Luke 11:1-54

11  Καὶ Andἐγένετο it happenedἐν inτῷ theεἶναι to beαὐτὸν himἐν inτόπῳ placeτινὶ someπροσευχόμενον, praying,ὡς asἐπαύσατο, he ceased,εἶπέν saidτις someoneτῶν of theμαθητῶν disciplesαὐτοῦ of himπρὸς towardαὐτόν himΚύριε, Lord,δίδαξον teachἡμᾶς usπροσεύχεσθαι, to be praying,καθὼς according asκαὶ alsoἸωάνης Johnἐδίδαξεν taughtτοὺς theμαθητὰς disciplesαὐτοῦ. of him. 2  εἶπεν He saidδὲ butαὐτοῖς to themὍταν Wheneverπροσεύχησθε, YOU may be praying,λέγετε be YOU sayingΠάτερ, Father,ἁγιασθήτω let be sanctifiedτὸ theὄνομά nameσου· of you;ἐλθάτω let cometheβασιλεία kingdomσου· of you; 3  τὸν theἄρτον breadἡμῶν of usτὸν theἐπιούσιον upon [day] beingδίδου be givingἡμῖν to usτὸ theκαθ’ according toἡμέραν· day; 4  καὶ andἄφες let go offἡμῖν to usτὰς theἁμαρτίας sinsἡμῶν, of us,καὶ alsoγὰρ forαὐτοὶ very (ones)ἀφίομεν we are letting go offπαντὶ to everyoneὀφείλοντι owingἡμῖν· to us;καὶ andμὴ notεἰσενέγκῃς should you bring inἡμᾶς usεἰς intoπειρασμόν. temptation. 5  Καὶ Andεἶπεν he saidπρὸς towardαὐτούς themΤίς Which oneἐξ out ofὑμῶν YOUἕξει will haveφίλον friendκαὶ andπορεύσεται will go his wayπρὸς towardαὐτὸν himμεσονυκτίου [of] midnightκαὶ andεἴπῃ might sayαὐτῷ to himΦίλε, Friend,χρῆσόν loanμοι to meτρεῖς threeἄρτους, loaves, 6  ἐπειδὴ sinceφίλος friendμου of meπαρεγένετο came to be alongsideἐξ out ofὁδοῦ wayπρός towardμε meκαὶ andοὐκ notἔχω I am havingwhichπαραθήσω I might put besideαὐτῷ· him; 7  κἀκεῖνος and that (one)ἔσωθεν from insideἀποκριθεὶς having answeredεἴπῃ might sayΜή Notμοι to meκόπους troublesπάρεχε· be having beside;ἤδη alreadytheθύρα doorκέκλεισται, has been locked,καὶ andτὰ theπαιδία little childrenμου of meμετ’ withἐμοῦ meεἰς intoτὴν theκοίτην bedεἰσίν· are;οὐ notδύναμαι I am ableἀναστὰς having stood upδοῦναί to giveσοι. you. 8  λέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,εἰ ifκαὶ andοὐ notδώσει he will giveαὐτῷ to himἀναστὰς having stood upδιὰ throughτὸ theεἶναι to beφίλον friendαὐτοῦ, of him,διά throughγε in factτὴν theἀναιδίαν lack of modestyαὐτοῦ of himἐγερθεὶς having got upδώσει he will giveαὐτῷ to himὅσων of as many asχρῄζει. he is in need. 9  Κἀγὼ And Iὑμῖν to YOUλέγω, am saying,αἰτεῖτε, Be YOU asking,καὶ andδοθήσεται it will be givenὑμῖν· to YOU;ζητεῖτε, be YOU seeking,καὶ andεὑρήσετε· YOU will find;κρούετε, be YOU knocking,καὶ andἀνοιγήσεται it will be openedὑμῖν. to YOU. 10  πᾶς Everyoneγὰρ forthe (one)αἰτῶν askingλαμβάνει, receives,καὶ andthe (one)ζητῶν seekingεὑρίσκει, finds,καὶ andτῷ to the (one)κρούοντι knockingἀνοιγήσεται. it will be opened. 