Μια σύντομη ανασκόπηση του βιβλίου των Πράξεων, το οποίο εξιστορεί το ξεκίνημα και τη ραγδαία ανάπτυξη της Χριστιανικής εκκλησίας παρά την εναντίωση.