Luke 2:1-52

2  ᾿Εγένετο It happenedδὲ butἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseἐξῆλθεν went outδόγμα decreeπαρὰ besideΚαίσαρος CaesarΑὐγούστου Augustusἀπογράφεσθαι to be getting registeredπᾶσαν allτὴν theοἰκουμένην· inhabited [earth]; 2  αὕτη thisἀπογραφὴ registrationπρώτη firstἐγένετο occurredἡγεμονεύοντος being governorτῆς of theΣυρίας SyriaΚυρηνίου· Quirinius; 3  καὶ andἐπορεύοντο they were going their wayπάντες allἀπογράφεσθαι, to be getting registered,ἕκαστος each (one)εἰς intoτὴν theἑαυτοῦ of himselfπόλιν. city. 4  ᾿Ανέβη Went upδὲ butκαὶ alsoἸωσὴφ Josephἀπὸ fromτῆς theΓαλιλαίας Galileeἐκ out ofπόλεως cityΝαζαρὲτ Nazarethεἰς intoτὴν theἸουδαίαν Judeaεἰς intoπόλιν cityΔαυεὶδ of Davidἥτις whichκαλεῖται is being calledΒηθλεέμ, Bethlehem,διὰ throughτὸ theεἶναι to beαὐτὸν himἐξ out ofοἴκου houseκαὶ andπατριᾶς father [place]Δαυείδ, of David, 5  ἀπογράψασθαι to get registeredσὺν together withΜαριὰμ Maryτῇ the (one)ἐμνηστευμένῃ having been given in marriageαὐτῷ, to him,οὔσῃ beingἐνκύῳ. pregnant. 6  ᾿Εγένετο It occurredδὲ butἐν inτῷ theεἶναι to beαὐτοὺς themἐκεῖ thereἐπλήσθησαν were fulfilledαἱ theἡμέραι daysτοῦ of theτεκεῖν to give birthαὐτήν, her, 7  καὶ andἔτεκεν she gave birth toτὸν theυἱὸν sonαὐτῆς of herτὸν theπρωτότοκον, firstborn,καὶ andἐσπαργάνωσεν she swaddledαὐτὸν himκαὶ andἀνέκλινεν made reclineαὐτὸν himἐν inφάτνῃ, manger,διότι becauseοὐκ notἦν wasαὐτοῖς to themτόπος placeἐν inτῷ theκαταλύματι. loosing-down [place]. 8  Καὶ Andποιμένες shepherdsἦσαν wereἐν inτῇ theχώρᾳ countryτῇ theαὐτῇ veryἀγραυλοῦντες living in the fieldsκαὶ andφυλάσσοντες guardingφυλακὰς watchesτῆς of theνυκτὸς nightἐπὶ uponτὴν theποίμνην flockαὐτῶν. of them. 9  καὶ Andἄγγελος angelΚυρίου of Lordἐπέστη stood uponαὐτοῖς themκαὶ andδόξα gloryΚυρίου of Lordπεριέλαμψεν gleamed aroundαὐτούς, them,καὶ andἐφοβήθησαν they fearedφόβον fearμέγαν· great; 10  καὶ andεἶπεν saidαὐτοῖς to themtheἄγγελος angelΜὴ Notφοβεῖσθε, be YOU fearing,ἰδοὺ look!γὰρ forεὐαγγελίζομαι I am declaring good newsὑμῖν to YOUχαρὰν joyμεγάλην greatἥτις whichἔσται will beπαντὶ to allτῷ theλαῷ, people, 11  ὅτι becauseἐτέχθη was bornὑμῖν to YOUσήμερον todayσωτὴρ Saviorὅς whoἐστιν isχριστὸς Christκύριος Lordἐν inπόλει cityΔαυείδ· of David; 12  καὶ andτοῦτο thisὑμῖν to YOUσημεῖον, sign,εὑρήσετε YOU will findβρέφος infantἐσπαργανωμένον having been swaddledκαὶ andκείμενον lyingἐν inφάτνῃ. manger. 13  καὶ Andἐξέφνης suddenlyἐγένετο came to beσὺν withτῷ theἀγγέλῳ angelπλῆθος multitudeστρατιᾶς of armyοὐρανίου heavenlyαἰνούντων of (ones) praisingτὸν theθεὸν Godκαὶ andλεγόντων saying 14  Δόξα Gloryἐν inὑψίστοις highest [places]θεῷ to Godκαὶ andἐπὶ uponγῆς earthεἰρήνη peaceἐν inἀνθρώποις menεὐδοκίας. of well thinking. 