11  τίνα Which oneδὲ butἐξ out ofὑμῶν YOUτὸν theπατέρα fatherαἰτήσει will asktheυἱὸς sonἰχθύν, fish,μὴ notἀντὶ instead ofἰχθύος fishὄφιν serpentαὐτῷ to himἐπιδώσει; will give upon? 12  Orκαὶ alsoαἰτήσει he will askᾠόν, egg,ἐπιδώσει he will give uponαὐτῷ to himσκορπίον; scorpion? 13  εἰ Ifοὖν thereforeὑμεῖς YOUπονηροὶ wicked (ones)ὑπάρχοντες existingοἴδατε have knownδόματα giftsἀγαθὰ goodδιδόναι to be givingτοῖς to theτέκνοις childrenὑμῶν, of YOU,πόσῳ to how muchμᾶλλον rathertheπατὴρ Fatherthe (one)ἐξ out ofοὐρανοῦ heavenδώσει will giveπνεῦμα spiritἅγιον holyτοῖς to the (ones)αἰτοῦσιν askingαὐτόν. him. 14  Καὶ Andἦν he wasἐκβάλλων throwing outδαιμόνιον demonκωφόν· dumb;ἐγένετο it happenedδὲ butτοῦ of theδαιμονίου demonἐξελθόντος having come outἐλάλησεν spoketheκωφός. dumb (one).Καὶ Andἐθαύμασαν wonderedοἱ theὄχλοι· crowds; 15  τινὲς someδὲ butἐξ out ofαὐτῶν themεἶπαν said᾿Εν InΒεεζεβοὺλ Beelzebulτῷ theἄρχοντι rulerτῶν of theδαιμονίων demonsἐκβάλλει he is throwing outτὰ theδαιμόνια· demons; 16  ἕτεροι different (ones)δὲ butπειράζοντες temptingσημεῖον signἐξ out ofοὐρανοῦ heavenἐζήτουν were seekingπαρ’ besideαὐτοῦ. him. 17  αὐτὸς Heδὲ butεἰδὼς knowingαὐτῶν of themτὰ theδιανοήματα imaginationsεἶπεν saidαὐτοῖς to themΠᾶσα Everyβασιλεία kingdomἐφ’ uponἑαυτὴν itselfδιαμερισθεῖσα having been dividedἐρημοῦται, is being made desolate,καὶ andοἶκος houseἐπὶ uponοἶκον houseπίπτει. it is falling. 18  εἰ Ifδὲ butκαὶ alsotheΣατανᾶς Satanἐφ’ uponἑαυτὸν himselfδιεμερίσθη, was divided,πῶς howσταθήσεται will standtheβασιλεία kingdomαὐτοῦ; of him?ὅτι Becauseλέγετε YOU are sayingἐν inΒεεζεβοὺλ Beelzebulἐκβάλλειν to be throwing outμε meτὰ theδαιμόνια. demons. 19  εἰ Ifδὲ butἐγὼ Iἐν inΒεεζεβοὺλ Beelzebulἐκβάλλω I am throwing outτὰ theδαιμόνια, demons,οἱ theυἱοὶ sonsὑμῶν of YOUἐν inτίνι whomἐκβάλλουσιν; are they throwing out?διὰ Throughτοῦτο thisαὐτοὶ theyὑμῶν of YOUκριταὶ judgesἔσονται. will be. 20  εἰ Ifδὲ butἐν inδακτύλῳ fingerθεοῦ of Godἐγὼ Iἐκβάλλω am throwing outτὰ theδαιμόνια, demons,ἄρα reallyἔφθασεν came ahead ofἐφ’ uponὑμᾶς YOUtheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ. God. 21  ὅταν Whenevertheἰσχυρὸς strong [man]καθωπλισμένος having been armed downφυλάσσῃ may be guardingτὴν theἑαυτοῦ of himselfαὐλήν, courtyard,ἐν inεἰρήνῃ peaceἐστὶν isτὰ theὑπάρχοντα belongingsαὐτοῦ· of him; 22  ἐπὰν wheneverδὲ butἰσχυρότερος strongerαὐτοῦ of himἐπελθὼν having come uponνικήσῃ he might conquerαὐτόν, him,τὴν theπανοπλίαν full armamentαὐτοῦ of himαἴρει he lifts upἐφ’ uponwhichἐπεποίθει, he had been trusting,καὶ andτὰ theσκῦλα spoilsαὐτοῦ of himδιαδίδωσιν. he is giving through. 23  The (one)μὴ notὢν beingμετ’ withἐμοῦ meκατ’ down onἐμοῦ meἐστίν, is,καὶ andthe (one)μὴ notσυνάγων gatheringμετ’ withἐμοῦ meσκορπίζει. is scattering. 