Acts 7:1-60

7  Εἶπεν Saidδὲ buttheἀρχιερεύς chief priestΕἰ Ifταῦτα these (things)οὕτως thusἔχει; is having? 2  The (one)δὲ butἔφη saidἌνδρες Male personsἀδελφοὶ brothersκαὶ andπατέρες, fathers,ἀκούσατε. hear YOU.Theθεὸς Godτῆς of theδόξης gloryὤφθη became seenτῷ to theπατρὶ fatherἡμῶν of us᾿Αβραὰμ Abrahamὄντι beingἐν inτῇ theΜεσοποταμίᾳ Mesopotamiaπρὶν beforethanκατοικῆσαι to resideαὐτὸν himἐν inΧαρράν, Haran, 3  καὶ andεἶπεν he saidπρὸς towardαὐτόν himἜξελθε Go you forthἐκ out ofτῆς theγῆς earthσου of youκαὶ andτῆς of theσυγγενείας relationshipσου, of you,καὶ andδεῦρο hitherεἰς intoτὴν theγῆν earthἣν whichἄν likelyσοι to youδείξω· I should show; 4  τότε thenἐξελθὼν having gone forthἐκ out ofγῆς earthΧαλδαίων of Chaldeansκατῴκησεν he residedἐν inΧαρράν. Haran.κἀκεῖθεν And from thereμετὰ afterτὸ theἀποθανεῖν to dieτὸν theπατέρα fatherαὐτοῦ of himμετῴκισεν he caused to change residenceαὐτὸν himεἰς intoτὴν theγῆν earthταύτην thisεἰς intoἣν whichὑμεῖς YOUνῦν nowκατοικεῖτε, are residing, 5  καὶ andοὐκ notἔδωκεν gaveαὐτῷ to himκληρονομίαν inheritanceἐν inαὐτῇ itοὐδὲ not-butβῆμα steppingποδός, of foot,καὶ andἐπηγγείλατο he promisedδοῦναι to giveαὐτῷ to himεἰς intoκατάσχεσιν having downαὐτὴν itκαὶ andτῷ to theσπέρματι seedαὐτοῦ of himμετ’ afterαὐτόν, him,οὐκ notὄντος beingαὐτῷ to himτέκνου. of child. 6  ἐλάλησεν Spokeδὲ butοὕτως thustheθεὸς Godὅτι thatἔσται will beτὸ theσπέρμα seedαὐτοῦ of himπάροικον dweller besideἐν inγῇ earthἀλλοτρίᾳ, foreign,καὶ andδουλώσουσιν they will enslaveαὐτὸ itκαὶ andκακώσουσιν they will treat badlyἔτη yearsτετρακόσια· four hundred; 7  καὶ andτὸ theἔθνος nationto whichἂν likelyδουλεύσουσιν they will be slavesκρινῶ I will judgeἐγώ, I,theθεὸς Godεἶπεν, said,καὶ andμετὰ afterταῦτα these (things)ἐξελεύσονται they will come outκαὶ andλατρεύσουσίν they will render sacred serviceμοι to meἐν inτῷ theτόπῳ placeτούτῳ. this. 8  καὶ Andἔδωκεν he gaveαὐτῷ to himδιαθήκην covenantπεριτομῆς· of circumcision;καὶ andοὕτως thusἐγέννησεν he generatedτὸν theἸσαὰκ Isaacκαὶ andπεριέτεμεν he circumcisedαὐτὸν himτῇ to theἡμέρᾳ dayτῇ theὀγδόῃ, eighth,καὶ andἸσαὰκ Isaacτὸν theἸακώβ, Jacob,καὶ andἸακὼβ Jacobτοὺς theδώδεκα twelveπατριάρχας. patriarchs. 