Acts 28:1-31

28  Καὶ Andδιασωθέντες having been saved throughτότε thenἐπέγνωμεν we recognizedὅτι thatΜελιτήνη Melitatheνῆσος islandκαλεῖται. is being called. 2  οἵ Theτε andβάρβαροι barbariansπαρεῖχαν were having alongsideοὐ notτὴν theτυχοῦσαν having happenedφιλανθρωπίαν affection for mankindἡμῖν, to us,ἅψαντες having touched offγὰρ forπυρὰν fireπροσελάβοντο they received alongsideπάντας allἡμᾶς usδιὰ throughτὸν theὑετὸν rainτὸν theἐφεστῶτα having stood uponκαὶ andδιὰ throughτὸ theψῦχος. cold. 3  συστρέψαντος Having collectedδὲ butτοῦ of theΠαύλου Paulφρυγάνων of dry sticksτι someπλῆθος multitudeκαὶ andἐπιθέντος having imposedἐπὶ uponτὴν theπυράν, fire,ἔχιδνα viperἀπὸ fromτῆς theθέρμης heatἐξελθοῦσα having come outκαθῆψε fastened self downτῆς of theχειρὸς handαὐτοῦ. of him. 4  ὡς Asδὲ butεἶδαν sawοἱ theβάρβαροι barbariansκρεμάμενον hangingτὸ theθηρίον wild beastἐκ out ofτῆς theχειρὸς handαὐτοῦ, of him,πρὸς towardἀλλήλους one anotherἔλεγον they were sayingΠάντως By all meansφονεύς murdererἐστιν istheἄνθρωπος manοὗτος thisὃν whomδιασωθέντα having been saved throughἐκ out ofτῆς theθαλάσσης seatheδίκη justiceζῇν to be livingοὐκ notεἴασεν. permitted. 5  Theμὲν indeedοὖν thereforeἀποτινάξας having shaken offτὸ theθηρίον wild beastεἰς intoτὸ theπῦρ fireἔπαθεν he sufferedοὐδὲν nothingκακόν· bad; 6  οἱ the (ones)δὲ butπροσεδόκων were expectingαὐτὸν himμέλλειν to be aboutπίμπρασθαι to be swellingorκαταπίπτειν to be falling downἄφνω suddenlyνεκρόν. dead.ἐπὶ Uponπολὺ muchδὲ butαὐτῶν of themπροσδοκώντων expectingκαὶ andθεωρούντων beholdingμηδὲν nothingἄτοπον out of placeεἰς intoαὐτὸν himγινόμενον, occurring,μεταβαλόμενοι having thrust selves aroundἔλεγον they were sayingαὐτὸν himεἶναι to beθεόν. god. 7  ᾿Εν Inδὲ butτοῖς the [parts]περὶ aboutτὸν theτόπον placeἐκεῖνον thatὑπῆρχεν wasχωρία pieces of groundτῷ to theπρώτῳ first [man]τῆς of theνήσου islandὀνόματι to nameΠοπλίῳ, Publius,ὃς whoἀναδεξάμενος having received upἡμᾶς usἡμέρας daysτρεῖς threeφιλοφρόνως friendly-mindedlyἐξένισεν. entertained as stranger. 8  ἐγένετο It occurredδὲ butτὸν theπατέρα fatherτοῦ of theΠοπλίου Publiusπυρετοῖς to feversκαὶ andδυσεντερίῳ to dysenteryσυνεχόμενον being held togetherκατακεῖσθαι, to be lying down,πρὸς towardὃν whomtheΠαῦλος Paulεἰσελθὼν having gone inκαὶ andπροσευξάμενος having prayedἐπιθεὶς having put uponτὰς theχεῖρας handsαὐτῷ to himἰάσατο he healedαὐτόν. him. 9  τούτου Of thisδὲ butγενομένου having occurredκαὶ alsoοἱ theλοιποὶ leftoverοἱ the (ones)ἐν inτῇ theνήσῳ islandἔχοντες havingἀσθενείας sicknessesπροσήρχοντο they were coming towardκαὶ andἐθεραπεύοντο, they were being healed, 10  οἳ whoκαὶ alsoπολλαῖς to manyτιμαῖς honorsἐτίμησαν honoredἡμᾶς usκαὶ andἀναγομένοις to (ones) being led upἐπέθεντο they put uponτὰ the (things)πρὸς towardτὰς theχρείας. needs. 