Luke 16:1-31

16  Ἔλεγεν He was sayingδὲ butκαὶ alsoπρὸς towardτοὺς theμαθητάς disciplesἌνθρωπός Manτις someἦν wasπλούσιος richὃς whoεἶχεν was havingοἰκονόμον, steward,καὶ andοὗτος this (one)διεβλήθη was slanderedαὐτῷ to himὡς asδιασκορπίζων scattering throughτὰ theὑπάρχοντα belongingsαὐτοῦ. of him. 2  καὶ Andφωνήσας having soundedαὐτὸν himεἶπεν he saidαὐτῷ to himΤί Whatτοῦτο thisἀκούω I am hearingπερὶ aboutσοῦ; you?ἀπόδος Give backτὸν theλόγον wordτῆς of theοἰκονομίας stewardshipσου, of you,οὐ notγὰρ forδύνῃ you are ableἔτι yetοἰκονομεῖν. to be steward. 3  εἶπεν Saidδὲ butἐν inἑαυτῷ himselftheοἰκονόμος stewardΤί Whatποιήσω shall I doὅτι becausetheκύριός lordμου of meἀφαιρεῖται will lift up offτὴν theοἰκονομίαν stewardshipἀπ’ fromἐμοῦ; me?σκάπτειν To be diggingοὐκ notἰσχύω, I am strong,ἐπαιτεῖν to be beggingαἰσχύνομαι· I am ashamed; 4  ἔγνων I knowτί whatποιήσω, I shall do,ἵνα in order thatὅταν wheneverμετασταθῶ I might be transferredἐκ out ofτῆς theοἰκονομίας stewardshipδέξωνταί they might receiveμε meεἰς intoτοὺς theοἴκους housesἑαυτῶν. of themselves. 5  καὶ Andπροσκαλεσάμενος having called toward [self]ἕνα oneἕκαστον eachτῶν of theχρεοφιλετῶν loan-ownersτοῦ of theκυρίου lordἑαυτοῦ of himselfἔλεγεν he was sayingτῷ to theπρώτῳ first (one)Πόσον How muchὀφείλεις are you owingτῷ to theκυρίῳ lordμου; of me? 6  The (one)δὲ butεἶπεν saidἙκατὸν One hundredβάτους bath measuresἐλαίου· of oil;the (one)δὲ butεἶπεν saidαὐτῷ to himΔέξαι Receiveσου of youτὰ theγράμματα writingsκαὶ andκαθίσας having sat downταχέως quicklyγράψον writeπεντήκοντα. fifty. 7  ἔπειτα Thereuponἑτέρῳ to different (one)εἶπεν he saidΣὺ Youδὲ butπόσον how muchὀφείλεις; are you owing?The (one)δὲ butεἶπεν saidἙκατὸν One hundredκόρους cor measuresσίτου· of wheat;λέγει he is sayingαὐτῷ to himΔέξαι Receiveσου of youτὰ theγράμματα writingsκαὶ andγράψον writeὀγδοήκοντα. eighty. 8  καὶ Andἐπῄνεσεν commendedtheκύριος lordτὸν theοἰκονόμον stewardτῆς of theἀδικίας unrighteousnessὅτι becauseφρονίμως discreetlyἐποίησεν· he did;ὅτι becauseοἱ theυἱοὶ sonsτοῦ of theαἰῶνος ageτούτου thisφρονιμώτεροι more discreetὑπὲρ overτοὺς theυἱοὺς sonsτοῦ of theφωτὸς lightεἰς intoτὴν theγενεὰν generationτὴν theἑαυτῶν of themselvesεἰσίν. are. 9  Καὶ Andἐγὼ Iὑμῖν to YOUλέγω, am saying,ἑαυτοῖς to selvesποιήσατε make YOUφίλους friendsἐκ out ofτοῦ theμαμωνᾶ mammonτῆς of theἀδικίας, unrighteousness,ἵνα in order thatὅταν wheneverἐκλίπῃ it might failδέξωνται they might receiveὑμᾶς YOUεἰς intoτὰς theαἰωνίους everlastingσκηνάς. tents. 