοὐαὶ woeτῷ to theἀνθρώπῳ manἐκείνῳ thatδι’ throughοὗ whomπαραδίδοται. he is being given beside. 23  καὶ Andαὐτοὶ theyἤρξαντο startedσυνζητεῖν to be seeking togetherπρὸς towardἑαυτοὺς selvesτὸ theτίς whoἄρα reallyεἴη might beἐξ out ofαὐτῶν themthe (one)τοῦτο this (thing)μέλλων being aboutπράσσειν. to be performing. 24  ᾿Εγένετο Occurredδὲ butκαὶ alsoφιλονεικία fondness for disputeἐν inαὐτοῖς, them,τὸ theτίς whoαὐτῶν of themδοκεῖ is seemingεἶναι to beμείζων. greater. 25  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themΟἱ Theβασιλεῖς kingsτῶν of theἐθνῶν nationsκυριεύουσιν are acting as lords ofαὐτῶν themκαὶ andοἱ the (ones)ἐξουσιάζοντες having authorityαὐτῶν of themεὐεργέται benefactorsκαλοῦνται. are being called. 26  ὑμεῖς YOUδὲ butοὐχ notοὕτως, thus,ἀλλ’ buttheμείζων greaterἐν inὑμῖν YOUγινέσθω let him becomeὡς astheνεώτερος, younger,καὶ andthe (one)ἡγούμενος leadingὡς asthe (one)διακονῶν· serving; 27  τίς whoγὰρ forμείζων, greater,the (one)ἀνακείμενος lying uporthe (one)διακονῶν; serving?οὐχὶ Notthe (one)ἀνακείμενος; lying up?ἐγὼ Iδὲ butἐν inμέσῳ midstὑμῶν of YOUεἰμὶ amὡς asthe (one)διακονῶν. serving. 28  Ὑμεῖς YOUδέ butἐστε YOU areοἱ the (ones)διαμεμενηκότες having remained throughoutμετ’ withἐμοῦ meἐν inτοῖς theπειρασμοῖς trialsμου· of me; 29  κἀγὼ also Iδιατίθεμαι am covenantingὑμῖν, to YOU,καθὼς according asδιέθετό covenantedμοι to metheπατήρ Fatherμου of meβασιλείαν, kingdom, 30  ἵνα in order thatἔσθητε YOU may eatκαὶ andπίνητε YOU may drinkἐπὶ uponτῆς theτραπέζης tableμου of meἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomμου, of me,καὶ andκαθῆσθε YOU may sitἐπὶ uponθρόνων thronesτὰς theδώδεκα twelvesφυλὰς tribesκρίνοντες judgingτοῦ of theἸσραήλ. Israel. 31  Σίμων SimonΣίμων, Simon,ἰδοὺ look!theΣατανᾶς Satanἐξῃτήσατο demandedὑμᾶς YOUτοῦ of theσινιάσαι to siftὡς asτὸν theσῖτον· wheat; 32  ἐγὼ Iδὲ butἐδεήθην made supplicationπερὶ aboutσοῦ youἵνα in order thatμὴ notἐκλίπῃ should leave outtheπίστις faithσου· of you;καὶ andσύ youποτε sometimeἐπιστρέψας having returnedστήρισον make firmτοὺς theἀδελφούς brothersσου. of you. 33  The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτῷ to himΚύριε, Lord,μετὰ withσοῦ youἕτοιμός readyεἰμι I amκαὶ alsoεἰς intoφυλακὴν prisonκαὶ andεἰς intoθάνατον deathπορεύεσθαι. to be going. 34  The (one)δὲ butεἶπεν saidΛέγω I am sayingσοι, to you,Πέτρε, Peter,οὐ notφωνήσει will soundσήμερον todayἀλέκτωρ cockἕως untilτρίς thriceμε meἀπαρνήσῃ you will denyεἰδέναι. to have known. 