1 Corinthians 1:1-31

1  Παῦλος Paulκλητὸς calledἀπόστολος apostleἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christδιὰ throughθελήματος willθεοῦ of Godκαὶ andΣωσθένης Sosthenestheἀδελφὸς brother 2  τῇ to theἐκκλησίᾳ ecclesiaτοῦ of theθεοῦ Godτῇ the (one)οὔσῃ beingἐν inΚορίνθῳ, Corinth,ἡγιασμένοις to (ones) having been sanctifiedἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus,κλητοῖς calledἁγίοις, holy (ones),σὺν together withπᾶσιν allτοῖς the (ones)ἐπικαλουμένοις calling uponτὸ theὄνομα nameτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ JesusΧριστοῦ Christἐν inπαντὶ everyτόπῳ placeαὐτῶν of themκαὶ andἡμῶν· of us; 3  χάρις Undeserved kindnessὑμῖν to YOUκαὶ andεἰρήνη peaceἀπὸ fromθεοῦ Godπατρὸς Fatherἡμῶν of usκαὶ andκυρίου of LordἸησοῦ JesusΧριστοῦ. Christ. 4  Εὐχαριστῶ I am giving thanksτῷ to theθεῷ Godπάντοτε alwaysπερὶ aboutὑμῶν YOUἐπὶ uponτῇ theχάριτι undeserved kindnessτοῦ of theθεοῦ Godτῇ to theδοθείσῃ having been givenὑμῖν to YOUἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus, 5  ὅτι thatἐν inπαντὶ every (thing)ἐπλουτίσθητε YOU were enrichedἐν inαὐτῷ, him,ἐν inπαντὶ allλόγῳ wordκαὶ andπάσῃ allγνώσει, knowledge, 6  καθὼς according asτὸ theμαρτύριον witnessτοῦ of theχριστοῦ Christἐβεβαιώθη was stabilizedἐν inὑμῖν, YOU, 7  ὥστε as-andὑμᾶς YOUμὴ notὑστερεῖσθαι to be behindἐν inμηδενὶ not oneχαρίσματι, gracious gift,ἀπεκδεχομένους eagerly awaitingτὴν theἀποκάλυψιν revelationτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ JesusΧριστοῦ· Christ; 8  ὃς whoκαὶ alsoβεβαιώσει will stabilizeὑμᾶς YOUἕως untilτέλους endἀνεγκλήτους unaccusableἐν inτῇ theἡμέρᾳ dayτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ of JesusΧριστοῦ. Christ. 9  πιστὸς Faithfultheθεὸς Godδι’ throughοὗ whomἐκλήθητε YOU were calledεἰς intoκοινωνίαν sharingτοῦ of theυἱοῦ Sonαὐτοῦ of himἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christτοῦ theκυρίου Lordἡμῶν. of us. 10  Παρακαλῶ I am encouragingδὲ butὑμᾶς, YOU,ἀδελφοί, brothers,διὰ throughτοῦ theὀνόματος nameτοῦ of theκυρίου Lordἡμῶν of usἸησοῦ of JesusΧριστοῦ Christἵνα in order thatτὸ theαὐτὸ very (thing)λέγητε YOU may be sayingπάντες, all (ones),καὶ andμὴ notmay beἐν inὑμῖν YOUσχίσματα, splits,ἦτε YOU may beδὲ butκατηρτισμένοι having been adjusted downἐν inτῷ theαὐτῷ veryνοΐ mindκαὶ andἐν inτῇ theαὐτῇ veryγνώμῃ. opinion. 11  ἐδηλώθη It was made evidentγάρ forμοι to meπερὶ aboutὑμῶν, YOU,ἀδελφοί brothersμου, of me,ὑπὸ byτῶν the (ones)Χλόης of Chloeὅτι thatἔριδες acts of strifeἐν inὑμῖν YOUεἰσίν. are. 12  λέγω I am sayingδὲ butτοῦτο thisὅτι thatἕκαστος each (one)ὑμῶν of YOUλέγει is saying᾿Εγὼ Iμέν indeedεἰμι I amΠαύλου, of Paul,᾿Εγὼ Iδὲ but᾿Απολλώ, of Apollos,᾿Εγὼ Iδὲ butΚηφᾶ, of Cephas,᾿Εγὼ Iδὲ butΧριστοῦ. of Christ. 13  μεμέρισται Has been partedtheχριστός. Christ.μὴ NotΠαῦλος Paulἐσταυρώθη was put on stakeὑπὲρ overὑμῶν, YOU,orεἰς intoτὸ theὄνομα nameΠαύλου of Paulἐβαπτίσθητε; were YOU baptized? 14  εὐχαριστῶ I am giving thanksὅτι thatοὐδένα noneὑμῶν of YOUἐβάπτισα I baptizedεἰ ifμὴ notΚρίσπον Crispusκαὶ andΓαῖον, Gaius, 15  ἵνα in order thatμή notτις someoneεἴπῃ should sayὅτι thatεἰς intoτὸ theἐμὸν myὄνομα nameἐβαπτίσθητε· YOU were baptized; 16  ἐβάπτισα I baptizedδὲ butκαὶ alsoτὸν theΣτεφανᾶ of Stephanasοἶκον· house;λοιπὸν leftover (thing)οὐκ notοἶδα I have knownεἴ ifτινα anybodyἄλλον otherἐβάπτισα. I baptized. 