Acts 16:1-40

16  Κατήντησεν He attainedδὲ butκαὶ alsoεἰς intoΔέρβην Derbeκαὶ andεἰς intoΛύστραν. Lystra.καὶ Andἰδοὺ look!μαθητής discipleτις someἦν wasἐκεῖ thereὀνόματι to nameΤιμόθεος, Timothy,υἱὸς sonγυναικὸς of womanἸουδαίας Jewishπιστῆς faithfulπατρὸς of fatherδὲ butἝλληνος, Greek, 2  ὃς whoἐμαρτυρεῖτο was witnessed aboutὑπὸ byτῶν theἐν inΛύστροις Lystraκαὶ andἸκονίῳ Iconiumἀδελφῶν· brothers; 3  τοῦτον this (one)ἠθέλησεν willedtheΠαῦλος Paulσὺν together withαὐτῷ himἐξελθεῖν, to go out,καὶ andλαβὼν having takenπεριέτεμεν he circumcisedαὐτὸν himδιὰ throughτοὺς theἸουδαίους Jewsτοὺς the (ones)ὄντας beingἐν inτοῖς theτόποις placesἐκείνοις, those,ᾔδεισαν they had knownγὰρ forἅπαντες allὅτι thatἝλλην Greektheπατὴρ fatherαὐτοῦ of himὑπῆρχεν. was. 4  Ὡς Asδὲ butδιεπορεύοντο they were going throughτὰς theπόλεις, cities,παρεδίδοσαν they were giving besideαὐτοῖς to themφυλάσσειν to be guardingτὰ theδόγματα decreesτὰ theκεκριμένα having been judgedὑπὸ byτῶν theἀποστόλων apostlesκαὶ andπρεσβυτέρων older menτῶν the (ones)ἐν inἸεροσολύμοις. Jerusalem. 5  Αἱ Theμὲν indeedοὖν thereforeἐκκλησίαι ecclesiasἐστερεοῦντο were being made solidτῇ to theπίστει faithκαὶ andἐπερίσσευον they were aboundingτῷ to theἀριθμῷ numberκαθ’ according toἡμέραν. day. 6  Διῆλθον They went throughδὲ butτὴν theΦρυγίαν Phrygiaκαὶ andΓαλατικὴν Galatianχώραν, country,κωλυθέντες having been forbiddenὑπὸ byτοῦ theἁγίου holyπνεύματος spiritλαλῆσαι to speakτὸν theλόγον wordἐν inτῇ the᾿Ασίᾳ, Asia, 7  ἐλθόντες having comeδὲ butκατὰ downτὴν theΜυσίαν Mysiaἐπείραζον they were attemptingεἰς intoτὴν theΒιθυνίαν Bithyniaπορευθῆναι to goκαὶ andοὐκ notεἴασεν permittedαὐτοὺς themτὸ theπνεῦμα spiritἸησοῦ· of Jesus; 8  παρελθόντες having gone alongsideδὲ butτὴν theΜυσίαν Mysiaκατέβησαν they stepped downεἰς intoΤρῳάδα. Troas. 9  καὶ Andὅραμα visionδιὰ throughνυκτὸς nightτῷ to theΠαύλῳ Paulὤφθη, was seen,ἀνὴρ male personΜακεδών Macedonianτις someἦν wasἑστὼς having stoodκαὶ andπαρακαλῶν entreatingαὐτὸν himκαὶ andλέγων sayingΔιαβὰς Having stepped throughεἰς intoΜακεδονίαν Macedoniaβοήθησον give you helpἡμῖν. to us. 10  ὡς Asδὲ butτὸ theὅραμα visionεἶδεν, he saw,εὐθέως immediatelyἐζητήσαμεν we soughtἐξελθεῖν to go outεἰς intoΜακεδονίαν, Macedonia,συνβιβάζοντες making go withὅτι thatπροσκέκληται has called towardἡμᾶς ustheθεὸς Godεὐαγγελίσασθαι to declare good news toαὐτούς. them. 11  ᾿Αναχθέντες Having been led upοὖν thereforeἀπὸ fromΤρῳάδος Troasεὐθυδρομήσαμεν we ran straight courseεἰς intoΣαμοθρᾴκην, Samothrace,τῇ to theδὲ butἐπιούσῃ succeeding [day]εἰς intoΝέαν NeaΠόλιν, Polis, 12  κἀκεῖθεν and from thereεἰς intoΦιλίππους, Philippi,ἥτις whichἐστὶν isπρώτη firstτῆς of theμερίδος partΜακεδονίας of Macedoniaπόλις, city,κολωνία. colony.