1 Corinthians 4:1-21

4  Οὕτως Thusἡμᾶς usλογιζέσθω let reckonἄνθρωπος manὡς asὑπηρέτας subordinatesΧριστοῦ of Christκαὶ andοἰκονόμους stewardsμυστηρίων of mysteriesθεοῦ. of God. 2  ὧδε Hereλοιπὸν leftover (thing)ζητεῖται it is being soughtἐν inτοῖς theοἰκονόμοις stewardsἵνα in order thatπιστός faithfulτις someoneεὑρεθῇ. might be found. 3  ἐμοὶ To meδὲ butεἰς intoἐλάχιστόν least (thing)ἐστιν it isἵνα in order thatὑφ’ byὑμῶν YOUἀνακριθῶ I should be judged uporὑπὸ byἀνθρωπίνης humanἡμέρας· day;ἀλλ’ butοὐδὲ not-butἐμαυτὸν myselfἀνακρίνω· I am judging up; 4  οὐδὲν nothingγὰρ forἐμαυτῷ to myselfσύνοιδα, I have been conscious,ἀλλ’ butοὐκ notἐν inτούτῳ thisδεδικαίωμαι, I have been justified,the (one)δὲ butἀνακρίνων judging upμε meκύριός Lordἐστιν. is. 5  ὥστε As-andμὴ notπρὸ beforeκαιροῦ appointed timeτι anythingκρίνετε, be YOU judging,ἕως untilἂν likelyἔλθῃ should cometheκύριος, Lord,ὃς whoκαὶ alsoφωτίσει will bring to lightτὰ theκρυπτὰ hidden (things)τοῦ of theσκότους darknessκαὶ andφανερώσει he will make manifestτὰς theβουλὰς counselsτῶν of theκαρδιῶν, hearts,καὶ andτότε thentheἔπαινος praiseγενήσεται will come to beἑκάστῳ to each (one)ἀπὸ fromτοῦ theθεοῦ. God. 6  Ταῦτα These (things)δέ, but,ἀδελφοί, brothers,μετεσχημάτισα I refashionedεἰς intoἐμαυτὸν myselfκαὶ and᾿Απολλὼν Apollosδι’ throughὑμᾶς, YOU,ἵνα in order thatἐν inἡμῖν usμάθητε YOU might learnτό theΜὴ Notὑπὲρ overwhat (things)γέγραπται, has been written,ἵνα in order thatμὴ notεἷς oneὑπὲρ overτοῦ theἑνὸς oneφυσιοῦσθε YOU are being puffed upκατὰ down onτοῦ theἑτέρου. different (one). 7  τίς Whoγάρ forσε youδιακρίνει; judges through?τί Whatδὲ butἔχεις are you havingwhichοὐκ notἔλαβες; you received?εἰ Ifδὲ butκαὶ alsoἔλαβες, you received,τί whyκαυχᾶσαι are you boastingὡς asμὴ notλαβών; having received? 8  ἤδη Alreadyκεκορεσμένοι having been satiatedἐστέ; are YOU?ἤδη Alreadyἐπλουτήσατε; YOU became rich?χωρὶς Apart fromἡμῶν usἐβασιλεύσατε; YOU reigned?καὶ andὄφελόν I owedγε in factἐβασιλεύσατε, YOU reigned,ἵνα in order thatκαὶ alsoἡμεῖς weὑμῖν to YOUσυνβασιλεύσωμεν. we might reign together. 9  δοκῶ I am thinkingγάρ, for,theθεὸς Godἡμᾶς usτοὺς theἀποστόλους apostlesἐσχάτους last (ones)ἀπέδειξεν showed off fromὡς asἐπιθανατίους, appointed to death,ὅτι becauseθέατρον theaterἐγενήθημεν we becameτῷ to theκόσμῳ worldκαὶ andἀγγέλοις to angelsκαὶ andἀνθρώποις. to men. 10  ἡμεῖς Weμωροὶ foolsδιὰ throughΧριστόν, Christ,ὑμεῖς YOUδὲ butφρόνιμοι discreet (ones)ἐν inΧριστῷ· Christ;ἡμεῖς weἀσθενεῖς, weak (ones),ὑμεῖς YOUδὲ butἰσχυροί· strong (ones);ὑμεῖς YOUἔνδοξοι, glorious (ones),ἡμεῖς weδὲ butἄτιμοι. dishonorable (ones). 