24  Ὅταν Wheneverτὸ theἀκάθαρτον uncleanπνεῦμα spiritἐξέλθῃ might come outἀπὸ fromτοῦ theἀνθρώπου, man,διέρχεται it is passingδι’ throughἀνύδρων waterlessτόπων placesζητοῦν seekingἀνάπαυσιν, resting-place,καὶ andμὴ notεὑρίσκον findingτότε thenλέγει it is sayingὙποστρέψω I shall returnεἰς intoτὸν theοἶκόν houseμου of meὅθεν from whereἐξῆλθον· I came out; 25  καὶ andἐλθὸν having comeεὑρίσκει it findsσχολάζοντα, being unoccupied,σεσαρωμένον having been sweptκαὶ andκεκοσμημένον. having been adorned. 26  τότε Thenπορεύεται it goes its wayκαὶ andπαραλαμβάνει takes alongἕτερα differentπνεύματα spiritsπονηρότερα more wickedἑαυτοῦ of itselfἑπτά, seven,καὶ andεἰσελθόντα having enteredκατοικεῖ they are dwellingἐκεῖ, there,καὶ andγίνεται is becomingτὰ theἔσχατα last (things)τοῦ of theἀνθρώπου manἐκείνου thatχείρονα worseτῶν of theπρώτων. first (things). 27  ᾿Εγένετο It happenedδὲ butἐν inτῷ theλέγειν to be sayingαὐτὸν himταῦτα these (things)ἐπάρασά having lifted upτις someoneφωνὴν voiceγυνὴ womanἐκ out ofτοῦ theὄχλου crowdεἶπεν saidαὐτῷ to himΜακαρία Happytheκοιλία cavitythe (one)βαστάσασά having carriedσε youκαὶ andμαστοὶ breastsοὓς whichἐθήλασας· you sucked; 28  αὐτὸς heδὲ butεἶπεν saidΜενοῦν Indeed thereforeμακάριοι happyοἱ the (ones)ἀκούοντες hearingτὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andφυλάσσοντες. (ones) guarding. 29  Τῶν Of theδὲ butὄχλων crowdsἐπαθροιζομένων massing uponἤρξατο he startedλέγειν to be sayingTheγενεὰ generationαὕτη thisγενεὰ generationπονηρά wickedἐστιν· is;σημεῖον signζητεῖ, it is seeking,καὶ andσημεῖον signοὐ notδοθήσεται will be givenαὐτῇ to itεἰ ifμὴ notτὸ theσημεῖον signἸωνᾶ. of Jonah. 30  καθὼς According asγὰρ forἐγένετο becametheἸωνᾶς Jonahτοῖς to theΝινευείταις Ninevitesσημεῖον, sign,οὕτως thusἔσται will beκαὶ alsotheυἱὸς Sonτοῦ of theἀνθρώπου manτῇ to theγενεᾷ generationταύτῃ. this. 31  βασίλισσα Queenνότου of southἐγερθήσεται will be raised upἐν inτῇ theκρίσει judgmentμετὰ withτῶν theἀνδρῶν male personsτῆς of theγενεᾶς generationταύτης thisκαὶ andκατακρινεῖ will judge downαὐτούς· them;ὅτι becauseἦλθεν she cameἐκ out ofτῶν theπεράτων limitsτῆς of theγῆς earthἀκοῦσαι to hearτὴν theσοφίαν wisdomΣολομῶνος, of Solomon,καὶ andἰδοὺ look!πλεῖον something moreΣολομῶνος of Solomonὧδε. here. 32  ἄνδρες Male personsΝινευεῖται Ninevitesἀναστήσονται will stand upἐν inτῇ theκρίσει judgmentμετὰ withτῆς theγενεᾶς generationταύτης thisκαὶ andκατακρινοῦσιν they will judge downαὐτήν· it;ὅτι becauseμετενόησαν they repentedεἰς intoτὸ theκήρυγμα thing preachedἸωνᾶ, of Jonah,καὶ andἰδοὺ look!