Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

Έσδρας 2:1-70

2  Και αυτοί ήταν οι γιοι της διοικητικής περιφέρειας+ που ανέβηκαν από την αιχμαλωσία των εξορίστων,+ τους οποίους ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, είχε οδηγήσει σε εξορία+ στη Βαβυλώνα και οι οποίοι αργότερα επέστρεψαν+ στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα,+ ο καθένας στην πόλη του·  εκείνοι που ήρθαν με τον Ζοροβάβελ,+ τον Ιησού,+ τον Νεεμία, τον Σεραΐα,+ τον Ρεελαΐα, τον Μαροδοχαίο, τον Βιλσάν, τον Μισπάρ, τον Βιγβαΐ, τον Ρεούμ, τον Βαανάχ. Ο αριθμός των αντρών από το λαό του Ισραήλ:  Οι γιοι του Φαρώς,+ δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο·  οι γιοι του Σεφατία,+ τριακόσιοι εβδομήντα δύο·  οι γιοι του Εράχ,+ εφτακόσιοι εβδομήντα πέντε·  οι γιοι του Φαάθ-μωάβ,+ από τους γιους του Ιησού και του Ιωάβ,+ δύο χιλιάδες οχτακόσιοι δώδεκα·  οι γιοι του Ελάμ,+ χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσερις·  οι γιοι του Ζατθού,+ εννιακόσιοι σαράντα πέντε·  οι γιοι του Ζακχαΐ,+ εφτακόσιοι εξήντα· 10  οι γιοι του Βανί,+ εξακόσιοι σαράντα δύο· 11  οι γιοι του Βηβαΐ,+ εξακόσιοι είκοσι τρεις· 12  οι γιοι του Αζγάδ,+ χίλιοι διακόσιοι είκοσι δύο· 13  οι γιοι του Αδωνικάμ,+ εξακόσιοι εξήντα έξι· 14  οι γιοι του Βιγβαΐ,+ δύο χιλιάδες πενήντα έξι· 15  οι γιοι του Αδίν,+ τετρακόσιοι πενήντα τέσσερις· 16  οι γιοι του Ατήρ,+ από τον Εζεκία, ενενήντα οχτώ· 17  οι γιοι του Βεσαΐ,+ τριακόσιοι είκοσι τρεις· 18  οι γιοι του Ιωρά, εκατόν δώδεκα· 19  οι γιοι του Ασούμ,+ διακόσιοι είκοσι τρεις· 20  οι γιοι του Γιββάρ,+ ενενήντα πέντε· 21  οι γιοι της Βηθλεέμ,+ εκατόν είκοσι τρεις· 22  οι άντρες της Νετωφά,+ πενήντα έξι· 23  οι άντρες της Αναθώθ,+ εκατόν είκοσι οχτώ· 24  οι γιοι της Αζμαβέθ,+ σαράντα δύο· 25  οι γιοι της Κιριάθ-ιαρίμ,+ της Κεφιρά και της Βηρώθ, εφτακόσιοι σαράντα τρεις· 26  οι γιοι της Ραμά+ και της Γααβά,+ εξακόσιοι είκοσι ένας· 27  οι άντρες της Μιχεμάς,+ εκατόν είκοσι δύο· 28  οι άντρες της Βαιθήλ+ και της Γαι,+ διακόσιοι είκοσι τρεις· 29  οι γιοι της Νεβώ,+ πενήντα δύο· 30  οι γιοι του Μαγβίς, εκατόν πενήντα έξι· 31  οι γιοι του άλλου Ελάμ,+ χίλιοι διακόσιοι πενήντα τέσσερις· 32  οι γιοι του Χαρίμ,+ τριακόσιοι είκοσι· 33  οι γιοι της Λωδ,+ της Αδίδ+ και της Ωνώ,+ εφτακόσιοι είκοσι πέντε· 34  οι γιοι της Ιεριχώς,+ τριακόσιοι σαράντα πέντε· 35  οι γιοι της Σεναά,+ τρεις χιλιάδες εξακόσιοι τριάντα. 36  Οι ιερείς:+ Οι γιοι του Ιεδαΐα,+ από τον οίκο του Ιησού,+ εννιακόσιοι εβδομήντα τρεις· 37  οι γιοι του Ιμμήρ,+ χίλιοι πενήντα δύο· 38  οι γιοι του Πασχώρ,+ χίλιοι διακόσιοι σαράντα εφτά· 39  οι γιοι του Χαρίμ,+ χίλιοι δεκαεφτά. 40  Οι Λευίτες:+ Οι γιοι του Ιησού+ και του Καδμιήλ,+ από τους γιους του Ωδαβία,+ εβδομήντα τέσσερις. 41  Οι υμνωδοί, οι γιοι του Ασάφ,+ εκατόν είκοσι οχτώ. 42  Οι γιοι των πυλωρών, οι γιοι του Σαλλούμ,+ οι γιοι του Ατήρ,+ οι γιοι του Ταλμών,+ οι γιοι του Ακκούβ,+ οι γιοι του Ατιτά,+ οι γιοι του Σωβαΐ, όλοι μαζί, εκατόν τριάντα εννιά. 