1 Corinthians 14:1-40

14  Διώκετε Be YOU pursuingτὴν theἀγάπην, love,ζηλοῦτε be YOU seeking zealouslyδὲ butτὰ theπνευματικά, spiritual (things),μᾶλλον ratherδὲ butἵνα in order thatπροφητεύητε. YOU may be prophesying. 2  The (one)γὰρ forλαλῶν speakingγλώσσῃ to tongueοὐκ notἀνθρώποις to menλαλεῖ he is speakingἀλλὰ butθεῷ, to God,οὐδεὶς no oneγὰρ forἀκούει, is hearing,πνεύματι to spiritδὲ butλαλεῖ he is speakingμυστήρια· mysteries; 3  the (one)δὲ butπροφητεύων prophesyingἀνθρώποις to menλαλεῖ he is speakingοἰκοδομὴν upbuildingκαὶ andπαράκλησιν encouragementκαὶ andπαραμυθίαν. consolation. 4  The (one)λαλῶν speakingγλώσσῃ to tongueἑαυτὸν himselfοἰκοδομεῖ· is building up;the (one)δὲ butπροφητεύων prophesyingἐκκλησίαν ecclesiaοἰκοδομεῖ. he is building up. 5  θέλω I am willingδὲ butπάντας allὑμᾶς YOUλαλεῖν to be speakingγλώσσαις, to tongues,μᾶλλον ratherδὲ butἵνα in order thatπροφητεύητε· YOU may be prophesying;μείζων greaterδὲ butthe (one)προφητεύων prophesyingthanthe (one)λαλῶν speakingγλώσσαις, to tongues,ἐκτὸς outsideεἰ ifμὴ notδιερμηνεύῃ, he may be translating,ἵνα in order thattheἐκκλησία ecclesiaοἰκοδομὴν upbuildingλάβῃ. might receive. 6  νῦν Nowδέ, but,ἀδελφοί, brothers,ἐὰν if everἔλθω I should comeπρὸς towardὑμᾶς YOUγλώσσαις to tonguesλαλῶν, speaking,τί whatὑμᾶς YOUὠφελήσω, will I be benefiting,ἐὰν if everμὴ notὑμῖν to YOUλαλήσω I should speakeitherἐν inἀποκαλύψει revelationorἐν inγνώσει knowledgeorἐν inπροφητείᾳ prophecyorἐν inδιδαχῇ; teaching? 7  ὅμως All the sameτὰ theἄψυχα soulless (things)φωνὴν soundδιδόντα, giving,εἴτε whetherαὐλὸς fluteεἴτε orκιθάρα, harp,ἐὰν if everδιαστολὴν distinctionτοῖς to theφθόγγοις tonesμὴ notδῷ, it should give,πῶς howγνωσθήσεται will be knownτὸ the (thing)αὐλούμενον being played on fluteorτὸ the (thing)κιθαριζόμενον; being played on harp? 8  καὶ Alsoγὰρ forἐὰν if everἄδηλον unevidentσάλπιγξ trumpetφωνὴν soundδῷ, should give,τίς whoπαρασκευάσεται will prepare himselfεἰς intoπόλεμον; war? 9  οὕτως Thusκαὶ alsoὑμεῖς YOUδιὰ throughτῆς theγλώσσης tongueἐὰν if everμὴ notεὔσημον well significantλόγον wordδῶτε, YOU should give,πῶς howγνωσθήσεται will be knownτὸ the (thing)λαλούμενον; being spoken?ἔσεσθε YOU will beγὰρ forεἰς intoἀέρα airλαλοῦντες. speaking. 10  τοσαῦτα So many asεἰ ifτύχοι it may happenγένη kindsφωνῶν of soundsεἰσὶν they areἐν inκόσμῳ, world,καὶ andοὐδὲν no oneἄφωνον· soundless; 11  ἐὰν if everοὖν thereforeμὴ notεἰδῶ I should knowτὴν theδύναμιν powerτῆς of theφωνῆς, sound,ἔσομαι I shall beτῷ to the (one)λαλοῦντι speakingβάρβαρος barbarianκαὶ andthe (one)λαλῶν speakingἐν inἐμοὶ meβάρβαρος. barbarian. 12  οὕτως Thusκαὶ alsoὑμεῖς, YOU,ἐπεὶ sinceζηλωταί zealousἐστε YOU areπνευμάτων, of spirits,πρὸς towardτὴν theοἰκοδομὴν upbuildingτῆς of theἐκκλησίας ecclesiaζητεῖτε be YOU seekingἵνα in order thatπερισσεύητε. YOU may be abounding. 13  Διὸ Through whichthe (one)λαλῶν speakingγλώσσῃ to tongueπροσευχέσθω let him be prayingἵνα in order thatδιερμηνεύῃ. he may be translating. 