πλεῖον something moreἸωνᾶ of Jonahὧδε. here. 33  Οὐδεὶς No oneλύχνον lampἅψας having lightedεἰς intoκρύπτην vaultτίθησιν he putsοὐδὲ norὑπὸ underτὸν theμόδιον measuring basketἀλλ’ butἐπὶ uponτὴν theλυχνίαν, lampstand,ἵνα in order thatοἱ the (ones)εἰσπορευόμενοι going their way inτὸ theφῶς lightβλέπωσιν. may behold. 34  Theλύχνος lampτοῦ of theσώματός bodyἐστιν istheὀφθαλμός eyeσου. of you.ὅταν Whenevertheὀφθαλμός eyeσου of youἁπλοῦς singleᾖ, may be,καὶ alsoὅλον wholeτὸ theσῶμά bodyσου of youφωτινόν enlightenedἐστιν· is;ἐπὰν wheneverδὲ butπονηρὸς wickedᾖ, it may be,καὶ alsoτὸ theσῶμά bodyσου of youσκοτινόν. dark. 35  σκόπει Be alertοὖν thereforeμὴ notτὸ theφῶς lightτὸ the (one)ἐν inσοὶ youσκότος darknessἐστίν. is. 36  εἰ Ifοὖν thereforeτὸ theσῶμά bodyσου of youὅλον wholeφωτινόν, enlightened,μὴ notἔχον havingμέρος partτι anyσκοτινόν, dark,ἔσται it will beφωτινὸν enlightenedὅλον wholeὡς asὅταν whenevertheλύχνος lampτῇ to theἀστραπῇ flashingφωτίζῃ may be enlighteningσε. you. 37  ᾿Εν Inδὲ butτῷ theλαλῆσαι to speakἐρωτᾷ is requestingαὐτὸν himΦαρισαῖος Phariseeὅπως so thatἀριστήσῃ he might dineπαρ’ besideαὐτῷ· him;εἰσελθὼν having enteredδὲ butἀνέπεσεν. he fell back. 38  Theδὲ butΦαρισαῖος Phariseeἰδὼν having seenἐθαύμασεν wonderedὅτι becauseοὐ notπρῶτον firstἐβαπτίσθη he was dippedπρὸ beforeτοῦ theἀρίστου. dinner. 39  εἶπεν Saidδὲ buttheκύριος Lordπρὸς towardαὐτόν himΝῦν Nowὑμεῖς YOUοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesτὸ theἔξωθεν outsideτοῦ of theποτηρίου cupκαὶ andτοῦ of theπίνακος dishκαθαρίζετε, YOU are cleansing,τὸ theδὲ butἔσωθεν insideὑμῶν of YOUγέμει is fullἁρπαγῆς of plunderκαὶ andπονηρίας. wickedness. 40  ἄφρονες, Senseless (ones),οὐχ notthe (one)ποιήσας having madeτὸ theἔξωθεν outsideκαὶ alsoτὸ theἔσωθεν insideἐποίησεν; he made? 41  πλὴν Besidesτὰ the (things)ἐνόντα being insideδότε give YOUἐλεημοσύνην, gifts of mercy,καὶ andἰδοὺ look!πάντα all (things)καθαρὰ cleanὑμῖν to YOUἐστίν. is. 42  ἀλλὰ Butοὐαὶ woeὑμῖν to YOUτοῖς theΦαρισαίοις, Pharisees,ὅτι becauseἀποδεκατοῦτε YOU give back the tenth ofτὸ theἡδύοσμον mintκαὶ andτὸ theπήγανον rueκαὶ andπᾶν everyλάχανον, vegetable,καὶ andπαρέρχεσθε YOU are bypassingτὴν theκρίσιν judgmentκαὶ andτὴν theἀγάπην loveτοῦ of theθεοῦ· God;ταῦτα these (things)δὲ butἔδει it was necessaryποιῆσαι to doκἀκεῖνα and those (things)μὴ notπαρεῖναι. to let go beside. 43  οὐαὶ Woeὑμῖν to YOUτοῖς theΦαρισαίοις, Pharisees,ὅτι becauseἀγαπᾶτε YOU are lovingτὴν theπρωτοκαθεδρίαν front place of sittingἐν inταῖς theσυναγωγαῖς synagoguesκαὶ andτοὺς theἀσπασμοὺς greetingsἐν inταῖς theἀγοραῖς. marketplaces. 