9  Καὶ Andοἱ theπατριάρχαι patriarchsζηλώσαντες having become jealous ofτὸν theἸωσὴφ Josephἀπέδοντο they gave offεἰς intoΑἴγυπτον· Egypt;καὶ andἦν wastheθεὸς Godμετ’ withαὐτοῦ, him, 10  καὶ andἐξείλατο he took up outαὐτὸν himἐκ out ofπασῶν allτῶν theθλίψεων tribulationsαὐτοῦ, of him,καὶ andἔδωκεν he gaveαὐτῷ to himχάριν graciousnessκαὶ andσοφίαν wisdomἐναντίον in frontΦαραὼ of Pharaohβασιλέως of kingΑἰγύπτου, of Egypt,καὶ andκατέστησεν he appointedαὐτὸν himἡγούμενον governing (one)ἐπ’ uponΑἴγυπτον Egyptκαὶ andὅλον wholeτὸν theοἶκον houseαὐτοῦ. of him. 11  ῏Ηλθεν Cameδὲ butλιμὸς famineἐφ’ uponὅλην wholeτὴν theΑἴγυπτον Egyptκαὶ andΧαναὰν Canaanκαὶ andθλίψις tribulationμεγάλη, great,καὶ andοὐχ notηὕρισκον were findingχορτάσματα foodstuffsοἱ theπατέρες fathersἡμῶν· of us; 12  ἀκούσας having heardδὲ butἸακὼβ Jacobὄντα beingσιτία grainsεἰς intoΑἴγυπτον Egyptἐξαπέστειλεν he sent forth outτοὺς theπατέρας fathersἡμῶν of usπρῶτον· first [time]; 13  καὶ andἐν inτῷ theδευτέρῳ second [time]ἐγνωρίσθη was made knownἸωσὴφ Josephτοῖς to theἀδελφοῖς brothersαὐτοῦ, of him,καὶ andφανερὸν manifestἐγένετο becameτῷ to theΦαραὼ Pharaohτὸ theγένος raceἸωσήφ. of Joseph. 14  ἀποστείλας Having sent forthδὲ butἸωσὴφ Josephμετεκαλέσατο thence called forἸακὼβ Jacobτὸν theπατέρα fatherαὐτοῦ of himκαὶ andπᾶσαν allτὴν theσυγγένειαν relationshipἐν inψυχαῖς soulsἑβδομήκοντα seventy-πέντε, five, 15  κατέβη went downδὲ butἸακὼβ Jacobεἰς intoΑἴγυπτον. Egypt.καὶ Andἐτελεύτησεν he deceasedαὐτὸς heκαὶ andοἱ theπατέρες fathersἡμῶν, of us, 16  καὶ andμετετέθησαν they were transferredεἰς intoΣυχὲμ Shechemκαὶ andἐτέθησαν they were putἐν inτῷ theμνήματι tombto whichὠνήσατο bought᾿Αβραὰμ Abrahamτιμῆς of priceἀργυρίου of silverπαρὰ besideτῶν of theυἱῶν sonsἙμμὼρ of Hamorἐν inΣυχέμ. Shechem. 17  Καθὼς According asδὲ butἤγγιζεν was nearingtheχρόνος timeτῆς of theἐπαγγελίας promiseἧς of whichὡμολόγησεν confessedtheθεὸς Godτῷ to the᾿Αβραάμ, Abraham,ηὔξησεν grewtheλαὸς peopleκαὶ andἐπληθύνθη it was multipliedἐν inΑἰγύπτῳ, Egypt, 18  ἄχρι untilοὗ which [time]ἀνέστη stood upβασιλεὺς kingἕτερος differentἐπ’ uponΑἴγυπτον, Egypt,ὃς whoοὐκ notᾔδει had knownτὸν theἸωσήφ. Joseph. 19  οὗτος This (one)κατασοφισάμενος having used craft againstτὸ theγένος raceἡμῶν of usἐκάκωσεν treated badlyτοὺς theπατέρας fathersτοῦ of theποιεῖν to be makingτὰ theβρέφη infantsἔκθετα exposedαὐτῶν of themεἰς intoτὸ theμὴ notζωογονεῖσθαι. to be generated alive. 