15  Καὶ Andἐγένετο it occurredὡς asἀπῆλθον they went offἀπ’ fromαὐτῶν themεἰς intoτὸν theοὐρανὸν heavenοἱ theἄγγελοι, angels,οἱ theποιμένες shepherdsἐλάλουν were speakingπρὸς towardἀλλήλους one anotherΔιέλθωμεν Let us go throughδὴ actuallyἕως untilΒηθλεὲμ Bethlehemκαὶ andἴδωμεν let us seeτὸ theῥῆμα sayingτοῦτο thisτὸ theγεγονὸς having occurredwhichtheκύριος Lordἐγνώρισεν made knownἡμῖν. to us. 16  καὶ Andἦλθαν they cameσπεύσαντες having made hasteκαὶ andἀνεῦραν found upτήν theτε andΜαριὰμ Maryκαὶ andτὸν theἸωσὴφ Josephκαὶ andτὸ theβρέφος infantκείμενον lyingἐν inτῇ theφάτνῃ· manger; 17  ἰδόντες having seenδὲ butἐγνώρισαν they made knownπερὶ aboutτοῦ theῥήματος sayingτοῦ theλαληθέντος having been spokenαὐτοῖς to themπερὶ aboutτοῦ theπαιδίου little boyτούτου. this. 18  καὶ Andπάντες allοἱ the (ones)ἀκούσαντες having heardἐθαύμασαν wonderedπερὶ aboutτῶν the (things)λαληθέντων having been spokenὑπὸ byτῶν theποιμένων shepherdsπρὸς towardαὐτούς, them, 19  theδὲ butΜαρία Maryπάντα allσυνετήρει was preservingτὰ theῥήματα sayingsταῦτα theseσυνβάλλουσα throwing togetherἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτῆς. of her. 20  καὶ Andὑπέστρεψαν turned underοἱ theποιμένες shepherdsδοξάζοντες glorifyingκαὶ andαἰνοῦντες praisingτὸν theθεὸν Godἐπὶ uponπᾶσιν all (things)οἷς whichἤκουσαν they heardκαὶ andεἶδον sawκαθὼς according asἐλαλήθη it was spokenπρὸς towardαὐτούς. them. 21  Καὶ Andὅτε whenἐπλήσθησαν were fulfilledἡμέραι daysὀκτὼ eightτοῦ of theπεριτεμεῖν to circumciseαὐτόν, him,καὶ andἐκλήθη was calledτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ of himἸησοῦς, Jesus,τὸ the [name]κληθὲν calledὑπὸ byτοῦ theἀγγέλου angelπρὸ beforeτοῦ theσυλλημφθῆναι to be conceivedαὐτὸν himἐν inτῇ theκοιλίᾳ. cavity. 22  Καὶ Andὅτε whenἐπλήσθησαν were fulfilledαἱ theἡμέραι daysτοῦ of theκαθαρισμοῦ purificationαὐτῶν of themκατὰ according toτὸν theνόμον lawΜωυσέως, of Moses,ἀνήγαγον they led upαὐτὸν himεἰς intoἸεροσόλυμα Jerusalemπαραστῆσαι to presentτῷ to theκυρίῳ, Lord, 23  καθὼς according asγέγραπται it has been writtenἐν inνόμῳ lawΚυρίου of Lordὅτι thatΠᾶν Everyἄρσεν maleδιανοῖγον openingμήτραν wombἅγιον holyτῷ to theκυρίῳ Lordκληθήσεται, will be called, 24  καὶ andτοῦ of theδοῦναι to giveθυσίαν sacrificeκατὰ according toτὸ theεἰρημένον having been saidἐν inτῷ theνόμῳ lawΚυρίου, of Lord,Ζεῦγος Pairτρυγόνων of turtledovesorδύο twoνοσσοὺς nestlingsπεριστερῶν. of pigeons. 25  Καὶ Andἰδοὺ look!