11  Μετὰ Afterδὲ butτρεῖς threeμῆνας monthsἀνήχθημεν we were led upἐν inπλοίῳ boatπαρακεχειμακότι (it) having winteredἐν inτῇ theνήσῳ island᾿Αλεξανδρινῷ, Alexandrian,παρασήμῳ to ensignΔιοσκούροις. Dioscuri. 12  καὶ Andκαταχθέντες having been led downεἰς intoΣυρακούσας Syracuseἐπεμείναμεν we remained uponἡμέρας daysτρεῖς, three, 13  ὅθεν from whichπεριελόντες having gone aroundκατηντήσαμεν we attained downεἰς intoῬήγιον. Rhegium.καὶ Andμετὰ afterμίαν oneἡμέραν dayἐπιγενομένου having occurred uponνότου of south (wind)δευτεραῖοι second (day) onesἤλθομεν we cameεἰς intoΠοτιόλους, Puteoli, 14  οὗ whereεὑρόντες having foundἀδελφοὺς brothersπαρεκλήθημεν we were called alongsideπαρ’ besideαὐτοῖς themἐπιμεῖναι to remain uponἡμέρας daysἑπτά· seven;καὶ andοὕτως thusεἰς intoτὴν theῬώμην Romeἤλθαμεν. we came. 15  κἀκεῖθεν And from thereοἱ theἀδελφοὶ brothersἀκούσαντες having heardτὰ the (things)περὶ aboutἡμῶν usἦλθαν they cameεἰς intoἀπάντησιν meetingἡμῖν to usἄχρι until᾿Αππίου AppiiΦόρου Forumκαὶ andΤριῶν of ThreeΤαβερνῶν, Taverns,οὓς whomἰδὼν having seentheΠαῦλος Paulεὐχαριστήσας having given thanksτῷ to theθεῷ Godἔλαβε he tookθάρσος. courage. 16  Ὅτε Whenδὲ butεἰσήλθαμεν we enteredεἰς intoῬώμην, Rome,ἐπετράπη it was permittedτῷ to theΠαύλῳ Paulμένειν to be remainingκαθ’ according toἑαυτὸν himselfσὺν together withτῷ theφυλάσσοντι guardingαὐτὸν himστρατιώτῃ. soldier. 17  ᾿Εγένετο It occurredδὲ butμετὰ afterἡμέρας daysτρεῖς threeσυνκαλέσασθαι to be calling togetherαὐτὸν himτοὺς the (ones)ὄντας beingτῶν of theἸουδαίων Jewsπρώτους· first (ones);συνελθόντων having come togetherδὲ butαὐτῶν of themἔλεγεν he was sayingπρὸς towardαὐτούς them᾿Εγώ, I,ἄνδρες male personsἀδελφοί, brothers,οὐδὲν nothingἐναντίον contraryποιήσας having doneτῷ to theλαῷ peopleorτοῖς to theἔθεσι customsτοῖς theπατρῴοις paternalδέσμιος bound oneἐξ out ofἸεροσολύμων Jerusalemπαρεδόθην I was given besideεἰς intoτὰς theχεῖρας handsτῶν of theῬωμαίων, Romans, 18  οἵτινες whoἀνακρίναντές having examinedμε meἐβούλοντο were wishingἀπολῦσαι to releaseδιὰ throughτὸ theμηδεμίαν not oneαἰτίαν causeθανάτου of deathὑπάρχειν to be existingἐν inἐμοί· me; 19  ἀντιλεγόντων saying againstδὲ butτῶν of theἸουδαίων Jewsἠναγκάσθην I was put under necessityἐπικαλέσασθαι to call uponΚαίσαρα, Caesar,οὐχ notὡς asτοῦ of theἔθνους nationμου of meἔχων havingτι anythingκατηγορεῖν. to be accusing. 20  διὰ Throughταύτην thisοὖν thereforeτὴν theαἰτίαν causeπαρεκάλεσα I entreatedὑμᾶς YOUἰδεῖν to seeκαὶ andπροσλαλῆσαι, to speak toward,εἵνεκεν on accountγὰρ forτῆς of theἐλπίδος hopeτοῦ of theἸσραὴλ Israelτὴν theἅλυσιν chainταύτην thisπερίκειμαι. I am having lie around. 21  οἱ The (ones)δὲ butπρὸς towardαὐτὸν himεἶπαν saidἩμεῖς Weοὔτε neitherγράμματα writingsπερὶ aboutσοῦ youἐδεξάμεθα we receivedἀπὸ fromτῆς theἸουδαίας, Judea,οὔτε norπαραγενόμενός having come to be alongsideτις anyoneτῶν of theἀδελφῶν brothersἀπήγγειλεν he reported backorἐλάλησέν he spokeτι anythingπερὶ aboutσοῦ youπονηρόν. wicked. 