11  ἄχρι Untilτῆς theἄρτι right nowὥρας hourκαὶ andπεινῶμεν we are hungeringκαὶ andδιψῶμεν we are thirstingκαὶ andγυμνιτεύομεν we are being nakedκαὶ andκολαφιζόμεθα we are being struck with fistκαὶ andἀστατοῦμεν we are being unsettled 12  καὶ andκοπιῶμεν we are laboringἐργαζόμενοι workingταῖς to theἰδίαις ownχερσίν· hands;λοιδορούμενοι being reviledεὐλογοῦμεν, we are blessing,διωκόμενοι being persecutedἀνεχόμεθα, we are bearing up, 13  δυσφημούμενοι being defamedπαρακαλοῦμεν· we are entreating;ὡς asπερικαθάρματα all around cleaningsτοῦ of theκόσμου worldἐγενήθημεν, we becameπάντων of allπερίψημα, offscouring,ἕως untilἄρτι. right now. 14  Οὐκ Notἐντρέπων turning in onὑμᾶς YOUγράφω I am writingταῦτα, these (things),ἀλλ’ butὡς asτέκνα childrenμου of meἀγαπητὰ loved (ones)νουθετῶν· putting mind into; 15  ἐὰν if everγὰρ forμυρίους myriadπαιδαγωγοὺς child leadersἔχητε YOU may haveἐν inΧριστῷ, Christ,ἀλλ’ butοὐ notπολλοὺς manyπατέρας, fathers,ἐν inγὰρ forΧριστῷ ChristἸησοῦ Jesusδιὰ throughτοῦ theεὐαγγελίου good newsἐγὼ Iὑμᾶς YOUἐγέννησα. I generated. 16  παρακαλῶ I am entreatingοὖν thereforeὑμᾶς, YOU,μιμηταί imitatorsμου of meγίνεσθε. be becoming. 17  Διὰ Throughτοῦτο thisἔπεμψα I sentὑμῖν to YOUΤιμόθεον, Timothy,ὅς whoἐστίν isμου of meτέκνον childἀγαπητὸν lovedκαὶ andπιστὸν faithfulἐν inκυρίῳ, Lord,ὃς whoὑμᾶς YOUἀναμνήσει will put back in remembranceτὰς theὁδούς waysμου of meτὰς theἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus,καθὼς according asπανταχοῦ everywhereἐν inπάσῃ everyἐκκλησίᾳ ecclesiaδιδάσκω. I am teaching. 18  Ὡς Asμὴ notἐρχομένου of (one) comingδέ butμου of meπρὸς towardὑμᾶς YOUἐφυσιώθησάν were puffed upτινες· some ones; 19  ἐλεύσομαι I shall comeδὲ butταχέως quicklyπρὸς towardὑμᾶς, YOU,ἐὰν if evertheκύριος Lordθελήσῃ, should will,καὶ andγνώσομαι I shall knowοὐ notτὸν theλόγον wordτῶν of the (ones)πεφυσιωμένων having been puffed upἀλλὰ butτὴν theδύναμιν, power, 20  οὐ notγὰρ forἐν inλόγῳ wordtheβασιλεία kingdomτοῦ of theθεοῦ Godἀλλ’ butἐν inδυνάμει. power. 21  τί Whatθέλετε; are YOU willing?ἐν Inῥάβδῳ staffἔλθω I should comeπρὸς towardὑμᾶς, YOU,orἐν inἀγάπῃ loveπνεύματί to spiritτε andπραΰτητος; of mildness?

Footnotes