῏Ημεν We wereδὲ butἐν inταύτῃ thisτῇ theπόλει cityδιατρίβοντες spendingἡμέρας daysτινάς. some. 13  τῇ To theτε andἡμέρᾳ dayτῶν of theσαββάτων sabbathsἐξήλθομεν we went outἔξω outsideτῆς theπύλης gateπαρὰ besideποταμὸν riverοὗ whereἐνομίζομεν we were opiningπροσευχὴν prayerεἶναι, to be,καὶ andκαθίσαντες having seated selvesἐλαλοῦμεν we were speakingταῖς to theσυνελθούσαις having come togetherγυναιξίν. women. 14  καί Andτις someγυνὴ womanὀνόματι to nameΛυδία, Lydia,πορφυρόπωλις seller of purpleπόλεως of cityΘυατείρων Thyatiraσεβομένη veneratingτὸν theθεόν, God,ἤκουεν, was hearing,ἧς of whomtheκύριος Lordδιήνοιξεν opened wideτὴν theκαρδίαν heartπροσέχειν to be paying attentionτοῖς to the (things)λαλουμένοις being spokenὑπὸ byΠαύλου. Paul. 15  ὡς Asδὲ butἐβαπτίσθη she was baptizedκαὶ andtheοἶκος householdαὐτῆς, of her,παρεκάλεσεν she entreatedλέγουσα sayingΕἰ Ifκεκρίκατέ YOU have judgedμε meπιστὴν faithfulτῷ to theκυρίῳ Lordεἶναι, to be,εἰσελθόντες having enteredεἰς intoτὸν theοἶκόν houseμου of meμένετε· be YOU remaining;καὶ andπαρεβιάσατο she constrainedἡμᾶς. us. 16  ᾿Εγένετο It occurredδὲ butπορευομένων goingἡμῶν of usεἰς intoτὴν theπροσευχὴν prayerπαιδίσκην servant girlτινὰ someἔχουσαν havingπνεῦμα spiritπύθωνα of pythonὑπαντῆσαι to meetἡμῖν, to us,ἥτις whoἐργασίαν working [profit]πολλὴν muchπαρεῖχεν was furnishingτοῖς to theκυρίοις lordsαὐτῆς of herμαντευομένη· divining; 17  αὕτη this [girl]κατακολουθοῦσα following afterτῷ to theΠαύλῳ Paulκαὶ andἡμῖν to usἔκραζεν she was crying outλέγουσα sayingΟὗτοι Theseοἱ theἄνθρωποι menδοῦλοι slavesτοῦ of theθεοῦ Godτοῦ theὑψίστου Most Highεἰσίν, they are,οἵτινες whoκαταγγέλλουσιν are announcing downὑμῖν to YOUὁδὸν wayσωτηρίας. of salvation. 18  τοῦτο Thisδὲ butἐποίει she was doingἐπὶ uponπολλὰς manyἡμέρας. days.διαπονηθεὶς Having been weariedδὲ butΠαῦλος Paulκαὶ andἐπιστρέψας having turned uponτῷ to theπνεύματι spiritεἶπεν he saidΠαραγγέλλω I am chargingσοι to youἐν inὀνόματι nameἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christἐξελθεῖν to come outἀπ’ fromαὐτῆς· her;καὶ andἐξῆλθεν it came outαὐτῇ to veryτῇ theὥρᾳ. hour. 19  Ἰδόντες Having seenδὲ butοἱ theκύριοι lordsαὐτῆς of herὅτι thatἐξῆλθεν came outtheἐλπὶς hopeτῆς of theἐργασίας working [profit]αὐτῶν of themἐπιλαβόμενοι having