1 Corinthians 9:1-27

9  Οὐκ Notεἰμὶ am Iἐλεύθερος; free?οὐκ Notεἰμὶ am Iἀπόστολος; apostle?οὐχὶ NotἸησοῦν Jesusτὸν theκύριον Lordἡμῶν of usἑόρακα; have I seen?οὐ Notτὸ theἔργον workμου of meὑμεῖς YOUἐστὲ areἐν inκυρίῳ; Lord? 2  εἰ Ifἄλλοις to othersοὐκ notεἰμὶ I amἀπόστολος, apostle,ἀλλά butγε in factὑμῖν to YOUεἰμί, I am,theγὰρ forσφραγίς sealμου of meτῆς of theἀποστολῆς apostleshipὑμεῖς YOUἐστὲ areἐν inκυρίῳ. Lord. 3  Theἐμὴ myἀπολογία defenseτοῖς to the (ones)ἐμὲ meἀνακρίνουσίν judging upἐστιν isαὕτη. this. 4  μὴ Notοὐκ notἔχομεν we are havingἐξουσίαν authorityφαγεῖν to eatκαὶ andπεῖν; to drink? 5  μὴ Notοὐκ notἔχομεν we are havingἐξουσίαν authorityἀδελφὴν sisterγυναῖκα womanπεριάγειν, to be leading about,ὡς asκαὶ alsoοἱ theλοιποὶ leftoverἀπόστολοι apostlesκαὶ andοἱ theἀδελφοὶ brothersτοῦ of theκυρίου Lordκαὶ andΚηφᾶς; Cephas? 6  Orμόνος aloneἐγὼ Iκαὶ andΒαρνάβας Barnabasοὐκ notἔχομεν are we havingἐξουσίαν authorityμὴ notἐργάζεσθαι; to be working? 7  τίς Whoστρατεύεται serves as soldierἰδίοις to ownὀψωνίοις provisionsποτέ; sometime?τίς Whoφυτεύει is plantingἀμπελῶνα vineyardκαὶ andτὸν theκαρπὸν fruitαὐτοῦ of itοὐκ notἐσθίει; he is eating?Orτίς whoποιμαίνει is shepherdingποίμνην flockκαὶ andἐκ out ofτοῦ theγάλακτος milkτῆς of theποίμνης flockοὐκ notἐσθίει; he is eating? 8  Μὴ Notκατὰ according toἄνθρωπον manταῦτα these (things)λαλῶ, I am speaking,orκαὶ alsotheνόμος Lawταῦτα these (things)οὐ notλέγει; is saying? 9  ἐν Inγὰρ forτῷ theΜωυσέως of Mosesνόμῳ lawγέγραπται it has been writtenΟὐ Notφιμώσεις you will muzzleβοῦν bullἀλοῶντα. threshing.μὴ Notτῶν of theβοῶν bullsμέλει it is careτῷ to theθεῷ, God, 10  orδι’ throughἡμᾶς usπάντως altogetherλέγει; is he saying?δι’ Throughἡμᾶς usγὰρ forἐγράφη, it was written,ὅτι becauseὀφείλει is owingἐπ’ uponἐλπίδι hopethe (one)ἀροτριῶν plowingἀροτριᾷν, to be plowing,καὶ andthe (one)ἀλοῶν threshingἐπ’ uponἐλπίδι hopeτοῦ of theμετέχειν. to be partaking. 11  Εἰ Ifἡμεῖς weὑμῖν to YOUτὰ theπνευματικὰ spiritual (things)ἐσπείραμεν, sowed,μέγα great (thing)εἰ ifἡμεῖς weὑμῶν of YOUτὰ theσαρκικὰ fleshly (things)θερίσομεν; we shall reap? 12  εἰ Ifἄλλοι othersτῆς of theὑμῶν of YOURἐξουσίας authorityμετέχουσιν, they are partaking,οὐ notμᾶλλον ratherἡμεῖς; we?ἀλλ’ Butοὐκ notἐχρησάμεθα we usedτῇ to theἐξουσίᾳ authorityταύτῃ, this,ἀλλὰ butπάντα all (things)στέγομεν we are coveringἵνα in order thatμή notτινα anyἐνκοπὴν striking inδῶμεν we should giveτῷ to theεὐαγγελίῳ good newsτοῦ of theχριστοῦ. Christ. 13  οὐκ Notοἴδατε have YOU knownὅτι thatοἱ the (ones)τὰ theἱερὰ sacred (things)ἐργαζόμενοι workingτὰ the (things)ἐκ out ofτοῦ theἱεροῦ templeἐσθίουσιν, are eating,οἱ the (ones)τῷ to theθυσιαστηρίῳ altarπαρεδρεύοντες sitting besideτῷ to theθυσιαστηρίῳ altarσυνμερίζονται; are having part with? 14  οὕτως Thusκαὶ alsotheκύριος Lordδιέταξεν ordainedτοῖς to the (ones)τὸ theεὐαγγέλιον good newsκαταγγέλλουσιν announcing downἐκ out ofτοῦ theεὐαγγελίου good newsζῇν. to be living. 15  ἐγὼ Iδὲ butοὐ notκέχρημαι have usedοὐδενὶ to nothingτούτων. of these (things).