43  Οι Νεθινίμ:+ Οι γιοι του Σιχά, οι γιοι του Ασουφά, οι γιοι του Ταββαώθ,+ 44  οι γιοι του Κηρώς, οι γιοι του Σιαά, οι γιοι του Φαδών,+ 45  οι γιοι του Λεβανά, οι γιοι του Αγαβά, οι γιοι του Ακκούβ, 46  οι γιοι του Αγάβ, οι γιοι του Σαλμαΐ,+ οι γιοι του Ανάν, 47  οι γιοι του Γιδδήλ, οι γιοι του Γαάρ,+ οι γιοι του Ρεαΐα, 48  οι γιοι του Ρεζίν,+ οι γιοι του Νεκωδά, οι γιοι του Γαζάμ, 49  οι γιοι του Οζά, οι γιοι του Φασεά,+ οι γιοι του Βησαΐ, 50  οι γιοι του Ασενά, οι γιοι των Μεουνίμ, οι γιοι του Νεφουσίμ·+ 51  οι γιοι του Βακβούκ, οι γιοι του Ακουφά, οι γιοι του Αρούρ,+ 52  οι γιοι του Βασλούθ, οι γιοι του Μεϊδά, οι γιοι του Αρσά,+ 53  οι γιοι του Βαρκώς, οι γιοι του Σισάρα, οι γιοι του Θεμάχ,+ 54  οι γιοι του Νεζία, οι γιοι του Ατιφά.+ 55  Οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα:+ Οι γιοι του Σωταΐ, οι γιοι του Σωφέρεθ, οι γιοι του Φερουδά,+ 56  οι γιοι του Ιααλάχ, οι γιοι του Δαρκών, οι γιοι του Γιδδήλ,+ 57  οι γιοι του Σεφατία, οι γιοι του Αττίλ, οι γιοι του Φοχερέθ-χαζεβαΐμ, οι γιοι του Αμί.+ 58  Όλοι οι Νεθινίμ+ και οι γιοι των υπηρετών του Σολομώντα ήταν τριακόσιοι ενενήντα δύο.+ 59  Και αυτοί ανέβηκαν από την Τελ-μελάχ, την Τελ-αρσά, τη Χερούβ, την Αδδάν και την Ιμμήρ, και δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ποιος είναι ο οίκος των πατέρων τους και η καταγωγή τους,+ αν ήταν από τον Ισραήλ: 60  οι γιοι του Δελαΐα, οι γιοι του Τωβία, οι γιοι του Νεκωδά,+ εξακόσιοι πενήντα δύο. 61  Και από τους γιους των ιερέων:+ οι γιοι του Αβαΐα, οι γιοι του Ακκώς,+ οι γιοι του Βαρζελαΐ,+ ο οποίος πήρε σύζυγο από τις κόρες του Βαρζελαΐ+ του Γαλααδίτη και αποκαλούνταν με το όνομά τους. 62  Αυτοί έψαξαν να βρουν πού ήταν εγγεγραμμένοι, για να αποδείξουν τη γενεαλογία τους δημόσια, αλλά δεν το βρήκαν, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την ιεροσύνη ως μιασμένοι.+ 63  Γι’ αυτό, ο Θιρσαθά+ τούς είπε ότι δεν μπορούσαν να τρώνε+ από τα αγιότατα πράγματα μέχρι να εγερθεί ιερέας με Ουρίμ+ και Θουμμίμ. 64  Ολόκληρη η εκκλησία ως σύνολο+ ήταν σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα,+ 65  εκτός από τους δούλους τους και τις δούλες τους, που ήταν εφτά χιλιάδες τριακόσιοι τριάντα εφτά· και είχαν διακόσιους τραγουδιστές+ και τραγουδίστριες. 66  Τα άλογά τους ήταν εφτακόσια τριάντα έξι, τα μουλάρια τους διακόσια σαράντα πέντε,+ 67  οι καμήλες τους τετρακόσιες τριάντα πέντε, τα γαϊδούρια τους έξι χιλιάδες εφτακόσια είκοσι.+ 68  Και ορισμένοι από τις κεφαλές+ των πατρικών+ οίκων, όταν ήρθαν στον οίκο του Ιεχωβά,+ ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ,+ έκαναν εθελοντικές+ προσφορές για τον οίκο του αληθινού Θεού, ώστε να τον στήσουν στον τόπο του.+ 69  Ανάλογα με τη δύναμή τους έδωσαν χρυσάφι+ για τα εφόδια του έργου, εξήντα μία χιλιάδες δραχμές, και ασήμι,+ πέντε χιλιάδες μνες, και εκατό χιτώνες+ ιερέων. 70  Και οι ιερείς και οι Λευίτες και μερικοί από το λαό,+ και οι υμνωδοί και οι πυλωροί και οι Νεθινίμ κατοίκησαν στις πόλεις τους, και όλος ο Ισραήλ στις πόλεις του.+

Υποσημειώσεις