17  οὐ Notγὰρ forἀπέστειλέν sent offμε meΧριστὸς Christβαπτίζειν to be baptizingἀλλὰ butεὐαγγελίζεσθαι, to be declaring good news,οὐκ notἐν inσοφίᾳ wisdomλόγου, of word,ἵνα in order thatμὴ notκενωθῇ might be made emptytheσταυρὸς stakeτοῦ of theχριστοῦ. Christ. 18  Theλόγος wordγὰρ fortheτοῦ of theσταυροῦ stakeτοῖς to the (ones)μὲν indeedἀπολλυμένοις destroying themselvesμωρία foolishnessἐστίν, it is,τοῖς to the (ones)δὲ butσωζομένοις being savedἡμῖν to usδύναμις powerθεοῦ of Godἐστίν. it is. 19  γέγραπται It has been writtenγάρ for᾿Απολῶ I will destroyτὴν theσοφίαν wisdomτῶν of theσοφῶν, wise (ones),καὶ andτὴν theσύνεσιν comprehensionτῶν of theσυνετῶν comprehending (ones)ἀθετήσω. I shall put aside. 20  ποῦ Whereσοφός; wise (one)?ποῦ Whereγραμματεύς; scribe?ποῦ Whereσυνζητητὴς seeker togetherτοῦ of theαἰῶνος ageτούτου; this?οὐχὶ Notἐμώρανεν made foolishtheθεὸς Godτὴν theσοφίαν wisdomτοῦ of theκόσμου; world? 21  ἐπειδὴ Sinceγὰρ forἐν inτῇ theσοφίᾳ wisdomτοῦ of theθεοῦ Godοὐκ notἔγνω knewtheκόσμος worldδιὰ throughτῆς theσοφίας wisdomτὸν theθεόν, God,εὐδόκησεν thought welltheθεὸς Godδιὰ throughτῆς theμωρίας foolishnessτοῦ of theκηρύγματος preachingσῶσαι to saveτοὺς the (ones)πιστεύοντας. believing. 22  ἐπειδὴ Sinceκαὶ andἸουδαῖοι Jewsσημεῖα signsαἰτοῦσιν are asking forκαὶ andἝλληνες Greeksσοφίαν wisdomζητοῦσιν· are seeking; 23  ἡμεῖς weδὲ butκηρύσσομεν are preachingΧριστὸν Christἐσταυρωμένον, having been put on stake,Ἰουδαίοις to Jewsμὲν indeedσκάνδαλον fall-causerἔθνεσιν to nationsδὲ butμωρίαν, foolishness, 24  αὐτοῖς to themδὲ butτοῖς to theκλητοῖς, called (ones),Ἰουδαίοις to Jewsτε andκαὶ andἝλλησιν, to Greeks,Χριστὸν Christθεοῦ of Godδύναμιν powerκαὶ andθεοῦ of Godσοφίαν. wisdom. 25  ὅτι Becauseτὸ the (thing)μωρὸν foolishτοῦ of theθεοῦ Godσοφώτερον wiserτῶν of theἀνθρώπων menἐστίν, it is,καὶ andτὸ the (thing)ἀσθενὲς weakτοῦ of theθεοῦ Godἰσχυρότερον strongerτῶν of theἀνθρώπων. men. 26  Βλέπετε YOU are looking atγὰρ forτὴν theκλῆσιν callingὑμῶν, of YOU,ἀδελφοί, brothers,ὅτι thatοὐ notπολλοὶ manyσοφοὶ wise (ones)κατὰ according toσάρκα, flesh,οὐ notπολλοὶ manyδυνατοί, powerful (ones)οὐ notπολλοὶ manyεὐγενεῖς· well-generated (ones); 27  ἀλλὰ butτὰ the (things)μωρὰ foolishτοῦ of theκόσμου worldἐξελέξατο chosetheθεός, God,ἵνα in order thatκαταισχύνῃ he might shame downτοὺς theσοφούς, wise (ones),καὶ andτὰ the (things)ἀσθενῆ weakτοῦ of theκόσμου worldἐξελέξατο chosetheθεός, God,ἵνα in order thatκαταισχύνῃ he might shame downτὰ the (things)ἰσχυρά, strong, 28  καὶ andτὰ the (things)ἀγενῆ non-generatedτοῦ of theκόσμου worldκαὶ andτὰ the (things)ἐξουθενημένα having been treated as nothingἐξελέξατο chosetheθεός, God,καὶ andτὰ the (things)μὴ notὄντα, being,ἵνα in order thatτὰ the (things)ὄντα beingκαταργήσῃ, might make ineffective, 29  ὅπως so thatμὴ notκαυχήσηται might boastπᾶσα allσὰρξ fleshἐνώπιον in sightτοῦ of theθεοῦ. God. 30  ἐξ Out ofαὐτοῦ himδὲ butὑμεῖς YOUἐστὲ areἐν inΧριστῷ ChristἸησοῦ, Jesus,ὃς whoἐγενήθη becameσοφία wisdomἡμῖν to usἀπὸ fromθεοῦ, God,δικαιοσύνη righteousnessτε andκαὶ andἁγιασμὸς sanctificationκαὶ andἀπολύτρωσις, release by ransom, 31  ἵνα in order thatκαθὼς according asγέγραπται it has been writtenThe (one)καυχώμενος boastingἐν inΚυρίῳ Lordκαυχάσθω. let him be boasting.

Footnotes