35  Καὶ Andεἶπεν he saidαὐτοῖς to themὍτε Whenἀπέστειλα I sent forthὑμᾶς YOUἄτερ withoutβαλλαντίου purseκαὶ andπήρας pouchκαὶ andὑποδημάτων, sandals,μή notτινος of anythingὑστερήσατε; lacked YOU?οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidΟὐθενός. Of nothing! 36  εἶπεν He saidδὲ butαὐτοῖς to them᾿Αλλὰ Butνῦν nowthe (one)ἔχων havingβαλλάντιον purseἀράτω, let him lift up,ὁμοίως likewiseκαὶ alsoπήραν, pouch,καὶ andthe (one)μὴ notἔχων havingπωλησάτω let him sellτὸ theἱμάτιον outer garmentαὐτοῦ of himκαὶ andἀγορασάτω let him buyμάχαιραν. sword. 37  λέγω I am sayingγὰρ forὑμῖν to YOUὅτι thatτοῦτο thisτὸ the (thing)γεγραμμένον having been writtenδεῖ it is necessaryτελεσθῆναι to be finishedἐν inἐμοί, me,τὸ theΚαὶ Andμετὰ withἀνόμων lawless (ones)ἐλογίσθη· he was reckoned;καὶ alsoγὰρ forτὸ the (thing)περὶ aboutἐμοῦ meτέλος endἔχει. is having. 38  οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidΚύριε, Lord,ἰδοὺ look!μάχαιραι swordsὧδε hereδύο. two.The (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτοῖς to themἹκανόν Sufficientἐστιν. it is. 39  Καὶ Andἐξελθὼν having gone outἐπορεύθη he wentκατὰ according toτὸ theἔθος customεἰς intoτὸ theὌρος Mountτῶν of the᾿Ελαιῶν· Olives;ἠκολούθησαν followedδὲ butαὐτῷ to himκαὶ alsoοἱ theμαθηταί. disciples. 40  γενόμενος Having come to beδὲ butἐπὶ uponτοῦ theτόπου placeεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΠροσεύχεσθε YOU be prayingμὴ notεἰσελθεῖν to enterεἰς intoπειρασμόν. temptation. 41  καὶ Andαὐτὸς heἀπεσπάσθη drew awayἀπ’ fromαὐτῶν themὡσεὶ as ifλίθου of stoneβολήν, throw,καὶ andθεὶς having placedτὰ theγόνατα kneesπροσηύχετο he was praying 42  λέγων sayingΠάτερ, Father,εἰ ifβούλει you are wishingπαρένεγκε bear besideτοῦτο thisτὸ theποτήριον cupἀπ’ fromἐμοῦ· me;πλὴν besidesμὴ notτὸ theθέλημά willμου of meἀλλὰ butτὸ theσὸν yoursγινέσθω. let come to be. 43  [[ὤφθη [[Was seenδὲ butαὐτῷ to himἄγγελος angelἀπὸ fromτοῦ theοὐρανοῦ heavenἐνισχύων strengtheningαὐτόν. him. 44  καὶ Andγενόμενος having come to beἐν inἀγωνίᾳ agonyἐκτενέστερον more earnestlyπροσηύχετο· he was praying;καὶ andἐγένετο becametheἱδρὼς sweatαὐτοῦ of himὡσεὶ as ifθρόμβοι dropsαἵματος of bloodκαταβαίνοντες going downἐπὶ uponτὴν theγῆν.]] earth.]] 45  καὶ Andἀναστὰς having stood upἀπὸ fromτῆς theπροσευχῆς prayerἐλθὼν having comeπρὸς towardτοὺς theμαθητὰς disciplesεὗρεν he foundκοιμωμένους being laid down to sleepαὐτοὺς themἀπὸ fromτῆς theλύπης, grief, 46  καὶ andεἶπεν he saidαὐτοῖς to themΤί Whyκαθεύδετε; are YOU sleeping?