Ephesians 5:1-33

5  γίνεσθε Be YOU becomingοὖν thereforeμιμηταὶ imitatorsτοῦ of theθεοῦ, God,ὡς asτέκνα childrenἀγαπητά, loved, 2  καὶ andπεριπατεῖτε be YOU walkingἐν inἀγάπῃ, love,καθὼς according asκαὶ alsotheχριστὸς Christἠγάπησεν lovedὑμᾶς YOUκαὶ andπαρέδωκεν he gave besideἑαυτὸν himselfὑπὲρ overὑμῶν YOUπροσφορὰν offeringκαὶ andθυσίαν sacrificeτῷ to theθεῷ Godεἰς intoὀσμὴν odorεὐωδίας. of sweet smell. 3  Πορνεία Fornicationδὲ butκαὶ andἀκαθαρσία uncleannessπᾶσα allorπλεονεξία having moreμηδὲ not-butὀνομαζέσθω let it be being namedἐν inὑμῖν, YOU,καθὼς according asπρέπει it is befittingἁγίοις, to holy (ones), 4  καὶ andαἰσχρότης disgracefulnessκαὶ andμωρολογία foolish talkingorεὐτραπελία, obscene jesting,which (things)οὐκ notἀνῆκεν, it is becoming,ἀλλὰ butμᾶλλον ratherεὐχαριστία. thanksgiving. 5  τοῦτο Thisγὰρ forἴστε YOU are discerningγινώσκοντες knowingὅτι thatπᾶς everyπόρνος fornicatororἀκάθαρτος unclean (one)orπλεονέκτης, one having more,whichἐστιν isεἰδωλολάτρης, idolater,οὐκ notἔχει he is havingκληρονομίαν inheritanceἐν inτῇ theβασιλείᾳ kingdomτοῦ of theχριστοῦ Christκαὶ andθεοῦ. of God. 6  Μηδεὶς No oneὑμᾶς YOUἀπατάτω let him be seducingκενοῖς to emptyλόγοις, words,διὰ throughταῦτα these (things)γὰρ forἔρχεται is comingtheὀργὴ wrathτοῦ of theθεοῦ Godἐπὶ uponτοὺς theυἱοὺς sonsτῆς of theἀπειθίας. disobedience. 7  μὴ Notοὖν thereforeγίνεσθε be YOU becomingσυνμέτοχοι joint partakersαὐτῶν· of them; 8  ἦτε YOU wereγάρ forποτε sometimeσκότος, darkness,νῦν nowδὲ butφῶς lightἐν inκυρίῳ· Lord;ὡς asτέκνα childrenφωτὸς of lightπεριπατεῖτε, be YOU walking, 9  theγὰρ forκαρπὸς fruitτοῦ of theφωτὸς lightἐν inπάσῃ allἀγαθωσύνῃ goodnessκαὶ andδικαιοσύνῃ righteousnessκαὶ andἀληθείᾳ, truth, 10  δοκιμάζοντες making proof ofτί whatἐστιν isεὐάρεστον well-pleasingτῷ to theκυρίῳ· Lord; 11  καὶ andμὴ notσυνκοινωνεῖτε YOU be sharing withτοῖς theἔργοις worksτοῖς theἀκάρποις unfruitfulτοῦ of theσκότους, darkness,μᾶλλον ratherδὲ butκαὶ alsoἐλέγχετε, be YOU reproving, 12  τὰ the (things)γὰρ forκρυφῇ hiddenlyγινόμενα coming to beὑπ’ byαὐτῶν themαἰσχρόν disgracefulἐστιν it isκαὶ alsoλέγειν· to be saying; 13  τὰ theδὲ butπάντα all (things)ἐλεγχόμενα being reprovedὑπὸ byτοῦ theφωτὸς lightφανεροῦται, is being made manifest,πᾶν everythingγὰρ forτὸ theφανερούμενον being made manifestφῶς lightἐστίν. is. 14  διὸ Through whichλέγει he is sayingἜγειρε, Be awaking,the (one)καθεύδων, sleeping,καὶ andἀνάστα stand upἐκ out ofτῶν theνεκρῶν, dead (ones),καὶ andἐπιφαύσει will shine uponσοι to youtheχριστός. Christ. 15  Βλέπετε Be YOU lookingοὖν thereforeἀκριβῶς accuratelyπῶς howπεριπατεῖτε, YOU are walking,μὴ notὡς asἄσοφοι unwise (ones)ἀλλ’ butὡς asσοφοί, wise (ones), 16  ἐξαγοραζόμενοι buying out for selvesτὸν theκαιρόν, appointed time,ὅτι becauseαἱ theἡμέραι daysπονηραί wickedεἰσιν. are. 17  διὰ Throughτοῦτο thisμὴ notγίνεσθε be YOU becomingἄφρονες, senseless (ones),ἀλλὰ butσυνίετε be YOU comprehendingτί whatτὸ theθέλημα willτοῦ of theκυρίου· Lord; 18  καὶ andμὴ notμεθύσκεσθε be YOU