14  ἐὰν If everγὰρ forπροσεύχωμαι I am prayingγλώσσῃ, to tongue,τὸ theπνεῦμά spiritμου of meπροσεύχεται, is praying,theδὲ butνοῦς mindμου of meἄκαρπός unfruitfulἐστιν. is. 15  τί Whatοὖν thereforeἐστίν; is it?προσεύξομαι I shall prayτῷ to theπνεύματι, spirit,προσεύξομαι I shall prayδὲ butκαὶ alsoτῷ to theνοΐ· mind;ψαλῶ I shall make melodyτῷ to theπνεύματι, spirit,ψαλῶ I shall make melodyδὲ butκαὶ alsoτῷ to theνοΐ· mind; 16  ἐπεὶ sinceἐὰν if everεὐλογῇς you may be blessingἐν inπνεύματι, spirit,the (one)ἀναπληρῶν filling upτὸν theτόπον placeτοῦ of theἰδιώτου ordinary (one)πῶς howἐρεῖ will he sayτό the᾿Αμήν Amenἐπὶ uponτῇ theσῇ yourεὐχαριστίᾳ; thanksgiving?ἐπειδὴ Sinceτί whatλέγεις you are sayingοὐκ notοἶδεν· he has known; 17  σὺ youμὲν indeedγὰρ forκαλῶς finelyεὐχαριστεῖς, you are giving thanks,ἀλλ’ buttheἕτερος different (one)οὐκ notοἰκοδομεῖται. is being built up. 18  εὐχαριστῶ I am giving thanksτῷ to theθεῷ, God,πάντων of allὑμῶν of YOUμᾶλλον ratherγλώσσαις to tonguesλαλῶ· I am speaking; 19  ἀλλὰ butἐν inἐκκλησίᾳ ecclesiaθέλω I am willingπέντε fiveλόγους wordsτῷ to theνοΐ mindμου of meλαλῆσαι, to speak,ἵνα in order thatκαὶ alsoἄλλους othersκατηχήσω, I might sound down,thanμυρίους myriadλόγους wordsἐν inγλώσσῃ. tongue. 20  ᾿Αδελφοί, Brothers,μὴ notπαιδία little boysγίνεσθε be YOU becomingταῖς to theφρεσίν, mental powers,ἀλλὰ butτῇ to theκακίᾳ badnessνηπιάζετε, be YOU babes,ταῖς to theδὲ butφρεσὶν mental powersτέλειοι perfect (ones)γίνεσθε. be YOU becoming. 21  ἐν Inτῷ theνόμῳ Lawγέγραπται it has been writtenὅτι that᾿Εν Inἑτερογλώσσοις different tonguesκαὶ andἐν inχείλεσιν lipsἑτέρων of different (ones)λαλήσω I shall speakτῷ to theλαῷ peopleτούτῳ, this,καὶ andοὐδ’ notοὕτως thusεἰσακούσονταί they will hear intoμου, of me,λέγει is sayingΚύριος. Lord. 22  ὥστε As-andαἱ theγλῶσσαι tonguesεἰς intoσημεῖόν signεἰσιν they areοὐ notτοῖς to the (ones)πιστεύουσιν believingἀλλὰ butτοῖς to theἀπίστοις, unbelievers,theδὲ butπροφητεία prophecyοὐ notτοῖς to theἀπίστοις unbelieversἀλλὰ butτοῖς to the (ones)πιστεύουσιν. believing. 23  ᾿Εὰν If everοὖν thereforeσυνέλθῃ should come togethertheἐκκλησία ecclesiaὅλη wholeἐπὶ uponτὸ theαὐτὸ very (thing)καὶ andπάντες allλαλῶσιν may be speakingγλώσσαις, to tongues,εἰσέλθωσιν should come inδὲ butἰδιῶται ordinary onesorἄπιστοι, unbelievers,οὐκ notἐροῦσιν will they sayὅτι thatμαίνεσθε; YOU are being mad? 24  ἐὰν If everδὲ butπάντες allπροφητεύωσιν, may be prophesying,εἰσέλθῃ should come inδέ butτις anyἄπιστος unbelieverorἰδιώτης, ordinary man,ἐλέγχεται he is being reprovedὑπὸ byπάντων, all (ones),ἀνακρίνεται he is being judged upὑπὸ byπάντων, all (ones), 25  τὰ theκρυπτὰ hidden (things)τῆς of theκαρδίας heartαὐτοῦ of himφανερὰ manifestγίνεται, is becoming,καὶ andοὕτως thusπεσὼν having fallenἐπὶ uponπρόσωπον faceπροσκυνήσει he will give worshipτῷ to theθεῷ, God,ἀπαγγέλλων reporting backὅτι thatὌντως Essentiallytheθεὸς Godἐν inὑμῖν YOUἐστίν. is. 26  Τί Whatοὖν thereforeἐστίν, is it,ἀδελφοί; brothers?