taken hold ofτὸν theΠαῦλον Paulκαὶ andτὸν theΣίλαν Silasεἵλκυσαν they draggedεἰς intoτὴν theἀγορὰν marketplaceἐπὶ uponτοὺς theἄρχοντας, rulers, 20  καὶ andπροσαγαγόντες having led towardαὐτοὺς themτοῖς to theστρατηγοῖς praetorsεἶπαν they saidΟὗτοι Theseοἱ theἄνθρωποι menἐκταράσσουσιν are agitating outἡμῶν of usτὴν theπόλιν cityἸουδαῖοι Jewsὑπάρχοντες, existing, 21  καὶ andκαταγγέλλουσιν they announce downἔθη customswhichοὐκ notἔξεστιν it is lawfulἡμῖν to usπαραδέχεσθαι to be accepting alongsideοὐδὲ norποιεῖν to be doingῬωμαίοις Romansοὖσιν. being. 22  καὶ Andσυνεπέστη stood up togethertheὄχλος crowdκατ’ down onαὐτῶν, them,καὶ andοἱ theστρατηγοὶ praetorsπεριρήξαντες having torn offαὐτῶν of themτὰ theἱμάτια outer garmentsἐκέλευον they were commandingῥαβδίζειν, to be beating with rods, 23  πολλὰς manyδὲ butἐπιθέντες having imposedαὐτοῖς to themπληγὰς blowsἔβαλον they threwεἰς intoφυλακήν, prison,παραγγείλαντες having chargedτῷ to theδεσμοφύλακι guard of bound onesἀσφαλῶς securelyτηρεῖν to be keepingαὐτούς· them; 24  ὃς whoπαραγγελίαν chargeτοιαύτην suchλαβὼν having receivedἔβαλεν he threwαὐτοὺς themεἰς intoτὴν theἐσωτέραν innerφυλακὴν prisonκαὶ andτοὺς theπόδας feetἠσφαλίσατο he made secureαὐτῶν of themεἰς intoτὸ theξύλον. wood. 25  Κατὰ Downδὲ butτὸ theμεσονύκτιον midnightΠαῦλος Paulκαὶ andΣίλας Silasπροσευχόμενοι prayingὕμνουν were praising with hymnsτὸν theθεόν, God,ἐπηκροῶντο were hearing uponδὲ butαὐτῶν of themοἱ theδέσμιοι· bound (ones); 26  ἄφνω suddenlyδὲ butσεισμὸς [earth] quakeἐγένετο occurredμέγας greatὥστε as-andσαλευθῆναι to be shakenτὰ theθεμέλια foundationsτοῦ of theδεσμωτηρίου, place of bound ones,ἠνεῴχθησαν were opened upδὲ butπαραχρῆμα instantlyαἱ theθύραι doorsπᾶσαι, all,καὶ andπάντων of allτὰ theδεσμὰ bondsἀνέθη. was let go up. 27  ἔξυπνος Awakened out of sleepδὲ butγενόμενος having becometheδεσμοφύλαξ guard of bound onesκαὶ andἰδὼν having seenἀνεῳγμένας having been openedτὰς theθύρας doorsτῆς of theφυλακῆς prisonσπασάμενος having drawnτὴν theμάχαιραν swordἤμελλεν he was aboutἑαυτὸν himself toἀναιρεῖν, be taking up,νομίζων opiningἐκπεφευγέναι to have fled outτοὺς theδεσμίους. bound ones. 28  ἐφώνησεν Sounded outδὲ butΠαῦλος Paulμεγάλῃ to greatφωνῇ voiceλέγων sayingΜηδὲν Nothingπράξῃς you should doσεαυτῷ to yourselfκακόν, bad (thing),ἅπαντες allγάρ forἐσμεν we areἐνθάδε. in here. 29  αἰτήσας Having asked forδὲ butφῶτα lightsεἰσεπήδησεν, he leaped in,καὶ andἔντρομος atrembleγενόμενος having becomeπροσέπεσεν he fell towardτῷ theΠαύλῳ Paulκαὶ andΣίλᾳ, Silas, 30  καὶ andπροαγαγὼν having led forwardαὐτοὺς themἔξω outsideἔφη he saidΚύριοι, Lords,τί whatμε meδεῖ it is necessaryποιεῖν to be doingἵνα in order thatσωθῶ; I should be saved? 