Acts 3:1-26

3  Πέτρος Peterδὲ butκαὶ andἸωάνης Johnἀνέβαινον were going upεἰς intoτὸ theἱερὸν templeἐπὶ uponτὴν theὥραν hourτῆς of theπροσευχῆς prayerτὴν theἐνάτην, ninth, 2  καί andτις someἀνὴρ manχωλὸς lameἐκ out ofκοιλίας cavityμητρὸς of motherαὐτοῦ of himὑπάρχων beingἐβαστάζετο, he was being carried,ὃν whomἐτίθουν they were puttingκαθ’ according toἡμέραν dayπρὸς towardτὴν theθύραν doorτοῦ of theἱεροῦ templeτὴν theλεγομένην being saidὩραίαν Beautifulτοῦ of theαἰτεῖν to be askingἐλεημοσύνην gift of mercyπαρὰ besideτῶν of the (ones)εἰσπορευομένων going their way insideεἰς intoτὸ theἱερόν, temple, 3  ὃς whoἰδὼν having seenΠέτρον Peterκαὶ andἸωάνην Johnμέλλοντας being aboutεἰσιέναι to be going inεἰς intoτὸ theἱερὸν templeἠρώτα he was requestingἐλεημοσύνην gift of mercyλαβεῖν. to receive. 4  ἀτενίσας Having gazedδὲ butΠέτρος Peterεἰς intoαὐτὸν himσὺν together withτῷ theἸωάνῃ Johnεἶπεν he saidΒλέψον Lookεἰς intoἡμᾶς. us. 5  The (one)δὲ butἐπεῖχεν was having [eyes] uponαὐτοῖς to themπροσδοκῶν expectingτι somethingπαρ’ besideαὐτῶν of themλαβεῖν. to receive. 6  εἶπεν Saidδὲ butΠέτρος Peter᾿Αργύριον Silverκαὶ andχρυσίον goldοὐχ notὑπάρχει is existingμοι, to me,whichδὲ butἔχω I am havingτοῦτό thisσοι to youδίδωμι· I am giving;ἐν inτῷ theὀνόματι nameἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christτοῦ theΝαζωραίου Nazareneπεριπάτει. be walking. 7  καὶ Andπιάσας having taken hold ofαὐτὸν himτῆς of theδεξιᾶς rightχειρὸς handἤγειρεν he raised upαὐτόν· him;παραχρῆμα instantlyδὲ butἐστερεώθησαν were made firmαἱ theβάσεις solesαὐτοῦ of himκαὶ andτὰ theσφυδρά, ankle bones, 8  καὶ andἐξαλλόμενος leaping outἔστη he stoodκαὶ andπεριεπάτει, he was walking,καὶ andεἰσῆλθεν he enteredσὺν together withαὐτοῖς themεἰς intoτὸ theἱερὸν templeπεριπατῶν walkingκαὶ andἁλλόμενος leapingκαὶ andαἰνῶν praisingτὸν theθεόν. God. 9  καὶ Andεἶδεν sawπᾶς alltheλαὸς peopleαὐτὸν himπεριπατοῦντα walkingκαὶ andαἰνοῦντα praisingτὸν theθεόν, God, 10  ἐπεγίνωσκον they were recognizingδὲ butαὐτὸν himὅτι thatοὗτος thisἦν wasthe (one)πρὸς towardτὴν theἐλεημοσύνην gift of mercyκαθήμενος sittingἐπὶ uponτῇ theὩραίᾳ BeautifulΠύλῃ Gateτοῦ of theἱεροῦ, temple,καὶ andἐπλήσθησαν they were filledθάμβους of astonishmentκαὶ andἐκστάσεως of ecstasyἐπὶ uponτῷ the (thing)συμβεβηκότι having come togetherαὐτῷ. to him. 11  Κρατοῦντος Holding fastδὲ butαὐτοῦ of himτὸν theΠέτρον Peterκαὶ andτὸν theἸωάνην Johnσυνέδραμεν ran togetherπᾶς alltheλαὸς peopleπρὸς towardαὐτοὺς themἐπὶ uponτῇ theστοᾷ colonnadeτῇ theκαλουμένῃ being calledΣολομῶντος of Solomonἔκθαμβοι. astonished out. 12  ἰδὼν Having seenδὲ buttheΠέτρος Peterἀπεκρίνατο answeredπρὸς towardτὸν theλαόν peopleἌνδρες Male personsἸσραηλεῖται, Israelites,τί whyθαυμάζετε are YOU wonderingἐπὶ uponτούτῳ, this,orἡμῖν to usτί whyἀτενίζετε are YOU gazingὡς asἰδίᾳ to ownδυνάμει powerorεὐσεβείᾳ to well-reverentialnessπεποιηκόσιν to (ones) having madeτοῦ of theπεριπατεῖν to be walkingαὐτόν; him? 13  Theθεὸς God᾿Αβραὰμ of Abrahamκαὶ andἸσαὰκ of Isaacκαὶ andἸακώβ, of Jacob,theθεὸς Godτῶν of theπατέρων fathersἡμῶν, of us,ἐδόξασεν glorifiedτὸν theπαῖδα boyαὐτοῦ of himἸησοῦν, Jesus,ὃν whomὑμεῖς YOUμὲν indeedπαρεδώκατε gave besideκαὶ andἠρνήσασθε YOU disownedκατὰ downπρόσωπον faceΠειλάτου, of Pilate,κρίναντος