Acts 8:1-40

8  Σαῦλος Saulδὲ butἦν wasσυνευδοκῶν thinking well togetherτῇ to theἀναιρέσει lifting upαὐτοῦ. of him.᾿Εγένετο Occurredδὲ butἐν inἐκείνῃ thatτῇ theἡμέρᾳ dayδιωγμὸς persecutionμέγας greatἐπὶ uponτὴν theἐκκλησίαν ecclesiaτὴν the (one)ἐν inἸεροσολύμοις· Jerusalem;πάντες allδὲ butδιεσπάρησαν were dispersedκατὰ downτὰς theχώρας regionsτῆς of theἸουδαίας Judeaκαὶ andΣαμαρίας of Samariaπλὴν besidesτῶν theἀποστόλων. apostles. 2  συνεκόμισαν Carried togetherδὲ butτὸν theΣτέφανον Stephenἄνδρες male personsεὐλαβεῖς well-holdingκαὶ andἐποίησαν they madeκοπετὸν lamentationμέγαν greatἐπ’ uponαὐτῷ. him. 3  Σαῦλος Saulδὲ butἐλυμαίνετο was outragingτὴν theἐκκλησίαν ecclesiaκατὰ down onτοὺς theοἴκους housesεἰσπορευόμενος, going in,σύρων draggingτε andἄνδρας male personsκαὶ andγυναῖκας womenπαρεδίδου he was giving besideεἰς intoφυλακήν. prison. 4  Οἱ The (ones)μὲν indeedοὖν thereforeδιασπαρέντες having been dispersedδιῆλθον went throughεὐαγγελιζόμενοι declaring as good newsτὸν theλόγον. word. 5  Φίλιππος Philipδὲ butκατελθὼν having gone downεἰς intoτὴν theπόλιν cityτῆς of theΣαμαρίας Samariaἐκήρυσσεν he was preachingαὐτοῖς to themτὸν theχριστόν. Christ. 6  προσεῖχον Were attentiveδὲ butοἱ theὄχλοι crowdsτοῖς to the (things)λεγομένοις being saidὑπὸ byτοῦ theΦιλίππου Philipὁμοθυμαδὸν like-mindedlyἐν inτῷ theἀκούειν to be hearingαὐτοὺς themκαὶ andβλέπειν to be looking atτὰ theσημεῖα signswhichἐποίει· he was doing; 7  πολλοὶ manyγὰρ forτῶν of the (ones)ἐχόντων havingπνεύματα spiritsἀκάθαρτα uncleanβοῶντα crying aloudφωνῇ to voiceμεγάλῃ greatἐξήρχοντο, they were coming out,πολλοὶ manyδὲ butπαραλελυμένοι having been paralyzedκαὶ andχωλοὶ lameἐθεραπεύθησαν· they were cured; 8  ἐγένετο occurredδὲ butπολλὴ muchχαρὰ joyἐν inτῇ theπόλει cityἐκείνῃ. that. 9  ᾿Ανὴρ Male personδέ butτις someὀνόματι to nameΣίμων Simonπρουπῆρχεν was beforeἐν inτῇ theπόλει cityμαγεύων practicing magicκαὶ andἐξιστάνων astonishingτὸ theἔθνος nationτῆς of theΣαμαρίας, Samaria,λέγων sayingεἶναί to beτινα somebodyἑαυτὸν himselfμέγαν, great, 10  to whomπροσεῖχον they were being attentiveπάντες allἀπὸ fromμικροῦ small (one)ἕως untilμεγάλου great (one)λέγοντες sayingΟὗτός This (one)ἐστιν istheΔύναμις Powerτοῦ of theθεοῦ Godtheκαλουμένη being calledΜεγάλη. Great. 11  προσεῖχον They were attentiveδὲ butαὐτῷ to himδιὰ throughτὸ theἱκανῷ sufficientχρόνῳ timeταῖς to theμαγίαις magical actsἐξεστακέναι to have amazedαὐτούς. them. 12  ὅτε Whenδὲ butἐπίστευσαν they believedτῷ to theΦιλίππῳ Philipεὐαγγελιζομένῳ declaring good newsπερὶ aboutτῆς theβασιλείας kingdomτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andτοῦ of theὀνόματος nameἸησοῦ of JesusΧριστοῦ, Christ,ἐβαπτίζοντο they were being baptizedἄνδρες male personsτε andκαὶ andγυναῖκες. women. 13  Theδὲ butΣίμων Simonκαὶ alsoαὐτὸς heἐπίστευσεν, believed,καὶ andβαπτισθεὶς having been baptizedἦν he wasπροσκαρτερῶν perseveringτῷ to theΦιλίππῳ, Philip,θεωρῶν beholdingτε andσημεῖα signsκαὶ andδυνάμεις powersμεγάλας greatγινομένας occurringἐξίστατο. he was being astonished. 