being made drunkοἴνῳ, to wine,ἐν inwhichἐστὶν isἀσωτία, unsaving course,ἀλλὰ butπληροῦσθε be YOU being filledἐν inπνεύματι, spirit, 19  λαλοῦντες speakingἑαυτοῖς to selvesψαλμοῖς to psalmsκαὶ andὕμνοις to hymnsκαὶ andᾠδαῖς to songsπνευματικαῖς, spiritual,ᾄδοντες singingκαὶ andψάλλοντες making melodyτῇ to theκαρδίᾳ heartὑμῶν of YOUτῷ to theκυρίῳ, Lord, 20  εὐχαριστοῦντες thankingπάντοτε alwaysὑπὲρ overπάντων all (things)ἐν inὀνόματι nameτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christτῷ to theθεῷ Godκαὶ andπατρί, Father, 21  ὑποτασσόμενοι subjecting yourselvesἀλλήλοις to one anotherἐν inφόβῳ fearΧριστοῦ. of Christ. 22  Αἱ Theγυναῖκες womenτοῖς to theἰδίοις ownἀνδράσιν male personsὡς asτῷ to theκυρίῳ, Lord, 23  ὅτι becauseἀνήρ male personἐστιν isκεφαλὴ headτῆς of theγυναικὸς womanὡς asκαὶ alsotheχριστὸς Christκεφαλὴ headτῆς of theἐκκλησίας, ecclesia,αὐτὸς heσωτὴρ saviorτοῦ of theσώματος. body. 24  ἀλλὰ Butὡς astheἐκκλησία ecclesiaὑποτάσσεται is subjecting selfτῷ to theχριστῷ, Christ,οὕτως thusκαὶ alsoαἱ theγυναῖκες womenτοῖς to theἀνδράσιν male personsἐν inπαντί. everything. 25  Οἱ Theἄνδρες, male persons,ἀγαπᾶτε be YOU lovingτὰς theγυναῖκας, women,καθὼς according asκαὶ alsotheχριστὸς Christἠγάπησεν lovedτὴν theἐκκλησίαν ecclesiaκαὶ andἑαυτὸν himselfπαρέδωκεν he gave besideὑπὲρ overαὐτῆς, it, 26  ἵνα in order thatαὐτὴν itἁγιάσῃ he might sanctifyκαθαρίσας having cleansedτῷ to theλουτρῷ bathτοῦ of theὕδατος waterἐν inῥήματι, saying, 27  ἵνα in order thatπαραστήσῃ he might presentαὐτὸς heἑαυτῷ to himselfἔνδοξον gloriousτὴν theἐκκλησίαν, ecclesia,μὴ notἔχουσαν havingσπίλον spotorῥυτίδα wrinkleorτι anyτῶν of theτοιούτων, such (things),ἀλλ’ butἵνα in order thatit may beἁγία holyκαὶ andἄμωμος. unblemished. 28  οὕτως Thusὀφείλουσιν are owingκαὶ alsoοἱ theἄνδρες male personsἀγαπᾷν to be lovingτὰς theἑαυτῶν of themselvesγυναῖκας womenὡς asτὰ theἑαυτῶν of themselvesσώματα· bodies;the (one)ἀγαπῶν lovingτὴν theἑαυτοῦ of himselfγυναῖκα womanἑαυτὸν himselfἀγαπᾷ, is loving, 29  οὐδεὶς no oneγάρ forποτε sometimeτὴν theἑαυτοῦ of himselfσάρκα fleshἐμίσησεν, he hated,ἀλλὰ butἐκτρέφει he nourishes outκαὶ andθάλπει he is cherishingαὐτήν, it,καθὼς according asκαὶ alsotheχριστὸς Christτὴν theἐκκλησίαν, ecclesia, 30  ὅτι becauseμέλη membersἐσμὲν we areτοῦ of theσώματος bodyαὐτοῦ. of him. 31  ἀντὶ Instead ofτούτου thisκαταλείψει will leave downἄνθρωπος manτὸν theπατέρα fatherκαὶ andτὴν theμητέρα motherκαὶ andπροσκολληθήσεται he will be closely stuckπρὸς towardτὴν theγυναῖκα womanαὐτοῦ, of him,καὶ andἔσονται will beοἱ theδύο twoεἰς intoσάρκα fleshμίαν. one. 32  τὸ Theμυστήριον mysteryτοῦτο thisμέγα greatἐστίν, it is,ἐγὼ Iδὲ butλέγω am sayingεἰς intoΧριστὸν Christκαὶ andεἰς intoτὴν theἐκκλησίαν. ecclesia. 33  πλὴν Besidesκαὶ alsoὑμεῖς YOUοἱ theκαθ’ according toἕνα oneἕκαστος eachτὴν theἑαυτοῦ of himselfγυναῖκα womanοὕτως thusἀγαπάτω let him be lovingὡς asἑαυτόν, himself,theδὲ butγυνὴ womanἵνα in order thatφοβῆται she may be fearingτὸν theἄνδρα. male person.

Footnotes