20  ἐν Inwhichκαιρῷ appointed timeἐγεννήθη was generatedΜωυσῆς, Moses,καὶ andἦν he wasἀστεῖος beautifulτῷ to theθεῷ· God;ὃς whoἀνετράφη was nursedμῆνας monthsτρεῖς threeἐν inτῷ theοἴκῳ houseτοῦ of theπατρός· father; 21  ἐκτεθέντος having been exposedδὲ butαὐτοῦ of himἀνείλατο took upαὐτὸν himtheθυγάτηρ daughterΦαραὼ of Pharaohκαὶ andἀνεθρέψατο she rearedαὐτὸν himἑαυτῇ to herselfεἰς intoυἱόν. son. 22  καὶ Andἐπαιδεύθη was instructedΜωυσῆς Mosesπάσῃ to allσοφίᾳ wisdomΑἰγυπτίων, of Egyptians,ἦν he wasδὲ butδυνατὸς powerfulἐν inλόγοις wordsκαὶ andἔργοις to worksαὐτοῦ. of him. 23  Ὡς Asδὲ butἐπληροῦτο was being fulfilledαὐτῷ to himτεσσερακονταετὴς of forty years’χρόνος, time,ἀνέβη it came upἐπὶ uponτὴν theκαρδίαν heartαὐτοῦ of himἐπισκέψασθαι to look uponτοὺς theἀδελφοὺς brothersαὐτοῦ of himτοὺς theυἱοὺς sonsἸσραήλ. of Israel. 24  καὶ Andἰδών having seenτινα someoneἀδικούμενον being unjustly treatedἠμύνατο he defendedκαὶ andἐποίησεν didἐκδίκησιν vengeanceτῷ to the (one)καταπονουμένῳ being abusedπατάξας having smittenτὸν theΑἰγύπτιον. Egyptian. 25  ἐνόμιζεν He was of the opinionδὲ butσυνιέναι to comprehendτοὺς theἀδελφοὺς brothersὅτι thattheθεὸς Godδιὰ throughχειρὸς handαὐτοῦ of himδίδωσιν is givingσωτηρίαν salvationαὐτοῖς, to them,οἱ the (ones)δὲ butοὐ notσυνῆκαν. comprehended. 26  τῇ To theτε andἐπιούσῃ being uponἡμέρᾳ dayὤφθη he became seenαὐτοῖς to themμαχομένοις fightingκαὶ andσυνήλλασσεν he was reconcilingαὐτοὺς themεἰς intoεἰρήνην peaceεἰπών having saidἌνδρες, Male persons,ἀδελφοί brothersἐστε· YOU are;ἵνα in order thatτί whatἀδικεῖτε are YOU treating unjustlyἀλλήλους; one another? 27  The (one)δὲ butἀδικῶν treating unjustlyτὸν theπλησίον neighborἀπώσατο pushed awayαὐτὸν himεἰπών having saidΤίς Whoσὲ youκατέστησεν appointedἄρχοντα rulerκαὶ andδικαστὴν judgeἐφ’ uponἡμῶν; us? 28  μὴ Notἀνελεῖν to take upμε meσὺ youθέλεις are willingὃν whatτρόπον mannerἀνεῖλες you took upἐχθὲς yesterdayτὸν theΑἰγύπτιον; Egyptian? 29  ἔφυγεν Fledδὲ butΜωυσῆς Mosesἐν inτῷ theλόγῳ wordτούτῳ, this,καὶ andἐγένετο he becameπάροικος dweller besideἐν inγῇ earthΜαδιάμ, of Midian,οὗ whereἐγέννησεν he generatedυἱοὺς sonsδύο. two. 30  Καὶ Andπληρωθέντων having been fulfilledἐτῶν of yearsτεσσεράκοντα fortyὤφθη he became seenαὐτῷ to himἐν inτῇ theἐρήμῳ desolate [place]τοῦ of theὄρους MountΣινὰ Sinaiἄγγελος angelἐν inφλογὶ flameπυρὸς of fireβάτου· of thornbush; 31  theδὲ butΜωυσῆς Mosesἰδὼν having seenἐθαύμασεν he wondered atτὸ theὅραμα· sight;προσερχομένου coming towardδὲ butαὐτοῦ of himκατανοῆσαι to mind downἐγένετο occurredφωνὴ voiceΚυρίου of Lord 32  ᾿Εγὼ Itheθεὸς Godτῶν of theπατέρων fathersσου, of you,theθεὸς God᾿Αβραὰμ of Abrahamκαὶ andἸσαὰκ of Isaacκαὶ andἸακώβ. of Jacob.