Οὐκ Notἔγραψα I wroteδὲ butταῦτα these (things)ἵνα in order thatοὕτως thusγένηται it should becomeἐν inἐμοί, me,καλὸν fineγάρ forμοι to meμᾶλλον ratherἀποθανεῖν to dieἢ— or—τὸ theκαύχημά boastingμου of meοὐδεὶς no oneκενώσει. will make empty. 16  ἐὰν If everγὰρ forεὐαγγελίζωμαι, I may be declaring good news,οὐκ notἔστιν isμοι to meκαύχημα, boasting,ἀνάγκη necessityγάρ forμοι to meἐπίκειται· is lying upon;οὐαὶ woeγάρ forμοί to meἐστιν it isἐὰν if everμὴ notεὐαγγελίσωμαι. I should declare good news. 17  εἰ Ifγὰρ forἑκὼν voluntaryτοῦτο thisπράσσω, I am performing,μισθὸν rewardἔχω· I am having;εἰ ifδὲ butἄκων, involuntary,οἰκονομίαν stewardshipπεπίστευμαι. I have been entrusted with. 18  τίς Whatοὖν thereforeμού of meἐστιν istheμισθός; reward?ἵνα In order thatεὐαγγελιζόμενος declaring good newsἀδάπανον without expenseθήσω I might putτὸ theεὐαγγέλιον, good news,εἰς intoτὸ theμὴ notκαταχρήσασθαι to abuseτῇ to theἐξουσίᾳ authorityμου of meἐν inτῷ theεὐαγγελίῳ. good news. 19  ᾿Ελεύθερος Freeγὰρ forὢν beingἐκ out ofπάντων all (ones)πᾶσιν to all (ones)ἐμαυτὸν myselfἐδούλωσα, I enslaved,ἵνα in order thatτοὺς theπλείονας more (ones)κερδήσω· I might gain; 20  καὶ andἐγενόμην I becameτοῖς to theἸουδαίοις Jewsὡς asἸουδαῖος, Jew,ἵνα in order thatἸουδαίους Jewsκερδήσω· I might gain;τοῖς to the (ones)ὑπὸ underνόμον lawὡς asὑπὸ underνόμον, law,μὴ notὢν beingαὐτὸς very (one)ὑπὸ underνόμον, law,ἵνα in order thatτοὺς the (ones)ὑπὸ underνόμον lawκερδήσω· I might gain; 21  τοῖς to the (ones)ἀνόμοις without lawὡς asἄνομος, (one) without law,μὴ notὢν beingἄνομος without lawθεοῦ of Godἀλλ’ butἔννομος within lawΧριστοῦ, of Christ,ἵνα in order thatκερδανῶ I shall gainτοὺς the (ones)ἀνόμους· without law; 22  ἐγενόμην I becameτοῖς to theἀσθενέσιν strengthless (ones)ἀσθενής, strengthless,ἵνα in order thatτοὺς theἀσθενεῖς strengthless (ones)κερδήσω· I might gain;τοῖς toπᾶσιν all (ones)γέγονα I have becomeπάντα, all (things),ἵνα in order thatπάντως by all meansτινὰς someσώσω. I might save. 23  πάντα All (things)δὲ butποιῶ I am doingδιὰ throughτὸ theεὐαγγέλιον, good news,ἵνα in order thatσυνκοινωνὸς sharerαὐτοῦ of itγένωμαι. I should become. 24  Οὐκ Notοἴδατε have YOU knownὅτι thatοἱ the (ones)ἐν inσταδίῳ stadiumτρέχοντες runningπάντες allμὲν indeedτρέχουσιν, they are running,εἷς oneδὲ butλαμβάνει is receivingτὸ theβραβεῖον; prize?οὕτως Thusτρέχετε be YOU runningἵνα in order thatκαταλάβητε. YOU might receive down. 25  πᾶς Everyoneδὲ buttheἀγωνιζόμενος being contestantπάντα all (things)ἐγκρατεύεται, he is exercising self-control,ἐκεῖνοι thoseμὲν indeedοὖν thereforeἵνα in order thatφθαρτὸν corruptibleστέφανον crownλάβωσιν, they might receive,ἡμεῖς weδὲ butἄφθαρτον. incorruptible (one). 26  ἐγὼ Iτοίνυν to you-nowοὕτως thusτρέχω am runningὡς asοὐκ notἀδήλως, unevidently,οὕτως thusπυκτεύω I am boxingὡς asοὐκ notἀέρα airδέρων· flaying; 27  ἀλλὰ butὑπωπιάζω I am hitting under (the eye)μου of meτὸ theσῶμα bodyκαὶ andδουλαγωγῶ, I am leading as slave,μή notπως somehowἄλλοις to othersκηρύξας having preachedαὐτὸς very (one)ἀδόκιμος disapprovedγένωμαι. I should become.

Footnotes