ἀναστάντες Having stood upπροσεύχεσθε, be YOU praying,ἵνα in order thatμὴ notεἰσέλθητε YOU should enterεἰς intoπειρασμόν. temptation. 47  Ἔτι Yetαὐτοῦ of himλαλοῦντος speakingἰδοὺ look!ὄχλος, crowd,καὶ andthe (one)λεγόμενος being saidἸούδας Judasεἷς oneτῶν of theδώδεκα twelveπροήρχετο was coming beforeαὐτούς, them,καὶ andἤγγισεν he approachedτῷ to theἸησοῦ Jesusφιλῆσαι to kissαὐτόν. him. 48  Ἰησοῦς Jesusδὲ butεἶπεν saidαὐτῷ to himἸούδα, Judas,φιλήματι to kissτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manπαραδίδως; are you giving beside? 49  ἰδόντες Having seenδὲ butοἱ the (ones)περὶ aboutαὐτὸν himτὸ the (thing)ἐσόμενον going to beεἶπαν saidΚύριε, Lord,εἰ ifπατάξομεν shall we strikeἐν inμαχαίρῃ; sword? 50  καὶ Andἐπάταξεν struckεἷς oneτις someἐξ out ofαὐτῶν themτοῦ of theἀρχιερέως chief priestτὸν theδοῦλον slaveκαὶ andἀφεῖλεν lifted up offτὸ theοὖς earαὐτοῦ of himτὸ theδεξιόν. right. 51  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ buttheἸησοῦς Jesusεἶπεν said᾿Εᾶτε Be YOU lettingἕως untilτούτου· this;καὶ andἁψάμενος having touchedτοῦ of theὠτίου earἰάσατο he healedαὐτόν. him. 52  εἶπεν Saidδὲ butἸησοῦς Jesusπρὸς towardτοὺς the (ones)παραγενομένους having come to be besideἐπ’ uponαὐτὸν himἀρχιερεῖς chief priestsκαὶ andστρατηγοὺς captainsτοῦ of theἱεροῦ templeκαὶ andπρεσβυτέρους older menὩς Asἐπὶ uponλῃστὴν robberἐξήλθατε YOU came outμετὰ withμαχαιρῶν swordsκαὶ andξύλων; wood (things)? 53  καθ’ According toἡμέραν dayὄντος beingμου of meμεθ’ withὑμῶν YOUἐν inτῷ theἱερῷ templeοὐκ notἐξετείνατε YOU stretched outτὰς theχεῖρας handsἐπ’ uponἐμέ· me;ἀλλ’ butαὕτη thisἐστὶν isὑμῶν of YOUtheὥρα hourκαὶ andtheἐξουσία authorityτοῦ of theσκότους. darkness. 54  Συλλαβόντες Having taken withδὲ butαὐτὸν himἤγαγον they ledκαὶ andεἰσήγαγον led inεἰς intoτὴν theοἰκίαν houseτοῦ of theἀρχιερέως· chief priest;theδὲ butΠέτρος Peterἠκολούθει was followingμακρόθεν. long [way] off. 55  περιαψάντων Of (ones) having litδὲ butπῦρ fireἐν inμέσῳ midstτῆς of theαὐλῆς courtyardκαὶ andσυνκαθισάντων having sat down togetherἐκάθητο was sittingtheΠέτρος Peterμέσος middle (one)αὐτῶν. of them. 56  ἰδοῦσα Having seenδὲ butαὐτὸν himπαιδίσκη servant girlτις someκαθήμενον sittingπρὸς towardτὸ theφῶς lightκαὶ andἀτενίσασα having gazed intentlyαὐτῷ to himεἶπεν she saidΚαὶ Alsoοὗτος this (one)σὺν together withαὐτῷ himἦν· was; 57  the (one)δὲ butἠρνήσατο deniedλέγων sayingΟὐκ Notοἶδα I have knownαὐτόν, him,γύναι. woman. 