ὅταν Wheneverσυνέρχησθε, YOU may be coming together,ἕκαστος each (one)ψαλμὸν psalmἔχει, he is having,διδαχὴν teachingἔχει, he is having,ἀποκάλυψιν revelationἔχει, he is having,γλῶσσαν tongueἔχει, he is having,ἑρμηνίαν interpretationἔχει· he is having;πάντα all (things)πρὸς towardοἰκοδομὴν upbuildingγινέσθω. let be occurring. 27  εἴτε If-andγλώσσῃ to tongueτις anyoneλαλεῖ, is speaking,κατὰ according toδύο twoorτὸ theπλεῖστον mostτρεῖς, three,καὶ andἀνὰ upμέρος, part,καὶ andεἷς oneδιερμηνευέτω· let him be translating; 28  ἐὰν if everδὲ butμὴ nothe may beδιερμηνευτής, translator,σιγάτω let him be keeping silentἐν inἐκκλησίᾳ, ecclesia,ἑαυτῷ to himselfδὲ butλαλείτω let him be speakingκαὶ andτῷ to theθεῷ. God. 29  προφῆται Prophetsδὲ butδύο twoorτρεῖς threeλαλείτωσαν, let them be speaking,καὶ andοἱ theἄλλοι othersδιακρινέτωσαν· let them be judging through; 30  ἐὰν if everδὲ butἄλλῳ to anotherἀποκαλυφθῇ might be revealedκαθημένῳ, to sitting (one),theπρῶτος firstσιγάτω. let him be keeping silent. 31  δύνασθε YOU are ableγὰρ forκαθ’ according toἕνα oneπάντες all (ones)προφητεύειν, to be prophesying,ἵνα in order thatπάντες all (ones)μανθάνωσιν may be learningκαὶ andπάντες all (ones)παρακαλῶνται, may be being encouraged, 32  καὶ andπνεύματα spiritsπροφητῶν of prophetsπροφήταις to prophetsὑποτάσσεται, is being subjected, 33  οὐ notγάρ forἐστιν isἀκαταστασίας of unsettlementtheθεὸς Godἀλλὰ butεἰρήνης. of peace. Ὡς Asἐν inπάσαις allταῖς theἐκκλησίαις ecclesiasτῶν of theἁγίων. holy (ones), 34  Αἱ theγυναῖκες womenἐν inταῖς theἐκκλησίαις ecclesiasσιγάτωσαν, let them be keeping silent,οὐ notγὰρ forἐπιτρέπεται is being permittedαὐταῖς to themλαλεῖν· to be speaking;ἀλλὰ butὑποτασσέσθωσαν, let them be subjecting themselves,καθὼς according asκαὶ alsotheνόμος Lawλέγει. is saying. 35  εἰ Ifδέ butτι somethingμανθάνειν to be learningθέλουσιν, they are willing,ἐν inοἴκῳ houseτοὺς theἰδίους ownἄνδρας male personsἐπερωτάτωσαν, let them be questioning,αἰσχρὸν disgracefulγάρ forἐστιν it isγυναικὶ to womanλαλεῖν to be speakingἐν inἐκκλησίᾳ. ecclesia. 36  Orἀφ’ fromὑμῶν YOUtheλόγος wordτοῦ of theθεοῦ Godἐξῆλθεν, came out,orεἰς intoὑμᾶς YOUμόνους aloneκατήντησεν; it attained down? 37  Εἴ Ifτις anyoneδοκεῖ is thinkingπροφήτης prophetεἶναι to beorπνευματικός, spiritual (one),ἐπιγινωσκέτω let him be acknowledgingwhich (things)γράφω I am writingὑμῖν to YOUὅτι becauseκυρίου of Lordἐστὶν isἐντολή· commandment; 38  εἰ ifδέ butτις anyoneἀγνοεῖ, is being ignorant,ἀγνοεῖται. he is being ignorant. 39  ὥστε, As-and,ἀδελφοί brothersμου, of me,ζηλοῦτε be YOU zealously seekingτὸ theπροφητεύειν, to be prophesying,καὶ andτὸ theλαλεῖν to be speakingμὴ notκωλύετε be YOU forbiddingγλώσσαις· to tongues; 40  πάντα all (things)δὲ butεὐσχημόνως well-behavedlyκαὶ andκατὰ according toτάξιν orderγινέσθω. let be occurring.

Footnotes