Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Beɗea ɓeara Jeowaɗebemada

Emberá norte

Ũrĩnadua Ãcõrẽneda dãrã panani carea

 BEƊEA 8

¿Cãrẽ cãrẽã Jesu beusida?

¿Cãrẽ cãrẽã Jesu beusida?

Jesura beusida dadjirã poya dãrã pananamãrẽã (Juaʉ̃ 3:16)

Ewari ũbea Jesuda beuɗacare, ʉ̃cʉrʉ wẽrãrã jouda mae wãsiɗaa baribʉrʉ neé basia. Jeowaba ʉ̃rẽbabisia.

Tiãbe Jesu ãbaa caiɗubemarã idjira unusiɗaa.

Ãcõrẽba Jesu wãya piradrʉbisiɗe jaure zarea quĩrãca. Ãdji caiɗubemarã unusiɗaa idjira ʉ̃taa wãsiɗe. Idjira waa beucaa.

 Ãcõrẽba ʉ̃rẽbabisida Jesura. Idjia ʉbʉa diasi dadji Boro ɓai carea (Mateo 28:18)

Jesura beusida ẽberãrãa ẽdrʉɗi carea (Mateo 20:28). Maũ bʉrʉ, Ãcõrẽba poya carebaida dadjia dãrã pananamãrẽã.

Jeowaba jʉrʉedasida Jesura dadji Boro ɓai carea. Idjia bajãne ɓʉba zoca ɓai carea naʉ̃ ẽjũãra. Baribʉrʉ iduɓa ɓaéda, idjime panani bẽrã 144.000 ẽberãrã biara ẽjũãnebemada ʉ̃rẽbabʉdaɗe ʉ̃tari pananamãrẽã. Jaʉ̃ boro aride ɓʉda, Ãcõrẽ Jũmarã Boroda (Apocalipsi 14:1-3).

Ãcõrẽ Jũmarã Boroba ẽjũãda quĩrãwãrẽã oya. Djõni, ne drʉabada, parata neé queɗeada, idjaɓa jarrabada neé ɓaya. Ẽberãrã ɓʉsriɗa pananida (2 Pedro 3:13).