ἄνθρωπος manἦν wasἐν inἸερουσαλὴμ Jerusalemto whomὄνομα nameΣυμεών, Simeon,καὶ andtheἄνθρωπος manοὗτος thisδίκαιος righteousκαὶ andεὐλαβής, holding well,προσδεχόμενος waiting forπαράκλησιν consolationτοῦ of theἸσραήλ, Israel,καὶ andπνεῦμα spiritἦν wasἅγιον holyἐπ’ uponαὐτόν· him; 26  καὶ andἦν wasαὐτῷ to himκεχρηματισμένον having been divinely revealedὑπὸ byτοῦ theπνεύματος spiritτοῦ of theἁγίου holyμὴ notἰδεῖν to seeθάνατον deathπρὶν prior toorἂν likelyἴδῃ he should seeτὸν theχριστὸν ChristΚυρίου. of Lord. 27  καὶ Andἦλθεν he cameἐν inτῷ theπνεύματι spiritεἰς intoτὸ theἱερόν· temple;καὶ andἐν inτῷ theεἰσαγαγεῖν to lead inτοὺς theγονεῖς parentsτὸ theπαιδίον little boyἸησοῦν Jesusτοῦ of theποιῆσαι to doαὐτοὺς themκατὰ according toτὸ the (thing)εἰθισμένον having been made customτοῦ of theνόμου lawπερὶ aboutαὐτοῦ it 28  καὶ andαὐτὸς heἐδέξατο receivedαὐτὸ itεἰς intoτὰς theἀγκάλας armsκαὶ andεὐλόγησεν blessedτὸν theθεὸν Godκαὶ andεἶπεν said 29  Νῦν Nowἀπολύεις you are loosing offτὸν theδοῦλόν slaveσου, of you,δέσποτα, Sovereign Lord,κατὰ according toτὸ theῥῆμά sayingσου of youἐν inεἰρήνῃ· peace; 30  ὅτι becauseεἶδον sawοἱ theὀφθαλμοί eyesμου of meτὸ theσωτήριόν means of savingσου of you 31  whichἡτοίμασας you made readyκατὰ according toπρόσωπον faceπάντων of allτῶν theλαῶν, peoples, 32  φῶς lightεἰς intoἀποκάλυψιν uncoveringἐθνῶν of nationsκαὶ andδόξαν gloryλαοῦ of peopleσου of youἸσραήλ. of Israel. 33  καὶ Andἦν wastheπατὴρ fatherαὐτοῦ of itκαὶ andtheμήτηρ motherθαυμάζοντες wonderingἐπὶ uponτοῖς the (things)λαλουμένοις being spokenπερὶ aboutαὐτοῦ. it. 34  καὶ Andεὐλόγησεν blessedαὐτοὺς themΣυμεὼν Simeonκαὶ andεἶπεν saidπρὸς towardΜαριὰμ Maryτὴν theμητέρα motherαὐτοῦ of itἸδοὺ Look!οὗτος This (one)κεῖται is lyingεἰς intoπτῶσιν fallκαὶ andἀνάστασιν standing upπολλῶν of manyἐν inτῷ theἸσραὴλ Israelκαὶ andεἰς intoσημεῖον signἀντιλεγόμενον, being talked against, 35  καὶ andσοῦ of youαὐτῆς veryτὴν theψυχὴν soulδιελεύσεται will go throughῥομφαία, long sword,ὅπως so thatἂν likelyἀποκαλυφθῶσιν may be uncoveredἐκ out ofπολλῶν manyκαρδιῶν heartsδιαλογισμοί. reasonings. 36  Καὶ Andἦν wasἍννα Annaπροφῆτις, prophetess,θυγάτηρ daughterΦανουήλ, of Phanuel,ἐκ out ofφυλῆς tribe᾿Ασήρ, of Asher,αὕτη thisπροβεβηκυῖα having advancedἐν inἡμέραις daysπολλαῖς, many,ζήσασα having livedμετὰ withἀνδρὸς male personἔτη yearsἑπτὰ sevenἀπὸ fromτῆς theπαρθενίας virginityαὐτῆς, of her, 37  καὶ andαὐτὴ sheχήρα widowἕως untilἐτῶν yearsὀγδοήκοντα eighty-τεσσάρων, four,whoοὐκ notἀφίστατο was missing fromτοῦ theἱεροῦ templeνηστείαις to fastingsκαὶ andδεήσεσιν supplicationsλατρεύουσα rendering sacred serviceνύκτα nightκαὶ andἡμέραν. day. 38  καὶ Andαὐτῇ to veryτῇ theὥρᾳ hourἐπιστᾶσα having stood uponἀνθωμολογεῖτο was returning thanksτῷ to theθεῷ Godκαὶ andἐλάλει was speakingπερὶ aboutαὐτοῦ itπᾶσιν to allτοῖς the (ones)προσδεχομένοις waiting forλύτρωσιν deliveranceἸερουσαλήμ. of Jerusalem. 39  Καὶ Andὡς asἐτέλεσαν they endedπάντα allτὰ the (things)κατὰ according toτὸν theνόμον lawΚυρίου, of Lord,ἐπέστρεψαν they returnedεἰς intoτὴν theΓαλιλαίαν Galileeεἰς intoπόλιν cityἑαυτῶν of themselvesΝαζαρέτ. Nazareth. 40  Τὸ Theδὲ butπαιδίον little boyηὔξανεν was growingκαὶ andἐκραταιοῦτο was getting mightyπληρούμενον being filledσοφίᾳ, to wisdom,καὶ andχάρις favorθεοῦ of Godἦν wasἐπ’ uponαὐτό. it. 41  Καὶ Andἐπορεύοντο were going their wayοἱ theγονεῖς parentsαὐτοῦ of himκατ’ according toἔτος yearεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemτῇ to theἑορτῇ festivalτοῦ of theπάσχα. passover. 42  Καὶ Andὅτε whenἐγένετο he came to beἐτῶν of yearsδώδεκα, twelve,ἀναβαινόντων going upαὐτῶν of themκατὰ according toτὸ theἔθος customτῆς of theἑορτῆς festival 43  καὶ andτελειωσάντων having finishedτὰς theἡμέρας, days,ἐν inτῷ theὑποστρέφειν to be returningαὐτοὺς themὑπέμεινεν remained behindἸησοῦς Jesustheπαῖς boyἐν inἸερουσαλήμ, Jerusalem,καὶ andοὐκ notἔγνωσαν knewοἱ theγονεῖς parentsαὐτοῦ. of him. 44  νομίσαντες Having opinedδὲ butαὐτὸν himεἶναι to beἐν inτῇ theσυνοδίᾳ companyἦλθον they cameἡμέρας of dayὁδὸν wayκαὶ andἀνεζήτουν were seeking upαὐτὸν himἐν inτοῖς theσυγγενεῦσιν relativesκαὶ andτοῖς theγνωστοῖς, acquaintances, 45  καὶ andμὴ notεὑρόντες having foundὑπέστρεψαν they returnedεἰς intoἸερουσαλὴμ Jerusalemἀναζητοῦντες seeking upαὐτόν. him. 46  καὶ Andἐγένετο it occurredμετὰ afterἡμέρας daysτρεῖς threeεὗρον they foundαὐτὸν himἐν inτῷ theἱερῷ templeκαθεζόμενον sittingἐν inμέσῳ midstτῶν of theδιδασκάλων teachersκαὶ andἀκούοντα hearingαὐτῶν themκαὶ andἐπερωτῶντα inquiring uponαὐτούς· them; 47  ἐξίσταντο were being amazedδὲ butπάντες allοἱ the (ones)ἀκούοντες hearingαὐτοῦ himἐπὶ uponτῇ theσυνέσει understandingκαὶ andταῖς theἀποκρίσεσιν answersαὐτοῦ. of him. 48  καὶ Andἰδόντες having seenαὐτὸν himἐξεπλάγησαν, they were astounded,καὶ andεἶπεν saidπρὸς towardαὐτὸν himtheμήτηρ motherαὐτοῦ of himΤέκνον, Child,τί whyἐποίησας did you doἡμῖν to usοὕτως; thus?ἰδοὺ Look!Theπατήρ fatherσου of youκαὶ andἐγὼ Iὀδυνώμενοι being painedζητοῦμέν we are seekingσε. you. 49  καὶ Andεἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς themΤί Whyὅτι thatἐζητεῖτέ YOU were seekingμε; me?οὐκ Notᾔδειτε had YOU knownὅτι thatἐν inτοῖς the (things)τοῦ of theπατρός Fatherμου of meδεῖ it is necessaryεἶναί to beμε; me? 50  καὶ Andαὐτοὶ theyοὐ notσυνῆκαν comprehenedτὸ theῥῆμα sayingwhichἐλάλησεν he spokeαὐτοῖς. to them. 51  καὶ Andκατέβη he went downμετ’ withαὐτῶν themκαὶ andἦλθεν cameεἰς intoΝαζαρέτ, Nazareth,καὶ andἦν he wasὑποτασσόμενος (one) subjecting himselfαὐτοῖς. to them.καὶ Andtheμήτηρ motherαὐτοῦ of himδιετήρει was thoroughly keepingπάντα allτὰ theῥήματα sayingsἐν inτῇ theκαρδίᾳ heartαὐτῆς. of her. 52  Καὶ AndἸησοῦς Jesusπροέκοπτεν was cutting beforeτῇ to theσοφίᾳ wisdomκαὶ andἡλικίᾳ to physical growthκαὶ andχάριτι to favorπαρὰ besideθεῷ Godκαὶ andἀνθρώποις. men.

Footnotes