Ẽberãrãba Noé ewariɗera zocãrã ne bio cadjirua o panasiɗaa (Genesi 6:5)

Adaʉ̃ Evame zocãrã warrarã eropanasiɗaa, ãdjirãrã nama ẽjũãne panasiɗaa. Mãwãmĩna, ʉ̃cʉrʉrã nezocarã bajãne bema dji quĩrũ ɓasiɗaa Ãcõrẽme, Diauru quĩrãca.

Ãdjirãba ẽjũãna zesiɗaa mĩã cãĩ carea wẽrãrãme, maʉ̃ carea panesiɗaa ẽberã cacua quĩrãca. Warrarã zocãrã cadjirua eropanasiɗaa, zarea panasiɗaa dewarau ẽberãrã cãyãbara.

Mãwãmĩna naʉ̃ ẽjũãne zocãrã ẽberãrã cadjirua panasiɗaa. Ãcõrẽ Beɗea jara ɓʉ: “jũma naʉ̃ ẽjũãne cadjiruada jũmawãyã o panʉda” idjaɓa ẽberãrãba ne cadjirua oɗidrʉ ewariza quĩcha panasiɗaa.

 Noéba ĩjã osida Ãcõrẽne maʉ̃ bʉrʉ jãba droma osida (Genesi 6:13, 14, 18, 19, 22)

Ẽberã Noé umaquĩrã so bia basida. Jeowaba jarasia ẽberãrã cadjiruada jũma jõbi basia do ũbʉrʉɗeba, dopapaɗeba.

Idjia jarasia odua jãba droma bacuruda biaɗebemada boyabari do ʉ̃rʉ̃: jãba droma Noéne. Jama eɗa bueibara idji cuariara jũma animarãra siɗa.

Noéba jarasida ẽberãrãa dopapada zeya, baribʉrʉ ũrĩnaé panasiɗaa. Ʉ̃cʉrʉrã ipiɗa panasiɗaa, dewaraurã bio quĩrũ panasiɗaa.

Noéba jãba droma pãrãnacarea, eɗa buesida animarãra.