ἔντρομος Atrembleδὲ butγενόμενος having becomeΜωυσῆς Mosesοὐκ notἐτόλμα was daringκατανοῆσαι. to mind down. 33  εἶπεν Saidδὲ butαὐτῷ to himtheκύριος LordΛύσον Loosenτὸ theὑπόδημα sandalτῶν of theποδῶν feetσου, of you,theγὰρ forτόπος placeἐφ’ uponwhichἕστηκας you have stoodγῆ earthἁγία holyἐστίν. is. 34  ἰδὼν Having seenεἶδον I sawτὴν theκάκωσιν bad treatmentτοῦ of theλαοῦ peopleμου of meτοῦ of the (one)ἐν inΑἰγύπτῳ, Egypt,καὶ andτοῦ of theστεναγμοῦ groaningαὐτοῦ of itἤκουσα, I heard,καὶ andκατέβην I came downἐξελέσθαι to take outαὐτούς· them;καὶ andνῦν nowδεῦρο hitherἀποστείλω I shall send offσε youεἰς intoΑἴγυπτον. Egypt. 35  Τοῦτον Thisτὸν theΜωυσῆν, Moses,ὃν whomἠρνήσαντο they disownedεἰπόντες (ones) having saidΤίς Whoσὲ youκατέστησεν appointedἄρχοντα rulerκαὶ andδικαστήν, judge,τοῦτον this (one)theθεὸς Godκαὶ andἄρχοντα rulerκαὶ andλυτρωτὴν delivererἀπέσταλκεν has sent offσὺν together withχειρὶ handἀγγέλου of angelτοῦ of the (one)ὀφθέντος having become seenαὐτῷ to himἐν inτῇ theβάτῳ. thornbush. 36  οὗτος This (one)ἐξήγαγεν led outαὐτοὺς themποιήσας having doneτέρατα portentsκαὶ andσημεῖα signsἐν inτῇ theΑἰγύπτῳ Egyptκαὶ andἐν in᾿Ερυθρᾷ RedΘαλάσσῃ Seaκαὶ andἐν inτῇ theἐρήμῳ desolate [place]ἔτη yearsτεσσεράκοντα. forty. 37  οὗτός Thisἐστιν istheΜωυσῆς Mosesthe (one)εἴπας having saidτοῖς to theυἱοῖς sonsἸσραήλ of IsraelΠροφήτην Prophetὑμῖν to YOUἀναστήσει will make stand uptheθεὸς Godἐκ out ofτῶν theἀδελφῶν brothersὑμῶν of YOUὡς asἐμέ. me. 38  οὗτός Thisἐστιν isthe (one)γενόμενος having come to beἐν inτῇ theἐκκλησίᾳ ecclesiaἐν inτῇ theἐρήμῳ desolate [place]μετὰ withτοῦ theἀγγέλου angelτοῦ the (one)λαλοῦντος speakingαὐτῷ to himἐν inτῷ theὄρει MountΣινὰ Sinaiκαὶ andτῶν of theπατέρων fathersἡμῶν, of us,ὃς which oneἐδέξατο receivedλόγια little wordsζῶντα livingδοῦναι to giveὑμῖν, to YOU, 39  to which (one)οὐκ notἠθέλησαν they willedὑπήκοοι obedientγενέσθαι to becomeοἱ theπατέρες fathersἡμῶν of usἀλλὰ butἀπώσαντο they pushed awayκαὶ andἐστράφησαν they turned backἐν inταῖς theκαρδίαις heartsαὐτῶν of themεἰς intoΑἴγυπτον, Egypt, 40  εἰπόντες having saidτῷ to the᾿Ααρών AaronΠοίησον Makeἡμῖν to usθεοὺς godsοἳ whoπροπορεύσονται will go aheadἡμῶν· of us;theγὰρ forΜωυσῆς Mosesοὗτος, this,ὃς whoἐξήγαγεν led