Αριθμοί 2:1-34

2  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:  «Οι γιοι του Ισραήλ πρέπει να στρατοπεδεύουν, ο κάθε άντρας κατά την τρίφυλη υποδιαίρεσή του,+ κατά τα σημεία του οίκου των πατέρων τους. Μπροστά στη σκηνή της συνάντησης πρέπει να στρατοπεδεύουν, ολόγυρά της.  »Και εκείνοι που θα στρατοπεδεύουν ανατολικά, προς τα εκεί που ανατέλλει ο ήλιος, θα είναι η τρίφυλη υποδιαίρεση του στρατοπέδου του Ιούδα κατά τα στρατεύματά τους· και αρχηγός των γιων του Ιούδα είναι ο Ναασών,+ ο γιος του Αμμιναδάβ.  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιοι.+  Και εκείνοι που θα στρατοπεδεύουν δίπλα του θα είναι η φυλή του Ισσάχαρ·+ και αρχηγός των γιων του Ισσάχαρ είναι ο Νεθανήλ,+ ο γιος του Σουάρ.  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτόν απογράφηκαν είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιοι.+  Και η φυλή του Ζαβουλών· και αρχηγός των γιων του Ζαβουλών είναι ο Ελιάβ,+ ο γιος του Χαιλών.  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτόν απογράφηκαν είναι πενήντα εφτά χιλιάδες τετρακόσιοι.+  »Όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από το στρατόπεδο του Ιούδα είναι εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιοι κατά τα στρατεύματά τους. Αυτοί πρέπει να ξεκινούν πρώτοι.+ 10  »Η τρίφυλη υποδιαίρεση του στρατοπέδου του Ρουβήν+ θα είναι προς το νότο κατά τα στρατεύματά τους· και αρχηγός των γιων του Ρουβήν είναι ο Ελισούρ,+ ο γιος του Σεδιούρ. 11  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτόν απογράφηκαν είναι σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 12  Και εκείνοι που θα στρατοπεδεύουν δίπλα του θα είναι η φυλή του Συμεών· και αρχηγός των γιων του Συμεών είναι ο Σελουμιήλ,+ ο γιος του Σουρισαδαΐ. 13  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι πενήντα εννιά χιλιάδες τριακόσιοι.+ 14  Και η φυλή του Γαδ· και αρχηγός των γιων του Γαδ είναι ο Ελιασάφ,+ ο γιος του Ραγουήλ. 15  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι σαράντα πέντε χιλιάδες εξακόσιοι πενήντα.+ 16  »Όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από το στρατόπεδο του Ρουβήν είναι εκατόν πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσιοι πενήντα κατά τα στρατεύματά τους, και πρέπει να ξεκινούν δεύτεροι.+ 17  »Όταν ξεκινάει η σκηνή της συνάντησης,+ το στρατόπεδο των Λευιτών+ θα είναι στο μέσο των στρατοπέδων. »Όπως ακριβώς θα στρατοπεδεύουν, έτσι θα ξεκινούν,+ ο καθένας στον τόπο του, σύμφωνα με τις τρίφυλες υποδιαιρέσεις τους. 18  »Η τρίφυλη υποδιαίρεση του στρατοπέδου του Εφραΐμ+ κατά τα στρατεύματά τους θα είναι προς τη δύση· και αρχηγός των γιων του Εφραΐμ είναι ο Ελισαμά,+ ο γιος του Αμμιούδ. 19  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι σαράντα χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 20  Και δίπλα του θα είναι η φυλή του Μανασσή·+ και αρχηγός των γιων του Μανασσή είναι ο Γαμαλιήλ,+ ο γιος του Φεδασούρ. 21  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιοι.+ 22  Και η φυλή του Βενιαμίν·+ και αρχηγός των γιων του Βενιαμίν είναι ο Αβιδάν,+ ο γιος του Γεδεωνί. 23  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 24  »Όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από το στρατόπεδο του Εφραΐμ είναι εκατόν οχτώ χιλιάδες εκατό κατά τα στρατεύματά τους, και πρέπει να ξεκινούν τρίτοι.+ 25  »Η τρίφυλη υποδιαίρεση του στρατοπέδου του Δαν θα είναι προς το βορρά κατά τα στρατεύματά τους· και αρχηγός των γιων του Δαν είναι ο Αχιέζερ,+ ο γιος του Αμμισαδαΐ. 26  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι εξήντα δύο χιλιάδες εφτακόσιοι.+ 27  Και εκείνοι που θα στρατοπεδεύουν δίπλα του θα είναι η φυλή του Ασήρ· και αρχηγός των γιων του Ασήρ είναι ο Φαγιήλ,+ ο γιος του Οχράν. 28  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιοι.+ 29  Και η φυλή του Νεφθαλί·+ και αρχηγός των γιων του Νεφθαλί είναι ο Αχιρά,+ ο γιος του Ενάν. 30  Και το στράτευμά του και όσοι από αυτούς απογράφηκαν είναι πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιοι.+ 31  »Όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από το στρατόπεδο του Δαν είναι εκατόν πενήντα εφτά χιλιάδες εξακόσιοι. Αυτοί πρέπει να ξεκινούν τελευταίοι+—σύμφωνα με τις τρίφυλες υποδιαιρέσεις τους». 32  Αυτοί ήταν εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τους γιους του Ισραήλ σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους· όλοι εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τα στρατόπεδα κατά τα στρατεύματά τους ήταν εξακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι πενήντα.+ 33  Οι Λευίτες, όμως, δεν συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή+ με τους γιους του Ισραήλ, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. 34  Και οι γιοι του Ισραήλ ενήργησαν σύμφωνα με όλα όσα είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή.+ Με αυτόν τον τρόπο στρατοπέδευαν κατά τις τρίφυλες υποδιαιρέσεις τους+ και με αυτόν τον τρόπο ξεκινούσαν,+ ο καθένας κατά τις οικογένειές του όσον αφορά τον οίκο των πατέρων του.

Υποσημειώσεις