44  οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,ὅτι becauseἐστὲ YOU areὡς asτὰ theμνημεῖα memorial tombsτὰ the (ones)ἄδηλα, not evident,καὶ andοἱ theἄνθρωποι menοἱ the (ones)περιπατοῦντες walking aboutἐπάνω on topοὐκ notοἴδασιν. they have known. 45  ᾿Αποκριθεὶς Having answeredδέ butτις someoneτῶν of theνομικῶν ones versed in the lawλέγει is sayingαὐτῷ to himΔιδάσκαλε, Teacher,ταῦτα these (things)λέγων sayingκαὶ alsoἡμᾶς usὑβρίζεις. you are outraging. 46  The (one)δὲ butεἶπεν saidΚαὶ Alsoὑμῖν to YOUτοῖς theνομικοῖς ones versed in the lawοὐαί, woe,ὅτι becauseφορτίζετε YOU are loadingτοὺς theἀνθρώπους menφορτία loadsδυσβάστακτα, hard to be borne,καὶ andαὐτοὶ very (ones)ἑνὶ to oneτῶν of theδακτύλων fingersὑμῶν of YOUοὐ notπροσψαύετε YOU are touchingτοῖς to theφορτίοις. loads. 47  οὐαὶ Woeὑμῖν, to YOU,ὅτι becauseοἰκοδομεῖτε YOU are buildingτὰ theμνημεῖα memorial tombsτῶν of theπροφητῶν prophetsοἱ theδὲ butπατέρες fathersὑμῶν of YOUἀπέκτειναν killedαὐτούς. them. 48  ἄρα Reallyμάρτυρές witnessesἐστε YOU areκαὶ andσυνευδοκεῖτε YOU are thinking well withτοῖς to theἔργοις deedsτῶν of theπατέρων fathersὑμῶν, of YOU,ὅτι becauseαὐτοὶ theyμὲν indeedἀπέκτειναν killedαὐτοὺς themὑμεῖς YOUδὲ butοἰκοδομεῖτε. are building. 49  διὰ Throughτοῦτο thisκαὶ alsotheσοφία wisdomτοῦ of theθεοῦ Godεἶπεν said᾿Αποστελῶ I will send offεἰς intoαὐτοὺς themπροφήτας prophetsκαὶ andἀποστόλους, apostles,καὶ andἐξ out ofαὐτῶν themἀποκτενοῦσιν they will killκαὶ andδιώξουσιν, will persecute, 50  ἵνα in order thatἐκζητηθῇ might be sought outτὸ theαἷμα bloodπάντων of allτῶν theπροφητῶν prophetsτὸ the [blood]ἐκκεχυμένον having been poured outἀπὸ fromκαταβολῆς foundingκόσμου of worldἀπὸ fromτῆς theγενεᾶς generationταύτης, this, 51  ἀπὸ fromαἵματος bloodἍβελ of Abelἕως untilαἵματος bloodΖαχαρίου of Zechariahτοῦ the (one)ἀπολομένου having been slainμεταξὺ betweenτοῦ theθυσιαστηρίου altarκαὶ andτοῦ theοἴκου· house;ναί, yes,λέγω I am sayingὑμῖν, to YOU,ἐκζητηθήσεται it will be sought outἀπὸ fromτῆς theγενεᾶς generationταύτης. this. 52  οὐαὶ Woeὑμῖν to YOUτοῖς theνομικοῖς, ones versed in the law,ὅτι becauseἤρατε YOU lifted upτὴν theκλεῖδα keyτῆς of theγνώσεως· knowledge;αὐτοὶ very (ones)οὐκ notεἰσήλθατε YOU enteredκαὶ andτοὺς the (ones)εἰσερχομένους enteringἐκωλύσατε. YOU hindered. 53  Κἀκεῖθεν And from thereἐξελθόντος having gone outαὐτοῦ of himἤρξαντο startedοἱ theγραμματεῖς scribesκαὶ andοἱ theΦαρισαῖοι Phariseesδεινῶς terriblyἐνέχειν to be holding inκαὶ andἀποστοματίζειν to force mouthings fromαὐτὸν himπερὶ aboutπλειόνων, more (things), 54  ἐνεδρεύοντες lying in wait forαὐτὸν himθηρεῦσαί to catchτι somethingἐκ out ofτοῦ theστόματος mouthαὐτοῦ. of him.

Footnotes