outἡμᾶς usἐκ out ofγῆς earthΑἰγύπτου, of Egypt,οὐκ notοἴδαμεν we have knownτί whatἐγένετο occurredαὐτῷ. to him. 41  καὶ Andἐμοσχοποίησαν they made calfἐν inταῖς theἡμέραις daysἐκείναις thoseκαὶ andἀνήγαγον they led upθυσίαν sacrificeτῷ to theεἰδώλῳ, idol,καὶ andεὐφραίνοντο they were being well-mindedἐν inτοῖς theἔργοις worksτῶν of theχειρῶν handsαὐτῶν. of them. 42  ἔστρεψεν Turnedδὲ buttheθεὸς Godκαὶ andπαρέδωκεν gave besideαὐτοὺς themλατρεύειν to be rendering sacred serviceτῇ to theστρατιᾷ armyτοῦ of theοὐρανοῦ, heaven,καθὼς according asγέγραπται it has been writtenἐν inΒίβλῳ Bookτῶν of theπροφητῶν prophetsΜὴ Notσφάγια victimsκαὶ andθυσίας sacrificesπροσηνέγκατέ YOU bore towardμοι to meἔτη yearsτεσσεράκοντα fortyἐν inτῇ theἐρήμῳ, desolate [place],οἶκος houseἸσραήλ; of Israel? 43  καὶ Andἀνελάβετε YOU took upτὴν theσκηνὴν tentτοῦ of theΜολὸχ Molochκαὶ andτὸ theἄστρον starτοῦ of theθεοῦ godῬομφά, Rompha,τοὺς theτύπους typesοὓς whichἐποιήσατε YOU madeπροσκυνεῖν to be worshipingαὐτοῖς. to them.καὶ Andμετοικιῶ I shall deportὑμᾶς YOUἐπέκεινα beyondΒαβυλῶνος. Babylon. 44  Theσκηνὴ tentτοῦ of theμαρτυρίου witnessἦν wasτοῖς to theπατράσιν fathersἡμῶν of usἐν inτῇ theἐρήμῳ, desolate [place],καθὼς according asδιετάξατο orderedthe (one)λαλῶν speakingτῷ to theΜωυσῇ Mosesποιῆσαι to makeαὐτὴν itκατὰ according toτὸν theτύπον typeὃν whichἑωράκει, he had seen, 45  ἣν whichκαὶ alsoεἰσήγαγον they led inδιαδεξάμενοι having throughout receivedοἱ theπατέρες fathersἡμῶν of usμετὰ withἸησοῦ Jesusἐν inτῇ theκατασχέσει having downτῶν of theἐθνῶν nationsὧν of which (ones)ἐξῶσεν pushed outtheθεὸς Godἀπὸ fromπροσώπου faceτῶν of theπατέρων fathersἡμῶν of usἕως untilτῶν theἡμερῶν daysΔαυείδ· of David; 46  ὃς whoεὗρεν foundχάριν favorἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andᾐτήσατο he askedεὑρεῖν to findσκήνωμα tenting placeτῷ to theθεῷ GodἸακώβ. of Jacob. 47  Σολομῶν Solomonδὲ butοἰκοδόμησεν builtαὐτῷ to himοἶκον. house. 48  ἀλλ’ Butοὐχ nottheὕψιστος Most Highἐν inχειροποιήτοις handmade (ones)κατοικεῖ· is inhabiting;καθὼς according astheπροφήτης prophetλέγει is saying 49  Theοὐρανός heavenμοι to meθρόνος, throne,καὶ andtheγῆ earthὑποπόδιον footstoolτῶν of theποδῶν feetμου· of me;ποῖον what sort ofοἶκον houseοἰκοδομήσετέ will YOU buildμοι, to me,λέγει is sayingΚύριος, Lord,orτίς whatτόπος placeτῆς of theκαταπαύσεώς restingμου; of me? 50  οὐχὶ Nottheχείρ handμου of meἐποίησεν madeταῦτα these (things)πάντα; all? 51  Σκληροτράχηλοι Hard-necked (ones)καὶ andἀπερίτμητοι uncircumcised (ones)καρδίαις to heartsκαὶ andτοῖς to theὠσίν, ears,ὑμεῖς YOUἀεὶ alwaysτῷ to theπνεύματι spiritτῷ theἁγίῳ holyἀντιπίπτετε, YOU are falling against,ὡς asοἱ theπατέρες fathersὑμῶν of YOUκαὶ alsoὑμεῖς. YOU. 52  τίνα Which (one)τῶν of theπροφητῶν prophetsοὐκ notἐδίωξαν persecutedοἱ theπατέρες fathersὑμῶν; of YOU?καὶ Andἀπέκτειναν they killedτοὺς the (one)προκαταγγείλαντας having announced beforehandπερὶ aboutτῆς theἐλεύσεως comingτοῦ of theδικαίου righteous (ones)οὗ of whomνῦν nowὑμεῖς YOUπροδόται betrayersκαὶ andφονεῖς murderersἐγένεσθε, YOU became, 53  οἵτινες whoἐλάβετε YOU receivedτὸν theνόμον lawεἰς intoδιαταγὰς ordersἀγγέλων, of angels,καὶ andοὐκ notἐφυλάξατε. YOU guarded. 54  ᾿Ακούοντες Hearingδὲ butταῦτα these (things)διεπρίοντο they were being sawn throughταῖς to theκαρδίαις heartsαὐτῶν of themκαὶ andἔβρυχον they were gnashingτοὺς theὀδόντας teethἐπ’ uponαὐτόν. him. 55  ὑπάρχων Beingδὲ butπλήρης fullπνεύματος of spiritἁγίου holyἀτενίσας having gazedεἰς intoτὸν theοὐρανὸν heavenεἶδεν he sawδόξαν gloryθεοῦ of Godκαὶ andἸησοῦν Jesusἑστῶτα having stoodἐκ out ofδεξιῶν right [parts]τοῦ of theθεοῦ, God, 56  καὶ andεἶπεν he saidἸδοὺ Look!θεωρῶ I am beholdingτοὺς theοὐρανοὺς heavensδιηνοιγμένους having been openedκαὶ andτὸν theυἱὸν Sonτοῦ of theἀνθρώπου manἐκ out ofδεξιῶν right [parts]ἑστῶτα having stoodτοῦ of theθεοῦ. God. 57  κράξαντες Having cried outδὲ butφωνῇ to voiceμεγάλῃ greatσυνέσχον they held togetherτὰ theὦτα earsαὐτῶν, of them,καὶ andὥρμησαν they rushedὁμοθυμαδὸν like-mindedlyἐπ’ uponαὐτόν, him, 58  καὶ andἐκβαλόντες having ejectedἔξω outsideτῆς theπόλεως cityἐλιθοβόλουν. they were throwing stones.καὶ Andοἱ theμάρτυρες witnessesἀπέθεντο put offτὰ theἱμάτια outer garmentsαὐτῶν of themπαρὰ besideτοὺς theπόδας feetνεανίου of young manκαλουμένου being calledΣαύλου. Saul. 59  καὶ Andἐλιθοβόλουν they were throwing stones atτὸν theΣτέφανον Stephenἐπικαλούμενον calling uponκαὶ andλέγοντα sayingΚύριε LordἸησοῦ, Jesus,δέξαι receiveτὸ theπνεῦμά spiritμου· of me; 60  θεὶς having putδὲ butτὰ theγόνατα kneesἔκραξεν he cried outφωνῇ to voiceμεγάλῃ greatΚύριε, Lord,μὴ notστήσῃς you should make to standαὐτοῖς to themταύτην thisτὴν theἁμαρτίαν· sin;καὶ andτοῦτο this (thing)εἰπὼν having saidἐκοιμήθη. he fell asleep.

Footnotes