10  The (one)πιστὸς faithfulἐν inἐλαχίστῳ least (thing)καὶ alsoἐν inπολλῷ muchπιστός faithfulἐστιν, is,καὶ andthe (one)ἐν inἐλαχίστῳ least (thing)ἄδικος unrighteousκαὶ alsoἐν inπολλῷ muchἄδικός unrighteousἐστιν. is. 11  εἰ Ifοὖν thereforeἐν inτῷ theἀδίκῳ unrighteousμαμωνᾷ mammonπιστοὶ faithfulοὐκ notἐγένεσθε, YOU became,τὸ theἀληθινὸν true (thing)τίς whoὑμῖν to YOUπιστεύσει; will entrust? 12  καὶ Andεἰ ifἐν inτῷ the [thing]ἀλλοτρίῳ another’sπιστοὶ faithfulοὐκ notἐγένεσθε, YOU became,τὸ the (thing)ἡμέτερον oursτίς whoδώσει will giveὑμῖν; to YOU? 13  Οὐδεὶς No oneοἰκέτης house servantδύναται is ableδυσὶ to twoκυρίοις lordsδουλεύειν· to be slaving;eitherγὰρ forτὸν theἕνα oneμισήσει will hateκαὶ andτὸν theἕτερον different (one)ἀγαπήσει, he will love,orἑνὸς of oneἀνθέξεται he will hold self againstκαὶ andτοῦ of theἑτέρου different (one)καταφρονήσει. he will despise.οὐ Notδύνασθε YOU are ableθεῷ to Godδουλεύειν to be slavingκαὶ andμαμωνᾷ. to mammon. 14  Ἤκουον Were hearingδὲ butταῦτα these (things)πάντα allοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesφιλάργυροι fond of silverὑπάρχοντες, being,καὶ andἐξεμυκτήριζον they were sneeringαὐτόν. at him. 15  καὶ Andεἶπεν he saidαὐτοῖς to themὙμεῖς YOUἐστὲ areοἱ the (ones)δικαιοῦντες justifyingἑαυτοὺς selvesἐνώπιον in sightτῶν of theἀνθρώπων, men,theδὲ butθεὸς Godγινώσκει is knowingτὰς theκαρδίας heartsὑμῶν· of YOU;ὅτι becauseτὸ the (thing)ἐν inἀνθρώποις menὑψηλὸν loftyβδέλυγμα disgusting thingἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ. God. 16  Theνόμος Lawκαὶ andοἱ theπροφῆται Prophetsμέχρι untilἸωάνου· John;ἀπὸ fromτότε thentheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godεὐαγγελίζεται is being declared as good newsκαὶ andπᾶς everyoneεἰς intoαὐτὴν itβιάζεται. is forcing self. 17  Εὐκοπώτερον Easierδέ butἐστιν isτὸν theοὐρανὸν heavenκαὶ andτὴν theγῆν earthπαρελθεῖν to pass awaythanτοῦ of theνόμου Lawμίαν oneκερέαν little hornπεσεῖν. to fall. 18  Πᾶς Everyonetheἀπολύων loosing offτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ of himκαὶ andγαμῶν marryingἑτέραν different [woman]μοιχεύει, he is committing adultery,καὶ andtheἀπολελυμένην [woman] having been loosed offἀπὸ fromἀνδρὸς male personγαμῶν marryingμοιχεύει. is committing adultery. 19  Ἄνθρωπος Manδέ butτις someἦν wasπλούσιος, rich,καὶ andἐνεδιδύσκετο he was clothing himself [with]πορφύραν purpleκαὶ andβύσσον linenεὐφραινόμενος being well-mindedκαθ’ according toἡμέραν dayλαμπρῶς. shiningly. 20  πτωχὸς Poor (one)δέ butτις someὀνόματι to nameΛάζαρος Lazarusἐβέβλητο had been thrownπρὸς towardτὸν theπυλῶνα gateαὐτοῦ of himεἱλκωμένος having been ulcerated 21  καὶ andἐπιθυμῶν desiringχορτασθῆναι to be satiatedἀπὸ fromτῶν the (things)πιπτόντων fallingἀπὸ fromτῆς theτραπέζης tableτοῦ of theπλουσίου· rich (one);ἀλλὰ butκαὶ alsoοἱ theκύνες dogsἐρχόμενοι comingἐπέλειχον were lickingτὰ theἕλκη ulcersαὐτοῦ. of him. 22  ἐγένετο It occurredδὲ butἀποθανεῖν to dieτὸν theπτωχὸν poor (one)καὶ andἀπενεχθῆναι to be carried offαὐτὸν himὑπὸ byτῶν theἀγγέλων angelsεἰς intoτὸν theκόλπον bosom᾿Αβραάμ· of Abraham; ἀπέθανεν diedδὲ butκαὶ alsotheπλούσιος rich (one)καὶ andἐτάφη. he was buried. 