14  ᾿Ακούσαντες Having heardδὲ butοἱ theἐν inἸεροσολύμοις Jerusalemἀπόστολοι apostlesὅτι thatδέδεκται has acceptedtheΣαμαρία Samariaτὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godἀπέστειλαν they sent offπρὸς towardαὐτοὺς themΠέτρον Peterκαὶ andἸωάνην, John, 15  οἵτινες whoκαταβάντες having gone downπροσηύξαντο prayedπερὶ aboutαὐτῶν themὅπως so thatλάβωσιν they might receiveπνεῦμα spiritἅγιον· holy; 16  οὐδέπω not but yetγὰρ forἦν it wasἐπ’ uponοὐδενὶ no oneαὐτῶν of themἐπιπεπτωκός, having fallen on,μόνον onlyδὲ butβεβαπτισμένοι having been baptizedὑπῆρχον they wereεἰς intoτὸ theὄνομα nameτοῦ of theκυρίου LordἸησοῦ. Jesus. 17  τότε Thenἐπετίθεσαν they were puttingτὰς theχεῖρας handsἐπ’ uponαὐτούς, them,καὶ andἐλάμβανον they were receivingπνεῦμα spiritἅγιον. holy. 18  Ἰδὼν Having seenδὲ buttheΣίμων Simonὅτι thatδιὰ throughτῆς theἐπιθέσεως putting uponτῶν of theχειρῶν handsτῶν of theἀποστόλων apostlesδίδοται is being givenτὸ theπνεῦμα spiritπροσήνεγκεν he offeredαὐτοῖς to themχρήματα monies 19  λέγων sayingΔότε Give YOUκἀμοὶ also to meτὴν theἐξουσίαν authorityταύτην thisἵνα in order thatto whomἐὰν if everἐπιθῶ I should placeτὰς theχεῖρας handsλαμβάνῃ he may receiveπνεῦμα spiritἅγιον. holy. 20  Πέτρος Peterδὲ butεἶπεν saidπρὸς towardαὐτόν himΤὸ Theἀργύριόν silverσου of youσὺν together withσοὶ youεἴη let beεἰς intoἀπώλειαν, destruction,ὅτι becauseτὴν theδωρεὰν free giftτοῦ of theθεοῦ Godἐνόμισας you opinedδιὰ throughχρημάτων moniesκτᾶσθαι. to acquire. 21  οὐκ Notἔστιν isσοι to youμερὶς partοὐδὲ norκλῆρος lotἐν inτῷ theλόγῳ wordτούτῳ, this,theγὰρ forκαρδία heartσου of youοὐκ notἔστιν isεὐθεῖα straightἔναντι in againstτοῦ theθεοῦ. God. 22  μετανόησον Repentοὖν thereforeἀπὸ fromτῆς theκακίας badnessσου of youταύτης, of this,καὶ andδεήθητι supplicateτοῦ of theκυρίου Lordεἰ ifἄρα reallyἀφεθήσεταί will be let go offσοι to youtheἐπίνοια deviceτῆς of theκαρδίας heartσου· of you; 23  εἰς intoγὰρ forχολὴν bileπικρίας of bitternessκαὶ andσύνδεσμον joint-bondἀδικίας of unrighteousnessὁρῶ I am seeingσε youὄντα. being. 24  ἀποκριθεὶς Having answeredδὲ buttheΣίμων Simonεἶπεν saidΔεήθητε Supplicateὑμεῖς YOUὑπὲρ overἐμοῦ meπρὸς towardτὸν theκύριον Lordὅπως so thatμηδὲν nothingἐπέλθῃ should come onἐπ’ uponἐμὲ meὧν of which (things)εἰρήκατε. YOU have said. 25  Οἱ The (ones)μὲν indeedοὖν thereforeδιαμαρτυράμενοι having given thorough witnessκαὶ andλαλήσαντες having spokenτὸν theλόγον wordτοῦ of theκυρίου Lordὑπέστρεφον they were turning backεἰς intoἸεροσόλυμα, Jerusalem,πολλάς manyτε andκώμας villagesτῶν of theΣαμαρειτῶν Samaritansεὐηγγελίζοντο. they were addressing with good news. 26  Ἄγγελος Angelδὲ butΚυρίου of Lordἐλάλησεν spokeπρὸς towardΦίλιππον Philipλέγων saying᾿Ανάστηθι Stand upκαὶ andπορεύου be goingκατὰ downμεσημβρίαν southἐπὶ uponτὴν theὁδὸν wayτὴν the (one)καταβαίνουσαν going downἀπὸ fromἸερουσαλὴμ Jerusalemεἰς intoΓάζαν· Gaza;αὕτη thisἐστὶν isἔρημος. desolate [place]. 27  καὶ Andἀναστὰς having stood upἐπορεύθη, he went,καὶ andἰδοὺ look!