58  καὶ Andμετὰ afterβραχὺ short whileἕτερος different (one)ἰδὼν having seenαὐτὸν himἔφη saidΚαὶ Alsoσὺ youἐξ out ofαὐτῶν themεἶ· are;theδὲ butΠέτρος Peterἔφη saidἌνθρωπε, Man,οὐκ notεἰμί. I am. 59  καὶ Andδιαστάσης having stood throughὡσεὶ as ifὥρας of hourμιᾶς oneἄλλος other (one)τις someδιισχυρίζετο was insisting stronglyλέγων saying᾿Επ’ Uponἀληθείας truthκαὶ alsoοὗτος this (one)μετ’ withαὐτοῦ himἦν, was,καὶ andγὰρ forΓαλιλαῖός Galileanἐστιν· he is; 60  εἶπεν saidδὲ buttheΠέτρος PeterἌνθρωπε, Man,οὐκ notοἶδα I have knownwhichλέγεις. you are saying.καὶ Andπαραχρῆμα instantlyἔτι yetλαλοῦντος speakingαὐτοῦ of himἐφώνησεν soundedἀλέκτωρ. cock. 61  καὶ Andστραφεὶς having turnedtheκύριος Lordἐνέβλεψεν looked inτῷ to theΠέτρῳ, Peter,καὶ andὑπεμνήσθη recalledtheΠέτρος Peterτοῦ of theῥήματος sayingτοῦ of theκυρίου Lordὡς asεἶπεν he saidαὐτῷ to himὅτι thatΠρὶν Beforeἀλέκτορα cockφωνῆσαι to soundσήμερον todayἀπαρνήσῃ you will disownμε meτρίς. thrice. 62  καὶ Andἐξελθὼν having goneἔξω outsideἔκλαυσεν he weptπικρῶς. bitterly. 63  Καὶ Andοἱ theἄνδρες male personsοἱ the (ones)συνέχοντες having togetherαὐτὸν himἐνέπαιζον were making funαὐτῷ to himδέροντες, flaying, 64  καὶ andπερικαλύψαντες having covered overαὐτὸν himἐπηρώτων were inquiring uponλέγοντες sayingΠροφήτευσον, Prophesy,τίς whoἐστιν isthe (one)παίσας having hitσε; you? 65  καὶ Andἕτερα different (things)πολλὰ manyβλασφημοῦντες blasphemingἔλεγον they were sayingεἰς intoαὐτόν. him. 66  Καὶ Andὡς asἐγένετο it becameἡμέρα, day,συνήχθη was led togetherτὸ theπρεσβυτέριον body of eldersτοῦ of theλαοῦ, people,ἀρχιερεῖς chief priestsτε bothκαὶ andγραμματεῖς, scribes,καὶ andἀπήγαγον they led awayαὐτὸν himεἰς intoτὸ theσυνέδριον Sanhedrinαὐτῶν, of them,λέγοντες saying 67  Εἰ Ifσὺ youεἶ aretheχριστός, Christ,εἰπὸν sayἡμῖν. to us.εἶπεν He saidδὲ butαὐτοῖς to them᾿Εὰν If everὑμῖν to YOUεἴπω I should sayοὐ notμὴ notπιστεύσητε· YOU would believe; 68  ἐὰν if everδὲ butἐρωτήσω I should questionοὐ notμὴ notἀποκριθῆτε. YOU would answer. 69  ἀπὸ Fromτοῦ theνῦν nowδὲ butἔσται will betheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manκαθήμενος sittingἐκ out ofδεξιῶν right [sides]τῆς of theδυνάμεως powerτοῦ of theθεοῦ. God. 70  εἶπαν They saidδὲ butπάντες allΣὺ Youοὖν thereforeεἶ aretheυἱὸς Sonτοῦ of theθεοῦ; God?The (one)δὲ butπρὸς towardαὐτοὺς themἔφη saidὙμεῖς YOUλέγετε are sayingὅτι thatἐγώ Iεἰμι. am. 71  οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidΤί Whatἔτι yetἔχομεν we are havingμαρτυρίας of witnessχρείαν; need?αὐτοὶ Very (ones)γὰρ forἠκούσαμεν we heardἀπὸ fromτοῦ theστόματος mouthαὐτοῦ. of him.

Footnotes