23  καὶ Andἐν inτῷ theᾅδῃ hadesἐπάρας having lifted upτοὺς theὀφθαλμοὺς eyesαὐτοῦ, of him,ὑπάρχων beingἐν inβασάνοις, torments,ὁρᾷ he is seeing᾿Αβραὰμ Abrahamἀπὸ fromμακρόθεν long way offκαὶ andΛάζαρον Lazarusἐν inτοῖς theκόλποις bosomsαὐτοῦ. of him. 24  καὶ Andαὐτὸς heφωνήσας having soundedεἶπεν saidΠάτερ Father᾿Αβραάμ, Abraham,ἐλέησόν have mercy onμε meκαὶ andπέμψον sendΛάζαρον Lazarusἵνα in order thatβάψῃ he might dipτὸ theἄκρον tipτοῦ of theδακτύλου fingerαὐτοῦ of himὕδατος of waterκαὶ andκαταψύξῃ might coolτὴν theγλῶσσάν tongueμου, of me,ὅτι becauseὀδυνῶμαι I am being painedἐν inτῇ theφλογὶ flameταύτῃ. this. 25  εἶπεν Saidδὲ but᾿Αβραάμ AbrahamΤέκνον, Child,μνήσθητι rememberὅτι thatἀπέλαβες you received offτὰ theἀγαθά good (things)σου of youἐν inτῇ theζωῇ lifeσου, of you,καὶ andΛάζαρος Lazarusὁμοίως likewiseτὰ theκακά· bad (things);νῦν nowδὲ butὧδε hereπαρακαλεῖται he is being comfortedσὺ youδὲ butὀδυνᾶσαι. are being pained. 26  καὶ Andἐν inπᾶσι allτούτοις these (things)μεταξὺ betweenἡμῶν usκαὶ andὑμῶν YOU [people]χάσμα chasmμέγα greatἐστήρικται, has been fixed,ὅπως so thatοἱ the (ones)θέλοντες being willingδιαβῆναι to step throughἔνθεν from hereπρὸς towardὑμᾶς YOU [people]μὴ notδύνωνται, may be able,μηδὲ neitherἐκεῖθεν from thereπρὸς towardἡμᾶς usδιαπερῶσιν. may cross over. 27  εἶπεν He saidδέ but᾿Ερωτῶ I am requestingσε youοὖν, therefore,πάτερ, father,ἵνα in order thatπέμψῃς you should sendαὐτὸν himεἰς intoτὸν theοἶκον houseτοῦ of theπατρός fatherμου, of me, 28  ἔχω I am havingγὰρ forπέντε fiveἀδελφούς, brothers,ὅπως so thatδιαμαρτύρηται he may thoroughly witnessαὐτοῖς, to them,ἵνα in order thatμὴ notκαὶ alsoαὐτοὶ theyἔλθωσιν might comeεἰς intoτὸν theτόπον placeτοῦτον thisτῆς of theβασάνου. torment. 29  λέγει Is sayingδὲ but᾿Αβραάμ AbrahamἜχουσι They are havingΜωυσέα Mosesκαὶ andτοὺς theπροφήτας· Prophets;ἀκουσάτωσαν let them hearαὐτῶν. of them. 30  The (one)δὲ butεἶπεν saidΟὐχί, No,πάτερ father᾿Αβραάμ, Abraham,ἀλλ’ butἐάν if everτις someoneἀπὸ fromνεκρῶν dead (ones)πορευθῇ should goπρὸς towardαὐτοὺς themμετανοήσουσιν. they will repent. 31  εἶπεν He saidδὲ butαὐτῷ to himΕἰ IfΜωυσέως of Mosesκαὶ andτῶν of theπροφητῶν Prophetsοὐκ notἀκούουσιν, they hearing,οὐδ’ neitherἐάν if everτις someoneἐκ out ofνεκρῶν dead (ones)ἀναστῇ should stand upπεισθήσονται. they will be persuaded.

Footnotes