ἀνὴρ male personΑἰθίοψ Ethiopianεὐνοῦχος eunuchδυνάστης man of powerΚανδάκης of Candaceβασιλίσσης queenΑἰθιόπων, of Ethiopians,ὃς whoἦν wasἐπὶ uponπάσης allτῆς theγάζης treasureαὐτῆς, of her,ὃς whoἐληλύθει had comeπροσκυνήσων going to worshipεἰς intoἸερουσαλήμ, Jerusalem, 28  ἦν he wasδὲ butὑποστρέφων returningκαὶ andκαθήμενος sittingἐπὶ uponτοῦ theἅρματος chariotαὐτοῦ of himκαὶ andἀνεγίνωσκεν he was readingτὸν theπροφήτην prophetἨσαίαν. Isaiah. 29  εἶπεν Saidδὲ butτὸ theπνεῦμα spiritτῷ to theΦιλίππῳ PhilipΠρόσελθε Come you towardκαὶ andκολλήθητι be gluedτῷ to theἅρματι chariotτούτῳ. this. 30  προσδραμὼν Having run towardδὲ buttheΦίλιππος Philipἤκουσεν heardαὐτοῦ of himἀναγινώσκοντος readingἨσαίαν Isaiahτὸν theπροφήτην, prophet,καὶ andεἶπεν he said῏Αρά Reallyγε in factγινώσκεις are you knowingwhat (things)ἀναγινώσκεις; you are reading? 31  The (one)δὲ butεἶπεν saidΠῶς Howγὰρ forἂν likelyδυναίμην I would be ableἐὰν if everμή notτις someoneὁδηγήσει will guideμε; me?παρεκάλεσέν He entreatedτε andτὸν theΦίλιππον Philipἀναβάντα having come upκαθίσαι to sit downσὺν together withαὐτῷ. him. 32  Theδὲ butπεριοχὴ passageτῆς of theγραφῆς scriptureἣν whichἀνεγίνωσκεν he was readingἦν wasαὕτη thisὩς Asπρόβατον sheepἐπὶ uponσφαγὴν slaughterἤχθη, he was led,καὶ andὡς asἀμνὸς lambἐναντίον in againstτοῦ the (one)κείροντος shearingαὐτὸν himἄφωνος, voiceless,οὕτως thusοὐκ notἀνοίγει he is opening upτὸ theστόμα mouthαὐτοῦ. of him. 33  ᾿Εν Inτῇ theταπεινώσει humiliationtheκρίσις judgmentαὐτοῦ of himἤρθη· was lifted away;τὴν theγενεὰν generationαὐτοῦ of himτίς whoδιηγήσεται; will thoroughly relate?ὅτι Becauseαἴρεται is being lifted upἀπὸ fromτῆς theγῆς earththeζωὴ lifeαὐτοῦ. of him. 34  ᾿Αποκριθεὶς Having answeredδὲ buttheεὐνοῦχος eunuchτῷ to theΦιλίππῳ Philipεἶπεν saidΔέομαί I am supplicatingσου, of you,περὶ aboutτίνος whomtheπροφήτης prophetλέγει is sayingτοῦτο; this?περὶ Aboutἑαυτοῦ himselforπερὶ aboutἑτέρου differentτινός; someone? 35  ἀνοίξας Having opened upδὲ buttheΦίλιππος Philipτὸ theστόμα mouthαὐτοῦ of himκαὶ andἀρξάμενος having startedἀπὸ fromτῆς theγραφῆς scriptureταύτης thisεὐηγγελίσατο he declared as good newsαὐτῷ to himτὸν theἸησοῦν. Jesus. 36  ὡς Asδὲ butἐπορεύοντο they were goingκατὰ downτὴν theὁδόν, way,ἦλθον they cameἐπί uponτι someὕδωρ, water,καί andφησιν saystheεὐνοῦχος eunuchἸδοὺ Look!ὕδωρ· Water;τί whatκωλύει is preventingμε meβαπτισθῆναι; to be baptized? 37  —— —— 38  καὶ Andἐκέλευσεν he commandedστῆναι to standτὸ theἅρμα, chariot,καὶ andκατέβησαν they went downἀμφότεροι bothεἰς intoτὸ theὕδωρ watertheτε andΦίλιππος Philipκαὶ andtheεὐνοῦχος, eunuch,καὶ andἐβάπτισεν he baptizedαὐτόν. him. 39  ὅτε Whenδὲ butἀνέβησαν they came upἐκ out ofτοῦ theὕδατος, water,πνεῦμα spiritΚυρίου of Lordἥρπασεν snatched awayτὸν theΦίλιππον, Philip,καὶ andοὐκ notεἶδεν he sawαὐτὸν himοὐκέτι not yettheεὐνοῦχος, eunuch,ἐπορεύετο he was goingγὰρ forτὴν theὁδὸν wayαὐτοῦ of himχαίρων. rejoicing. 40  Φίλιππος Philipδὲ butεὑρέθη was foundεἰς intoἌζωτον, Ashdod,καὶ andδιερχόμενος going throughεὐηγγελίζετο he was declaring good news toτὰς theπόλεις citiesπάσας allἕως untilτοῦ theἐλθεῖν to comeαὐτὸν himεἰς intoΚαισαρίαν. Caesarea.

Footnotes