22  ἀξιοῦμεν We are considering worthyδὲ butπαρὰ besideσοῦ of youἀκοῦσαι to hearwhat (things)φρονεῖς, you are minding,περὶ aboutμὲν indeedγὰρ forτῆς of theαἱρέσεως sectταύτης thisγνωστὸν knownἡμῖν to usἐστὶν it isὅτι thatπανταχοῦ everywhereἀντιλέγεται. it is being said against. 23  Ταξάμενοι Having arrangedδὲ butαὐτῷ to himἡμέραν dayἦλθαν they cameπρὸς towardαὐτὸν himεἰς intoτὴν theξενίαν lodging (place)πλείονες, more (ones),οἷς to whomἐξετίθετο he was setting outδιαμαρτυρόμενος thoroughly witnessing toτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godπείθων persuadingτε andαὐτοὺς themπερὶ aboutτοῦ theἸησοῦ Jesusἀπό fromτε andτοῦ theνόμου lawΜωυσέως of Mosesκαὶ andτῶν of theπροφητῶν Prophetsἀπὸ fromπρωὶ morningἕως untilἑσπέρας. evening. 24  Καὶ Andοἱ the (ones)μὲν indeedἐπείθοντο were being persuadedτοῖς to the (things)λεγομένοις being saidοἱ the (ones)δὲ butἠπίστουν, were disbelieving, 25  ἀσύμφωνοι dissonantδὲ butὄντες beingπρὸς towardἀλλήλους one anotherἀπελύοντο, they were loosing selves off,εἰπόντος having saidτοῦ of theΠαύλου Paulῥῆμα sayingἓν oneὅτι that Καλῶς Finelyτὸ theπνεῦμα spiritτὸ theἅγιον holyἐλάλησεν spokeδιὰ throughἨσαίου Isaiahτοῦ theπροφήτου prophetπρὸς towardτοὺς theπατέρας fathersὑμῶν of YOU 26  λέγων sayingΠορεύθητι Goπρὸς towardτὸν theλαὸν peopleτοῦτον thisκαὶ andεἰπόν say᾿Ακοῇ To hearingἀκούσετε YOU will be hearingκαὶ andοὐ notμὴ notσυνῆτε, YOU should put together,καὶ andβλέποντες lookingβλέψετε YOU will be lookingκαὶ andοὐ notμὴ notἴδητε· YOU should see; 27  ἐπαχύνθη was thickenedγὰρ fortheκαρδία heartτοῦ of theλαοῦ peopleτούτου, this,καὶ andτοῖς to theὠσὶν earsβαρέως heavilyἤκουσαν, they heard,καὶ andτοὺς theὀφθαλμοὺς eyesαὐτῶν of themἐκάμμυσαν· they shut down;μή notποτε at sometimeἴδωσιν they should seeτοῖς to theὀφθαλμοῖς eyesκαὶ andτοῖς to theὠσὶν earsἀκούσωσιν they should hearκαὶ andτῇ to theκαρδίᾳ heartσυνῶσιν they should put togetherκαὶ andἐπιστρέψωσιν, they should return,καὶ andἰάσομαι I shall healαὐτούς. them. 28  γνωστὸν Knownοὖν thereforeὑμῖν to YOUἔστω let it beὅτι thatτοῖς to theἔθνεσιν nationsἀπεστάλη was sent offτοῦτο thisτὸ theσωτήριον means of salvationτοῦ of theθεοῦ· God;αὐτοὶ theyκαὶ andἀκούσονται. they will hear. 29  —— —— 30  ᾿Ενέμεινεν He remained inδὲ butδιετίαν two-year periodὅλην wholeἐν inἰδίῳ ownμισθώματι, hired house,καὶ andἀπεδέχετο was receiving fromπάντας allτοὺς the (ones)εἰσπορευομένους going inπρὸς towardαὐτόν, him, 31  κηρύσσων preachingτὴν theβασιλείαν kingdomτοῦ of theθεοῦ Godκαὶ andδιδάσκων teachingτὰ the (things)περὶ aboutτοῦ theκυρίου LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christμετὰ withπάσης allπαρρησίας outspokennessἀκωλύτως. unhinderedly.

Footnotes