having judgedἐκείνου of that (one)ἀπολύειν· to be releasing; 14  ὑμεῖς YOUδὲ butτὸν theἅγιον holyκαὶ andδίκαιον righteous (one)ἠρνήσασθε, YOU disowned,καὶ andᾐτήσασθε YOU asked forἄνδρα male personφονέα murdererχαρισθῆναι to be kindly givenὑμῖν, to YOU, 15  τὸν theδὲ butἀρχηγὸν chief leaderτῆς of theζωῆς lifeἀπεκτείνατε, YOU killed,ὃν whomtheθεὸς Godἤγειρεν raised upἐκ out ofνεκρῶν, dead (ones),οὗ of whichἡμεῖς weμάρτυρές witnessesἐσμεν. we are. 16  καὶ Andτῇ to theπίστει faithτοῦ of theὀνόματος nameαὐτοῦ of himτοῦτον this (one)ὃν whomθεωρεῖτε YOU are beholdingκαὶ andοἴδατε YOU have knownἐστερέωσεν made firmτὸ theὄνομα nameαὐτοῦ, of him,καὶ andtheπίστις faiththe (one)δι’ throughαὐτοῦ himἔδωκεν gaveαὐτῷ to himτὴν theὁλοκληρίαν whole allotmentταύτην thisἀπέναντι from in frontπάντων of allὑμῶν. of YOU. 17  καὶ Andνῦν, now,ἀδελφοί, brothers,οἶδα I have knownὅτι thatκατὰ downἄγνοιαν ignoranceἐπράξατε, YOU acted,ὥσπερ as-evenκαὶ alsoοἱ theἄρχοντες rulersὑμῶν· of YOU; 18  theδὲ butθεὸς Godwhich (things)προκατήγγειλεν he published beforehandδιὰ throughστόματος mouthπάντων of allτῶν theπροφητῶν prophetsπαθεῖν to sufferτὸν theχριστὸν Christαὐτοῦ of himἐπλήρωσεν he fulfilledοὕτως. thus. 19  μετανοήσατε Repent YOUοὖν thereforeκαὶ andἐπιστρέψατε turn YOU aroundπρὸς towardτὸ theἐξαλιφθῆναι to be blotted outὑμῶν of YOUτὰς theἁμαρτίας, sins,ὅπως so thatἂν likelyἔλθωσιν should comeκαιροὶ appointed timesἀναψύξεως of refreshingἀπὸ fromπροσώπου faceτοῦ of theκυρίου Lord 20  καὶ andἀποστείλῃ he should send forthτὸν theπροκεχειρισμένον having been beforehand appointedὑμῖν to YOUχριστὸν ChristἸησοῦν, Jesus, 21  ὃν whomδεῖ it is necessaryοὐρανὸν heavenμὲν indeedδέξασθαι to receiveἄχρι untilχρόνων timesἀποκαταστάσεως of restorationπάντων of all (things)ὧν of which (things)ἐλάλησεν spoketheθεὸς Godδιὰ throughστόματος mouthτῶν of theἁγίων holyἀπ’ fromαἰῶνος ageαὐτοῦ of himπροφητῶν. of prophets. 22  Μωυσῆς Mosesμὲν indeedεἶπεν saidὅτι thatΠροφήτην Prophetὑμῖν to YOUἀναστήσει will make stand upΚύριος Lordtheθεὸς Godἐκ out ofτῶν theἀδελφῶν brothersὑμῶν of YOUὡς asἐμέ· me;αὐτοῦ of himἀκούσεσθε YOU will hearκατὰ according toπάντα all (things)ὅσα as many asἂν likelyλαλήσῃ he might speakπρὸς towardὑμᾶς. YOU. 23  ἔσται It will beδὲ butπᾶσα everyψυχὴ soulἥτις whichἂν likelyμὴ notἀκούσῃ should hearτοῦ of theπροφήτου prophetἐκείνου thatἐξολεθρευθήσεται will be completely destroyedἐκ out ofτοῦ theλαοῦ. people. 24  καὶ Andπάντες allδὲ butοἱ theπροφῆται prophetsἀπὸ fromΣαμουὴλ Samuelκαὶ andτῶν of the (ones)καθεξῆς of successionὅσοι as many asἐλάλησαν spokeκαὶ andκατήγγειλαν announced downτὰς theἡμέρας daysταύτας. these. 25  ὑμεῖς YOUἐστὲ areοἱ theυἱοὶ sonsτῶν of theπροφητῶν prophetsκαὶ andτῆς of theδιαθήκης covenantἧς whichtheθεὸς Godδιέθετο covenantedπρὸς towardτοὺς theπατέρας fathersὑμῶν, of YOU,λέγων sayingπρὸς toward᾿Αβραάμ AbrahamΚαὶ Andἐν inτῷ theσπέρματί seedσου of youεὐλογηθήσονται will be blessedπᾶσαι allαἱ theπατριαὶ familiesτῆς of theγῆς. earth. 26  ὑμῖν To YOUπρῶτον firstἀναστήσας having made stand uptheθεὸς Godτὸν theπαῖδα boyαὐτοῦ of himἀπέστειλεν he sent forthαὐτὸν himεὐλογοῦντα blessingὑμᾶς YOUἐν inτῷ theἀποστρέφειν to be turning awayἕκαστον each (one)ἀπὸ fromτῶν theπονηριῶν wicked deedsὑμῶν. of YOU.

Footnotes