31  οἱ The (ones)δὲ butεἶπαν saidΠίστευσον Believeἐπὶ uponτὸν theκύριον LordἸησοῦν, Jesus,καὶ andσωθήσῃ you will be savedσὺ youκαὶ andtheοἶκός householdσου. of you. 32  καὶ Andἐλάλησαν they spokeαὐτῷ to himτὸν theλόγον wordτοῦ of theθεοῦ Godσὺν together withπᾶσι allτοῖς the (ones)ἐν inτῇ theοἰκίᾳ houseαὐτοῦ. of him. 33  καὶ Andπαραλαβὼν having taken alongαὐτοὺς themἐν inἐκείνῃ thatτῇ theὥρᾳ hourτῆς of theνυκτὸς nightἔλουσεν he bathedἀπὸ fromτῶν theπληγῶν, blows,καὶ andἐβαπτίσθη he was baptizedαὐτὸς heκαὶ andοἱ the (ones)αὐτοῦ of himἅπαντες allπαραχρῆμα, instantly, 34  ἀναγαγών having led upτε andαὐτοὺς themεἰς intoτὸν theοἶκον houseπαρέθηκεν he put alongsideτράπεζαν, table,καὶ andἠγαλλιάσατο he exultedπανοικεὶ with all houseπεπιστευκὼς having believedτῷ to theθεῷ. God. 35  Ἡμέρας Of dayδὲ butγενομένης having occurredἀπέστειλαν sent offοἱ theστρατηγοὶ praetorsτοὺς theῥαβδούχους rod bearersλέγοντες saying᾿Απόλυσον Releaseτοὺς theἀνθρώπους menἐκείνους. those. 36  ἀπήγγειλεν Reported backδὲ buttheδεσμοφύλαξ guard of bound onesτοὺς theλόγους wordsπρὸς towardτὸν theΠαῦλον, Paul,ὅτι that᾿Απέσταλκαν Have sent offοἱ theστρατηγοὶ praetorsἵνα in order thatἀπολυθῆτε· YOU should be released;νῦν nowοὖν thereforeἐξελθόντες having come outπορεύεσθε be goingἐν inεἰρήνῃ. peace. 37  Theδὲ butΠαῦλος Paulἔφη saidπρὸς towardαὐτούς themΔείραντες Having flayedἡμᾶς usδημοσίᾳ to public [place]ἀκατακρίτους, uncondemned,ἀνθρώπους menῬωμαίους Romansὑπάρχοντας, existing,ἔβαλαν they threwεἰς intoφυλακήν· prison;καὶ andνῦν nowλάθρᾳ secretlyἡμᾶς usἐκβάλλουσιν; they are throwing out?οὐ Notγάρ, for,ἀλλὰ butἐλθόντες having comeαὐτοὶ theyἡμᾶς usἐξαγαγέτωσαν. let them lead out. 38  ἀπήγγειλαν Reported backδὲ butτοῖς to theστρατηγοῖς praetorsοἱ theῥαβδοῦχοι rod bearersτὰ theῥήματα sayingsταῦτα· these;ἐφοβήθησαν they grew fearfulδὲ butἀκούσαντες having heardὅτι thatῬωμαῖοί Romansεἰσιν, they are, 39  καὶ andἐλθόντες having comeπαρεκάλεσαν they entreatedαὐτούς, them,καὶ andἐξαγαγόντες having led outἠρώτων they were requestingἀπελθεῖν to go offἀπὸ fromτῆς theπόλεως. city. 40  ἐξελθόντες Having come outδὲ butἀπὸ fromτῆς theφυλακῆς prisonεἰσῆλθον they went inπρὸς towardτὴν theΛυδίαν, Lydia,καὶ andἰδόντες having seenπαρεκάλεσαν they encouragedτοὺς theἀδελφοὺς brothersκαὶ andἐξῆλθαν. they went out.

Footnotes