Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά σέβεται το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή βασιζόμενη σε αρχές που εκτίθενται στην Αγία Γραφή. Η οργάνωση αναγνωρίζει την ανάγκη για ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία καθώς και ότι είναι απαραίτητο να συλλέγει προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Μαρτύρων του Ιεχωβά και να επιτελεί τις θρησκευτικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητές της, όπως επίσης και την επακόλουθη ανάγκη να διατηρεί εχεμύθεια και να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς. (Παροιμίες 15:22· 25:9) Η εχεμύθεια θεωρείται εξαιρετικά σημαντική.—Παροιμίες 20:19.

Διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει νόμους προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουν το δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική ζωή. Η οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαθέτει μακρόχρονο ιστορικό όσον αφορά τον σεβασμό του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και τη διατήρηση εχεμύθειας, ακόμα και προτού εφαρμοστούν τέτοιοι νόμοι προστασίας δεδομένων. Η οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά θα συνεχίσει να προστατεύει τις πληροφορίες που της αποκαλύπτονται σε αρμονία με τη μακρόχρονη τακτική της, η οποία πλέον καταγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Πεδίο Εφαρμογής

Η πολιτική εφαρμόζεται σε ολόκληρη την οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά, όπως αυτή εκπροσωπείται από τα γραφεία τμήματος που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Προστασία Δεδομένων

Η οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαχειρίζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

 1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται με δίκαιο και νόμιμο τρόπο.

 2. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για να εξυπηρετούν τους θρησκευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

 3. Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και θα διατηρούνται ενημερωμένα. Οποιοδήποτε λάθος θα διορθώνεται το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα έρθει στην προσοχή της οργάνωσης.

 4. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα το απαιτεί ο νόμιμος σκοπός (-οί) της οργάνωσης.

 5. Θα δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στον σεβασμό των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

 6. Θα ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται σε υπολογιστές που προστατεύονται από κωδικούς πρόσβασης τους οποίους γνωρίζουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Τα γραφεία κλειδώνονται μετά τις ώρες εργασίας, και μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να εισέλθει σε αυτά.

 7. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταφέρονται μεταξύ των γραφείων τμήματος, εκτός αν είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτελεστούν οι θρησκευτικοί και φιλανθρωπικοί σκοποί της οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά, κάτι στο οποίο όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους μέσω της αυτόβουλης και πρόθυμης απόφασής τους να γίνουν Μάρτυρες του Ιεχωβά και να αναγνωρίζονται με αυτή την ιδιότητα.

Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων

 1. Το δικαίωμα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων στην προστασία των προσωπικών και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και στη διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, θα χορηγείται σύμφωνα με την τακτική των Μαρτύρων του Ιεχωβά που εκτίθεται στην παρούσα πολιτική.

 2. Όποιος κάνει κάποιο αίτημα σύμφωνα με το παρόν τμήμα πρέπει να παράσχει επαρκή στοιχεία της ταυτότητάς του.

 3. Αν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή στα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, καθώς επίσης διόρθωση ή διαγραφή τους, η οργάνωση θα εξετάσει δίκαια την ικανοποίηση του αιτήματος, εξισορροπώντας αφενός τα συμφέροντα του ατόμου όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα ή τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους και αφετέρου τα νόμιμα θρησκευτικά συμφέροντα της οργάνωσης, όπως για παράδειγμα το αν η ικανοποίηση του αιτήματος θα έθετε σε κίνδυνο το δικαίωμα της οργάνωσης στη θρησκευτική ελευθερία και στην άσκησή της.

 4. Η οργάνωση ενδιαφέρεται να διατηρήσει επ’ αόριστον δεδομένα τα οποία αφορούν την κατάσταση ενός ατόμου που είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά. Η διαγραφή τέτοιων πληροφοριών θα παρέβαινε αδικαιολόγητα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την τακτική της οργάνωσης.

Δικαίωμα Αντίρρησης

Αν ένα άτομο θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του, μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στην Επιτροπή του Γραφείου Τμήματος μέσω γραπτής προσωπικής επιστολής. Η επιστολή πρέπει να σταλεί εντός δύο εβδομάδων από την ενέργεια που συνιστά τη βάση της αντίρρησής του.